Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

39. Ungeindsatsen - samlet set

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Ungeindsatsen - samlet set

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Udvalget har på møderne i februar, marts og maj behandlet og godkendt indsatserne for følgende 3 målgrupper af unge ledige: Jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate.

 

Med dette punkt orienteres udvalget om status for den samlede ungeindsats, der ligeledes fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I det følgende fremlægges den aktuelle status for indsatserne til de 3 målgrupper efter udvalgets behandling og godkendelse af de respektive indsatsbeskrivelser.

 

Status på Ungeindsatsen for jobparate unge under 25 år
Siden udvalgsmødet den 26. februar 2014 har Jobcentrets Ungeteam ”Team 18-24" arbejdet med at etablere og organisere opgaveløsningen i teamet samt implementere udvalgets beslutninger vedrørende de jobparate unge ledige.
 

Den målrettede opfølgning:
Udvalgets beslutning omkring den målrettede opfølgning med kontakt til de ledige hver 2. uge under ledighedsforløbet – skiftevist i form af henholdsvis personligt fremmøde og telefonisk kontakt, og altid efter konkret, individuel vurdering af den lediges behov har været en succes.

 

De unge har haft et behov for den tætte kontakt med råd, vejledning og støtte, og det er medarbejdernes vurdering, at de unge bruger deres råd og vejledning konstruktivt og flytter sig med deraf faldende tendens i ledighed for unge.

Status for etablering af grundforløb: 
Udvalgets godkendelse af etablering af et grundforløb med formål om at kvalificere de lediges jobansøgning og sikre bedre muligheder for job har ligeledes været en succes. Teamet har evalueret på grundforløbene i 1. kvartal 2014 og de unges tilbagemeldinger er meget positive og vidner om behovet for hjælp og støtte til at sikre det bedst mulige fundament for de unges videre jobsøgning.
 

Netværksmøder:
For så vidt angår udvalgets godkendelse af tilbud til de unge om deltagelse i netværksmøder har Teamet har planlagt etablering netværksmøderne med opstart til august/september 2014. Etablering af tilbuddet har afventet den endelige organisering af teamet, hvor de 3 medarbejdere nu er samlet på den samme lokation, hvilket giver nogle bedre muligheder for at koordinere og tilrettelægge opgaveløsningen til fordel for de unge.

 

Team 18-24 har i forbindelse med evaluering af grundforløbet også undersøgt, i hvilket omfang de unge har interesse for tilbuddet om deltagelse i netværksmøder. Undersøgelsen viser, at ca. 60 % af de unge har interesse i tilbuddet.
 
Selve organiseringen af indsatsen for unge ledige under 25 år med en målrettet ungeindsats, vurderes af Teamet at være en rigtigt god måde at organisere ungeindsatsen på, idet teamorganiseringen bidrager til at optimere og styrke den fokuserede indsats. Når der er mulighed for at målrette og koordinere indsatsen for samme målgruppe, får den unge efter teamets vurdering en mere sammenhængende og kvalificeret indsats.

 

Status på Ungeindsatsen for uddannelsesparate unge under 25 år

Siden udvalgsmødet den 26. marts 2014 har Ungeenheden arbejdet med at implementere udvalgets beslutninger vedrørende de uddannelsesparate ledige.

 

Intensiveret samarbejde med Produktionsskolen:

Udvalgets beslutning om et intensivt samarbejde med Produktionsskolen implementeres i flere tempi. Produktionsskolen kan nu indgå som en del af den unges uddannelsesplan med henblik på, at den unge opnår øget uddannelsesafklarethed og –parathed. Der udvikles fortsat på i samarbejde med Produktionsskolen at sikre, at endnu flere unge kan opnå egen forsørgelse samt afklaring af uddannelsesvejen gennem et produktionsskoleophold.

 

Hyppig kontakt med passive uddannelsesparate:

Det er nu indarbejdet, at der som minimum er kontakt hver 14. dag med passive øvrige uddannelsesparate. Dialogen med den unge kan foregå på den kommunikationsplatform, som den unge foretrækker: pr. sms., telefon eller personlig samtale.

CV-kursus og vejledningsforløb:

De åbenlyst uddannelsesparate indkaldes nu til CV-kursus inden 3 uger fra 1. ledighedsdag. Der er udarbejdet årshjul for vejledningsforløb i samarbejde med Studievalg med særligt fokus på at kunne tilbyde forløb i perioder op til optagelsesperioderne, første gang i juni 2014, suppleret af individuelle vejledninger ved behov.

Samarbejde med Herning Frivillig Center:

Samarbejdet med Herning Frivillig Center er nu søsat og styrkes desuden i samspil med garantiskolenetværket, hvorfra der udtrykkes stort behov for frivillige mentorer. Den mangeårige samarbejdsaftale med FCM - ”På banen” er nu udvidet til også at omfatte et konkret samarbejde med indtil videre 2 superligaspillere, der har opgaven som mentor og rollemodel for 2 unge uddannelsesparate med manglende uddannelsesmål.

Brobygningsforløb:

Ungeenheden, Produktionsskolen og de lokale uddannelsesinstitutioner er i fuld gang med at beskrive mulige samarbejdsmodeller for brobygningsforløb, som vil blive fremlagt til politisk behandling senere på året. Der er allerede nu iværksat forløb i tæt samarbejde med Produktionsskolen med konkrete forløb som ”Klart jeg kan” og ”Virksomhedsskole i Bilka”.

 

Samarbejde omkring udfaldstruede:
Det intensiverede samarbejde omkring udfaldstruede elever er fortsat og videreudviklet siden martsmødet på såvel enkeltsagsniveau som i det generelle netværkssamarbejde.  

 

Status på Ungeindsatsen for aktivitetsparate unge under 25 år.

På mødet den 14. maj behandlede udvalget den samlede indsatsbeskrivelse mv. for aktivitetsparate unge under 25 år. Implementeringen som beskrevet til majmødet er sat igang.

 

Den samlede indsats for unge ledige i Herning kommune til godkendelse

Vedlagt dette punkt som bilag er en samlet indsatsbeskrivelse, en samlet indsatstegning med overblik over ungeindsatsen, og endelig et forslag til folder om ungeindsatsen. Folderen er tænkt anvendt i kommunikationen med forskellige samarbejdspartnere. Der er i de enkelte enheder udarbejdet foldere målrettet de enkelte grupper af unge borgere / ledige.

 

Den samlede indsatsbeskrivelse sammenfatter indsatsbeskrivelserne for de enkelte målgrupper; jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate. Der er ikke ændret indholdsmæssigt i forhold til de godkendte indsatser.

 

Den samlede styrkede indsats for unge ledige i Herning kommune fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

 

Der vil på mødet blive givet et oplæg om den samlede ungeindsats.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på bemærkninger

 

at udvalget godkender den samlede indsatsbeskrivelse for unge ledige i Herning kommune.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Udvalget ønsker at evaluere den samlede indsats for unge om et år.

Bilag

  • Samlet indsatstegning - ungeindsats
  • Folder ungeindsatsen juni 2014 2
  • Samlet indsatsbeskrivelse - ungeindsatsen - juni 2014 ver 3
  • Opgaveoverblik Ungeanalyse juni 2014