Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

84. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

 

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden aug 2017 - aug 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent aug 2018: Herning (3,4%). Hele landet (3,7%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i aug 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken aug 2018: Herning (11,3%). RAR Vestjylland (11,9%). Hele landet (10,6%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden sep 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken sep 2018: Herning (4,2%). Hele landet (4,4%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i september 2018 en andel, der var lidt højere end hele RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken sep 2018: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (1,9%). Hele landet (2,7%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i august 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt over landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken aug 2018: Herning (2,1%). Hele landet (2,0%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i juli 2018 end samme måned sidste år.

Antal forløb juli 2018: 882 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden september 2017 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2018: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i september 2018 var lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner september 2018: Fleksjob (1.370). Ressourceforløb (328). Ledighedsydelse (227)

 

Førtidspension:

Der var 72 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i september 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner september 2018: 3.687

 

Integrationsområdet:

Pga. udskiftning af fagsystem er det lige nu ikke muligt at udtrække data om borgere omfattet af integrationsperioden.

Der er derfor ikke vedlagt nøgletal for integrationsområdet til dette punkt.

Det forventes, at det bliver muligt at danne nye nøgletal for området i løbet af efteråret 2018.

 

Særligt om Beskæftigelsesministeriets nye Benchmarkopgørelse:

Den 2. november 2018 præsenterede Beskæftigelsesministeren en rangliste over kommunernes beskæftigelsesindsats (benchmarksystemet). Beskæftigelsesministeriet har ranglistet kommunerne fra 1 til 98 efter deres resultater. Opgørelsen følger op på den politiske aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesministeriet har åbnet for et redskab, hvor kommunerne kan se egen placering på dagpengeområdet, sygedagpengeområdet, kontanthjælpsområdet samt alle tre ydelser under ét.

Kommunernes placering er opgjort ved at sammenholde antallet af borgere på offentlig forsørgelse med et forventet antal borgere på offentlig forsørgelse, der er beregnet på baggrund af et analysedesign, der er leveret af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Opgørelsen tager altså højde for, hvordan kommunen burde klare sig givet kommunens rammevilkår og sammeholder denne forventede udvikling med kommunens faktiske udvikling. Opgørelserne tager hensyn til blandt andet alder og uddannelse i de enkelte kommuner, så de kan sammenlignes.

 

Den første benchmarkopgørelse er vedlagt dette punkt, og man kan finde mere om benchmarksystemet på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside under: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmark/

 

Det ses, at Herning Kommune samlet ligger som nummer 33 med i alt 130 færre fuldtidspersoner på sygedagpenge, a-dagpenge og kontanthjælp end forventet udfra kommunens rammevilkår.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Nøgletalsrapport november 2018
  • BM Benchmark - alle ydelser