Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

24. Regnskab 2020 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Regnskab 2020 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XSagsresume

I overensstemmelse med regnskabsvejledningen for 2020 forelægges regnskabsbemærkninger til regnskab 2020 og overførsler fra 2020 til 2021 til udvalgets orientering og godkendelse.


De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har i 2020 været 1.491,5 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et merforbrug på 11,1 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,8 %.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for regnskab 2020, fremgår i nedenstående oversigt:Bemærkninger til regnskabsresultat - drift:

Det samlede regnskab for området udviser et merforbrug på 11,1 mio. kr. De primære årsager til den samlede afvigelse imellem korrigeret budget og regnskabet er sammensat af flere elementer og fordeler sig som følger:


Servicedriftsudgifter:
For servicedriftsområdet var der i 2020 et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:


 • Mindreforbrug på 8,8 mio. kr. for områder omfattet af selvforvaltning. På grund af en forskydning mellem selvforvaltning og rammestyring skulle der i stedet have været tale om et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet at overførsler fra 2019 til 2020 ikke er anvendt.
 • Merforbrug på 9,1 mio. kr. vedr. områder omfattet af rammestyring. På grund af en forskydning mellem selvforvaltning og rammestyring samt rammestyring og projekter skulle der i stedet have været tale om et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes at der har været et højere forbrug på køb længereværende botilbud og bostøtte end fastlagt i budgettet.
 • Mindreforbrug på 5,5 mio. kr. for områder udenfor rammestyring. Der er her tale om budget til FGU, Produktionsskoler, STU, Begravelseshjælp samt løntilskud til forsikrede ledige.
 • Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for projekter. Mindreforbruget skyldes en teknisk fejl i kontoplanen og vedrører i stedet rammestyring. I stedet er der tale om et merforbrug på 44.000 kr., som skyldes forskydninger mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud i projekter.


Udgifter under budgetgarantien:
For budgetgarantiområdet var der i 2020 et samlet mindreforbrug på 13,5 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:


 • Mindreforbrug på 7,2 mio. kr. for områder omfattet af selvforvaltning på fkt. 05.68.90 der omhandler Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget på området skyldes at beskæftigelsesindsatsen i store dele af 2020 har været helt eller delvist suspenderet på grund af Corona, hvorfor overførsler fra 2019 til 2020 heller ikke er anvendt.
 • Mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på områder udenfor rammestyring. Mindreforbruget på området skyldes blandt andet et stort mindreforbrug på Ressource- og jobafklaringsforløb, da der under Corona ikke har været nogen overgang fra Sygedagpenge til Jobafklaring.
 • Merforbrug på 0,2 mio. kr. for projekter. Merforbruget skyldes forskydninger mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud. Merforbruget søges overført til 2021.


Udgifter under aftaleområdet (DUT):
For aftaleområdet var der i 2020 et samlet merforbrug på 18,4 mio. kr., hvor hele området er udenfor rammestyring. De områder med størst merforbrug er sygedagpenge og løntilskud til personer i fleksjob. Sygedagpenge skal her ses i sammenhæng med mindreforbruget på Ressource- og jobafklaringsforløb, samt at der har været et stigende antal coronasygedage i 4. kvartal 2021 ift. det forventede. Det stigende antal coronasygedage i 4. kvartal 2021 gør sig gældende i både Herning Kommune samt landet som helhed.


Udgifter under beskæftigelsestilskuddet:
For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2020 et samlet merforbrug på 12,0 mio. kr. på området, hvor hele området er udenfor rammestyring. Det samlede merforbrug består af et merforbrug på 12,6 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der har i løbet af året været stor usikkerhed om antallet af forsikrede ledige som følge af corona situationen. I 2020 har der været flere forsikrede ledige end det antal ledige, der er indregnet if.t. kommunens beskæftigelsestilskud, men et lavere antal end forventet ved seneste budgetopfølgning. Der er på området budgetlagt efter kommunens beskæftigelsestilskud.


Overførselsønsker:

Samlet set er der i 2020 et mindreforbrug på 7,322 mio. kr. på områder med overførselsadgang (rammestyring, selvforvaltningsaftaler og projekter). Heraf søges 7,183 mio. kr. overført til 2021. Den samlede overførsel fordeler sig på følgende budgetområder:


 • Der søges 6,929 mio. kr. overført til 2021 for områder omfattet af selvforvaltning
 • Der søges 0,500 mio. kr. overført til 2021 for områder omfattet af rammestyring
 • Der søges -0,246 mio. kr. overført til 2021 for projektmidler.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning,


at overførselsønskerne fra 2020 til 2021 vedrørende drift jf. bilag godkendes,


at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs. og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. april 2021 og Byrådet den 20. april 2021.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstilingen blev tiltrådt.

Bilag

 • Regnskab 2020 SO17
 • BSK DRIFT 2020 - SO17