Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. november 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

85. Ny fokuseret forebyggelseshandleplan

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny fokuseret forebyggelseshandleplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har midler til at udvikle og afprøve nye sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Forebyggelsesudvalget har derfor bedt administrationen udarbejde en vifte af forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan inden for Forebyggelsesudvalget fokusområder: Rygning, overvægt og mental sundhed.


På baggrund heraf har Forebyggelsesudvalget udvalgt ni projekter, som blev førstebehandlet på møde i udvalget den 19. oktober 2020. Tre af projekterne vedrører Beskæftigelsesudvalget.


På mødet ønskes en fælles drøftelse af de tre valgte projekter.


Udkast til ny fokuseret forebyggelseshandleplan er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

De tre projekter, som vedrører Beskæftigelsesudvalget, har fokus på:

 • Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst. (Side 7 i bilag)
 • Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. (Side 9 i bilag)
 • Sundhedstilbud til sårbare og udsatte borgere. (Side 11 i bilag)


Baggrund for de tre indsatser

Social ulighed i sundhed er et vigtigt omdrejningspunkt i de tre projekter. Social ulighed i sundhed handler om, at der generelt er forskel i sundhed og risiko for sygdom mellem grupper i samfundet som følge af social position målt ved for eksempel uddannelse, indkomst, beskæftigelsesforhold og etnicitet.


Rygning og overvægt er to væsentlige faktorer i forhold til social ulighed i sundhed. Forekomsten af dagligrygere og svær overvægt er langt højere blandt borgere med kort uddannelse, og de der er uden for arbejdsmarkedet. Ligeledes er forekomsten større blandt borgere, der bor alene og borgere, der bor i lejebolig.


Rygning er den risikofaktor, der har størst betydning for udvikling af sygdom og for tidlig død.


Svær overvægt udgør ligeledes en betydelig risiko for helbredet og kan blandt andet føre til type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, bevægeapparatsproblemer og forskellige former for kræftsygdomme. Foruden de helbredsmæssige konsekvenser er overvægt ofte forbundet med dårlig trivsel og livskvalitet.


Årsagerne til overvægt er komplekse. Der er dog enighed om, at overvægt udvikler sig i et samspil mellem miljø, gener og adfærd.


Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst.

Målgruppen er borgere på 18+ år med svær overvægt og som ikke har tilknytning til ordinær uddannelse eller arbejdsmarkedet.


Formål med indsatsen:

 • At flere borgere med svær overvægt henvises fra Social og Beskæftigelse til et vægtstopforløb i Sundhed og Ældre.
 • At sætte fokus på, hvordan en beskæftigelsesrettet og en sundhedsrettet indsats i et samspil kan styrke borgernes handlekompetencer og mestringsevne i forhold til egen sundhed, trivsel og forsørgelsesgrundlag.


Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Målgruppen er kvinder på 18 + år med anden etnisk baggrund end dansk og udfordringer i form af moderat til svær overvægt.


Formål med indsatsen:

 • At udvikle og igangsætte et gruppetilbud med fokus på mad og måltider, fysisk aktivitet og overvægt blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsen tilpasses forskellige kulturelle og sproglige fællesskaber og udvikles i et samarbejde mellem fagpersoner og repræsentanter for de forskellige brugergrupper.
 • At kvinderne opbygger handlekompetence og mestringsevne i forhold til egen sundhed og trivsel samt opnår et vægtstop og eventuelt et vægttab og dermed nedsætter risikoen for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme.


Sundhedstilbud til sårbare og udsatte borgere

Målgruppen er borgere på 18 + år, som af forskellige årsager ikke kan gøre brug af kommunens eksisterende rygestop- eller vægtstoptilbud.


Formål med indsatsen:

 • Via en proaktiv og opsøgende indsats at rekruttere sårbare og udsatte borgere til kommunens rygestop- eller vægtstopforløb.
 • At etablere og gennemføre tilbud om rygestop- og/eller vægtstopforløb på fx væresteder, bo- og aktivitetstilbud, i boligområder og lokalsamfund i de mindre byer i udkanten af kommunen.
 • At deltagerne på et sundhedstilbud opbygger handlekompetence og mestringsevne i forhold til egen sundhed og trivsel og dermed nedsætter risikoen for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme.


Alle projekter er berammet til en varighed på to år og forventes at starte primo 2021.


Ressourceforbruget i Social og Beskæftigelse er primært til projektplanlægning, samarbejde og koordinering samt rekruttering og visitation af borgere til projekterne.


Økonomi

Indsats

2021

2022

I alt

Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst

20.000

20.000

40.000

Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

25.000

25.000

50.000

Sundhedstilbud til sårbare og udsatte borgere

20.000

20.000

40.000

I alt

65.000

65.000

130.000


Under drøftelse af dette punkt deltager formandskabet for Forebyggelsesudvalget.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter indsatserne.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede indsatserne med formand og næstformand for Forebyggelsesudvalget.


Følgende temaer blev bl.a. drøftet;

- den beskrevne indsats for at fremme sundhed blandt udsatte bør tilpasses de udsattes behov.

- vigtigt at der indtænkes familier i indsatserne - med særligt fokus på børn

- der bør være fokus på sammenhængen til borgernes øvrige igangværende indsatser.

Bilag

 • Ny fokuseret forebyggelseshandleplan_NY
 

86. Udbud af Danskuddannelsen

Sagsnr.: 15.00.00-A00-13-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Udbud af Danskuddannelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet i oktober at genudbyde Danskuddannelsen.


Under punktet præsenteres Udvalget for det samlede udbudsmateriale med henblik på Udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

På mødet i oktober besluttede Beskæftigelsesudvalget at genudbyde Danskuddannelsen efter den skitserede tidsplan "B". Herudover besluttede Udvalget, at udbuddet af gennemføres som et fælles udbud imellem Herning og Ikast-Brande Kommuner såfremt Arbejdsmarkedsudvalget i Ikast-Brande kan tiltræde dette og, at det endelige udbudsmateriale forelægges Beskæftigelsesudvalget på mødet den 18. november 2020 med henblik på udvalgets godkendelse.


Ikast-Brande tiltræder gennemførelsen af et fælles udbud

Arbejdsmarkedsudvalget i Ikast-Brande Kommune drøftede udbud af Danskuddannelsen på mødet den 28. oktober, og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet, at Ikast-Brande Kommune går i fælles udbud om sprogundervisningen med Herning Kommune.


Herudover besluttede Arbejdsmarkedsudvalget i Ikast-Brande Kommune, at Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at drøfte udbudsmaterialet, inden dette sendes ud - Herning og Ikast-Brande Kommuner har efterfølgende aftalt, at udbudsmaterialet fremsendes til Ikast-Brande Kommune på tidspunktet for udsendelsen til Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune og, at eventuelle bemærkninger fra Arbejdsmarkedsudvalget i Ikast-Brande Kommune medtages til mødet den 18. november i Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune.


Udbudsmaterialet

Det samlede udbudsmateriale består af følgende:

 • "Udbudsbetingelser" - hoveddokumentet, som rummer den samlede beskrivelse af betingelserne ved udbuddets gennemførelse
 • Bilag 1 "Kravspecifikation" - dokumentet indeholder en kort beskrivelse af lovgrundlaget for Danskuddannelsen, formålet med Danskuddannelserne, målgrupperne for Danskuddannelsen, samt Undervisningskompetencer.


 • Bilagene 2A "Tilbudsliste" - dokumentet indeholder oplysninger om det aktuelle antal kursister på DU1, DU2 og DU3, og anvendes til brug for tilbudsgivers prisangivelse


 • Bilagene 2B, 2C, 2D, og 2E - dokumenterne anvendes til beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiver vil efterkomme kravene ift. delkriterierne "Undervisning", "Samarbejde", "Fysiske rammer og kontakt" samt "Kompetenceudvikling"


 • Bilag 3 "Kontraktudkast" - dokumentet fastlægger de aftalemæssige vilkår ved indgåelse af kontrakt


 • Bilag 4 "Oversigt over medarbejdere, som er omfattet af principperne i Lov om virksomhedsoverdragelse" (vedlagt som lukket bilag på dagsordenen) - dokumentet rummer en oversigt over og en beskrivelse af det personale hos Lærdansk, som vil være omfattet af principperne i Lov om virksomhedsoverdragelse.Vigtige fokuspunkter i udbudsmaterialet


Hoveddokumentet "Udbudsbetingelser" rummer den samlede beskrivelse af udbudsbetingelserne - herunder beskrivelse af udbuddets omfang, oplysninger om anvendelsen af "Lov om virksomhedsoverdragelse", vejledende tidsplan for udbuddets gennemførelse, bestemmelser omkring udelukkelse og egnethed, beskrivelseskrav i forhold til tilbuddets indhold samt tilbudsevaluering - herunder tildelingskriterium, underkriterier og evalueringsmodel mv.


Til brug for Udvalgets behandling af udbudsmaterialet skal opmærksomheden særligt henledes på følgende:


 1. "Tilbudsevaluering" - beskrevet i kapitel 11, afsnittene 11.1 - 11.7
 2. "Kontraktens løbetid" - beskrevet i kapitel 3, afsnit 3.3
 3. "Lov om virksomhedsoverdragelse" - beskrevet i kapitel 4Ad 1. Tilbudsevaluering

I "Udbudsbetingelser", kapitel 11 fremgår det, at tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og kvalitet", idet underkriterierne "Pris", "Undervisning", "Samarbejde", "Fysiske rammer og kontakt" samt "Kompetenceudvikling" indgår med en vægtning som følger:


Underkriterie

Vægtning

Pris

40%

Undervisning

25%

Samarbejde

20%

Fysiske rammer og kontakt

10%

Kompetenceudvikling

5%


De valgte underkriterier og vægtningen af disse afspejler det faktum, at Herning og Ikast-Brande Kommuner lægger afgørende vægt på at få adgang til et prismæssigt konkurrencedygtigt produkt - og samtidig sikre kvaliteten i forhold til undervisningens indhold, samarbejdet, de fysiske rammer og kontaktmuligheder og i forhold til at sikre kompetenceudvikling af underviserne.


I "Udbudsbetingelser", afsnit 11.3 - 11.7 motiveres de enkelte underkriterier, beskrivelseskravene i forhold til de enkelte underkriterier præciseres, og der redegøres nærmere for, hvordan Herning Kommune vil evaluere besvarelserne i de indkommende tilbud.Ad 2 "Kontraktens løbetid"

Ved fastsættelsen af kontraktens løbetid skal der tages balancerede hensyn - på den ene side set skal løbetiden sikre en "langtidsholdbar" løsning på Danskuddannelsen ligesom Kommunen skal søge at minimere det ressourceforbrug, som er forbundet med gennemførelsen af et udbud. På den anden side set skal det være muligt for Herning Kommune at komme ud af aftalen, såfremt leverandøren ikke efterlever Kommunes forventninger til samarbejdet.


Den eksisterende kontrakt med den nuværende leverandør "Lærdansk Herning" har en løbetid på 4 år med en indbygget option om en mulig forlængelse af aftalen i op til 2 x 1 år - en option, som Beskæftigelsesudvalget valgte at bringe i anvendelse, da Udvalget i 2018 besluttede at forlænge kontrakten med 2 år i perioden fra 1. maj 2019 - 30. april 2021.


I afsnit 3.3. i "Udbudsbetingelser" fremgår det, at Herning og Ikast-Brande kommuner også ved dette udbud ønsker at indgå en kontrakt med en løbetid på 4 år med en indbygget option om mulig forlængelse af aftalen i op tli 2 x 1 år, såfremt begge parter måtte ønsker dette. Endvidere fremgår det af bilag 3 "Kontraktudkast", at Kontrakten af ordregiver kan opsiges med 6 måneders varsel til den første i en måned.Ad 3 "Lov om virksomhedsoverdragelse"

En beslutning om at principperne i Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse indebærer, at den nye leverandør overtager den nuværende leverandørs forpligtelser overfor de medarbejdere, som er beskæftiget med den udbudte opgave - ved udvælgelsen af de medarbejdere som vil være omfattet af principperne Lov om virksomhedsoverdragelse lægges til grund, at den enkelte medarbejder anvender minimum 50 % af sin arbejdstid på den udbudte opgave "Danskuddannelse 1, 2 og 3"


Beskæftigelsesudvalget kan beslutte, at principperne i Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse under forudsætning af, at der er tale om et sagligt krav i forhold til den konkrete løsning af opgaven - det hensyn man søger at varetage ved at stille kravet, skal være i kommunens interesse.


Det salige krav i forhold til at bringe principperne i Lov om virksomhedsoverdragelse i anvendelse

Herning og Ikast-Brande Kommuner samt Lærdansk Herning er i fællesskab lykkedes med at etablere et særdeles velfungerende samarbejde med de lokale virksomheder og øvrige aktører omkring Danskuddannelsen – dette gælder både i det daglige samarbejde arbejde, og via deltagelsen i diverse netværk og samarbejdsfora.


Herning og Ikast-Brande Kommuner ønsker at sikre de bedst mulige forudsætninger for at videreføre det eksisterende samarbejde med virksomheder og øvrige aktører, og det er vurderingen at en overdragelse af ledelse og medarbejdere fra Lærdansk Herning til den kommende leverandør vil bidrage til at sikre det bedst mulige afsæt herfor.


Administrationen anbefaler på denne baggrund, at Beskæftigelsesudvalget beslutter,at principperne i Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse.
Tidsplanen for gennemførelse af udbuddet

Udbuddet gennemføres efter nedenstående tidsplan - drøftet og godkendt på Udvalgsmødet den 20. oktober:


BSK-Udvalgsbehandling af udbudsmaterialet


18-11-2020

Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED:

19-11-2020

Spørgefrist:


07-12-2020

Svarfrist:


10-12-2020

Tilbudsfrist:


17-12-2020

BSK-Udvalgsbehandling af indkomne tilbud

(ekstraordinært møde)


07-01-2021

Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet:

08-01-2021

Standstill udløb


19-01-2021

Kontraktstart:


01-05-2021Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget beslutter, at Herning og Ikast-Brande Kommuner gennemfører et fælles udbud af Danskuddannelsesopgaven i overensstemmelse med de beskrevne konditioner i vedlagte ”Udbudsbetingelser” - herunder den beskrevne vægtning i forhold til de enkelte delkriterier, kontraktens varighed og i forhold til at bringe principperne i Lov om virksomhedsoverdragelse i anvendelse.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med den ændring, at tildelingskriterierne gives følgende vægte;

Pris 40%

Undervisning 20%

Samarbejde 20%

Fysiske rammer 15%

Kompetenceudvikling 5%

Bilag

 • Udvalgsmøde november. Udbudsbetingelser.
 • Udvalgsmøde november. Bilag 1 Kravspecifikation.
 • Udvalgsmøde november. Bilag 2A Tilbudsliste.
 • Udvalgsmøde november. Bilag 2B Tilbudsbesvarelse Undervisning.
 • Udvalgsmøde november. Bilag 2C Tilbudsbesvarelse Samarbejde.
 • Udvalgsmøde november. Bilag 2D Tilbudsbesvarelse Fysiske rammer og kontakt.
 • Udvalgsmøde november. Bilag 2E Tilbudsbesvarelse Kompetenceudvikling. Oktober
 • Udvalgsmøde november. Bilag 3 Kontraktudkast.
 

87. Tilsyn med Danskuddannelsen 2018 - 2020

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Tilsyn med Danskuddannelsen 2018 - 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres Udvalget for Herning Kommunes rapport over det gennemførte tilsyn med Danskuddannelsen i perioden fra 1. december 2018 - til 30. november 2020.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Udvalget godkender rapporten, hvorefter denne fremsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).Sagsfremstilling

De lovgivningsmæssige bestemmelser omkring kommunernes forpligtelse til at føre tilsyn med Danskuddannelsen er fastsat i "Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.", Lov nr. 375 af 28. maj 2003 og i "Vejledning til kommunernes tilsyn med Danskuddannelserne".


Heraf fremgår det:


 • At kommunerne skal føre tilsyn med den/ de leverandører af Danskuddannelsen som den enkelte kommune har indgået driftsaftale med - tilsynsforpligtelsen omfatter et administrativt, et pædagogisk og et økonomisk tilsyn


 • At Kommunerne hvert andet år skal indsende rapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) over det gennemførte tilsyn - rapporten skal indsendes senest den 1. december i afrapporteringsåret


 • At tilsynsrapporten skal behandles og godkendes af Kommunalbestyrelsen (dvs. Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune, jf. Styrelsesvedtægten)Det pædagogiske tilsyn

Omfang

"Det pædagogiske tilsyn" omfatter Herning Kommunes tilsyn med udbyders uddannelsestilbud og profil, udbyderens målgrupper, undervisningens fleksibilitet, undervisningens omfang, fremmøde og fravær, gennemførselshastighed, prøveresultater, lærerkvalifikationer og kompetenceudvikling samt tilsyn med undervisningen.


Konklusion

Sammenfattende godtgør det gennemførte pædagogiske tilsyn, at Lærdansk Herning fremstår som en meget velfungerende uddannelsesinstitution, hvor såvel ledelse som medarbejdere sikrer et højt pædagogisk niveau til gavn for kursister og virksomheder i lokalområdet. Underviserne er veluddannede, læringsmiljøet er godt, og der er en høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløbene – herunder i forhold til de særlige virksomhedsrettede forløb.


Herning Kommune og Lærdansk Herning aftaler løbende kommende mål og indhold ift. de enkelte forløb, og Lærdansk afrapporterer løbende til henholdsvis Sprogcenterforum og til Styregruppen. Herning Kommune konkluderer, at Lærdansk beredvilligt stiller alle relevante oplysninger til rådighed, og at Lærdansk i meget høj grad efterlever de aftale mål for undervisningen.


Det administrative tilsyn

Omfang

"Det administrative tilsyn" omfatter Herning Kommunes tilsyn med udbyders arbejdsgange, indberetning af fravær, udbydernes interne administrative procedurer samt tilgængelig information.


Konklusion

Det gennemførte administrative tilsyn viser, at Lærdansk administrerer uddannelserne i god overensstemmelse med lovens intentioner, og der pågår en tæt, løbende dialog imellem Herning Kommune og Lærdansk om behovet for justeringer og tilpasning af administrativ praksis.


Det økonomiske tilsyn

Omfang

"Det økonomiske tilsyn" omfatter modultakster samt hensigtsmæssige udnyttelse af offentlige ressourcer.


Konklusion

Sammenfattende konkluderes, at det økonomiske tilsyn ikke har givet anledning til påtaler eller skærpelse af tilsynet.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender rapporten over tilsynet med Danskuddannelsen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Tilsynsrapport 2020.
 • Informationsbrev om kommunernes tilsyn med danskuddannelserne og tilsynsrunden 2018 til 2020
 • Bilag 2 Vejledning om kommunernes tilsyn med danskuddannelserne
 

88. Social- og beskæftigelsesplan 2021

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Social- og beskæftigelsesplan 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xSagsresume

Med dette punkt fremlægges Social- og Beskæftigelsesplanen 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

De fire politiske fokusområder for social- og beskæftigelsesindsatsen i 2021, som blev besluttet på udvalgsmødet i juni, er:


 • Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
 • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd
 • Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet
 • Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen


Administrationen er i gang med at udarbejde planen, som er vedlagt dette punkt i det endelige udkast.


Udarbejdelsen af social- og beskæftigelsesplan og de politiske årsmål for 2021 har fulgt nedenstående tidsplan.


15. april 2020: Drøftelser af fokusområder og årsmål for 2021 og perspektivering til udvalgte FNs verdensmål.


2. juni 2020: Beskæftigelsesudvalget behandlede administrationens forslag til fokusområder og årsmål for 2021.


Juni - november 2020: Der arbejdes med formulering af Social- og Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplan for 2021.


20. oktober 2020: Beskæftigelsesudvalget fremlægges første udkast af planen. Der vil kunne ske mindre justeringer i planen inden det endelige udkast udover de faldne bemærkninger fra udvalget.


18. november 2020: Beskæftigelsesudvalget godkender Social- og Beskæftigelsesplan 2021.


Det endelige udkast til Social- og Beskæftigelsesplan 2021 er vedlagt dette punkt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter og godkender Social- og Beskæftigelsesplanen 2021.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 • Udkast til Social- og Beskæftigelsesplan 2021
 • Fokusområder og årsmål 2021 - vedtagne
 

89. Udsatterådet

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres udvalget for indstilling af ny formand for Udsatterådet.


Udvalget præsenteres endvidere for opfordring til ændring i Udsatterådets forretningsorden. Aktuelt tilsiger forretningsorden, at medlemmer i Udsatterådet skal have bopæl i Herning Kommune. Der opfordres til, at kravet suppleres med fokus på medlemmers arbejdsmæssige- eller frivillige tilknytning til Herning Kommune.


Afslutningsvis orienteres udvalget om punkt til senere dagsorden, med indstilling til drøftelse om udvilkling af socialområdet, herunder Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Formand

I starten af 2020 valgte formand for Udsatterådet, at træde tilbage som formand og medlem i Udsatterådet. Der er endnu ikke udpeget en ny formand for Udsatterådet, da adskillige møder i Udsatterådet er blevet aflyst grundet COVID-19. Næstformand, Mette Fink Møller, har udfyldt rollen som formand.


Udsatterådet har på møde, den 25. august, haft valg om ny formand. Mette Fink Møller tilbød at opstille som formandskandidat og blev enstemmigt valgt.

Jf. Forretningsorden § 4 stk. 5 skal Beskæftigelsesudvalget udpege ny formand. Udsatterådet indstiller med denne sagsfremstilling Mette Fink Møller som ny formand for Udsatterådet.


Forretningsorden

Udsatterådet består aktuelt af 8 medlemmer. For at Udsatterådet kan repræsentere en så bred borgergruppe som muligt, arbejdes der på at udvide rådet med flere medlemmer.


Jf. Udsatterådets forretningsorden § 4, stk. 4, skal medlemmer i Udsatterådet bo i Herning Kommune. Forretningsorden er vedhæftet som bilag.

Kravet begrænser indstilling af nye medlemmer til Udsatterådet. Senest har rådet måtte afvise potentielle nye medlemmer, med relevant og værdifuld indsigt og viden, da de ikke har bopæl i Herning Kommune, men blot tilknytning til kommunen via deres arbejde.


For at kvalificere og øge muligheden med at få nye medlemmer til Udsatterådet, opfordres der til at Beskæftigelsesudvalget foretager ændringer i den nuværende forretningsorden.


Udsatterådet opfordrer til ændring af § 4, stk. 4, som foreskriver 'Medlemmerne i rådet bor I Herning Kommune'.

Der opfordres til, at kravet suppleres med, at personer med en arbejdsmæssig- eller frivillig tilknytning til Herning Kommune kan blive medlem af Udsatterådet, uden at skulle have bopæl i Herning Kommune.

Således vil forretningsorden § 4, stk. 4 foreskrive at: 'Medlemmer i rådet bor i Herning Kommune eller har en arbejdsmæssig- eller frivillig tilknytning til Herning Kommune'.


Med ændring i forretningsorden vil det fortsat sikres, at medlemmer har tilknytning til Herning Kommune. Bopælen vil dog ikke være det eneste betydningsfulde, da også det arbejdsmæssige- og frivillige engagement vil blive tillagt betydning.


Udvikling på socialområdet

I denne byrådsperiode er der fokus på udvikling af socialområdet, med ambitioner om at udvikle og samskabe med omgivelserne omkring socialområdet. Herunder også fokus på Udsatterådet og Rådets rolle i dette. Udvalget vil på kommende møde blive præsenteret for oplæg til drøftelse af dette.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget udpeger Mette Fink Møller som formand for Udsatterådet,


at udvalget ændrer § 4, stk. 4 i Forretningsorden for Udsatterådet,


at udvalget tager orienteringen om den kommende proces til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 • Forretningsorden for Udsatteråd i Herning Kommune
 

90. Veteranhus i Nordvestjylland

Sagsnr.: 15.20.00-P27-1-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Veteranhus i Nordvestjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Veteranerne i Nordvestjylland har fået stillet et hus til rådighed i Holstebro af Holstebro Kommune - med det formål at skabe et Veteranhus. Huset skal renoveres før anvendelse.

Styregruppen bag Veteranhuset anmoder om økonomisk bidrag fra Herning Kommune hertil.

Sagsfremstilling

Veteranhus

Styregrupppen bag Veteranhuset har ansøgt Herning Kommune om økonomisk bidrag til Veteranhuset i Holstebro. Ansøgning er vedhæftet som bilag.


Veteranerne i Nordvestjylland (Ikast-Brande, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer) har fået stillet et hus til rådighed i Holstebro, til benyttelse som Veteranhus. Der er ikke tale om en veteran-café, men et samlingssted, der kan danne rammer for at samle alle veteranaktører. Formålet er at skabe sociale rammer (et mødested) for veteraner og deres familier for at styrke fællesskab, trivsel og samarbejde.


Veteranhuset er et tværkommunalt multi-foreningshus for soldater og veteraner i Nordvestjylland.

Der er ca. 2.000 veteraner i Nordvestjylland og 15 græsrodsbevægelser, foreninger og institutioner for veteraner, som kan anvende huset. Veteranhuset vil danne rammen for veteraner og deres pårørende, hvor de kan anvende husets faciliteter som et afbræk i hverdagen.


Veteranhuset vil gennem aktiviteter bringe viden om de udsendtes virke til det civile samfund og skabe forbindelser mellem erhvervslivet og veteraner. Målet er at få flere ind på arbejdsmarkedet gennem aktiviteter og erfaringsudveksling, samt skabe et nyt fællesskab med mulighed for identifikation med de andre veteraner.


Økonomi

Veteranerne har fået tilsagn om huset af Holstebro Kommune til en værdi af 900.000 kr., som deres bidrag til projektet, hvorfor resterende finansiering skal findes andet steds.

Huset er i sådan tilstand, at der skal ske en større renovering, inden det kan anvendes. Der er behov for en energi- og handicaprenovering af huset, hvilket vil koste i området af 650.000 kr. Det kræver ekstern hjælp, da styregruppen bag Veteranhuset ikke selv råder over midler til en sådan renovering.


Styregruppen har fået tilsagn fra Realdania på, at de vil bidrage med et tilsvarende beløb, som styregruppen kan fremskaffe.


Styregruppen bag Veteranhuset anmoder hver kommune i Nordvestjylland om bidrag til Veteranhuset svarende til ca. 360 kr. pr. veteran i kommunen.

Ifølge Forsvarets optælling fra juni 2019, er der 679 veteraner i Herning Kommune.


Styregruppen anmoder dermed Herning Kommune om et enkeltstående bidrag på 244.440 kr.

Derudover anmoder styregruppen om et støttebidrag til de løbende driftsomkostninger på ca. 20.000 kr. årligt.


Veteranindsats i Herning Kommune

I Herning Kommune er der indgået samarbejdsaftale med Veterancentret i Holstebro, med det formål at sikre, at Veterancentret og Herning Kommune samarbejder og bruger hinandens kompetencer bedst muligt i målet om at anerkende og støtte veteraner. Veterancentret støtter og rådgiver veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Veteraner i Herning Kommune kan benytte Veterancentrets tilbud, blandt andet veterancaféen i Holstebro.


Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune er indgangen for veteraner og deres pårørende, som bliver syg og/eller står uden arbejde. Her tilbydes der - udover rådgivning, vejledning og tæt samarbejde med Veterancentret - en række indsatser, der henvender sig til borgere med problematikker, som typisk ses hos veteraner. Her kan fremhæves psykoedukaiton, mindfulness og samtaler med psykiatrisk sygeplejerske. Fokus er en helhedsorienteret indsats for borgeren.


Med afsæt i ovenstående går Herning Kommune's bidrag til veteraner den vej.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget giver afslag på anmodning fra styregruppen bag Veteranhuset.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Direktør Søren Liner Christensen oplyste supplerende efter henvendelse fra ansøger, at Lemvig Kommune og Struer Kommune udover Holstebro Kommune støtter projektet.


Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning om midler fra Herning Kommune
 

91. Fokusrevision af jobafklaring og ressourceforløb

Sagsnr.: 15.00.00-A00-15-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Fokusrevision af jobafklaring og ressourceforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om fokusrevision af jobafklaring og ressourceforløb fra maj 2020.

Sagsfremstilling

Herning Kommune og 24 andre kommuner havde i starten af 2020 besøg af Deloitte, der gennemgik 15 jobafklaringssager og 15 ressourceforløbssager fra hver kommune. Det var derfor i alt 375 jobafklaringssager og 375 ressourceforløbssager, der danner grundlag for fokusrevisionens konklusioner.


Fokusrevisionen havde fem hovedspørgsmål, den skulle besvare:


 • Får borgeren den indsats, som borgeren har krav på eller stilles i udsigt?
 • Er indsatsen tværfaglig, og tilbuddene paralelle og koordineret for borgere, der har brug for det?
 • Inddrages borgeren, og foretager kommunen løbende opfølgning?
 • Virker den nye struktur for indhentning af sundhedsfaglige oplysninger?
 • Har kommunen forretningsgange og ledelsestilsyn, der understøtter det rette fokus og fremdrift?


Nedenfor er opsummeret de relevante opmærksomhedspunkter i forhold til de fem spørgsmål - for henholdsvis jobafklaring og ressourceforløb.


Jobafklaring i Herning Kommune:

Får borgeren den indsats, som borgeren har krav på eller stilles i udsigt?

I 100 % af sagerne i Herning Kommune er der færdiggjort en indsatsplan senest to måneder efter møde i rehabiliteringsteamet (på landsplan sker det kun i 50 % af sagerne).


Fokusrevisionen vil gerne se mere konkrete job- og uddannelsesmål i indstillinger, indsatsdel og Min Plan. I Herning Kommune har valgt, at det er den koordinerende rådgiver, der sammen med borgeren over tid finder det relevante arbejdsmarkedsperspektiv i stedet for at det er rehabiliteringsteamet. Der arbejdes på i enhederne at blive endnu skarpere på konkrete job- og uddannelsesmål over tid. Det samme gør sig gældenden for ressourceforløb.


Er indsatsen tværfaglig, og tilbuddene paralelle og koordineret for borgere, der har brug for det?

I Herning Kommune er 100 % af sagerne omfattet af en indsats, selvom der i de gennemgåede sager gennemføres færre indsatser end rehabiliteringsteamet indstiller til. Det vurderes at rehabiliteringsteamet kan være optimistiske og også indstille til at undersøge om forskellige indsatser er relevante fx udredning ved psykiatrien. Det fremgår ikke tydeligt nok i Min Plan, hvis der er bevilget indsatser i øvrige forvaltninger. Der har igennem det seneste år været fokus på at arbejde tværfagligt tidligt og dette vil der være fokus på at tydeliggøre i borgerens sag.


Inddrages borgeren, og foretager kommunen løbende opfølgning?

Fokusrevisionen viser, at borgerens perspektiv bliver mindre tydelig over tid i sagens dokumenter. Dog fremgår borgerens perspektiv i 100 % af de seneste opfølgningssamtaler i Herning Kommune. Dette punkt vil der blive arbejdet videre med i enhederne. Derudover er der kun i 20 % af sagerne et kompetencefokuseret CV. En række medarbejdere er allerede i gang med at få kompetenceudvikling i, hvordan man udarbejder et kompetencefokuseret CV i samarbejde med borgeren. Det samme gør sig gældende for ressourceforløb.


I 90 % af opføgningssamtalerne er der en vurdering af fortsat uarbejdsdygtighed. Det er dog oftest med en juridisk standard formulering, der ikke beskriver de konkrete forhold, der er lagt til grund for formuleringen. Dette formidles ud til medarbejderne, at der ikke skal anvendes standard formuleringer uden en individuel begrundelse for formuleringen.


Virker den nye struktur for indhentning af sundhedsfaglige oplysninger?

Herning Kommune ligger på landsplan i indhentning af dokumentation fra praktiserende læge og indhentning af sundhedsfaglig rådgivning eller helbredsmæssige oplysninger efter behandling i rehabiliteringsteamet.


Forud for mødet i rehabiliteringsteamet indhentes der i stort set alle sager sundhedsfaglige oplysninger fra borgerens praktiserende læge, mens en mindre del af sagerne benytter rådgivning fra klinisk funktion. Derudover trækkes der i over halvdelen af sagerne på oplysninger fra andre sundhedsorganer, som i en tredjedel af sagerne også involveres efter mødet i rehabiliteringsteamet. Udover at være omkostningsfuldt for den enkelte kommune og udsætte det regionale sundhedsvæsen for en betydelig belastning, er det ikke i overensstemmelse med lovgivningen, som foreskriver, at der alene må indhentes rådgivning fra borgerens praktiserende læge og klinisk funktion.


Har kommunen forretningsgange og ledelsestilsyn, der understøtter det rette fokus og fremdrift?

Der er ikke retningslinjer for kontrolmilkø eller ledelsestilsyn skal indeholde. Resultatet af fokusrevisionen viser, at kommunernes tilgange til risikostyring, kontrolmiljø og ledelsestilsyn er meget forskellige. Det skyldes at reglerne på området ikke er defineret, hvilket giver en stor autonomi i forhold til designet. Det er helt op til den enkelte kommune af fastlægge ledelsestilsyn. De fleste kommuner har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser, som skal sikre rettighed, effektiv sagsflow og inddragelse af borger.


Ressourceforløb i Herning Kommune:

Får borgeren den indsats, som borgeren har krav på eller stilles i udsigt?

Jf. svar under jobafklaring.


I Herning har 33 % af borgerne en færdiggjort indsatsplan inden for to måneder, hvilket er lavere end landsgennemsnittet. Der følges op på dette i ledelsestilsyn og der vil være øget opmærksomhed på at den skal foreligge inden for to måneder.


Er indsatsen tværfaglig, og tilbuddene paralelle og koordineret for borgere, der har brug for det?

I Herning Kommune er der i 93 % af sagerne iværksat en indsats inden for første år.


Inddrages borgeren, og foretager kommunen løbende opfølgning?

Jf. svaret under jobafklaring.


I 100 % af sagerne i Herning Kommune indgår borgerens perspektiv i seneste opfølgningssamtale.


Virker den nye struktur for indhentning af sundhedsfaglige oplysninger?

Jf. svaret under jobafklaring.


Har kommunen forretningsgange og ledelsestilsyn, der understøtter det rette fokus og fremdrift?

Jf. svaret under jobafklaring.


Administrationens opsummering er vedlagt som bilag. De to rapporter kan findes her https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/6/fokusrevisioner-om-ressourceforloeb-og-jobafklaringsforloeb/

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 • fokusrevision-ressourceforloeb
 • fokusrevision-jobafklaringsforloeb
 • Fokusrevision -Ressourceforløb opsummering
 • Fokusrevision -Jobafklaring opsummering
 

92. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene


Pga. manglende indlæsning af KY-data på jobindsats.dk er det ikke muligt at opdatere de samlede nøgletal. Der bliver i det følgende givet en kommentering af de nøgletal, det er muligt at opdatere inden udvalgsmødet: Kommenteringen er lavet pba. af vedlagte nøgletalsrapport.


På næstkommende udvalgsmøde forventes det, at KY-data er indlæst i jobindsats.dk, og at det derfor er muligt igen at opdatere de samlede nøgletal.


Bruttoledighed:

Herning har i hele perioden har haft en lavere bruttoledighed end landet som helhed.

Status september 2020: Herning 3.8%; Hele landet 4,5%


Jobparate ledige:

Der er sket en væsentlig stigning i antallet af jobparate ledige siden marts 2020, og denne stigning har primært været i forhold til ledige a-dagpengemodtagere.

Status august 2020: 2.238 jobparate ledige fuldtidspersoner. Heraf 1.388 a-dagpengemodtagere.


Seniorpension:

Der er i 2020 indtil videre er tilkendt 76 seniorpensioner i Herning Kommune.

Status 3. kvartal 2020: 15 tilkendelser.


Foruden bilaget med nøgletal er vedlagt de senest opdaterede tal for udvikling i ledigheden (corona-ledighed) i Herning Kommune siden marts 2020.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 • Nøgletalsrapport november 2020
 • Coronaledighed november 2020
 

93. Fagudvalgsbehandling af afsnit til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Fagudvalgsbehandling af afsnit til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: Fie Salhøj-Abel

Sagsresume

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev endeligt vedtaget i byrådet den 3. marts 2020 og ligger til grund for udarbejdelsen af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forud for udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag fremsendes afsnittene ”Uddannelsesby Herning”, ”kultur” og ”idræt og Fritid” til behandling i udvalget, for at sikre, at udvalget har mulighed for at kommentere på de afsnit der ligger inden for udvalgets ansvarsområde.


Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Sagsfremstilling

Herning Kommuneplan revideres hvert fjerde år på baggrund af en vedtaget Planstrategi. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for kommunen. I kommuneplanen fastlægger byrådet politikken for kommunens udvikling og for byerne og det åbne land for de næste 12 år.


Udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag sker på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg og de pågældendes ansvarsområder. På baggrund af fagudvalgsbehandlingerne fremlægges et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Byplanudvalget, hvorefter den samlede plan fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til forventet behandling i start 2021. Med en forventet offentlig høring i det tidlige forår 2021.


Idet temaerne i de følgende oplistede afsnit ligger inden for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde, lægges der op til at udvalget drøfter og kommenterer på afsnittene. Ud over de enkelte afsnit lægges der også op til at udvalget også drøfter og kommenterer kommuneplanens introduktionsdel. Forslagene til ændringer vedrører følgende afsnit:


 • Introduktion Herning Kommuneplan 2021-2032
  • I afsnittet præsenteres Byrådets vision og kommunens kernefortælling. Afsnittet indeholder desuden en beskrivelse af hvordan Herning Kommune arbejder med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål
 • Uddannelsesby Herning (Behandles også af Børne- og Familieudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget)
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af Uddannelsesstrategien (2019) med fokus på, at Herning skal være en attraktiv uddannelsesby
 • Kultur (Behandles også af Kultur- og Fritidsudvalget)
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af Herning Kommunes Kulturpolitik (2016), Kunststrategien (2018) samt perspektivnotater
  • Afsnittet fokuserer på, at kulturen skal række bredt ud til alle borgere og at kultur skal anvendes til at skabe forståelse, tilhørsforhold og forbedre borgernes mentale tilstand
 • Idræt og Fritid (Behandles også af Kultur- og Fritidsudvalget)
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af perspektivnotater, nuværende politikker samt visionsaftalen ”Bevæg dig for livet”
  • Afsnittet omhandler særligt hvordan motion og foreningsliv gavner både den enkelte borger og samfundet


De enkelte afsnit er udformet på baggrund af kommunes gældende politikker og strategier. I forhold til den tidligere Herning Kommuneplan 2017-2028 er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning. Alle afsnit er vedlagt som bilag.


På baggrund af fagudvalgsbehandlingen af de konkrete afsnit udarbejdes et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 som Byplanudvalget præsenteres for på et kommende møde. Ved behandlingen af det samlede forslag vil fagudvalgets indstilling fremgå.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget afgiver bemærkninger til kommuneplanen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede kommuneplanen. Drøftelserne gav ikke anledning til bemærkninger.

Bilag

 • Bilag D Idræt og fritid
 • Bilag C Kultur
 • Bilag B Uddannelsesby Herning
 • Bilag A Herning Kommuneplan 2021-2032 Introduktionsdel
 

94. Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet på grund af COVID-19

Sagsnr.: 27.42.40-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet på grund af COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx

x

x
x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til sociale tilbud, som har borgere, der tilhører en risikogruppe. Det midlertidige forbud indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har 30. oktober 2020 påbudt kommunalbestyrelsen i Herning Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet. Restriktionerne blev straks sat i værk.


Forbuddet gælder både kommunale og private anbringelsessteder og botilbud m.v. beliggende i kommunen, og hvor der på tilbuddet er borgere, som tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med coronavirus.


Formålet med forbuddet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Det enkelte tilbuds ledelse vurderer ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, om der er borgere i en risikogruppe i det konkrete tilbud.


Besøgsforbuddet er trådt i kraft 2. november 2020 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1510 af 25. oktober 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet samt ændringsbekendtgørelse nr. 1551 af 1. november 2020.


Forbuddet mod besøg gælder ikke i kritiske situationer, hvor det vil være muligt at få besøg af en til to faste besøgspersoner. Disse besøg sker efter anvisning fra tilbuddets ledelse og skal som udgangspunkt foregå på tilbuddets udendørs arealer, medmindre tilbuddets ledelse har tilladt, at det kan ske indendørs i den del af de indendørs arealer, som borgeren selv råder over.


Besøgsrestriktionerne på sociale tilbud i Herning Kommune vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når det vurderes, at restriktionerne ikke længere er nødvendige.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der udstedes midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet med de beskrevne undtagelser.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Tiltrådt.

 

95. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalget blev orienteret om, at Folketingets ombudsmand har sendt en række spørgsmål til problemerne med KSD med henblik på at afklare om Ombudsmanden skal gå ind i sagen af egen drift.