Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

30. Afrapportering fra tilsynsbesøg hos leverandørerer og andre aktører i 2015

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Afrapportering fra tilsynsbesøg hos leverandørerer og andre aktører i 2015

DIR

FOU

BFU             SOS

 

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Det påhviler Kommunerne at føre tilsyn med leverandører og andre aktører, som varetager opgaver for kommunerne. Under punktet orienteres Udvalget om det udførte tilsyn med leverandører og andre aktører i 2015. 

 

Sagsfremstilling

Bestemmelserne omkring tilsynet med leverandører og andre aktører er fastsat i hhv. Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det social område, LBK nr. 1052 af 8. september 2015 og i Bekendtgørelse om andre aktører, BEK nr. 1561 af 23. december 2014.

 

Tilsynet omfatter:

 

  • Eksterne leverandører - dvs. tilsyn med leverandører som udfører opgaver for kommunen - kommunen varetager dog fortsat myndighedsdelen
  • Andre aktører - dvs. aktører som både udfører opgaver for kommunen og som samtidig varetager egentlige myndighedsopgaver

 

Beskæftigelsesafdelingen har i 2015 gennemført tilsyn hos følgende "leverandører" og "andre aktører".

 

 

Leverandør-ydelse

Anden aktør-ydelse

Quick Care

”Forløb for sygemeldte borgere med primært fysiske barrierer”

 

 

Jobvision

”Direkte i virksomhed”

”Individuel jobcoaching”

 

Ramsdal

”Intensiv samtaleforløb”

 

”Individuel kontakt – og afklaringsforløb”

 

 

Tilsynet har fokus på forløbenes indhold og metodiske tilgange, fysiske rammer, materialer og information samt eventuelle behov for opfølgning og forbedringer i opgavevaretagelsen.

 

Det gennemførte tilsyn viser, at såvel leverandørerer som anden aktør generelt har en god og målrettet tilgang til opgaveløsningen, at de fysiske rammer er i orden og at informationsniveauet er godt. Tilsynet har ikke givet anledning til påtaler.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.