Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

41. Beskæftigelsesplan, temaer og årsmål for beskæftigelsesindsatsen 2015

Sagsnr.: 15.00.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Beskæftigelsesplan, temaer og årsmål for beskæftigelsesindsatsen 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges forslag til temaer og årsmål for 2015, samt forslag til beskæftigelsesplan 2015.

Sagsfremstilling

Med baggrund i input fra fællesmødet mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget den 30. april 2014 drøftede udvalget på møde den 14. maj 2014 første udkast til temaer og årsmål for 2015. På baggrund af disse drøftelser har administrationen udarbejdet et nyt oplæg til temaer og årsmål for 2015, samt forslag til Beskæftigelsesplanen for 2015. Udvalget anmodes om at godkende temaer og årsmål for 2015, samt om at sende Beskæftigelsesplan for 2015 i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).


Der er lagt op til en justering af indsatsområderne fra 2014. Der foreslås fortsat tre temaer, hvoraf 2 er de samme som i 2014; unge og sygefravær. Det tredje tema der foreslås, er i stedet for langtidsledige, et tema om fokus på balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft.


Forslag til de 3 temaer i beskæftigelsesindsatsen ser derfor ud som nedenfor:

  1. Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde

  2. Fokus på sygefravær

  3. Fokus på balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft

 
Under de enkelte indsatsområder foreslås nye / justerede årsmål for 2015, og det er tilstræbt, at der både er såvel  borgerrettede som virksomhedsrettede årsmål for hvert tema.


Beskæftigelsesministeren har for 2015 udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål.

 

Målene er:

1. Flere unge skal have en uddannelse

2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

 

Veje til målene og strategier for indsatsen er beskrevet i vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2015.

 

Beskæftigelsesplanen er bygget op således, at der først i planen gives et overblik over de aktuelle og forventede beskæftigelsespolitiske udfordringer i Herning Kommune. Herefter gennemgås beskæftigelsesministerens udmeldte mål og indsatsområder for 2015, samt hvordan disse er tænkt ind i forhold til Herning Kommunes temaer og årsmål for indsatsen i 2015. Efterfølgende gennemgås så de lokale temaer og årsmål for indsatsen i 2015 med en beskrivelse af nuværende indsatser og kommende initiativer fordelt på de 3 temaer og dertilhørende årsmål. Afslutningsvis indeholder beskæftigelsesplanen en beskrivelse af samarbejdet med de lokale virksomheder samt et budget for indsatsen.

 

Efter udvalgets behandling af beskæftigelsesplanen sendes denne videre til høring i det lokale beskæftigelsesråd, der drøfter planen på mødet den 19. august 2014. Beskæftigelsesudvalget modtager så planen med LBRs bemærkninger til behandling på udvalgsmødet den 10. september 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender temaer og årsmål for beskæftigelsesindsatsen i 2015.

 

at udvalget sender Beskæftigelsesplanen for 2015 til høring i LBR
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget godkendte temaer og årsmål for beskæftigelsesindsatsen i 2015.

 

Udvalget drøftede beskæftigelsesplanen for 2015. Planen tilrettes med de faldne bemærkninger og sendes herefter til høring hos LBR.

Bilag

  • Beskæftigelsesplan 2015 (04-06-2014)
  • Mål - SO 17 - 2015 skema