Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

19. Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

 

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om de seneste tilrettelser i oplæg samt strategipapir efter seneste udvalgsmøde.

 

Herudover orienteres Udvalget om den seneste udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge, den aktuelle status for boligudplacering af flygtninge samt status for antallet af flygtninge i praktikforløb.

 

Endelig vil Udvalget blive præsenteret for et oplæg med henblik på en fornyet drøftelse af tema 3 "Den Beskæftigelsesrettede indsats".

 

 

 

Sagsfremstilling

På mødet i februar måned drøftede udvalget det reviderede oplæg "Pejlemærker, strategi og prioriteringer i Beskæftigelsesområdets integrationsindsats" med særlig vægt på prioriteringerne i forhold tema 1b "Boligplacering - permanente boliger".


Oplægget er nu tilrettet i overensstemmelse med Udvalgets prioriteringer og bemærkninger i øvrigt, idet der er foretaget følgende ændringer:

   

 

Ændringer i planche 1b "Boligplacering - permanente boliger"

 

  • Under prioriteringer er indskrevet "Boliganvisning via boligforeninger"

 

  • Den foreslåede prioritering "Boligforeningerne - herunder evt. brug af større kvoter?" er taget ud af oplægget

 

  • Den foreslåede prioritering "Flere almennyttige boliger?" er taget ud af oplægget, da dette ikke hører under Udvalgets ansvarsområder

 

Der arbejdes videre med juraen og mulighederne omkring de foreslåede prioriteringer "Herning Kommune som formidler imellem lejer og det private boligmarked?", "Konvertere tomme kommunale boliger til permanente boliger på sigt?" samt "Konvertere midlertidige boliger til permanente boliger på sigt?".

 

 

Ændringer i "Strategipapir"

Under "Boligplacering" er indskrevet følgende: "I forbindelse med udflytning til permanent bolig er det vigtigt at sikre timing imellem familiesammenføring og adgangen til en passende permanent bolig"

 

Under strategi-søjlen ved "Boligplacering" er indskrevet følgende: "Ved visitation til permanente boliger gives særlig prioritet til familier"

 

 

Behov for fornyet drøftelse af tema 3 "Den beskæftigelsesrettede indsats"

Det er Beskæftigelsesafdelingens vurdering, at der - grundet den seneste tids udvikling - er behov for en fornyet drøftelse af tema 3 "Den beskæftigelsesrettede indsats".

 

På mødet vil der være et oplæg om til brug for denne drøftelse.

 

  

 

 

Den aktuelle status for arbejdet med boligudplacering

På mødet modtager udvalget en orientering om den aktuelle status for arbejdet med boligudplacering. 

 


Den seneste udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge

Den udmeldte flygtningekvote for Herning Kommune udgjorde i 2015 i alt 196 flygtninge.

 

I alt er der ankommet 174 personer under 2015 kvoten.

Den 1. marts ankom 7 flygtninge (nu 2016-kvoten), og den 1. april ankommer yderligere 9 flygtninge.

 


Status på antal borgere i praktikforløb

Lærdansk har foretaget opgørelse af antal borgere i praktikforløb pr. 4 marts 2016.

 

63 borgere har afsluttet forforløbet og er overgået til teamet af virksomhedskonsulenter med henblik på praktikforløb. 47 er aktive i praktik, mens de resterende venter på endelig praktikaftale - enkelte af de ventende er af forskellige årsager ikke klar til praktikforløb pt. Der følges løbende op på disse i samarbejde med sagsbehandler.

 

Blandt de 47 aktive deltagere i praktikforløb er 34 syrere, 5 tjetjenere, 3 somalier, 3 congolesere, 1 srilankaner og 1 iraner. Praktikforløbene fordeler sig på blandt andre 11 forløb indenfor det pædagogiske område, 9 forløb indenfor butikshjælp, 5 forløb indenfor køkken og opvask, 5 forløb indenfor produktion, 3 forløb indenfor administration, 3 forløb indenfor lager.

 

1 syrer er overgået til ordinær beskæftigelse, idet den pågældende har fået job som maler.

 

Øvrig data om flygtninge i Herning Kommune

Vedlagt dette punkt er en opdateret version af det notat om status og udvikling i forhold til flygtninge og familiesammenførte i Herning Kommune, som udvalget blev præsenteret for på udvalgsmødet den 20. januar 2016. I samarbejde med LærDansk, arbejdes der desuden fortsat på ydeligere at kvalificere datagrundlaget på integrationsområdet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

 

På baggrund af udvalgets drøftelser indarbejdes yderligere forslag til prioroteringer for den beskæftigelsesrettede indsats i oplægget.

Bilag

  • Strategipapir tilrettet mødet 16. marts 2016. Pdf
  • Oversigt over ledige boliger. Bilag til BSK mødet 16. marts 2016
  • Oplæg tilrettet til BSK-mødet 16. marts 2016
  • Flygtninge - notat BSK 16-03-2016