Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

47. Opfølgning på rapport om sygedagpengesager blandt ansatte ved Herning Kommune

Sagsnr.: 81.28.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Opfølgning på rapport om sygedagpengesager blandt ansatte ved Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om rapporten om sygedagpengesager blandt ansatte ved Herning Kommune, samt om status for arbejdet.

Sagsfremstilling

I Herning Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 er et af indsatsområderne, og dermed også et budgetmål for 2013, "Fokus på sygefravær" til dette indsatsområde hører årsmålet: "Der foretages en kortlægning af de brancher og faggrupper, som har et markant stort sygefravær". Beskæftigelsesudvalget har ønsket et analytisk forarbejde som beslutningsgrundlag for mulige handlinger, og udvalget har desuden ønsket, at analysen skulle omhandle den største arbejdsplads i kommunen - nemlig Herning Kommune.

 

Analysen har som sigte at identificere de væsentligste udfordringer med langvarigt sygefravær, der munder ud i sygedagpengesager, blandt ansatte i Herning Kommune. Selve analysearbejdet er lavet i samspil mellem Beskæftigelsesafdelingen, Koncern HR og Lønservice.


Fokus i analysen er på langvarigt sygefravær, som her defineres som sygefraværsforløb på mere end 4 sammenhængende uger. Det er nemlig først efter 4 ugers sygefravær, at sagen bliver til en sygedagpengesag, og at beskæftigelsesafdelingen dermed bliver myndighed i sagen. Analysen har altså til formål at undersøge det langvarige sygefravær, hvor beskæftigelsesafdelingen har en rolle som myndighed, analysens sigte er altså ikke fravær generelt.


Analysen forsøger at belyse, hvad sygefraværet koster kommunen samlet set - både som arbejdsgiver og som myndighed. Det er tilstræbt, at resultaterne er på så konkret et niveau, at det bliver muligt at identificere områder, hvor der er særlige udfordringer. Resultaterne bliver desuden sammenholdt med konklusionerne i den årlige arbejdsmiljøredegørelse for Herning Kommune.

Blandt analysens konklusioner kan nævnes:

  • I perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 var det sammenlagte langvarige sygefravær i Herning Kommune i alt 50133 dage, hvilket svarer til 137 årsværk.

  • I alt var der 619 forløb med langvarigt sygefravær i perioden. Af disse blev de 450 til en sygedagpengesag for Herning Kommunes beskæftigelsesafdeling.

  • Det samlede langvarige sygefravær svarer til, hvis det omregnes, at hver ansat i alle de enheder, der i perioden har været berørt af langvarigt sygefravær, i gennemsnit har næsten 8 sygedage i løbet af et år.

  • I gennemsnit koster en sygedagpengesag Herning Kommune 2763 kr. i nettoudgifter pr. uge til sygedagpenge.

  • I hele 2012 udbetalte Herning Kommune 77.199.294 i refusion til i alt 1205 forskellige arbejdsgivere. Heraf modtog Herning Kommune som arbejdsgiver ca. 20 mio. svarende til 26% af den samlede refusion, selvom Herning Kommune kun er arbejdsgiver for ca. 19% af alle fuldtidsbeskæftigede.

 

Analysen giver desuden eksempler på mulige initiativer til at nedbringe det langvarige sygefravær. Af eksempler på initiativer, som beskæftigelsesafdelingen som myndighed kan iværksætte nævnes: Undervisning i relation til viden om sygedagpenge og langvarigt sygefravær af ledere og tillidsrepræsentanter i afdelinger med særlige udfordringer samt Tilpasning af organisationen så den passer til arbejdsgivers behov – herunder øget samspil mellem arbejdsgiver og sygedagpengeafdelingen.

 

Analysen er vedhæftet som bilag.

 

Der vil på mødet blive givet en status for arbejdet i relation til langvarigt sygefravær blandt kommunens ansatte.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager rapporten og status til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Rapport - Sygedagpengesager blandt ansatte ved Herning Kommune 2012-2013