Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

26. Tidlig risikovurdering af budget 2016

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Tidlig risikovurdering af budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. februar 2016 fik udvalget forelagt tidlig risikovurdering af budget 2016 for alle serviceområder. Vurderingen er en forløber til de almindelige budgetopfølgninger, og indeholder en vurdering af de risikoelementer, der på nuværende tidspunkt er kendte. Det blev besluttet, at fagudvalgene frem mod den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 skal arbejde videre med at kvalificere og håndtere risikoelementerne på de forskellige fagområder.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelsesudvalgets område har administrationen givet følgende tidlige risikovurdering af budget 2016:

 

I forhold til budgetlægningen er flygtningekvoten for 2016 hævet fra 196 til 308. Det betyder øgede udgifter til midlertidig boligplacering, integrationsprogrammet (primært danskuddannelse) og integrationsydelse. I den anden retning trækker det, at flere bliver omfattet af den lavere integrationsydelse.

 

Driftsloftet for refusionen på køb af vejledning og opkvalificering er blevet sænket siden budgettets vedtagelse. Det vil sandsynligvis alt andet lige betyde større nettoudgifter. Kontoen er dog omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder at kommunerne under ét kompenseres fuldt ud for stigende udgifter.

 

Endelig er budgettet på SO 17 fortsat behæftet med den usikkerhed som refusionsomlægningen giver. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.