Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

48. Resultatrevision 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1131-08 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Resultatrevision 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet (jævnfør bekendtgørelse 1541 af 16. december 2013) både hvad angår indhold og proces. Resultatrevisionen for 2013 for Herning Kommune forelægges nu for udvalget til endelig godkendelse efter høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Ideen med resultatrevisionen er, at kommunerne får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument.

 

Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Forvaltningens forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

 

Resultatrevisionen skal indeholde følgende elementer:

 • resultater af beskæftigelsesindsatsen opgjort ved beskæftigelsesministerens mål for indsatsen

 • udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper

 • opgørelser af de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats

 • en vurdering af om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats.

 

Resultatrevisionen 2013 skal endvidere omfatte en opfølgning på mål og resultatkrav opstillet for indsatsen på "Bevilling til ekstra virksomhedrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud". Herning Kommune indgår i dette projekt.

Data til resultatrevisionen trækkes på www.jobindsats.dk, og består af tre elementer; en resultatoversigt, et besparelsespotentiale og supplerende målinger fra jobindsats.dk. De nyeste tilgængelige data skal lægges til grund for resultatrevisionen, dog sådan at data skal være trukket inden udgangen af 1. kvartal. Der stilles fra Arbejdsmarkedsstyrelsen krav om, at kommunen kommenterer på alle dele af Resultatrevisionen. Herning Kommunes kommentarer fremgår af det  vedlagte notat.


Hovedresultaterne i resultatrevisionen for 2013 er:

 • Det samlede antal forsørgede er 3 % lavere end samme tidspunkt i 2012, hvor det i klyngen i gennemsnit er 6 % lavere

 • Der er i Herning kun et besparelsespotentiale i forhold til de permanente forsørgelsesydelser (fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension). Besparelsespotentialet viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i kommunen, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau, som den gennemsnitlige andel af fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre.

 • På alle øvrige forsørgelsesydelser (a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge og ressourceforløb) er der ikke et besparelsespotentiale - her har Herning Kommune færre udgifter end den gennemsnitlige andel af fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre.

 • Der har i 2013 været en tilgang (nytilkendelser) til førtidspension på 124 personer. Det er et fald på 55% i forhold til 2012. Der har i samme periode været et fald på 39% i klyngen.

 • Der har været et fald af antallet af langtidsledige, fra 682 i 2012 til 575 i 2013. Det er et fald på 16%. Der har i klyngen været inden for samme periode været et fald på 13%.

 • I 2013 var samarbejdsgraden med virksomhederne i Herning Kommune på 37,1%, hvilket er en stigning på 4,2 procentpoint i forhold til 2012, hvor samarbejdsgraden var på 32,9%. I samme periode er samarbejdsgraden for hele landet faldet 0,6 procentpoint fra 30,3% til 29,7%.

 

 

Kommunen skal senest den 1. maj anmode Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) om bemærkninger til resultatrevisionen. Resultatrevisionen har nu været fremlagt til høring i LBR, der kunne genkende udfordringsbilledet fra de løbende drøftelser af status for beskæftigelsesindsatsen, men ikke havde yderligere at bemærke til dette.

 

Resultatrevisionen fremlægges derfor nu for udvalget med henblik på endelig godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender resultatrevisionen for 2013.

 

at resultatrevisionens anbefalinger indgår i arbejdet med Beskæftigelsesplanen
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 • resultatrevision 2013