Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

25. Politisk budgetopfølgning pr. 31.03.2013 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Politisk budgetopfølgning pr. 31.03.2013 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Per Vallebæk

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2013, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 
Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.168,8 mio kr, hvilket svarer til det korrigerede budget for 2013.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Balancen mellem forventet forbrug og budget samlet set på serviceområdet dækker over forskydninger mellem delområder:

  • der forventes et lavere antal forsikrede ledige - 1786 mod 1923 i budgettet, og dermed et lavere forbrug på medfinansiering af a-dagpenge og indsats for forsikrede ledige

  • der forventes i stedet et forbrug på 14,5 mio kr på seniorjob mod forudsat 4,5 mio kr i budgettet, sfa. at væsentligt flere ledige har valgt at benytte denne ordning.

  • ligeledes forventes et forbrug på 9,2 mio kr på særlige uddannelsesordning for ledige, der mister retten til a-dagpenge. Denne ordning er vedtaget af Folketinget efter Byrådets godkendelse af Herning Kommunes budget.

  • med afsæt i regnskabet for 2012  forventes et mindre forbrug på udgifter til den aktive indsats

  • der forventes et større forbrug på kontanthjælp sfa. et større antal kontanthjælpsmodtagere end forudsat i budgettet.

  • der forventes et mindreforbrug på førtidspension.

  • samtidig er der nu forsigtigt skønnet et forbrug på ressourceforløb på 1,5 mio kr. Målgruppen for ressourceforløb er borgere, der før reformen af førtidspension ville have fået tilkendt en førtidspension.

 

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på viden om bogført forbrug pr. 31. marts 2013, samt på tilgængelig viden om aktivitetsniveau. På en række centrale områder inden for serviceområdet (f.eks. antallet af ledige) er der på nuværende tidspunkt kun data for januar og februar 2013. Opfølgningen er dermed i vid udstrækning baseret på en prognose for udviklingen resten af året.

 

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for budgetomplaceringer inden for serviceområdet, jvf. de anførte forskelle i vedlagte bilag. Det indstilles, at beskæftigelsesudvalget godkender disse budgetomplaceringer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at de i sagen beskrevne omplaceringer af budgetbeløb foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.
 
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og i Byrådet den 14. maj 2013.  
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • 5.00 Økonomioversigt 2013