Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

73. Status på Madværkstedet i Huset No7

Sagsnr.: 15.20.24-P20-1-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Status på Madværkstedet i Huset No7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandler Pia Trab Worm

Sagsresume

Med dette punkt orienteres udvalget om status på etablering af Madværkstedet i Huset No 7 (tidligere Café Maven)

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der i By, Erhverv og Kultur afsat midler til etablering og drift af en form for socialøkonomisk café i forbindelse med kulturhuset i Nørregade, Huset No7. Arbejdstitlen for caféen er "Madværkstedet". Byggeriet blev projekteret og midlerne blev frigivet på Byrådsmøde d. 22. juni. Byggeriet blev igangsat, og den nye café skulle jf. tidsplanerne stå klar 1. oktober. Åbningen var planlagt til 20. november.

 

Ultimo august går entreprenøren konkurs og kan ikke færdiggøre byggeriet. Der foregår nu en afklaring med henblik på, at en anden entreprenør overtager og færdiggør byggeriet. Det betyder, at aflevering af byggeriet forsinkes. Der foreligger endnu ikke nogen ny tidsplan. Åbningen er derfor udskudt.

 

 Formålet med Madværkstedet er dels at fungere som kulturhuscafé, dels at være arbejdsplads for ca. 30 flexjobbere med lang ledighed, og dels at være med til at profilere Huset No7.

 

Pr. 1. juni blev der ansat en leder af Madværkstedet, som hidtil har arbejdet med indhold, indretning, menu, arbejdsopgaver og processer og fysisk planlægning af den nye café.

 

Før sommerferien blev der sammen med jobcentret aftalt en proces- og tidsplan for at finde og ansætte de ca. 30 flexjobbere med henblik på arbejdsstart 1./15. oktober. Det er besluttet, at processen fortsættes som aftalt, men at der for flere af flexjobbernes vedkommende er bedre tid til samtaler og hygiejnekursus. Nogle af flexjobberne vil starte før Madværkstedet er klar. Det vil være i de tilfælde, hvor det giver mening i forhold til de opgaver, de skal løse fremadrettet.

 

Der er nedsat en politisk følgegruppe for driften af Madværkstedet. Den indkaldes til første møde inden opstart af caféen.

 

Punktet er til orientering på By, Erhverv og Kulturs dagsorden den 14. september.  

Økonomi

Der vil inden årets udgang blive foreslået en regulering af dette års driftstilskud, således at midlerne tilbageføres fra Serviceområde 15 til Serviceområde 17. Dette er en kompensation for, at det budgetterede mindre forbrug på ledighedsydelsesområdet ikke er realiseret, da Madværkstedet ikke er i drift.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.