Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

81. Opfølgning på budgetforlig 2019 - Nyttejobs og straksaktivering

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Opfølgning på budgetforlig 2019 - Nyttejobs og straksaktivering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

I budgetforlig 2019 fremgår følgende i aftaleteksten:

 

"Forligspartierne understreger vigtigheden af, at Herning Kommune fortsat anvender nyttejob og straksaktivering i det omfang, det er muligt, som redskab til at få unge ind, eller tilbage, på arbejdsmarkedet."

 

Med denne sag følges der op på anvendelsen af nyttejobs og straksaktivering på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Når der henvises til "Nyttejob og straksaktivering", menes der jf. Beskæftigelsesindsatsloven (LAB loven) nytteindsats. Nytteindsats fremgår af LAB lovens § 42a.

 

Af loven fremgår det:

 

"§ 42 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan virksomhedspraktik tillige gives som nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere.
   Stk. 2. Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse, jf. dog stk. 3.
   Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2
, nr. 1, kan tilbuddet alene gives som rådighedsafprøvende tilbud, jf. § 23."

 

Nytteindsats gives ud fra devisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse. Og omvendt, at personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse.

 

Nytteindsats kan gives til:

  • Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal i videst muligt omfang forsørge sig selv, indtil de skal begynde på en uddannelse. Hvis de ikke selv finder et job i denne periode, skal de senest efter en måned have en indsats, fx i form af nytteindsats
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal mødes med klare krav om at søge job de første tre måneder. De jobparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke er kommet i job inden for de første tre måneder, skal arbejde for deres kontanthjælp, fx i form af nytteindsats
  • Øvrige uddannelsesparate unge og aktivitetsparate på uddannelseshjælp eller kontanthjælp kan tilbydes at komme i nytteindsats. Det vil dog sjældent være det mest relevante tilbud, da denne gruppe af ledige ofte vil have behov for andre og mere støttende indsatser
  • Dagpengemodtagere kan alene få tilbud om nytteindsats som rådighedsafprøvende tilbud.

  

 

Målgruppen for nytteindsats i Herning Kommune:

  1. Alle unge under 30 år der modtager uddannelseshjælp og er vurderet åbenlyst uddannelsesparate
  2. Alle unge under 25 år der modtager kontanthjælp og er vurderet jobparate
  3. Rådighedsafprøvende tilbud for forsikrede ledige
  4. Enkelte unge under 25 år der modtager uddannelseshjælp og er vurderet uddannelsesparate. Bruges her som rådighedsafprøvende indsats, hvis den unge ikke vil deltage i f.eks. produktionsskoleforløb
  5. For aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere anvendes nytteindsats alene i de få tilfælde, hvor indsatsen vurderes at kunne bidrage til en samlet målrettet indsats for den enkelte unge

 

Alle unge i målgruppe for nytteindsats i Herning Kommune, bliver henvist til nytteindsats i Drift og Service umiddelbart efter ansøgning om kontant- eller uddannelseshjælp.  De unge straksaktiveres herefter i nyttejob i Drift og Service, hvor nytteindsats gives med det formål, at den unge skal gøre nytte for sin ydelse (Nytteindsats behøver i modsætning til virksomhedspraktik ikke at have et opkvalificerende formål).

 

Forløbet "Nytteindsats" i Drift og Service strækker sig over min. 13 uger, hvor den unge skal møde 37 timer pr. uge. Tilbuddet drives af afdelingen "Drift og Service" under Teknik- og Miljøforvaltningen i Herning Kommune.

 

En del unge vælger efter henvisningen til nytteindsats, at de alligevel ikke vil søge kontant- eller uddannelseshjælp.

 

Data på antal borgere i nyttejobs udleveres på udvalgsmødet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Beskrivelse og data rundsendes til budgetforligskredsen.

Bilag

  • Nyttejobs til møde i BSK 14-11-18