Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. februar 2018
Mødested: CEB, lokale 001 i stueetagen, Godsbanevej 1A, Herning

Dagsordenpunkter

14. Lukning af modtagecenter for flygtninge. Sebbesandevej

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Lukning af modtagecenter for flygtninge. Sebbesandevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under punktet orienteres udvalget om udviklingen i antallet nytilkomne flygtninge samt status for anvendelsen af midlertidige boliger til flygtninge.

 

Af sagen fremgår det, at Beskæftigelsesafdelingen vurderer at behovet for midlertidig husning af flygtninge vil kunne løses med den eksisterende tilgængelige boligkapacitet - eksl. brug af Sebbesandevej 2.

 

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, at Beskæftigelsesafdelingen ophører med at anvende Sebbesandevej 2 som modtagecenter for flygtninge. Ejendommen frigives dermed til anden kommunal anvendelse.

 

Sagsfremstilling

I årene 2013 - 2015 oplevede Herning Kommune en markant stigning i antallet af nytilkomne flygtninge, idet antallet af nytilkomne udgjorde 51 i 2013, 82 i 2014 og 159 i 2015.

 

På baggrund den stigende tilstrømning af flygtninge vedtog Beskæftigelsesudvalget en samlet strategi for beskæftigelsesområdets integrationsindsats - herunder en strategi for boligudplacering af flygtninge i midlertidige boliger, jf. vedlagte strategipapir.

 

Af strategipapiret fremgår det, at udvalget har fastlagt blandt andre følgende principper for boligudplacering af flygtninge:

 

  1. At boligplacere bredt, tilgodese behovet for adgang til transport, boligudgiften skal tillade et acceptabelt råderum
  2. Den midlertidige boligplacering af flygtninge skal først og fremmest ske med udgangspunkt i ønsket om at udnytte eksisterende, tomme kommunale bygninger
  3. Herudover kan der efter konkret vurdering tages andre løsninger i anvendelse - herunder eksempelvis indgåelse af lejemål på det private boligmarked, brug af containerboliger mv.
  4. Ved visitation til permanente boliger gives særlig prioritet til familier

 

Ovenstående, vedtagne principper lægges til grund ved midlertidig boligudplacering af flygtninge i Herning Kommune. Dog skal det anføres, at der ikke har vist sig behov for ibrugtagning af contaionerboliger, ligesom anvendelsen af det private boligmarked til midlertidig husning af flygtninge er yderst begrænset, idet opgaven er løftet ved boligudplacering i tomme kommunale bygninger.

 

 

Kapaciteten af boliger til midlertidig husning af flygtninge overstiger det faktiske behov

Nedenstående oversigt viser den aktuelle boligkapacitet i tomme kommunale bygninger - herunder ældreboliger, som ejes af boligforeninger, men som Herning Kommune disponerer over og ligeledes afholder lejeudgifter til.

 

Af oversigten fremgår det, at Herning Kommune aktuelt har 62 pladser til rådighed for midlertidig husning af flygtninge. Ud af disse 62 pladser er kun 22 pladser i anvendelse, og der er således en aktuel overkapacitet på 40 pladser - 34 af de 40 ledige pladser findes på det midlertidige modtagecenter Sebbesandevej 2B (tidligere lokation for Produktionsskolen).

 

Der pågår aktuelt en udflytning af de nuværende 6 lejere på modtagecentret Sebbesandevej 2, idet disse flyttes til andre lejemål, og modtagecentret vil være rømmet for lejere pr. 1. marts 2018.

 

 

 

Den lave udnyttelsesgrad af boligkapaciteten skyldes et stort, kontinuerligt fald i antallet af nytilkomne flygtninge igennem de seneste ca. 2 år - i 2015 udgjorde antallet af nytilkomne 159, i 2016 var tallet 97 og i 2017 ankom 47 flygtninge. Den udmeldte flygtningekvote for Herning Kommune i 2018 udgør 46 flygtninge.

 

På baggrund af det markante fald i antallet af nytilkomne flygtninge er det Beskæftigelsesafdelingens vurdering, at behovet for midlertidig husning af flygtninge vil kunne løses med den eksisterende tilgængelige boligkapacitet - eksl. brug af Sebbesandevej 2, jf. ovenstående.

 

Beskæftigelsesafdelingen anbefaler på denne baggrund, at Sebbesandevej 2 lukkes som modtagecenter, således at Sebbesandevej 2 frigøres til anden kommunal anvendelse.

 

De kontraktmæssige vilkår for lejemålet Sebbesandevej 2

Efter beslutning på Beskæftigelsesudvalgsmødet i januar 2016 er der indgået en 4-årig lejekontrakt imellem Beskæftigelsesafdelingen og Kommunale Ejedomme, idet kontrakten løber fra 15. april 2016 - 15 april 2020. Kontrakten er uopsigelig i lejeperioden.

 

Beskæftigelsesafdelingn er pt. i dialog med Kommunale Ejendomme omkring de nærmere vilkår for ophør med anvendelse af lejemålet. Ligeledes pågår der en dialog med Kommunale Ejendomme omkring fremtidig opbevaring af det til formålet indkøbte inventar på Sebbesandevej.  

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Sebbesandevej 2 ophører med at være modtagecenter for flygtninge, og at ejendommen dermed frigives til anden kommunal anvendelse.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • Sebbesandevej. Erhvervslejekontrakt
  • Strategipapir tilrettet mødet 4. maj 2016