Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. november 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

85. Ny fokuseret forebyggelseshandleplan

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny fokuseret forebyggelseshandleplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har midler til at udvikle og afprøve nye sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Forebyggelsesudvalget har derfor bedt administrationen udarbejde en vifte af forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan inden for Forebyggelsesudvalget fokusområder: Rygning, overvægt og mental sundhed.


På baggrund heraf har Forebyggelsesudvalget udvalgt ni projekter, som blev førstebehandlet på møde i udvalget den 19. oktober 2020. Tre af projekterne vedrører Beskæftigelsesudvalget.


På mødet ønskes en fælles drøftelse af de tre valgte projekter.


Udkast til ny fokuseret forebyggelseshandleplan er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

De tre projekter, som vedrører Beskæftigelsesudvalget, har fokus på:

 • Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst. (Side 7 i bilag)
 • Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. (Side 9 i bilag)
 • Sundhedstilbud til sårbare og udsatte borgere. (Side 11 i bilag)


Baggrund for de tre indsatser

Social ulighed i sundhed er et vigtigt omdrejningspunkt i de tre projekter. Social ulighed i sundhed handler om, at der generelt er forskel i sundhed og risiko for sygdom mellem grupper i samfundet som følge af social position målt ved for eksempel uddannelse, indkomst, beskæftigelsesforhold og etnicitet.


Rygning og overvægt er to væsentlige faktorer i forhold til social ulighed i sundhed. Forekomsten af dagligrygere og svær overvægt er langt højere blandt borgere med kort uddannelse, og de der er uden for arbejdsmarkedet. Ligeledes er forekomsten større blandt borgere, der bor alene og borgere, der bor i lejebolig.


Rygning er den risikofaktor, der har størst betydning for udvikling af sygdom og for tidlig død.


Svær overvægt udgør ligeledes en betydelig risiko for helbredet og kan blandt andet føre til type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, bevægeapparatsproblemer og forskellige former for kræftsygdomme. Foruden de helbredsmæssige konsekvenser er overvægt ofte forbundet med dårlig trivsel og livskvalitet.


Årsagerne til overvægt er komplekse. Der er dog enighed om, at overvægt udvikler sig i et samspil mellem miljø, gener og adfærd.


Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst.

Målgruppen er borgere på 18+ år med svær overvægt og som ikke har tilknytning til ordinær uddannelse eller arbejdsmarkedet.


Formål med indsatsen:

 • At flere borgere med svær overvægt henvises fra Social og Beskæftigelse til et vægtstopforløb i Sundhed og Ældre.
 • At sætte fokus på, hvordan en beskæftigelsesrettet og en sundhedsrettet indsats i et samspil kan styrke borgernes handlekompetencer og mestringsevne i forhold til egen sundhed, trivsel og forsørgelsesgrundlag.


Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Målgruppen er kvinder på 18 + år med anden etnisk baggrund end dansk og udfordringer i form af moderat til svær overvægt.


Formål med indsatsen:

 • At udvikle og igangsætte et gruppetilbud med fokus på mad og måltider, fysisk aktivitet og overvægt blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsen tilpasses forskellige kulturelle og sproglige fællesskaber og udvikles i et samarbejde mellem fagpersoner og repræsentanter for de forskellige brugergrupper.
 • At kvinderne opbygger handlekompetence og mestringsevne i forhold til egen sundhed og trivsel samt opnår et vægtstop og eventuelt et vægttab og dermed nedsætter risikoen for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme.


Sundhedstilbud til sårbare og udsatte borgere

Målgruppen er borgere på 18 + år, som af forskellige årsager ikke kan gøre brug af kommunens eksisterende rygestop- eller vægtstoptilbud.


Formål med indsatsen:

 • Via en proaktiv og opsøgende indsats at rekruttere sårbare og udsatte borgere til kommunens rygestop- eller vægtstopforløb.
 • At etablere og gennemføre tilbud om rygestop- og/eller vægtstopforløb på fx væresteder, bo- og aktivitetstilbud, i boligområder og lokalsamfund i de mindre byer i udkanten af kommunen.
 • At deltagerne på et sundhedstilbud opbygger handlekompetence og mestringsevne i forhold til egen sundhed og trivsel og dermed nedsætter risikoen for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme.


Alle projekter er berammet til en varighed på to år og forventes at starte primo 2021.


Ressourceforbruget i Social og Beskæftigelse er primært til projektplanlægning, samarbejde og koordinering samt rekruttering og visitation af borgere til projekterne.


Økonomi

Indsats

2021

2022

I alt

Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst

20.000

20.000

40.000

Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

25.000

25.000

50.000

Sundhedstilbud til sårbare og udsatte borgere

20.000

20.000

40.000

I alt

65.000

65.000

130.000


Under drøftelse af dette punkt deltager formandskabet for Forebyggelsesudvalget.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter indsatserne.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede indsatserne med formand og næstformand for Forebyggelsesudvalget.


Følgende temaer blev bl.a. drøftet;

- den beskrevne indsats for at fremme sundhed blandt udsatte bør tilpasses de udsattes behov.

- vigtigt at der indtænkes familier i indsatserne - med særligt fokus på børn

- der bør være fokus på sammenhængen til borgernes øvrige igangværende indsatser.

Bilag

 • Ny fokuseret forebyggelseshandleplan_NY