Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

23. Opfølgning fokusområder og årsmål 2020

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Opfølgning fokusområder og årsmål 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres udvalget for helårsopfølgningen på fokusområder og årsmål for 2020 med henblik på udvalgets godkendelse af opfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2022 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på sidste års politiske mål og indsatsområder samtidig med, at der skal ske indledende drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.


I 2020 er den løbende udvikling på området blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.


Drøftelserne af indsatsområder og de fremadrettede ambitioner foregår også i år i et særskilt forløb for serviceområde 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse.


I det følgende gives et resumé af målopfølgningen for 2020:


Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde

 • Herning Kommune skal i 2020, via en styrket erhvervsindsats samt en let tilgængelig, sammenhængende og involverende ungeindsats, have færre offentligt forsørgede unge under 25 end gennemsnittet, på tværs af kommunerne, i Region Midtjylland.
  Målet er opfyldt.
 • Alle unge, der er parate til job eller uddannelse, skal i job eller uddannelse.
  Målet er ikke opfyldt, men resultatet er tilfredsstillende set i lyset af coronasituationen.
 • De unge – som med den rette støtte kan gå i uddannelse eller job – skal forberedes til dette og sikres størst mulig tilknytning til normalområdet, så færrest mulige unge klientgøres.
  Målet er opfyldt.
 • For unge med komplekse problemstillinger, og unge i udsatte positioner, øges fokus på at sikre en sammenhængende ungeindsats så flest mulige unge er mest muligt på arbejdsmarkedet.
  Målet er opfyldt.


Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet

 • Jobcenteret vil i samspil med lokale virksomheder udvikle nye modeller for at få flere borgere på kanten af arbejdsstyrken i arbejde.
  Målet er delvist opfyldt.
 • For borgere på kanten arbejdes der med at få flest muligt tættest muligt på arbejdsmarkedet; via fokus på tidligt at fastholde og styrke borgerens arbejdsmarkedstilknytning arbejdes der målrettet for flere borgere i fleksjob og for progression i allerede etablerede fleksjob.
  Målet er opfyldt.


Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen

 • Der iværksættes initiativer der fremmer samarbejdet mellem kommunale afdelinger, forvaltninger, boligforeninger, forsorgshjem samt frivillige og sociale organisationer.
  Målet er opfyldt.
 • Flere udsatte borgere oplever en mere helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats.
  Målet er opfyldt.
 • Inddragelsen af civilsamfundet styrkes så det omkringliggende samfund i højere grad engageres og forpligtes i indsatsen for socialt udsatte.
  Målet er opfyldt.


Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgningen på indsatsområder og årsmål for 2020.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 • Opfølgning fokusområder og årsmål
 

24. Regnskab 2020 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Regnskab 2020 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XSagsresume

I overensstemmelse med regnskabsvejledningen for 2020 forelægges regnskabsbemærkninger til regnskab 2020 og overførsler fra 2020 til 2021 til udvalgets orientering og godkendelse.


De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har i 2020 været 1.491,5 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et merforbrug på 11,1 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,8 %.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for regnskab 2020, fremgår i nedenstående oversigt:Bemærkninger til regnskabsresultat - drift:

Det samlede regnskab for området udviser et merforbrug på 11,1 mio. kr. De primære årsager til den samlede afvigelse imellem korrigeret budget og regnskabet er sammensat af flere elementer og fordeler sig som følger:


Servicedriftsudgifter:
For servicedriftsområdet var der i 2020 et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:


 • Mindreforbrug på 8,8 mio. kr. for områder omfattet af selvforvaltning. På grund af en forskydning mellem selvforvaltning og rammestyring skulle der i stedet have været tale om et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet at overførsler fra 2019 til 2020 ikke er anvendt.
 • Merforbrug på 9,1 mio. kr. vedr. områder omfattet af rammestyring. På grund af en forskydning mellem selvforvaltning og rammestyring samt rammestyring og projekter skulle der i stedet have været tale om et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes at der har været et højere forbrug på køb længereværende botilbud og bostøtte end fastlagt i budgettet.
 • Mindreforbrug på 5,5 mio. kr. for områder udenfor rammestyring. Der er her tale om budget til FGU, Produktionsskoler, STU, Begravelseshjælp samt løntilskud til forsikrede ledige.
 • Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for projekter. Mindreforbruget skyldes en teknisk fejl i kontoplanen og vedrører i stedet rammestyring. I stedet er der tale om et merforbrug på 44.000 kr., som skyldes forskydninger mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud i projekter.


Udgifter under budgetgarantien:
For budgetgarantiområdet var der i 2020 et samlet mindreforbrug på 13,5 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:


 • Mindreforbrug på 7,2 mio. kr. for områder omfattet af selvforvaltning på fkt. 05.68.90 der omhandler Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget på området skyldes at beskæftigelsesindsatsen i store dele af 2020 har været helt eller delvist suspenderet på grund af Corona, hvorfor overførsler fra 2019 til 2020 heller ikke er anvendt.
 • Mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på områder udenfor rammestyring. Mindreforbruget på området skyldes blandt andet et stort mindreforbrug på Ressource- og jobafklaringsforløb, da der under Corona ikke har været nogen overgang fra Sygedagpenge til Jobafklaring.
 • Merforbrug på 0,2 mio. kr. for projekter. Merforbruget skyldes forskydninger mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud. Merforbruget søges overført til 2021.


Udgifter under aftaleområdet (DUT):
For aftaleområdet var der i 2020 et samlet merforbrug på 18,4 mio. kr., hvor hele området er udenfor rammestyring. De områder med størst merforbrug er sygedagpenge og løntilskud til personer i fleksjob. Sygedagpenge skal her ses i sammenhæng med mindreforbruget på Ressource- og jobafklaringsforløb, samt at der har været et stigende antal coronasygedage i 4. kvartal 2021 ift. det forventede. Det stigende antal coronasygedage i 4. kvartal 2021 gør sig gældende i både Herning Kommune samt landet som helhed.


Udgifter under beskæftigelsestilskuddet:
For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2020 et samlet merforbrug på 12,0 mio. kr. på området, hvor hele området er udenfor rammestyring. Det samlede merforbrug består af et merforbrug på 12,6 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der har i løbet af året været stor usikkerhed om antallet af forsikrede ledige som følge af corona situationen. I 2020 har der været flere forsikrede ledige end det antal ledige, der er indregnet if.t. kommunens beskæftigelsestilskud, men et lavere antal end forventet ved seneste budgetopfølgning. Der er på området budgetlagt efter kommunens beskæftigelsestilskud.


Overførselsønsker:

Samlet set er der i 2020 et mindreforbrug på 7,322 mio. kr. på områder med overførselsadgang (rammestyring, selvforvaltningsaftaler og projekter). Heraf søges 7,183 mio. kr. overført til 2021. Den samlede overførsel fordeler sig på følgende budgetområder:


 • Der søges 6,929 mio. kr. overført til 2021 for områder omfattet af selvforvaltning
 • Der søges 0,500 mio. kr. overført til 2021 for områder omfattet af rammestyring
 • Der søges -0,246 mio. kr. overført til 2021 for projektmidler.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning,


at overførselsønskerne fra 2020 til 2021 vedrørende drift jf. bilag godkendes,


at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs. og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. april 2021 og Byrådet den 20. april 2021.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstilingen blev tiltrådt.

Bilag

 • Regnskab 2020 SO17
 • BSK DRIFT 2020 - SO17
 

25. Ansøgning om bevilling til videreudvikling af Jobcentrets Hotline

Sagsnr.: 15.00.00-A00-3-21 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Ansøgning om bevilling til videreudvikling af Jobcentrets Hotline

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under dette punkt bedes udvalget behandle en ansøgning om bevilling af midler til videreudvikling af Jobcentrets Hotline.

Sagsfremstilling

Jobcenter Herning har for omkring 10 år siden gjort det nemt for virksomhederne at kontakte Jobcentret med oprettelse af den såkaldte Hotline. Her kan virksomhederne kontakte Jobcentret vha. telefon eller e-mail vedr. rekruttering. Jobcentrets Hotline har til formål at gøre det attraktivt for virksomhederne at vælge Jobcentret som rekrutteringspartner og hovedfokus i servicen ligger på rekruttering. Men vi oplever også virksomheder, der henvender sig vedrørende andre dele af Jobcentrets servicepalette eller services i andre afdelinger eller forvaltninger. Jobcenter Herning vil derfor videreudvikle Hotline til gavn for virksomheder og med henblik på at styrke samarbejdet mellem virksomhederne og Jobcentret. Videreudvikling skal foregå i to faser:


Fase 1 – Social, Sundhed og Beskæftigelse:

I fase 1 rettes blikket mod Jobcentret og øvrige afdelinger i samme forvaltning. Det omfatter bl.a. Sygefravær & Jobfastholdelse, Ungevejledningen samt Ydelseskontoret. I denne fase vil videreudviklingen af Hotline være centreret omkring følgende:


Henvendelse til Jobcentret kan altid betale sig

Alle virksomheder, der henvender sig i Jobcentret, skal mødes af en medarbejder, der enten selv vil kunne servicere virksomheden eller hjælpe virksomheden videre til den rette person i Jobcentret eller en af de andre afdelinger i Social- og Beskæftigelsesafdelingen. Virksomhederne skal have oplevelsen af, at når de henvender sig til Jobcentret, så er der altid hjælp at hente!

Service, dedikation og systemguide

I videreudviklingen af Hotline vil service og dedikation fortsat være centralt i dialogen med virksomhederne. Men hvor Hotline oprindeligt er centreret omkring rekruttering, så vil Hotline fremadrettet favne flere services overfor virksomhederne samt have en bredre kontaktflade ud i organisationen. Når en virksomhed ringer til Hotline, vil virksomheden altid blive hjulpet videre, og deri ligger også, at Jobcentret tilbyder sig selv som "guide” til at finde vej i det kommunale system for virksomhederne. Derudover sættes fokus på at følge op på henvendelser.


Relancering af Hotline overfor virksomhederne

Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til virksomhederne samt til internt brug i Jobcentret mv. Alle konsulenter, som kommer hos de lokale virksomheder, vil blive klædt på til at fortælle virksomhederne om Hotline samt have informationsmaterialet med ud på virksomhederne.


Tovholderfunktion med netværkskompetencer og servicegen

Der vil blive tilknyttet en tovholder til videreudviklingen af Hotline. Vedkommende vil stå i spidsen for etablering og drift af telefon, mail og alt hvad der hører med til at følge alle henvendelser til dørs. Tovholderen vil ligeledes have en vigtig rolle ift. at skabe netværk, relationer og samarbejde på tværs af afdelinger og derved kunne hjælpe virksomhederne med at finde vej i det kommunale system.


Fase 2 – Øvrige forvaltninger:

I fase 2 vil fokus og samarbejde bredes ud til de øvrige forvaltninger i Herning Kommune. Det vil ønskeligt foregå i tæt dialog med Erhvervs- og Borgerservice, som er en anden central indgang til Herning Kommune for virksomheder.


Målsætning

Der vil blive fulgt op på virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med Jobcentret med særlig fokus på Hotline. Dette vil ske ved gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og evt. uddybende fokusgruppeinterviews.


Målsætningen er at:

 • 100 % flere virksomheder henvender sig til Jobcentret vha. Hotline (mail og tlf) – sammenlignet med gennemsnittet for antal henvendelser i 2018, 2019 og 2020
 • 100 % af de virksomheder, som har henvendt sig til Jobcentret vha. Hotline, oplever at have fået en god service ved henvendelsen.


Der vil blive lavet en årlig afrapportering til Beskæftigelsesudvalget.


Målgruppe

Små og mellemstore virksomheder i Herning Kommune.


Organisation

I fase 2 oprettes en følgegruppe med repræsentanter fra Jobcentret og øvrige relevante afdelinger/forvaltninger/samarbejdspartnere.


Økonomi

Beskæftigelsesudvalget ansøges med denne sag om medfinansiering på 750.000 kr. til videreudvikling af Hotline i 2021 og 2022. Bevillingen fordeler sig som følger:


2021: 250.000 kr.

2022: 500.000 kr.


Ansøgningen kan finansieres af Beskæftigelsesudvalgets udviklingspulje på funktion 05.72.99, hvor der er udisponerede midler (1.100.000 kr. i 2021).

Ultimo 2022 suppleres den årlige afrapportering med en mere uddybende evaluering af Hotline med henblik på kvalificering af det videre arbejde, og afklaring af den fremadrettede finansiering.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget bevilliger 750.000 kr. til videreudvikling af Jobcentrets Hotline i 2021 og 2022.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

26. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene


Der er nu indlæst data fra KY på jobindsats.dk, så nøgletallene er nu opdateret frem til januar 2021.


Der bliver i det følgende givet en kommentering af nøgletallene. Kommenteringen er lavet pba. af vedlagte nøgletalsrapport.


Bruttoledighed:

Herning har i hele perioden har haft en lavere bruttoledighed end landet som helhed.

Status januar 2021: Herning 4,0%; Hele landet 4,8%


Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i januar 2021 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men højere end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken januar 2021: Herning (11,0%). RAR Vestjylland (11,3%). Hele landet (10,1%)


Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse:

Herning har i perioden januar 2020 til december 2020 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken januar 2021: Herning (3,8%). Hele landet (3,8%)


Forsikrede ledige:

Herning Kommune har i hele perioden haft en lavere andel af forsikrede ledige end landet som helhed, men siden juni 2020 en lidt højere andel end RAR Vestjylland som helhed.

Status januar 2021: Herning: 3,2%, RAR Vestjylland: 3,0%; Hele landet: 4,1%


Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i januar 2021 en andel af sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken på niveau med landet som helhed.

Status januar 2021: Herning 3,5%; Hele landet 3,5%


Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i december 2020 end samme måned sidste år.

Antal forløb december 2020: 1.566 forløb


Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste 13 måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken januar 2021: Herning (0,6%). Hele landet (0,4%)


Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob har ligget stabilt i størstedelen af perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i januar 2021 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner januar 2021: Fleksjob (1.548). Ressourceforløb (244). Ledighedsydelse (317).


Førtidspension:

I Herning Kommune var der i januar 2021 27 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension end samme måned sidste år.

Status januar 2021: Herning 3.787 fuldtidspersoner.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 • Nøgletal marts 2021
 

27. Orientering om fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2022

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Carsten Lagoni  

Orientering om fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XXØvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger og Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Kommunerne skal hvert år offentliggøre kommunens 9. og 10. klasseelevers søgning til ungdomsuddannelser samt fastsætte måltal for søgningen for det kommende skoleår. Fastsættelsen af måltallene skal ske inden udgangen af marts måned. Det fremgår af bekendtgørelsen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Børne- og Familieudvalget har den 10. marts godkendt måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2022. Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orientering om måltallene til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever. Desuden skal de fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne.


Søgetal og måltal opgøres i følgende tre kategorier:

 1. Erhvervsuddannelser, både eud og eux
 2. Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
 3. Øvrige (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)


Søgetal og måltal skal opgøres i procent både for kommunens 9. og 10. klasseelever. Det er Undervisningsministeriets opgørelse af søgetallene, der benyttes.


I nedenstående tabel 1a og 1b ses de officielle søgetal til ungdomsuddannelserne for 2018-2020. Desuden fremgår forslag til måltal for søgningen i 2022. De officielle søgetal for 2021 bliver først offentliggjort ultimo marts. Det er derfor ikke muligt at have dette års officielle søgetal med i overvejelserne, når måltallene for 2022 fastsættes.


Tabel 1a: Søgetal og måltal for søgningen til ungdomsuddannelser – for 9. klasse


Officielle søgetal 2018

Officielle søgetal 2019

Officielle søgetal 2020

Måltal for 2022

Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX)

20,7%

21,5%

21%

25%

Gymnasiale uddannelser (både 2 og 3-årige)

71,7%

69,8%

66,9%

71%

Øvrigt (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)

7,6%

8,7%

11,5%

4%

Kilde: De officielle søgetal fra Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik, der er trukket på baggrund af optagelse.dk medio-ultimo marts hvert år.


Tabel 1b: Søgetal og måltal for søgningen til ungdomsuddannelser – for 10. klasse


Officielle søgetal 2018

Officielle søgetal 2019

Officielle søgetal 2020

Måltal for 2022

Erhvervsuddannelser

(både EUD og EUX)

22,2%

24,1%

22,8%

25,5%

Gymnasiale uddannelser (både 2 og 3-årige)

70,9%

68,4%

70%

69%

Øvrigt (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)

7,3%

7,6%

7%

5,5%

Kilde: De officielle søgetal fra Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik, der er trukket på baggrund af optagelse.dk medio-ultimo marts hvert år.


De foreslåede måltal har været drøftet i Uddannelsesrådet.Dermed har alle ungdomsuddannelserne haft mulighed for at drøfte måltallene med deres bestyrelser. Måltallene er godkendt i Børne- og Familieudvalget den 10. marts.


Foreløbige søgetal for 2021

De officielle søgetal for 2021 bliver, som nævnt, først offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside ultimo marts. Ved fastsættelsen af måltallene for 2022 er det derfor ikke muligt at have de officielle søgetal for 2021 med i overvejelserne. Det er dog muligt at se på de foreløbige søgetal for 2021. Disse fremgår af vedlagte bilag (slide 1). De foreløbige søgetal kan ikke sammenlignes med de officielle søgetal for de tidligere år. Dette skyldes, at de foreløbige søgetal kun dækker elever, der har søgt inden for tilmeldingsfristen, og som er erklæret uddannelsesparate til den ungdomsuddannelse, de har søgt. Derudover ses det, at der også i år er sket fejlindberetninger til kategorien "øvrigt". Forældre og elever skal selv indberette. Her ses det, at flere har kategoriseret 10. klasse under "øvrigt", hvilket er en fejl. Andelen af elever i kategorien "øvrigt" vil derfor formentligt være lavere i de officielle tal. De foreløbige søgetal for 2021 skal derfor tages med forbehold. Både Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget vil blive orienteret om de officielle søgetal for 2021 på det næstkommende udvalgsmøde.


Bevaring af måltal fra 2021

Med måltallene for 2022 lægges der op til bevaring af måltallene for 2021. Det skyldes, at det indeværende skoleår har været præget af anderledes vejlednings- og uddannelsesforberedende aktiviteter. Grundet corona-nedlukning og onlineundervisning af eleverne har uddannelsesaftener og åbent hus-arrangementer på mange ungdomsuddannelser været virtuelle. Desuden har intro-kurser og brobygning været anderledes. De fleste af ungdomsuddannelserne har kørt rundt til grundskolerne med præsentationer til eleverne. Eleverne har derfor ikke været ude på ungdomsuddannelserne. De har derfor ikke oplevet uddannelsesmiljøerne. På baggrund af et sådant anderledes skoleår er det i uddannelsesrådet drøftet at fastholde de samme måltal som for 2021. Forslag til måltal fremgår af bilaget (slide 2).


I vedlagte bilag (slide 3) er de officielle søgetal for 2020, de foreløbige søgetal for 2021 og måltallene for 2022 - både i procent og antal - sammenholdt.


Fremadrettet langsigtet plan

Børne- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen arbejder i fællesskab på en mere langsigtet plan for, hvordan vi lykkes med at flere vælger en erhvervsuddannelse. Dette både for at understøtte den nationale målsætning på Børne- og Ungeområdet, som siger, at minimum 30% af en ungdomsårgang i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Samtidig skal det understøtte arbejdet med rekruttering til erhvervsuddannelserne for ældre elever, herunder udslusning fra gymnasier og voksenlærlinge. Ønsket er at have et samlet fokus på at øge tilstrømningen til erhvervsuddannelserne. Desuden skal det sætte en fælles retning for både målsætning og indsatser på området.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2022 til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 • bilag - måltal for 2022
 

28. Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.