Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. november 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

93. Fagudvalgsbehandling af afsnit til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Fagudvalgsbehandling af afsnit til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: Fie Salhøj-Abel

Sagsresume

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev endeligt vedtaget i byrådet den 3. marts 2020 og ligger til grund for udarbejdelsen af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forud for udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag fremsendes afsnittene ”Uddannelsesby Herning”, ”kultur” og ”idræt og Fritid” til behandling i udvalget, for at sikre, at udvalget har mulighed for at kommentere på de afsnit der ligger inden for udvalgets ansvarsområde.


Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Sagsfremstilling

Herning Kommuneplan revideres hvert fjerde år på baggrund af en vedtaget Planstrategi. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for kommunen. I kommuneplanen fastlægger byrådet politikken for kommunens udvikling og for byerne og det åbne land for de næste 12 år.


Udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag sker på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg og de pågældendes ansvarsområder. På baggrund af fagudvalgsbehandlingerne fremlægges et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Byplanudvalget, hvorefter den samlede plan fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til forventet behandling i start 2021. Med en forventet offentlig høring i det tidlige forår 2021.


Idet temaerne i de følgende oplistede afsnit ligger inden for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde, lægges der op til at udvalget drøfter og kommenterer på afsnittene. Ud over de enkelte afsnit lægges der også op til at udvalget også drøfter og kommenterer kommuneplanens introduktionsdel. Forslagene til ændringer vedrører følgende afsnit:


 • Introduktion Herning Kommuneplan 2021-2032
  • I afsnittet præsenteres Byrådets vision og kommunens kernefortælling. Afsnittet indeholder desuden en beskrivelse af hvordan Herning Kommune arbejder med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål
 • Uddannelsesby Herning (Behandles også af Børne- og Familieudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget)
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af Uddannelsesstrategien (2019) med fokus på, at Herning skal være en attraktiv uddannelsesby
 • Kultur (Behandles også af Kultur- og Fritidsudvalget)
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af Herning Kommunes Kulturpolitik (2016), Kunststrategien (2018) samt perspektivnotater
  • Afsnittet fokuserer på, at kulturen skal række bredt ud til alle borgere og at kultur skal anvendes til at skabe forståelse, tilhørsforhold og forbedre borgernes mentale tilstand
 • Idræt og Fritid (Behandles også af Kultur- og Fritidsudvalget)
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af perspektivnotater, nuværende politikker samt visionsaftalen ”Bevæg dig for livet”
  • Afsnittet omhandler særligt hvordan motion og foreningsliv gavner både den enkelte borger og samfundet


De enkelte afsnit er udformet på baggrund af kommunes gældende politikker og strategier. I forhold til den tidligere Herning Kommuneplan 2017-2028 er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning. Alle afsnit er vedlagt som bilag.


På baggrund af fagudvalgsbehandlingen af de konkrete afsnit udarbejdes et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 som Byplanudvalget præsenteres for på et kommende møde. Ved behandlingen af det samlede forslag vil fagudvalgets indstilling fremgå.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget afgiver bemærkninger til kommuneplanen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede kommuneplanen. Drøftelserne gav ikke anledning til bemærkninger.

Bilag

 • Bilag D Idræt og fritid
 • Bilag C Kultur
 • Bilag B Uddannelsesby Herning
 • Bilag A Herning Kommuneplan 2021-2032 Introduktionsdel