Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

31. Årsrapport tilsyn 2015

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport tilsyn 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen ført tilsyn med tilbud i Herning kommune, der yder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service §§ 103-104.

Rapporten retter sig derfor mod Socialudvalget og Beskæftigelses udvalget i Herning kommune. Tilsynet har i 2015 ført tilsyn med 3 tilbud under Handicap og psykiatri og 1 tilbud under Beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Fokusområderne har været at undersøge om de borgere, der modtager et af ovenstående tilbud i Herning kommune, får en sammenhængende og fagligt dokumenteret indsats i henhold til lovgivningen. Se bilag 1 i Årsrapporten for uddybning. Tilsynet er foregået som uanmeldt tilsyn, hvor tilgangen har været gennemgang af dokumentation for 5 tilfældigt udvalgte beboere på hvert tilbud. Tilsynet 2015 har derfor ikke lavet interview eller observationer. Ved gennemgangen af dokumentationen er der taget udgangspunkt i kommunens retningslinjer, beskrevet for området.

Den samlede årsrapport er vedlagt som bilag.

 

Samlet konklusion

Det kan konstateres, at dokumentationen ikke er fyldestgørende og dermed har det ikke været muligt, at se om der er sammenhæng mellem det bestilte og det udførte.  Kun i ca. halvdelen af sagerne, ses udarbejdet en myndighedshandleplan, der angiver det overordnede formål for indsatsen. Når der ikke er opstillet et formål og mål med den bevilligede indsats betyder det, at det ikke er muligt for tilbuddet at omsætte formålet med det visiterede, til konkrete mål og indsatser i det daglige arbejde med borgeren. Ligeledes er det svært at følge op på om den ydede støtte har en effekt i fht. borgeren og dennes funktionsnedsættelser.

Det kan konstateres, at der er beskrevet en overordnet målsætning/værdigrundlag på alle 4 tilbud for arbejdet med borgerne. Selv om der er begrænset dokumentation, kan den overordnede målsætning/værdigrundlag dog genfindes i dokumentationen hos den enkelte borger. Det ses som den måde man arbejder med borgeren på. Hvilket er meget tilfredsstillende.

 

Der ses i halvdelen af sagerne ikke løbende dokumentation for det arbejde der pågår med borgeren, fx beskrives det, at der er indgået en aftale med borgeren, om ting der skal afklares eller undersøges, men der findes ikke dokumentation for, at der er fulgt op på aftalen. Når det ikke dokumenteres, er det derfor vanskeligt, at vide om det reelt er undersøgt, og hvad dette betyder i dagligdagen for borgerne.

 

Der ses også sager, hvor myndigheden ikke har foretaget opfølgning på den ydede støtte/bevilling, men tilbuddene er generelt gode til at dokumentere, at de selv foretager opfølgning med borgerne og i samarbejde med denne. Ligeledes ses det at tilbuddene er gode til at medinddrage borgeren i egen sag, samt at få det dokumenteret.

 

Samlet scorer tilbuddene mellem 2,9 og 3,1, og alle har derfor fået en korrigeret score på 3, hvilket er tilfredsstillende.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Årsraporten tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Årsrapport 2015 hop beskæftigelse