Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

43. Café Maven

Sagsnr.: 15.20.24-P20-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Café Maven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget havde på dagsordenen til møde den 12. maj 2014 et punkt om en kulturhuscafe i Huset No7 - Cafe Maven på Nørregade 7. Kultur- og Fritidsudvalget udsatte behandlingen af sagen med henblik på, at sagen belyses yderligere.

 

På baggrund af dette, er sagen nu på dagsordenen til møde i Beskæftigelsesudvalget med henblik på, at udvalget drøfter de principielle forhold i sagen.

Sagsfremstilling

Sagen fra Kultur- og fritidsudvalget er vedlagt dette punkt som bilag.

 

I beskæftigelsesudvalgets drøftelser af de principielle forhold i sagen bør følgende elementer indgå: 

  • I henhold til de gældende økonomiske styringsprincipper skal et evt. mindreforbrug på serviceområde 17 forsørgelse og beskæftigelse tilbageføres til  kassen.

  • I henhold til de gældende økonomiske styringsprincipper kan fagudvalg kan ikke foretage omplaceringer mellem serviceområder. Sådanne omplaceringer skal godkendes af byrådet.

  • kun hvis niveauet for antallet af ledighedsydelsesmodtagere (LY) over 18 mdr. nedbringes fra ca. 90 til 55 er der tale om en reel besparelse på so 17.

  • Det er i økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet for 2014 aftalt, at refusionssystemet på beskæftigelsesområdet skal omlægges sandsynlighed. Og dette er også et element i regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Oplægget er, at borgere på langvarig offentlig forsørgelse er uden refusion uanset, hvilken ordning de er på. Dermed er der en overhængende risiko for, at projektets  finansieringsgrundlag forsvinder, idet det må forventes, at udgiftsbehovet på serviceområde 17 vil blive større.  

 

Med afsæt i ovenstående bedes udvalget tage stilling til de principielle forhold i sagen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at de gældende økonomiske styringsprincipper overholdes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • Café Maven - BSK