Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

25. Ansøgning om bevilling til videreudvikling af Jobcentrets Hotline

Sagsnr.: 15.00.00-A00-3-21 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Ansøgning om bevilling til videreudvikling af Jobcentrets Hotline

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under dette punkt bedes udvalget behandle en ansøgning om bevilling af midler til videreudvikling af Jobcentrets Hotline.

Sagsfremstilling

Jobcenter Herning har for omkring 10 år siden gjort det nemt for virksomhederne at kontakte Jobcentret med oprettelse af den såkaldte Hotline. Her kan virksomhederne kontakte Jobcentret vha. telefon eller e-mail vedr. rekruttering. Jobcentrets Hotline har til formål at gøre det attraktivt for virksomhederne at vælge Jobcentret som rekrutteringspartner og hovedfokus i servicen ligger på rekruttering. Men vi oplever også virksomheder, der henvender sig vedrørende andre dele af Jobcentrets servicepalette eller services i andre afdelinger eller forvaltninger. Jobcenter Herning vil derfor videreudvikle Hotline til gavn for virksomheder og med henblik på at styrke samarbejdet mellem virksomhederne og Jobcentret. Videreudvikling skal foregå i to faser:


Fase 1 – Social, Sundhed og Beskæftigelse:

I fase 1 rettes blikket mod Jobcentret og øvrige afdelinger i samme forvaltning. Det omfatter bl.a. Sygefravær & Jobfastholdelse, Ungevejledningen samt Ydelseskontoret. I denne fase vil videreudviklingen af Hotline være centreret omkring følgende:


Henvendelse til Jobcentret kan altid betale sig

Alle virksomheder, der henvender sig i Jobcentret, skal mødes af en medarbejder, der enten selv vil kunne servicere virksomheden eller hjælpe virksomheden videre til den rette person i Jobcentret eller en af de andre afdelinger i Social- og Beskæftigelsesafdelingen. Virksomhederne skal have oplevelsen af, at når de henvender sig til Jobcentret, så er der altid hjælp at hente!

Service, dedikation og systemguide

I videreudviklingen af Hotline vil service og dedikation fortsat være centralt i dialogen med virksomhederne. Men hvor Hotline oprindeligt er centreret omkring rekruttering, så vil Hotline fremadrettet favne flere services overfor virksomhederne samt have en bredre kontaktflade ud i organisationen. Når en virksomhed ringer til Hotline, vil virksomheden altid blive hjulpet videre, og deri ligger også, at Jobcentret tilbyder sig selv som "guide” til at finde vej i det kommunale system for virksomhederne. Derudover sættes fokus på at følge op på henvendelser.


Relancering af Hotline overfor virksomhederne

Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til virksomhederne samt til internt brug i Jobcentret mv. Alle konsulenter, som kommer hos de lokale virksomheder, vil blive klædt på til at fortælle virksomhederne om Hotline samt have informationsmaterialet med ud på virksomhederne.


Tovholderfunktion med netværkskompetencer og servicegen

Der vil blive tilknyttet en tovholder til videreudviklingen af Hotline. Vedkommende vil stå i spidsen for etablering og drift af telefon, mail og alt hvad der hører med til at følge alle henvendelser til dørs. Tovholderen vil ligeledes have en vigtig rolle ift. at skabe netværk, relationer og samarbejde på tværs af afdelinger og derved kunne hjælpe virksomhederne med at finde vej i det kommunale system.


Fase 2 – Øvrige forvaltninger:

I fase 2 vil fokus og samarbejde bredes ud til de øvrige forvaltninger i Herning Kommune. Det vil ønskeligt foregå i tæt dialog med Erhvervs- og Borgerservice, som er en anden central indgang til Herning Kommune for virksomheder.


Målsætning

Der vil blive fulgt op på virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med Jobcentret med særlig fokus på Hotline. Dette vil ske ved gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og evt. uddybende fokusgruppeinterviews.


Målsætningen er at:

  • 100 % flere virksomheder henvender sig til Jobcentret vha. Hotline (mail og tlf) – sammenlignet med gennemsnittet for antal henvendelser i 2018, 2019 og 2020
  • 100 % af de virksomheder, som har henvendt sig til Jobcentret vha. Hotline, oplever at have fået en god service ved henvendelsen.


Der vil blive lavet en årlig afrapportering til Beskæftigelsesudvalget.


Målgruppe

Små og mellemstore virksomheder i Herning Kommune.


Organisation

I fase 2 oprettes en følgegruppe med repræsentanter fra Jobcentret og øvrige relevante afdelinger/forvaltninger/samarbejdspartnere.


Økonomi

Beskæftigelsesudvalget ansøges med denne sag om medfinansiering på 750.000 kr. til videreudvikling af Hotline i 2021 og 2022. Bevillingen fordeler sig som følger:


2021: 250.000 kr.

2022: 500.000 kr.


Ansøgningen kan finansieres af Beskæftigelsesudvalgets udviklingspulje på funktion 05.72.99, hvor der er udisponerede midler (1.100.000 kr. i 2021).

Ultimo 2022 suppleres den årlige afrapportering med en mere uddybende evaluering af Hotline med henblik på kvalificering af det videre arbejde, og afklaring af den fremadrettede finansiering.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget bevilliger 750.000 kr. til videreudvikling af Jobcentrets Hotline i 2021 og 2022.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt som indstillet.