Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. november 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

91. Fokusrevision af jobafklaring og ressourceforløb

Sagsnr.: 15.00.00-A00-15-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Fokusrevision af jobafklaring og ressourceforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om fokusrevision af jobafklaring og ressourceforløb fra maj 2020.

Sagsfremstilling

Herning Kommune og 24 andre kommuner havde i starten af 2020 besøg af Deloitte, der gennemgik 15 jobafklaringssager og 15 ressourceforløbssager fra hver kommune. Det var derfor i alt 375 jobafklaringssager og 375 ressourceforløbssager, der danner grundlag for fokusrevisionens konklusioner.


Fokusrevisionen havde fem hovedspørgsmål, den skulle besvare:


  • Får borgeren den indsats, som borgeren har krav på eller stilles i udsigt?
  • Er indsatsen tværfaglig, og tilbuddene paralelle og koordineret for borgere, der har brug for det?
  • Inddrages borgeren, og foretager kommunen løbende opfølgning?
  • Virker den nye struktur for indhentning af sundhedsfaglige oplysninger?
  • Har kommunen forretningsgange og ledelsestilsyn, der understøtter det rette fokus og fremdrift?


Nedenfor er opsummeret de relevante opmærksomhedspunkter i forhold til de fem spørgsmål - for henholdsvis jobafklaring og ressourceforløb.


Jobafklaring i Herning Kommune:

Får borgeren den indsats, som borgeren har krav på eller stilles i udsigt?

I 100 % af sagerne i Herning Kommune er der færdiggjort en indsatsplan senest to måneder efter møde i rehabiliteringsteamet (på landsplan sker det kun i 50 % af sagerne).


Fokusrevisionen vil gerne se mere konkrete job- og uddannelsesmål i indstillinger, indsatsdel og Min Plan. I Herning Kommune har valgt, at det er den koordinerende rådgiver, der sammen med borgeren over tid finder det relevante arbejdsmarkedsperspektiv i stedet for at det er rehabiliteringsteamet. Der arbejdes på i enhederne at blive endnu skarpere på konkrete job- og uddannelsesmål over tid. Det samme gør sig gældenden for ressourceforløb.


Er indsatsen tværfaglig, og tilbuddene paralelle og koordineret for borgere, der har brug for det?

I Herning Kommune er 100 % af sagerne omfattet af en indsats, selvom der i de gennemgåede sager gennemføres færre indsatser end rehabiliteringsteamet indstiller til. Det vurderes at rehabiliteringsteamet kan være optimistiske og også indstille til at undersøge om forskellige indsatser er relevante fx udredning ved psykiatrien. Det fremgår ikke tydeligt nok i Min Plan, hvis der er bevilget indsatser i øvrige forvaltninger. Der har igennem det seneste år været fokus på at arbejde tværfagligt tidligt og dette vil der være fokus på at tydeliggøre i borgerens sag.


Inddrages borgeren, og foretager kommunen løbende opfølgning?

Fokusrevisionen viser, at borgerens perspektiv bliver mindre tydelig over tid i sagens dokumenter. Dog fremgår borgerens perspektiv i 100 % af de seneste opfølgningssamtaler i Herning Kommune. Dette punkt vil der blive arbejdet videre med i enhederne. Derudover er der kun i 20 % af sagerne et kompetencefokuseret CV. En række medarbejdere er allerede i gang med at få kompetenceudvikling i, hvordan man udarbejder et kompetencefokuseret CV i samarbejde med borgeren. Det samme gør sig gældende for ressourceforløb.


I 90 % af opføgningssamtalerne er der en vurdering af fortsat uarbejdsdygtighed. Det er dog oftest med en juridisk standard formulering, der ikke beskriver de konkrete forhold, der er lagt til grund for formuleringen. Dette formidles ud til medarbejderne, at der ikke skal anvendes standard formuleringer uden en individuel begrundelse for formuleringen.


Virker den nye struktur for indhentning af sundhedsfaglige oplysninger?

Herning Kommune ligger på landsplan i indhentning af dokumentation fra praktiserende læge og indhentning af sundhedsfaglig rådgivning eller helbredsmæssige oplysninger efter behandling i rehabiliteringsteamet.


Forud for mødet i rehabiliteringsteamet indhentes der i stort set alle sager sundhedsfaglige oplysninger fra borgerens praktiserende læge, mens en mindre del af sagerne benytter rådgivning fra klinisk funktion. Derudover trækkes der i over halvdelen af sagerne på oplysninger fra andre sundhedsorganer, som i en tredjedel af sagerne også involveres efter mødet i rehabiliteringsteamet. Udover at være omkostningsfuldt for den enkelte kommune og udsætte det regionale sundhedsvæsen for en betydelig belastning, er det ikke i overensstemmelse med lovgivningen, som foreskriver, at der alene må indhentes rådgivning fra borgerens praktiserende læge og klinisk funktion.


Har kommunen forretningsgange og ledelsestilsyn, der understøtter det rette fokus og fremdrift?

Der er ikke retningslinjer for kontrolmilkø eller ledelsestilsyn skal indeholde. Resultatet af fokusrevisionen viser, at kommunernes tilgange til risikostyring, kontrolmiljø og ledelsestilsyn er meget forskellige. Det skyldes at reglerne på området ikke er defineret, hvilket giver en stor autonomi i forhold til designet. Det er helt op til den enkelte kommune af fastlægge ledelsestilsyn. De fleste kommuner har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser, som skal sikre rettighed, effektiv sagsflow og inddragelse af borger.


Ressourceforløb i Herning Kommune:

Får borgeren den indsats, som borgeren har krav på eller stilles i udsigt?

Jf. svar under jobafklaring.


I Herning har 33 % af borgerne en færdiggjort indsatsplan inden for to måneder, hvilket er lavere end landsgennemsnittet. Der følges op på dette i ledelsestilsyn og der vil være øget opmærksomhed på at den skal foreligge inden for to måneder.


Er indsatsen tværfaglig, og tilbuddene paralelle og koordineret for borgere, der har brug for det?

I Herning Kommune er der i 93 % af sagerne iværksat en indsats inden for første år.


Inddrages borgeren, og foretager kommunen løbende opfølgning?

Jf. svaret under jobafklaring.


I 100 % af sagerne i Herning Kommune indgår borgerens perspektiv i seneste opfølgningssamtale.


Virker den nye struktur for indhentning af sundhedsfaglige oplysninger?

Jf. svaret under jobafklaring.


Har kommunen forretningsgange og ledelsestilsyn, der understøtter det rette fokus og fremdrift?

Jf. svaret under jobafklaring.


Administrationens opsummering er vedlagt som bilag. De to rapporter kan findes her https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/6/fokusrevisioner-om-ressourceforloeb-og-jobafklaringsforloeb/

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • fokusrevision-ressourceforloeb
  • fokusrevision-jobafklaringsforloeb
  • Fokusrevision -Ressourceforløb opsummering
  • Fokusrevision -Jobafklaring opsummering