Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

22. Ny Fremtid - bevilling

Sagsnr.: 15.40.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Ny Fremtid - bevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Ny Fremtid".

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. januar 2016 blev der orienteret om kommunens ansøgning til Industriens Fond i forbindelse med projekt Ny Fremtid. Industriens Fond har pr. 24. februar 2016 godkendt Herning Kommunes ansøgning på 6.172.000 kr.

 

Projektets primære formål er at medvirke til at sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Dette sker via en styrket integrations- og opkvalificeringsindsats, hvor der er tæt tilknytning mellem virksomhed og borger over tid. Projektet vil derved styrke det lokale erhvervsliv ved at sikre så mange som muligt af de kompetencer, som metalbranchen efterspørger på kort og lang sigt.

 

Projektets formål er endvidere at udvikle og afprøve en samarbejdsmodel mellem centrale aktører i den lokale beskæftigelsesindsats og det lokale erhvervsliv.

 

Projektet medvirker også til at sikre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et muligt fodfæste på det danske arbejdsmarked og derved større muligheder for en succesfuld integration i det danske samfund.

 

Projektet bygger på en forpligtende samarbejdskonstruktion mellem følgende samarbejdspartnere:

  • Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling (projektejer)
  • LærDansk Herning (projektejer)
  • Lokale virksomheder og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande (partnere)
  • Herningholms Erhvervsskole (partner)
  • Dansk Industri Herning (partner)
  • Dansk Metal Herning (partner) 

Økonomi

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 6.172.000 kr. i projektperioden, der løber fra 15. marts 2016 til 31. december 2018.

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget bruges til blandt andet projektledelse, virksomhedskonsulenter, virksomhedsmentorer og opkvalificeringsforløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der meddeleles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 2.021.000 kr. i 2016, 2.045.000 kr. i 2017 og 2.106.000 kr. i 2018 til Projekt Ny Fremtid under Serviceområde 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.