Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. november 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

89. Udsatterådet

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres udvalget for indstilling af ny formand for Udsatterådet.


Udvalget præsenteres endvidere for opfordring til ændring i Udsatterådets forretningsorden. Aktuelt tilsiger forretningsorden, at medlemmer i Udsatterådet skal have bopæl i Herning Kommune. Der opfordres til, at kravet suppleres med fokus på medlemmers arbejdsmæssige- eller frivillige tilknytning til Herning Kommune.


Afslutningsvis orienteres udvalget om punkt til senere dagsorden, med indstilling til drøftelse om udvilkling af socialområdet, herunder Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Formand

I starten af 2020 valgte formand for Udsatterådet, at træde tilbage som formand og medlem i Udsatterådet. Der er endnu ikke udpeget en ny formand for Udsatterådet, da adskillige møder i Udsatterådet er blevet aflyst grundet COVID-19. Næstformand, Mette Fink Møller, har udfyldt rollen som formand.


Udsatterådet har på møde, den 25. august, haft valg om ny formand. Mette Fink Møller tilbød at opstille som formandskandidat og blev enstemmigt valgt.

Jf. Forretningsorden § 4 stk. 5 skal Beskæftigelsesudvalget udpege ny formand. Udsatterådet indstiller med denne sagsfremstilling Mette Fink Møller som ny formand for Udsatterådet.


Forretningsorden

Udsatterådet består aktuelt af 8 medlemmer. For at Udsatterådet kan repræsentere en så bred borgergruppe som muligt, arbejdes der på at udvide rådet med flere medlemmer.


Jf. Udsatterådets forretningsorden § 4, stk. 4, skal medlemmer i Udsatterådet bo i Herning Kommune. Forretningsorden er vedhæftet som bilag.

Kravet begrænser indstilling af nye medlemmer til Udsatterådet. Senest har rådet måtte afvise potentielle nye medlemmer, med relevant og værdifuld indsigt og viden, da de ikke har bopæl i Herning Kommune, men blot tilknytning til kommunen via deres arbejde.


For at kvalificere og øge muligheden med at få nye medlemmer til Udsatterådet, opfordres der til at Beskæftigelsesudvalget foretager ændringer i den nuværende forretningsorden.


Udsatterådet opfordrer til ændring af § 4, stk. 4, som foreskriver 'Medlemmerne i rådet bor I Herning Kommune'.

Der opfordres til, at kravet suppleres med, at personer med en arbejdsmæssig- eller frivillig tilknytning til Herning Kommune kan blive medlem af Udsatterådet, uden at skulle have bopæl i Herning Kommune.

Således vil forretningsorden § 4, stk. 4 foreskrive at: 'Medlemmer i rådet bor i Herning Kommune eller har en arbejdsmæssig- eller frivillig tilknytning til Herning Kommune'.


Med ændring i forretningsorden vil det fortsat sikres, at medlemmer har tilknytning til Herning Kommune. Bopælen vil dog ikke være det eneste betydningsfulde, da også det arbejdsmæssige- og frivillige engagement vil blive tillagt betydning.


Udvikling på socialområdet

I denne byrådsperiode er der fokus på udvikling af socialområdet, med ambitioner om at udvikle og samskabe med omgivelserne omkring socialområdet. Herunder også fokus på Udsatterådet og Rådets rolle i dette. Udvalget vil på kommende møde blive præsenteret for oplæg til drøftelse af dette.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget udpeger Mette Fink Møller som formand for Udsatterådet,


at udvalget ændrer § 4, stk. 4 i Forretningsorden for Udsatterådet,


at udvalget tager orienteringen om den kommende proces til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • Forretningsorden for Udsatteråd i Herning Kommune