Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. november 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

92. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene


Pga. manglende indlæsning af KY-data på jobindsats.dk er det ikke muligt at opdatere de samlede nøgletal. Der bliver i det følgende givet en kommentering af de nøgletal, det er muligt at opdatere inden udvalgsmødet: Kommenteringen er lavet pba. af vedlagte nøgletalsrapport.


På næstkommende udvalgsmøde forventes det, at KY-data er indlæst i jobindsats.dk, og at det derfor er muligt igen at opdatere de samlede nøgletal.


Bruttoledighed:

Herning har i hele perioden har haft en lavere bruttoledighed end landet som helhed.

Status september 2020: Herning 3.8%; Hele landet 4,5%


Jobparate ledige:

Der er sket en væsentlig stigning i antallet af jobparate ledige siden marts 2020, og denne stigning har primært været i forhold til ledige a-dagpengemodtagere.

Status august 2020: 2.238 jobparate ledige fuldtidspersoner. Heraf 1.388 a-dagpengemodtagere.


Seniorpension:

Der er i 2020 indtil videre er tilkendt 76 seniorpensioner i Herning Kommune.

Status 3. kvartal 2020: 15 tilkendelser.


Foruden bilaget med nøgletal er vedlagt de senest opdaterede tal for udvikling i ledigheden (corona-ledighed) i Herning Kommune siden marts 2020.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Nøgletalsrapport november 2020
  • Coronaledighed november 2020