Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

25. Økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i Herning 2016

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i Herning 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udvalget besluttede i 2014 at nedsætte Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune. Beslutningen skete på baggrund af, at det tidligere LBR (Det lokale Beskæftigelsesråd) blev nedlagt ved udgangen af 2014 som følge af lovændring. Udvalget besluttede ligeledes, at der fremadrettet skulle afsættes et årligt budget til Beskæftigelsesrådet.

 

Administrationen fremlægger hermed forslag til finansiering af økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i 2016.

Sagsfremstilling

I Herning Kommunes budget for 2016 er der på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse (funktion 5.72.99 Øvrige sociale formål) afsat et mindre puljebeløb til forebyggelse og omstilling.

 

Beskæftigelsesudvalget støtter via denne pulje Jobbanken, EGU-forløb i kommunale institutioner samt et forskningsprojekt ved Arbejdsmedicinsk klinik i Region Midt. Med disse tiltag er der fuldt ud disponeret over puljen på 1,5 mio. kr. i 2016.

 

Der er fra 2014 overført 0,6 mio. kr. til 2016 på området. De overførte midler er fortsat ikke disponeret til konkrete tiltag i 2016.

 

Det foreslås, at der af de overførte midler fra 2014 afsættes 300.000 kr. i 2016 til Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der afsættes en pulje på 300.000 kr. i 2016 til Beskæftigelsesrådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.