Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

27. Orientering om fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2022

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Carsten Lagoni  

Orientering om fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XXØvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger og Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Kommunerne skal hvert år offentliggøre kommunens 9. og 10. klasseelevers søgning til ungdomsuddannelser samt fastsætte måltal for søgningen for det kommende skoleår. Fastsættelsen af måltallene skal ske inden udgangen af marts måned. Det fremgår af bekendtgørelsen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Børne- og Familieudvalget har den 10. marts godkendt måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2022. Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orientering om måltallene til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever. Desuden skal de fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne.


Søgetal og måltal opgøres i følgende tre kategorier:

  1. Erhvervsuddannelser, både eud og eux
  2. Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
  3. Øvrige (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)


Søgetal og måltal skal opgøres i procent både for kommunens 9. og 10. klasseelever. Det er Undervisningsministeriets opgørelse af søgetallene, der benyttes.


I nedenstående tabel 1a og 1b ses de officielle søgetal til ungdomsuddannelserne for 2018-2020. Desuden fremgår forslag til måltal for søgningen i 2022. De officielle søgetal for 2021 bliver først offentliggjort ultimo marts. Det er derfor ikke muligt at have dette års officielle søgetal med i overvejelserne, når måltallene for 2022 fastsættes.


Tabel 1a: Søgetal og måltal for søgningen til ungdomsuddannelser – for 9. klasse


Officielle søgetal 2018

Officielle søgetal 2019

Officielle søgetal 2020

Måltal for 2022

Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX)

20,7%

21,5%

21%

25%

Gymnasiale uddannelser (både 2 og 3-årige)

71,7%

69,8%

66,9%

71%

Øvrigt (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)

7,6%

8,7%

11,5%

4%

Kilde: De officielle søgetal fra Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik, der er trukket på baggrund af optagelse.dk medio-ultimo marts hvert år.


Tabel 1b: Søgetal og måltal for søgningen til ungdomsuddannelser – for 10. klasse


Officielle søgetal 2018

Officielle søgetal 2019

Officielle søgetal 2020

Måltal for 2022

Erhvervsuddannelser

(både EUD og EUX)

22,2%

24,1%

22,8%

25,5%

Gymnasiale uddannelser (både 2 og 3-årige)

70,9%

68,4%

70%

69%

Øvrigt (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)

7,3%

7,6%

7%

5,5%

Kilde: De officielle søgetal fra Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik, der er trukket på baggrund af optagelse.dk medio-ultimo marts hvert år.


De foreslåede måltal har været drøftet i Uddannelsesrådet.Dermed har alle ungdomsuddannelserne haft mulighed for at drøfte måltallene med deres bestyrelser. Måltallene er godkendt i Børne- og Familieudvalget den 10. marts.


Foreløbige søgetal for 2021

De officielle søgetal for 2021 bliver, som nævnt, først offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside ultimo marts. Ved fastsættelsen af måltallene for 2022 er det derfor ikke muligt at have de officielle søgetal for 2021 med i overvejelserne. Det er dog muligt at se på de foreløbige søgetal for 2021. Disse fremgår af vedlagte bilag (slide 1). De foreløbige søgetal kan ikke sammenlignes med de officielle søgetal for de tidligere år. Dette skyldes, at de foreløbige søgetal kun dækker elever, der har søgt inden for tilmeldingsfristen, og som er erklæret uddannelsesparate til den ungdomsuddannelse, de har søgt. Derudover ses det, at der også i år er sket fejlindberetninger til kategorien "øvrigt". Forældre og elever skal selv indberette. Her ses det, at flere har kategoriseret 10. klasse under "øvrigt", hvilket er en fejl. Andelen af elever i kategorien "øvrigt" vil derfor formentligt være lavere i de officielle tal. De foreløbige søgetal for 2021 skal derfor tages med forbehold. Både Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget vil blive orienteret om de officielle søgetal for 2021 på det næstkommende udvalgsmøde.


Bevaring af måltal fra 2021

Med måltallene for 2022 lægges der op til bevaring af måltallene for 2021. Det skyldes, at det indeværende skoleår har været præget af anderledes vejlednings- og uddannelsesforberedende aktiviteter. Grundet corona-nedlukning og onlineundervisning af eleverne har uddannelsesaftener og åbent hus-arrangementer på mange ungdomsuddannelser været virtuelle. Desuden har intro-kurser og brobygning været anderledes. De fleste af ungdomsuddannelserne har kørt rundt til grundskolerne med præsentationer til eleverne. Eleverne har derfor ikke været ude på ungdomsuddannelserne. De har derfor ikke oplevet uddannelsesmiljøerne. På baggrund af et sådant anderledes skoleår er det i uddannelsesrådet drøftet at fastholde de samme måltal som for 2021. Forslag til måltal fremgår af bilaget (slide 2).


I vedlagte bilag (slide 3) er de officielle søgetal for 2020, de foreløbige søgetal for 2021 og måltallene for 2022 - både i procent og antal - sammenholdt.


Fremadrettet langsigtet plan

Børne- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen arbejder i fællesskab på en mere langsigtet plan for, hvordan vi lykkes med at flere vælger en erhvervsuddannelse. Dette både for at understøtte den nationale målsætning på Børne- og Ungeområdet, som siger, at minimum 30% af en ungdomsårgang i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Samtidig skal det understøtte arbejdet med rekruttering til erhvervsuddannelserne for ældre elever, herunder udslusning fra gymnasier og voksenlærlinge. Ønsket er at have et samlet fokus på at øge tilstrømningen til erhvervsuddannelserne. Desuden skal det sætte en fælles retning for både målsætning og indsatser på området.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2022 til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • bilag - måltal for 2022