Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

83. Tilsynsrapport for Danskuddannelsen 2017 og 2018

Sagsnr.: 15.00.00-A00-13-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Tilsynsrapport for Danskuddannelsen 2017 og 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres Beskæftigelsesdvalget for Herning Kommunes rapport over det gennemførte tilsyn med leverandøren af Danskuddannelsen i Herning kommune, Lærdansk Herning.


Det gennemførte tilsyn omfatter perioden fra december 2016 til november 2018.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at udvalget godkender tilsynsrapporten.

 

Sagsfremstilling

De lovgivningsmæssige bestemmelser omkring tilsynet med Danskuddannelsen er fastsat i "Lov om Danskuddannelse til voksne udlændige m.fl.", lov nr. 375 af 28. maj 2003 og i "Vejledning til kommunernes tilsyn med Danskuddannelserne", jf. vedlagte bilag.

 

Heraf fremgår det:

 

  • At kommunerne skal føre tilsyn med den/de leverandører af Danskuddannelsen, som den enkelte kommune har indgået driftsaftale med - tilsynsforpligtelsen omfatter et administrativt, et pædagogisk og et økonomisk tilsyn

 

  • At kommunerne hvert andet år skal indsende rapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration over det gennemførte tilsyn - rapporten skal indsendes senest den 1. december i afrapporteringsåret (1. dec. 2018)

 

  • At tilsynsrapporten skal behandles og godkendes af Kommunalbestyrelsen (Beskæftigelsesudvalget i Herning kommune, jf. Styrelsesvedtægten)

 

 

Det administrative tilsyn

Omfang

Det administrative tilsyn omfatter beskrivelse af, hvorledes tilsynet har været udført, beskrivelse af rationelle og effektive sagsgange, indberetning af data, indberetning af fravær til kommunen samt tilsyn med administrative procedurer.

 

Konklusion

Tilsynet viser, at Lærdansk administrerer uddannelserne i god overensstemmelse med lovens intentioner, og der pågår en tæt, løbende dialog imellem Herning Kommune og Lærdansk om behovet for justeringer og tilpasning af administrativ praksis.

 

Samarbejdet i såvel Styregruppen som i Sagsbehandlerforum bidrager i høj grad til at sikre smidige arbejdsgange samt sikker og effektiv drift.

 

Det pædagogiske tilsyn

Omfang

Det pædagogiske tilsyn omfatter beskrivelse af udbyders tilbudsvifte, målgrupper og kursistfordeling, fleksibilitet i undervisningen samt beskrivelse af samarbejdsrelationer.

 

Konklusion

Sammenfattende godtgør det gennemførte pædagogiske tilsyn, at Lærdansk Herning fremstår som en meget velfungerende uddannelsesinstitution, hvor såvel ledelse som medarbejdere sikrer et højt pædagogisk niveau til gavn for kursister og virksomheder i lokalområdet. Underviserne er veluddannede, læringsmiljøet er godt, og der er en høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløbene – herunder i forhold til de særlige virksomhedsrettede forløb. 

 

Herning Kommune og Lærdansk Herning aftaler løbende kommende mål og indhold i forhold til de enkelte forløb, og Lærdansk afrapporterer løbende til henholdsvis Sprogcenterforum og til Styregruppen. Herning Kommune konkluderer, at Lærdansk beredvilligt stiller alle relevante oplysninger til rådighed, og at Lærdansk i meget høj grad efterlever de aftalte mål for undervisningen.

 

 

Det økonomiske tilsyn

Omfang

Det økonomiske tilsyn omfatter bl.a. tilsyn med den gennemførte revision, niveauet på de aftalte modulpriser samt vægten på hensigtsmæssig udnyttelse af offentlige ressourcer.

 

Konklusion

Sammenfattende konkluderes, at det økonomiske tilsyn ikke har givet anledning til påtaler eller skærpelse af tilsynet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender afrapporteringen af det gennemførte tilsyn med Danskuddannelsen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • Tilsynsrapport 2018
  • Vejledning til tilsyn. 2018