Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

23. Opfølgning fokusområder og årsmål 2020

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Opfølgning fokusområder og årsmål 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres udvalget for helårsopfølgningen på fokusområder og årsmål for 2020 med henblik på udvalgets godkendelse af opfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2022 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på sidste års politiske mål og indsatsområder samtidig med, at der skal ske indledende drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.


I 2020 er den løbende udvikling på området blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.


Drøftelserne af indsatsområder og de fremadrettede ambitioner foregår også i år i et særskilt forløb for serviceområde 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse.


I det følgende gives et resumé af målopfølgningen for 2020:


Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde

 • Herning Kommune skal i 2020, via en styrket erhvervsindsats samt en let tilgængelig, sammenhængende og involverende ungeindsats, have færre offentligt forsørgede unge under 25 end gennemsnittet, på tværs af kommunerne, i Region Midtjylland.
  Målet er opfyldt.
 • Alle unge, der er parate til job eller uddannelse, skal i job eller uddannelse.
  Målet er ikke opfyldt, men resultatet er tilfredsstillende set i lyset af coronasituationen.
 • De unge – som med den rette støtte kan gå i uddannelse eller job – skal forberedes til dette og sikres størst mulig tilknytning til normalområdet, så færrest mulige unge klientgøres.
  Målet er opfyldt.
 • For unge med komplekse problemstillinger, og unge i udsatte positioner, øges fokus på at sikre en sammenhængende ungeindsats så flest mulige unge er mest muligt på arbejdsmarkedet.
  Målet er opfyldt.


Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet

 • Jobcenteret vil i samspil med lokale virksomheder udvikle nye modeller for at få flere borgere på kanten af arbejdsstyrken i arbejde.
  Målet er delvist opfyldt.
 • For borgere på kanten arbejdes der med at få flest muligt tættest muligt på arbejdsmarkedet; via fokus på tidligt at fastholde og styrke borgerens arbejdsmarkedstilknytning arbejdes der målrettet for flere borgere i fleksjob og for progression i allerede etablerede fleksjob.
  Målet er opfyldt.


Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen

 • Der iværksættes initiativer der fremmer samarbejdet mellem kommunale afdelinger, forvaltninger, boligforeninger, forsorgshjem samt frivillige og sociale organisationer.
  Målet er opfyldt.
 • Flere udsatte borgere oplever en mere helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats.
  Målet er opfyldt.
 • Inddragelsen af civilsamfundet styrkes så det omkringliggende samfund i højere grad engageres og forpligtes i indsatsen for socialt udsatte.
  Målet er opfyldt.


Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgningen på indsatsområder og årsmål for 2020.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 • Opfølgning fokusområder og årsmål