Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. november 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

87. Tilsyn med Danskuddannelsen 2018 - 2020

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Tilsyn med Danskuddannelsen 2018 - 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres Udvalget for Herning Kommunes rapport over det gennemførte tilsyn med Danskuddannelsen i perioden fra 1. december 2018 - til 30. november 2020.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Udvalget godkender rapporten, hvorefter denne fremsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).Sagsfremstilling

De lovgivningsmæssige bestemmelser omkring kommunernes forpligtelse til at føre tilsyn med Danskuddannelsen er fastsat i "Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.", Lov nr. 375 af 28. maj 2003 og i "Vejledning til kommunernes tilsyn med Danskuddannelserne".


Heraf fremgår det:


  • At kommunerne skal føre tilsyn med den/ de leverandører af Danskuddannelsen som den enkelte kommune har indgået driftsaftale med - tilsynsforpligtelsen omfatter et administrativt, et pædagogisk og et økonomisk tilsyn


  • At Kommunerne hvert andet år skal indsende rapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) over det gennemførte tilsyn - rapporten skal indsendes senest den 1. december i afrapporteringsåret


  • At tilsynsrapporten skal behandles og godkendes af Kommunalbestyrelsen (dvs. Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune, jf. Styrelsesvedtægten)Det pædagogiske tilsyn

Omfang

"Det pædagogiske tilsyn" omfatter Herning Kommunes tilsyn med udbyders uddannelsestilbud og profil, udbyderens målgrupper, undervisningens fleksibilitet, undervisningens omfang, fremmøde og fravær, gennemførselshastighed, prøveresultater, lærerkvalifikationer og kompetenceudvikling samt tilsyn med undervisningen.


Konklusion

Sammenfattende godtgør det gennemførte pædagogiske tilsyn, at Lærdansk Herning fremstår som en meget velfungerende uddannelsesinstitution, hvor såvel ledelse som medarbejdere sikrer et højt pædagogisk niveau til gavn for kursister og virksomheder i lokalområdet. Underviserne er veluddannede, læringsmiljøet er godt, og der er en høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløbene – herunder i forhold til de særlige virksomhedsrettede forløb.


Herning Kommune og Lærdansk Herning aftaler løbende kommende mål og indhold ift. de enkelte forløb, og Lærdansk afrapporterer løbende til henholdsvis Sprogcenterforum og til Styregruppen. Herning Kommune konkluderer, at Lærdansk beredvilligt stiller alle relevante oplysninger til rådighed, og at Lærdansk i meget høj grad efterlever de aftale mål for undervisningen.


Det administrative tilsyn

Omfang

"Det administrative tilsyn" omfatter Herning Kommunes tilsyn med udbyders arbejdsgange, indberetning af fravær, udbydernes interne administrative procedurer samt tilgængelig information.


Konklusion

Det gennemførte administrative tilsyn viser, at Lærdansk administrerer uddannelserne i god overensstemmelse med lovens intentioner, og der pågår en tæt, løbende dialog imellem Herning Kommune og Lærdansk om behovet for justeringer og tilpasning af administrativ praksis.


Det økonomiske tilsyn

Omfang

"Det økonomiske tilsyn" omfatter modultakster samt hensigtsmæssige udnyttelse af offentlige ressourcer.


Konklusion

Sammenfattende konkluderes, at det økonomiske tilsyn ikke har givet anledning til påtaler eller skærpelse af tilsynet.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender rapporten over tilsynet med Danskuddannelsen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Tilsynsrapport 2020.
  • Informationsbrev om kommunernes tilsyn med danskuddannelserne og tilsynsrunden 2018 til 2020
  • Bilag 2 Vejledning om kommunernes tilsyn med danskuddannelserne