Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

23. Regnskab 2015 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Regnskab 2015 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

I overensstemmelse med regnskabsvejledningen for 2015 forelægges regnskabsbemærkninger til regnskab 2015 og overførsler 2015-2016 til udvalgets godkendelse.

 

De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har i 2015 været 1.158,7 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,2 %.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for regnskab 2015, fremgår i nedenstående oversigt:

 

 

Bemærkninger til regnskabresultat - drift:

Det samlede regnskab for området udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr. Det samlede merforbrug er sammensat af flere elementer og fordeler sig som følger:

 

Servicedriftsudgifter: For servicedriftsområdet var der i 2015 et samlet mindreforbrug på 2,665 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært ikke anvendte genbevillinger fra 2014, for Ungeenheden samt mindreforbrug for puljen til øvrige sociale formål. Ungeenhedens mindreforbrug i 2015 skyldes, at Ungeenheden er ved at tilpasse personaleressourcer for de kommende år. De overskydende midler fra 2015 skal anvendes til, at sikre nødvendige tilpasninger og overgangsforanstaltninger ifm. implementeringen af vejledningsreformen, der har medført betydelige personalereduktioner.

 

Udgifter under budgetgarantien: For budgetgarantiområdet var der i 2015  et samlet merforbrug på 8,437 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på området skyldes følgende hovedelementer:

 

 • Merforbrug på 7,1 mio. kr. til forsørgelsesydelse for kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Merforbruget kan henledes til det stigende antal flygtninge, der er modtaget i kommunen i 2015. Ved budgetlægning til 2015 var den endelige kommunekvote for flygtninge i 2015 ikke endelig udmeldt. Der er således kun forventet en stigning på 71 flygtninge ved budgetlægning til 2015. Kommunen modtog faktisk 174 flygtninge for kvote 2015.

 

 • Merforbrug på 17,0 mio. kr. til ressource- og jobafklaringsforløb. Af det samlede merforbrug på funktionen vedr. 7,7 mio. kr. en forskydning if.t. udgifter der er omkonteret fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgiften er ved årsafslutning flyttet fra den kommunale beskæftigelsesindsats til ressource- og jobafklaringsforløb, hvilket skyldes at tilbuddet til ressource- og jobafklaringsforløb er placert under CEB, der hører under den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgiften til tilbuddet skal dog afholdes på funktionen der vedr. ressource- og jobafklaringsforløb, hvilket er årsag til omkonteringen.

  Der har dog fortsat været et merforbrug på 9,3 mio. kr. på funktionen, hvilket skyldes, at ressource- og jobafklaringsforløb begge er forholdsvis nye forløb (ressourceforløb indført 1. januar 2013 og jobafklaringsforløb indført 1. juli 2014), hvor tilgang af borgere til forløbene har været højere end forventet ved budgetlægning til 2015.

 

 • Mindreforbrug på 12,1 mio. kr. til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Af mindreforbruget på 12,1 mio. kr. vedr. 7,7 mio. kr. forskydning for udgift flyttet til ressource- og jobafklaringsforløb, som beskrevet tidligere. Udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er dog fortsat lavere end forudsat ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes et lavere forbrug end forventet.

 

Udgifter under aftaleområdet (DUT): For aftaleområdet var der i 2015 et samlet merforbrug på 0,715 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes blandt andet et merforbrug på løntilskud til personer i fleksjob. Den stigende udgift skyldes dels, at antallet af fleksjobbere i gammel ordning er faldet i et noget lavere tempo end det var forudsat ved budgetlægningen, samt at enhedsudgiften pr. fleksjobber i ny ordning (tilkendt efter 1. januar 2013) er højre end forudsat i budgettet.

 

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet: For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2015 et samlet mindreforbrug på 4,073 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af et merforbrug på 3,9 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Merforbrug for dagpenge til forsikrede ledige er højere end forudsat ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes udfordring med periodisering af den kommunale medfinansiering i løbet af året.

 

Mindreforbrug for beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige skyldes, at der i 2015 har været et betydeligt fald i antallet af forsikrede ledige i løntilskud ved kommunal arbejdsgiver. Forbruget til løntilskud for forsikrede ledige er faldet betydeligt i løbet af året, hvilket formentligt skyldes at de kommunale institutioner fra 2016 selv skal afholde en del af udgiften for forsikrede ledige i løntilskud (som følge af mulighedskataloget).

 

Overførselsønsker:

Samlet set søges 8,606 mio. kr. overført for området, hvoraf 7,214 mio. kr. søges overført til 2016 og 1,392 mio. kr. søges overført til 2017. Den samlede overførsel består af følgende budgetområder:

 

 • Der søges -0,654 mio. kr. overført til 2016 for projekter med ekstern finansiering
 • Der søges 7,754 mio. kr. overført til 2016 og 0,785 mio. kr. overført til 2017 for områder med selvforvaltning
 • Der søges 0,607 mio. kr. overført til 2017 for øvrige sociale formål (rammestyring)
 • Der søges 0,114 mio. kr. overført til 2016 for midlertidig boligplacering af flygtninge (rammestyring)

 

Overførselsønske for midlertidig boligplacering af flygtninge, skyldes at de overskydende midler vedr. det ekstraordinære flygtningetilskud. Der forventes i 2016 et øget udgiftspres på funktionen, da det forventede antal af flygtninge i 2016 (kvoten) er reguleret fra 196 til 308 efter budgetlægning.

 

Overførsel til 2017 for områder med selvforvaltning vedr. Ungeenheden der søger 785 t.kr. overført til 2017. Midlerne skal anvendes til implementering af Sverigesprogrammet i Ungeenheden.

 

Overførsel for øvrige sociale formål på 607 t.kr., søges ligeledes overført til 2017. Midlerne skal anvendes til udviklingstiltag inden for beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2015 tages til efterretning,
at overførselsønskerne fra 2015 til 2016 og 2017 vedrørende drift jf. bilag godkendes,
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. april 2016 og Byrådet den 26. april 2016.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 • Regnskab 2015
 • Overførselssagen 2015 SO 17 - BSK 16032016