Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. februar 2018
Mødested: CEB, lokale 001 i stueetagen, Godsbanevej 1A, Herning

Dagsordenpunkter

15. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 ok

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden december 2016 - december 2017 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent december 2017: Herning (3,8%). Hele landet (4,2%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i december 2017 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (11,9%). RAR Vestjylland (13,0%). Hele landet (11,6%)

 

Det ses, at ungeledigheden i Herning i december 2017 var højere end landsgennemsnittet, men lidt lavere end i RAR Vestjylland som helhed. Ungeledigheden i december 2017 var lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed december 2017: Herning (9,4%). RAR Vestjylland (9,6%) Hele landet (8,9%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden december 2016 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (4,6%). Hele landet (4,9%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, og i december 2017 lidt lavere end RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (2,2%). RAR Vestjylland (2,3%). Hele landet (3,0%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i december 2017 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var på niveau med landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (2,4%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i november 2017 end samme måned sidste år.

Antal forløb november 2017: 853 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden december 2016 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i december 2017 var højere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2017: Fleksjob (1.257). Ressourceforløb (307). Ledighedsydelse (258)

 

Førtidspension:

Der var 91 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2017 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2017: 3.755

 

Integrationsområdet:

Vedlagt dette punkt er en rapport med nøgletal på integrationsprogrammet.

 

Status pr. januar 2018 er følgende:

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er faldet med 8 procentpoint i perioden december 2016 til december 2017.

Antal borgere januar 2018: 372

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab januar 2018: 68,0

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år januar 2018: 44%

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Nøgletal februar 2018
  • Nøgletal integration (januar 2018)
  • Organisering