Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

44. Budgetforslag 2015 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Budgetforslag 2015 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til budget 2015-2018 på Beskæftigelsesudvalgets område til godkendelse.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgetproceduren for 2015 fremsender forvaltningen forslag til budget 2015 -2018 på Beskæftigelsesudvalgets område, som består af Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.  
 
Generelt om budgetforslaget:
Budgetforslaget for 2015 - 2018 indeholder jfr. budgetvejledningen, økonomi oversigt og driftsbemærkninger - vedlagt som bilag. Indsatsområder og årsmål behandles på Beskæftigelsesudvalgets område i et særskilt punkt idet disse fastlægges sammen med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen.  

 

Budgetforslaget for 2015 på serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse er udtryk for en vurdering af udgiftsbehovet på serviceområdet. Der er ved vurderingen taget afsæt i det forventede regnskab for 2014, samt aktuel viden om vedtagne regelændringer, ligesom der er indarbejdet prognose for den forventede aktivitetsændring på området.  

 

Som det fremgår af nedenstående skema er den udmeldte budgetramme på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.180,759 mio kr.    

 

[image]

 

Det fremgår også af skemaet, at der forventes at være behov for 1.160,576 mio kr på serviceområde 17 i 2015. Dermed er bevillingsbehovet 20,2 mio kr mindre end den udmeldte ramme.  

 

I vedlagte notat med bemærkninger fremgår bemærkninger til de enkelte områder, herunder hvilke aktivitetsforudsætninger, der er lagt til grund på de enkelte områder.


Det bemærkes, at forudsætningerne bag økonomiaftalen mellem KL og regeringen endnu ikke er kendte, og dermed er kommunens kompensation fra staten i 2015 heller ikke kendt, ligesom de forudsætninger som kompensationen beregnes ud fra heller ikke er kendte.

 

I henhold til budgetvejledningen for 2015 revurderes udgiftsbehovet på serviceområde 17 i forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet for 2014. Udvalget vil blive præsenteret for denne revurdering i august 2014. 
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetforslaget for 2015-2018 godkendes.  
 
at budgetforslaget jfr. budgetvejledningen for 2015 videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • 5.00 Driftsbemærkninger - SO 17 2015
  • Budget 2015 BSK 11-6-2014