Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. november 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

90. Veteranhus i Nordvestjylland

Sagsnr.: 15.20.00-P27-1-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Veteranhus i Nordvestjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Veteranerne i Nordvestjylland har fået stillet et hus til rådighed i Holstebro af Holstebro Kommune - med det formål at skabe et Veteranhus. Huset skal renoveres før anvendelse.

Styregruppen bag Veteranhuset anmoder om økonomisk bidrag fra Herning Kommune hertil.

Sagsfremstilling

Veteranhus

Styregrupppen bag Veteranhuset har ansøgt Herning Kommune om økonomisk bidrag til Veteranhuset i Holstebro. Ansøgning er vedhæftet som bilag.


Veteranerne i Nordvestjylland (Ikast-Brande, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer) har fået stillet et hus til rådighed i Holstebro, til benyttelse som Veteranhus. Der er ikke tale om en veteran-café, men et samlingssted, der kan danne rammer for at samle alle veteranaktører. Formålet er at skabe sociale rammer (et mødested) for veteraner og deres familier for at styrke fællesskab, trivsel og samarbejde.


Veteranhuset er et tværkommunalt multi-foreningshus for soldater og veteraner i Nordvestjylland.

Der er ca. 2.000 veteraner i Nordvestjylland og 15 græsrodsbevægelser, foreninger og institutioner for veteraner, som kan anvende huset. Veteranhuset vil danne rammen for veteraner og deres pårørende, hvor de kan anvende husets faciliteter som et afbræk i hverdagen.


Veteranhuset vil gennem aktiviteter bringe viden om de udsendtes virke til det civile samfund og skabe forbindelser mellem erhvervslivet og veteraner. Målet er at få flere ind på arbejdsmarkedet gennem aktiviteter og erfaringsudveksling, samt skabe et nyt fællesskab med mulighed for identifikation med de andre veteraner.


Økonomi

Veteranerne har fået tilsagn om huset af Holstebro Kommune til en værdi af 900.000 kr., som deres bidrag til projektet, hvorfor resterende finansiering skal findes andet steds.

Huset er i sådan tilstand, at der skal ske en større renovering, inden det kan anvendes. Der er behov for en energi- og handicaprenovering af huset, hvilket vil koste i området af 650.000 kr. Det kræver ekstern hjælp, da styregruppen bag Veteranhuset ikke selv råder over midler til en sådan renovering.


Styregruppen har fået tilsagn fra Realdania på, at de vil bidrage med et tilsvarende beløb, som styregruppen kan fremskaffe.


Styregruppen bag Veteranhuset anmoder hver kommune i Nordvestjylland om bidrag til Veteranhuset svarende til ca. 360 kr. pr. veteran i kommunen.

Ifølge Forsvarets optælling fra juni 2019, er der 679 veteraner i Herning Kommune.


Styregruppen anmoder dermed Herning Kommune om et enkeltstående bidrag på 244.440 kr.

Derudover anmoder styregruppen om et støttebidrag til de løbende driftsomkostninger på ca. 20.000 kr. årligt.


Veteranindsats i Herning Kommune

I Herning Kommune er der indgået samarbejdsaftale med Veterancentret i Holstebro, med det formål at sikre, at Veterancentret og Herning Kommune samarbejder og bruger hinandens kompetencer bedst muligt i målet om at anerkende og støtte veteraner. Veterancentret støtter og rådgiver veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Veteraner i Herning Kommune kan benytte Veterancentrets tilbud, blandt andet veterancaféen i Holstebro.


Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune er indgangen for veteraner og deres pårørende, som bliver syg og/eller står uden arbejde. Her tilbydes der - udover rådgivning, vejledning og tæt samarbejde med Veterancentret - en række indsatser, der henvender sig til borgere med problematikker, som typisk ses hos veteraner. Her kan fremhæves psykoedukaiton, mindfulness og samtaler med psykiatrisk sygeplejerske. Fokus er en helhedsorienteret indsats for borgeren.


Med afsæt i ovenstående går Herning Kommune's bidrag til veteraner den vej.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget giver afslag på anmodning fra styregruppen bag Veteranhuset.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Direktør Søren Liner Christensen oplyste supplerende efter henvendelse fra ansøger, at Lemvig Kommune og Struer Kommune udover Holstebro Kommune støtter projektet.


Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning om midler fra Herning Kommune