Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. Ny sygedagpengemodel

Sagsnr.: 15.17.06-A00-2-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Ny sygedagpengemodel

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 Afdelingsleder Ulla Høy Henriksen og områdeleder Torben Hansen deltager i mødet

Sagsresume

Aftalen om en ny sygedagpengemodel, som blev indgået i december 2013 forventes vedtaget i Folketinget den 11. juni 2014 og indfases 1 juli 2014 og 1. januar 2015.

Ved mødet vil der bliver givet en mundtlig orientering om elementerne i sygedagpengemodellen samt Herning Kommunes forstærkede indsats for at nedbringe de langvarige sygedagpengesager.

Sagsfremstilling

 

Hovedelementerne i den nye sygedagpengemodel med virkning fra 1. juli 2014: 

 • Sygemeldte skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. Det betyder at sygemeldte der ikke kan få forlænget sygedagpenge efter de eksisterende muligheder kommer fra 1. juli i et jobafklaringsforløb og modtager en ydelse på kontanthjælpsniveau uafhængig af formue og indkomst

 • Sygemeldte, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom kan via en ny forlængelsesmulighed modtage sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet

 • Sygemeldte kan afvise behandling uden at miste sit forsørgelsesgrundlag

Hovedelementerne i den nye sygedagpengemodel med virkning fra 1. januar 2015:

 

 • Ny opfølgningsmodel med mulighed for at bruge en "fast-track-løsning". Fast-track-løsningen giver virksomhed eller sygemeldte mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end 8 uger, og der dermed er risiko for et lang sygdomsforløb. På denne måde kan indsatsen påbegyndes langt tidligere.

 • Indsats og opfølgning sker tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der også sikrer at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 • Ressourcerne skal i højere grad bruges på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Det betyder, at der ikke stilles centrale lovkrav til hvornår og hvordan kommunen følger op i forhold til sygemeldte med ukomplicerede forløb og hvor der er udsigt til snarlig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 

Fokus på varighed i sygedagpengeopfølgning

Andelen af langvarige sygedagpengesager er stigende i Herning Kommune også i forhold til landsgennemsnittet  og det skal der ændres på. I den anledning har ledergruppen i CEB (Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse) indgået i et samarbejde med Epinion/BDO.

Der er gennemgået 200 sygedagpengesager, som serviceeftersyn og resultatet heraf bliver forelagt ledergruppen i CEB den 26. juni og kvalificeres i en medarbejderinvolverende proces ultimo august med henblik på implementering af korrigerende handlinger. Der afholdes en temadag med medarbejdere og ledere i CEB med henblik på:

 • At kvalificere resultaterne af sagsgennemgangen yderligere ved at forholde medarbejderne til sagsgennemgangens resultater og anbefalinger til fremadrettet best practice

 • At koble resultaterne til medarbejdernes indsigt i og præcisering af eksisterende arbejdsgange, daglige rutiner, anvendelse af tilbudsvifte, opfølgningsmekanismer, indsatsplaner mv.

 • At sammenkæde resultaterne til CEBs strategi, Ressourceallokering og overordnede tilgang

 

Initiativer i den nye sygedagpengemodel, som med fordel kan bringes i anvendelse  forhold til at nedbringe de langvarige sygedagpengesager i Herning Kommune 

Den ny sygedagpengelov får omfattende konsekvenser for måden at arbejde på: Indsatsen skal både være hurtigere, mere intensiv og arbejdsmarkedsrettet. Dette stiller store krav til organiseringen af indsatsen, ledelse og styring af indsatsen, medarbejdernes kompetencer og ikke mindst samarbejdet mellem sagsbehandler, virksomhedskonsulenten, læge, borger og virksomhed. Forhold, der under de givne omstændigheder alligevel bør arbejdes med.

 

Allerede den 18. juni gennemføres en undervisningsdag for medarbejdere i CEB, sygefravær og fastholdelse som forberedelse til ændringerne i lovgivningen. I undervisningsdagen indgår blandt andet screening af sager i forhold til risiko for langvarige/komplekse forløb, borgerens forberedelse til møde og ændrede sagsgange i forhold til brug af rehabiliteringsteamet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 • Forlig om ny sygedagpengemodel
 • Oversigtspapir, projekt med Epinion-BDO