Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

71. Orientering om samarbejdsaftale mellem CBL og UU om uddannelsesvejledningsopgaverne i skolerne

Sagsnr.: 17.27.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Orientering om samarbejdsaftale mellem CBL og UU om uddannelsesvejledningsopgaverne i skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt orienteres udvalget om den indgåede samarbejdsaftale mellem UU og folkeskoler om udskolingen i Herning Kommune. Aftalen har til formål at sikre både den kollektive vejledning og den målrettede vejledning til ikke- uddannelsesparate unge om valg af ungdomsuddannelse og erhverv således, at eleven kan træffe et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag. Vejledningen foretages af UU og sker i samspil med undervisningen i faget Uddannelse og Job, der varetages af skolen. Der sker en løbende dialog og koordinering med CBL (Center for Børn og Læring). Denne aftale dækker skoleåret 2015 - 16 og revurderes èn gang årligt i et samarbejde mellem UU og CBL.

Sagsfremstilling

 I det kommende år er der ændringer i følgende områder:

 

1. Forankring af Industrien som karrierevej - uddannelsesaften i 7. klasse som forsøg

Sønder Felding Skole, Gjellerupskolen, Vestervangskolen og Lundgårdskolen deltager i forsøget med at afholde uddannelsesaftener for 7. klasserne på en virksomhed i det kommende skoleår og er et led i en forankring af Industrien som Karrierevej. Uddannelsesaftenen aftales mellem skolen og virksomheden, UU udarbejder programmet og indkalder i samarbejde med læreren på skolen. Bliver uddannelsesaftenen en succes, er det planen, at det skal udrulles på alle overbygningsskoler i Herning. Skolen kan evt. vælge en virksomhed fra en liste, som er udarbejdet i "Industrien som karrierevej".

 

2. Rullende ungdomsuddannelser - opkvalificering af lærerne

Rullende Ungdomsuddannelser er et opkvalificeringsforløb for alle lærere i udskolingen. Lærerne besøger lærerne på en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse for at opnå øget kendskab til uddannelsesform, indhold og optagelseskrav. Samtidig overtager elever fra ungdomsuddannelsen undervisningen på skolen i "et ung til ung forhold" og introducerer samtidig deres egen uddannelse og karrieredrømme. UU koordinerer den rullende ungdomsuddannelsen.

 

3. Årsplanlægning med UU på skolerne og parathedsmøder

UU udarbejder en årsplan for de aktiviteter, der skal foregå i samarbejdet. Dette sker i samarbejde med lærerne på den konkrete skole og indeholder blandt andet aftale om "parathedsmøder" i 8. og 9. årgang, hvor skolen indbyder forældrene og lærerne til at deltage. På mødet aftales fællesindsatsen, der skal gøre eleven uddannelsesparat. Fællesindsatsen indeholder en skoledel, en UU-del og en forældredel. Aftalen skrives ind i elevplanen. Rollefordeling og inspiration aftales på planlægningsmøderne med UU i starten af skoleåret. I årsplanen aftales, hvornår de skriftlige begrundelser for skolens vurderinger af elevens personlige, faglige og sociale forudsætninger skal være på plads.

 

4. SKILLS  

SkoleSkills er et udfordrende konkurrenceforløb for elever i 8. klasse i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. I SkoleSkills bliver eleverne udfordret på deres evner til at bruge hænderne, tænke hurtigt og arbejde sammen om at løse en række praktiske opgaver, som relaterer sig til forskellige fag og erhvervsuddannelser på SOSU Herning, Agroskolen i Hammerum og Herningsholm Erhvervsskole.

Formålet er at give et praktisk bidrag til undervisningen i relation til Uddannelse og job, give eleverne i 8. klasse en god og lærerig oplevelse med praktiske færdigheder og samarbejde som omdrejningspunkt og lade eleverne i 8. klasse prøve kræfter med de mange spændende erhvervsuddannelser, som findes i lokalområdet.


5. Uddannelsesdag 8. oktober 2015

UU afholder i samarbejde med alle skoler og samtlige ungdomsuddannelser i Herning en fælles uddannelsesdag for alle elever i 8. årgang. Formålet med uddannelsesdagen er at kvalificere forældrenes støtte af eleven i valg af obligatoriske introduktionskurser. Dagen indledes med fællesinformation fra UU om uddannelsernes opbygning og struktur, hvilke temaer det er nødvendigt at drøfte med sit barn samt hvilke informationer der er vigtige at indhente fra ungdomsuddannelserne. Dernæst guides forældre og elever ud til standområdet, hvor alle ungdomsuddannelser deltager med en informationsstand, der kan oplyse om introkursernes indhold og andre relevante temaer om deres uddannelser. Skolerne indkalder og omlægger to undervisningstimer for at sikre fremmøde, og der skal meldes afbud til klasselæreren. Beskæftigelsesrådet støtter arrangementet økonomisk.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • Årsplanen
  • Underskreven Samarbejdsaftale