Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

27. Perspektivnotat - budget 2014 serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Perspektivnotat - budget 2014 serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Perspektivnotat for serviceområde 17 forsørgelse og beskæftigelse fremlægges her til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I arbejdet med budget 2014 for Herning kommune er det besluttet, at der forud for første budgetkonference i april skal udarbejdes et perspektivnotat på alle serviceområder.

 

Perspektivnotatet har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.


Perspektivnotatet indgår i budgetmaterialet/mappen til 1. budgetkonference i april – første gang den 22. april 2013 vedr. budgetlægningen for 2014-2017.

 

Forslag til perspektivnotat for serviceområde 17 forsørgelse og beskæftigelse fremgår nedenfor og er ligeledes vedlagt dette punkt som bilag. Perspektivnotatet fremlægges her til udvalgets godkendelse.

 

Indholdet i perspektivnotatet er som følger:

 

Faktabeskrivelse
Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledigheds-ydelse, revalidering, sygedagpenge efter 4 uger, førtidspension med 50 % og 35 % refusion, bolig-støtte, dagpenge til forsikrede ledige) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (løntilskud til ledige ansat i kommuner, driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere) samt øvrige sociale formål. 

 

[image]

Opgaverne varetages af Beskæftigelsesafdelingen med tilhørende afdelinger og institutioner. 

Fremtidsperspektiver

Reformer på vej

  • På sygedagpengeområdet ønsker regeringen at indføre en ny sygedagpengemodel, der indebærer, at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge bliver afskaffet, så ingen sygemeldte risikerer at stå uden forsørgelse. Den nye sygedagpengemodel betyder, at alle sygemeldte fremover skal have revurderet deres sag efter seks måneder frem for efter tolv måneder, som det sker idag.

  • På kontanthjælpsområdet har regeringen formuleret et udspil, hvor ønsket er at skabe et nyt kontanthjælpssystem. De grundlæggende værdier i udspillet er; ”ret og pligt”, ”vi opgiver ingen” og ”unge skal i uddannelse”

  • Regeringen har bebudet, at der arbejdes med en reform af hele finansieringen af beskæftigelsesinsatsen. Der forventes et udspil fra regeringen om dette i maj måned 2013.

  • Implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob er godt i gang, men der er forsat mange ubekendte faktorer i dette – her i blandt de økonomiske konsekvenser af reformen.

 

Incitamentstrukturen / finansieringsmodeller

  • I overensstemmelse med budgetforliget for 2012, godkendte Byrådet i marts 2012 en forandringsplan for beskæftigelsesindsatsen. Et væsentligt element i denne var omlægning af indsatsen til en mere virksomhedsrettet indsats. Dette indebar investeringer, der var båret af refusionsgevinster. Hvis refusionssystemmet ændres radikalt vil der være behov for at revudere denne forandringsplan.

  • Det er et generelt vilkår for beskæftigelsesindsatsen, at de (økonomiske) incitamenter vi som kommune stilles overfor, jævnligt forandres – og det vil kalde på forandringer af indsatsen – alene af økonomiske hensyn.

  • Bevægelsen er lige nu, at den kommunale medfinansiering af forsørgelse og beskæftigelsesindsats stiger – blandt andet for at give kommunerne incitament til at fokusere på effekten ad indsatsen.

  • Hvilken indflydelse ønsker vi, at incitamentstrukturer og finansieringsmodeller skal have på beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune?

 
Styrket sammenhæng mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelse i Herning kommune

En styrket sammenhæng mellem såvel de tre politikområder, som mellem de tre administrative områder vil give langt bedre muligheder for en effektfuld indsats på alle tre områder.
 
Regeringens nye beskæftigelsesudvalg (Carsten Koch udvalget)

Regeringen har bebudet, at Danmark skal have en ny beskæftigelsespolitik. Derfor er der nu igangsat en udredning af hele indsatsen for ledige. Den skal danne grundlag for en reform af den samlede danske beskæftigelsesindsats. Fire eksperter skal med den tidligere sundheds- og skatteminister Carsten Koch i spidsen kulegrave indsatsen, som samfundet hvert år bruger omkring seks milliarder kroner på. Udredningens arbejde bliver opdelt i to faser og munder ud i to rapporter. Første del belyser indsatsen for ledige, der er parate til at komme i job. Anden del omfatter de ikke arbejdsmarkedsparate herunder personer på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller revalidering.Den første rapport og udredningens anbefalinger ventes klar i efteråret 2013, mens den anden rapport efter planen er færdig i efteråret 2014.


Nøgletal
Tabellen herunder viser ”forsørgertrykket” – kommunale udgifter til offentlig forsørgelse – Herning sammenlignet med nøgletalskommunerne og hele landet.

[image]

 
Tabellen viser, at udgifterne set under ét er lavere i Herning end i landet som helhed og lavere end de fleste af nøgletalskommunerne. Der er dog forskelle mellem de enkelte ydelser, og på førtidspensionsområdet er Herning blandt de dyreste, mens udgifterne til kontanthjælp – trods et stigende antal kontanthjælpsmodtagere - er den laveste.
 

  
Økonomi
[image]


 
Effektiviseringsmuligheder
Den centrale og altafgørende effektiviseringsmulighed på dette serviceområde, er at fortsætte udvikling og implementering af metoder, der sikrer at den enkelte borger får det mest effektive tilbud, der bringer borger hurtigst og bedst i job eller uddannelse. Et konkret eksempel på dette er arbejdet hos Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse med progressionsmålinger af indsatsen for den enkelte; bringer den konkrete indsats borgeren tættere på arbejdsmarkedet?

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte forslag til perspektivnotat for serviceområde 17 forsørgelse og beskæftigelse.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • Perspektivnotat - so 17