Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. februar 2018
Mødested: CEB, lokale 001 i stueetagen, Godsbanevej 1A, Herning

Dagsordenpunkter

13. Beskæftigelsesråd i Herning Kommune. Etablering samt udpegning af medlemmer

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Beskæftigelsesråd i Herning Kommune. Etablering samt udpegning af medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet skal Beskæftigelsesudvalget beslutte, om udvalget ønsker en videreførelse af "Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune".

 

Beskæftigelsesrådet har i efteråret 2017 gennemført en evaluering af rådets arbejde, og evalueringen er forelagt det nyligt afgåede Beskæftigelsesudvalg, som anbefaler at Beskæftigelsesrådet videreføres i denne byrådsperiode.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Beskæftigelsesrådet videreføres - dog med visse, nærmere præciserede ændringer i forhold til rådets opgaver og rådets inddragelse.

Sagsfremstilling

Frem til vedtagelsen af Beskæftigelsesreformen i 2014 blev arbejdsmarkedets parter formelt inddraget i den kommunale beskæftigelsespolitik via partsrepræsentationen i "De Lokale Beskæftigelsesråd".

 

De Lokale Beskæftigelsesråd varetog blandt andre følgende opgaver:

 

 • Overvågning af resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og rådgive kommunen om tiltag til forbedring af indsatsen.
 • Inddragelse i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen med mulighed for at indstille til kommunen, at der sker ændringer i planen.
 • Mulighed for på baggrund af resultatrevisionen, jf. § 24, at indstille til kommunen, at der sker ændringer i indsatsen.
 • Mulighed for at indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer.
 • Én gang årligt drøfter Det Lokale Beskæftigelsesråd en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats.

 

Herudover afsatte Staten årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

 

Med vedtagelsen af Beskæftigelsesreformen blev De Lokale Beskæftigelsesråd formelt nedlagt, og det var herefter op til de enkelte kommuner at beslutte, om man ønskede et formelt forum for fortsat inddragelse af de lokale arbejdsmarkedsparter i den lokale beskæftigelsespolitik.

 

 

Etableringen af Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune

I Herning Kommune besluttede Beskæftigelsesudvalget på møde i august 2014, at udvalget ønskede at videreføre den formelle inddragelse af arbejdsmarkedets parter og dermed fortsat understøtte det tætte samspil imellem Beskæftigelsesudvalget, Arbejdsmarkedets parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet.

 

Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune blev etableret ud fra følgende værdisæt:

 

 • At Arbejdsmarkedets Parter fortsat er en vigtig dialog- og samarbejdspartner i forhold til Beskæftigelsesudvalget – herunder ift. dialogen omkring tilrettelæggelse og evaluering af indsatsen, gennemførelse af fællesarrangementer, konferencer og lignende.

 

 • At Arbejdsmarkedets Parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet er en afgørende medspiller i forhold til drøftelse af udfordringer og handlingsmuligheder i samspillet imellem Jobcentret, virksomhederne, a-kasserne, de faglige organisationer og Uddannelsessystemet.

 

 • At Beskæftigelsesudvalget, Arbejdsmarkedets Parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet med fordel kan være fælles initiativtager til og katalysator for opstart af nye vækst og beskæftigelsesrettede initiativer på tværs af områderne Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

 

 • At der var et tydeligt behov for et fortsat tæt samspil imellem Beskæftigelsesudvalget og Arbejdsmarkedets parter, og Rådet kunne bidrage til at sikre et lokalt forum, som kan styrke den lokale position og de lokalpolitiske aftryk i tværkommunale anliggender.

 

 

Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune har i perioden 2014 - 2017 haft deltagelse af følgende repræsentanter:

 

Formanden for Beskæftigelsesudvalget, John Thomsen

Administrerende direktør Kenn Christensen, Jysk Aluminium (DA)

Administrerende direktør Aksel Fyhn, Arkitec (DA)

A-kasseleder Berit Weitemeyer, FOA (LO)

Afdelingsformand Egon Nykjær, Dansk Metal (LO)

Kredsformand Helen Sørensen, Herningegnens Lærerforening

Souschef Mette Gottlieb, Erhvervsrådet

Uddannelsesdirektør Nils Hedegaard, Herningsholm Erhvervsskole

 

Beskæftigelsesrådet afholder ca. 4-5 møder årligt. Beskæftigelsesudvalgets formand er formand for Beskæftigelsesrådet.

 

 

Beskæftigelsesrådets evaluering af Rådets arbejde

Det nyligt afgåede Beskæftigelsesudvalg besluttede på møde i november 2017, at udvalget ønskede at Beskæftigelsesrådet foretog en evaluering af rådets arbejde i den forgangne periode - dette med henblik på at kvalificere udvalgets vurdering af, om Beskæftigelsesrådet ønskes videreført og i givet fald under hvilke rammer Beskæftigelsesrådet skal virke.

 

Beskæftigelsesrådet foretog herefter en mundtlig evaluering afrRådets arbejde på møde den 29. november 2017. Ved evalueringen fremkom blandt andre følgende tilkendegivelser:

 

 • At rådet har bidraget til at facilitere et godt samarbejde mellem de forskellige aktører og interessenter på beskæftigelsesområdet
 • At rådet finder fællesmøderne imellem rådet og Beskæftigelsesudvalget positive
 • At formanden for Beskæftigelsesudvalget har oplevet det som givtigt at få indspark fra rådet til udvalgets arbejde
 • At det vil være godt med en mere klar definition af rådets opgaver og en mere konkret tilgang til beskæftigelsesområdet
 • At det kunne være en ide at involvere rådet lidt mere direkte og oftere i forhold til Beskæftigelsesudvalget

 

Herudover foreslog Beskæftigelsesrådets formand, at både udvalgets formand og næstformand fremover er repræsenteret i Beskæftigelsesrådet.

 

 

Anbefaling om en fortsættelse af Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune

Beskæftigelsesrådets bemærkninger fra evalueringen af rådets arbejde blev forelagt og drøftet på Beskæftigelsesudvalgets møde i december 2017.

 

På mødet besluttede Beskæftigelsesudvalget, at udvalget anbefaler:

 

 • at der også i den kommende periode nedsættes et Beskæftigelsesråd.
 • at rådet får en tydelig og konkret rådgivende funktion i forhold til det nye Beskæftigelsesudvalg, og at rådet involveres i at definere rådets opgaver.
 • at medlemmer af rådet fortsat udpeges personligt, og at størrelsen på rådet fastholdes.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der nedsættes et Beskæftigelsesråd i Herning Kommune for perioden fra 1. april 2018 til 31. december 2021
at Beskæftigelsesudvalgets formand samt næstformand repræsenterer udvalget i Beskæftigelsesrådet
at de øvrige medlemmer af Beskæftigelsesrådet udpeges personligt
at den konkrete udpegning gennemføres på Udvalgets møde i marts 2018
at Beskæftigelsesrådet får en tydelig og konkret rådgivende funktion i forhold til Beskæftigelsesudvalget
at Beskæftigelsesrådet involveres i at definere rådets opgaver

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.