Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

23. Regnskab 2012 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, herunder overførsler 2012 - 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1040-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Regnskab 2012 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, herunder overførsler 2012 - 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget forelægges her regnskabsbemærkninger og overførsler 2012 - 2013 til godkendelse.

 

De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2012 været 1.106,6 mio. kr. Dermed er der i forhold til det oprindelige budget tale om et mindreforbrug på  6,3 mio. kr, hvilket svarer til 0,6%.

Sagsfremstilling

Jfr. regnskabsvejledningen for 2012 fremsendes overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift) til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2012 og overførselssag, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og Byrådet den 14. maj 2013.
 
Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift: 

De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2012 været 1.106,6 mio. kr., hvilket er 6,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 12,2 mio. kr. og genbevillinger på 250.000 kr. således, at der i forhold til den samlede bevilling er et mindreforbrug på 18,7 mio. kr..

 

[image] 

 
Afvigelsen fordeler sig således:
- Servicedriftsudgifter - et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.,
- Udgifter under budgetgarantien - et mindreforbrug på 15,7 mio. kr..
- Udgifter under aftaleområdet (DUT) - et merforbrug på 0,4 mio. kr.
- Udgifter under beskæftigelsestilskuddet - et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
 
Mindreforbruget skyldes bl.a., at administrationsudgifter på 3,1 mio. kr. vedrørende kommunale aktiveringstilbud er konteret på serviceområde 20 men er budgetteret under serviceområde 17.  
 
7,1 mio. kr. søges overført til 2013, heraf vedrører 3,2 mio. kr. projekter med ekstern finansiering, 3,4 mio. kr. områder med selvforvaltning og 0,5 mio. kr. til øvrige sociale formål.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2012 tages til efterretning.
 
at overførselsønskerne fra 2012-2013 vedrørende drift jfr. bilag godkendes.
 
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og Byrådet den 14. maj 2013.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • 2013.03.11 Regnskab 2012 endelig i farver
  • Ovf. SO 17 - 13-3-2013