Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

22. Evaluering af Cykelprojektet "Jeg vil - Jeg kan"

Sagsnr.: 00.00.00-P19-413-11 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Evaluering af Cykelprojektet "Jeg vil - Jeg kan"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om den afsluttende evaluering af cykelprojektet "Jeg vil - Jeg kan".


På mødet gives en uddybende, mundtlig orientering om det samlede projektforløb v/ leder af BSK-Tilbud, Ulla Høy Henriksen.

Sagsfremstilling

Projektenheden og konsulentfirmaet Forward Presence har i perioden marts 2012 – juni 2012 gennemført Cykelprojektet "Jeg vil - Jeg kan".

 

Projektansøgningen er behandlet og godkendt på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 28. september 2011, hvor Beskæftigelsesudvalget besluttede at bevilge op til 219.662 kr. til projektet over Beskæftigelsesudvalgets konto for nytænkning og omstilling.
 
Projektet er herudover finansieret via midler fra LBR (110.000 kr.) samt midler fra private sponsorater.

 • Målgruppe, formål og indhold
  Målgruppen for projektet var 16 unge kontanthjælpsmodtagere, som var vurderet indsatsklare, men ikke jobparate (match 2).
   
  Projektets formål var at opbygge den lediges selvværd og almen erhvervsmæssige kompetencer, således at deltageren bliver attraktiv for arbejdsmarkedet og dermed i stand til at opnå varig beskæftigelse – alternativt gennemføre en ordinær uddannelse.
   
  Projektets jobtræning er gennemført over 13 uger med 3 ugentlige dage i virksomhedspraktik samt 2 ugedage bestående af styrke- og cykeltræning, samtaler samt holdundervisning med samarbejdsøvelser mv, hvorefter projektet afsluttedes med en cykeltur til Milano, Italien.

  Den samlede projektperiode, der inkluderer planlægning, implementering, gennemførelse og efterværn, omfatter perioden 1. september 2011 til 1. november 2012.

 • Evalueringskonceptet
  Styregruppens samlede evaluering af projektet foreligger nu. Der er evalueret på de konkrete beskæftigelsesresultater, på projektsamarbejdet samt på særlige  opmærksomhedspunkter konstateret via en interviewopsamling af de subjektive oplevelser blandt deltagere og virksomheder.  
    

  Den afsluttende evalueringsrapport

  Projektet blev iværksat med forventningen om, at 70 % af deltagerne ville være i varigt job eller ordinær uddannelse, målt 3 mdr. efter projektforløbets afslutning.
   
  Af den samlede afsluttende evalueringsrapport fremgår det, at 18 ledige påbegyndte projektet, hvoraf 15 personer fuldførte deltagelsen i projektet. 3 personer måtte forlade projektet i starten af forløbet pga. fremmøde hindrende fysisk sygdom, psykisk sygdom eller misbrugsproblemer.
   
  I forhold til de 15 personer som fuldførte forløbet er der opnået følgende resultater:
   

  • 4 deltagere har påbegyndt ordinær uddannelse – alle 4 har herudover fritidsjob hos de arbejdsgivere, som stillede praktikplads til rådighed i projektperioden

 

  • 3 deltagere er blevet ansat med løntilskud, heraf 1 hos sponsor/praktikvirksomheden

 

  • 3 deltagere er i virksomhedspraktik, heraf 1 hos sponsor/praktikvirksomheden

 

  • 1 deltager modtager sygedagpenge

 

  • 1 deltager er ledig, men er rykket op fra match 2 til match 1 og er således klar til at påtage sig et job

  • 1 deltager opnåede ordinær ansættelse efter cykelturen, men er efterfølgende indkaldt til afsoning af straf for tidligere dom

  • 1 deltager i mentorsamtaler hos Forwaard Presence med henblik på arbejdsfastholdelse

  • 1 deltager er midlertidig fritaget fra rådighed på grund af. psykiske problemer, modtager bostøtte, men passer fortsat sin sport

  
Projektet har således ikke formået at leve op til forventningerne om, at 70 % af deltagerne ville være i varigt job eller ordinær beskæftigelse – målt 3 mdr. efter projektets afslutning. Kun 4 ud af de 15 er nået helt i mål.
 
Idet det understreges i evalueringsrapporten, at deltagerne før projektet var kendetegnet ved ustabilt fremmøde eller passiv lediggang på grund af. sociale eller psykiske problemstillinger, finder Styregruppen dog resultaterne ”særdeles tilfredsstillende”:

 

Evalueringsrapporten konkluderer således, at 6 personer er job/uddannelsesklar, at yderligere 4 personer er ude af kontanthjælp, idet 3 har opnået løntilskudsjob og 1 person er under afklaring til revalidering og, at 3 personer er på vej til virksomhedspraktik. 2 personer kræver yderligere vejledningsindsats.
 
Af evalueringsrapporten fremgår det endvidere, at cykelturen har vist sig at være et godt pædagogisk redskab, at projektlederne har oplevet en meget høj grad af god opførsel og ansvarlighed hos deltagerne, at flere deltagere angiver det som væsentligt, at de er blevet mødt med ligeværd, krav og forventninger. Trods de store udfordringer  på turen har Herning Kommune ikke modtaget formelle klager fra deltagerne. Alene det, at de 15 deltagere holdte fast i det ambitiøse mål at cykle til Milano, og formåede at komme både ud og hjem er en succes. Projektet har gjort en forskel.
 
 
Interviewopsamling fra projektet – en sammenfatning af interviews med de deltagende virksomheder og ledige
 
Projektledelsen har gennemført interviews med 27 personer – heraf 15 repræsentanter fra sponsorvirksomhederne samt 12 af de ledige deltagere på projektet.
 
Blandt de vigtigste positive tilkendegivelser om projektforløbet er følgende:
 

 • Projektet har haft en meget innovativ og nytænkende tilgang i forhold til eksisterende projekter i kommunalt regi

 

 • Projektets nyskabende karakter – herunder inddragelsen af private aktører, sponsorelementerne, vægtningen af samspillet mellem kost, motion og mentaltræning mv. har motiveret deltagerne, og medvirket til at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse

 
De mere kritiske vurderinger kan sammenfattes i en anbefaling af tydeligere forventningsafstemning alle parter imellem, idet små uenigheder/misforståelser undervejs, ellers let kan fjerne fokus fra de store fælles succeser.

 

Den generelle læring er at trods hyppige styregruppemøder har forventningsafstemningen ikke altid tilstrækkelig parterne imellem.

 

Beskæftigelsesafdelingen anvendte flere jobkonsulent- og projektstyringstimer end forventet, og herudover er der konkret -udover det planlagte- investeret i en afskeds-brunch i Projektenheden for deltagerne, pårørende og virksomhedskontakt ved afsendelsen til Milano, samt efter hjemkomsten en frokost på Hotel Eyde for deltagerne og virksomhedskontakten, for at fejre at de nåede deres ambitiøse mål, og fastholde omsætningen til beskæftigelsesmålene.       

Pressedækning
Projektet er løbende omtalt i den lokale presse, ligesom Forward Presence´s henvendelse til Beskæftigelsesministeren har medført brev om positiv interesse for projektet.

Da denne anderledes projektansøgning blev behandlet var vi mange der frygtede for negativ presseomtale, og udhængning af individuelle deltagere. I stedet er projektet og deltagerne blevet utroligt positivt omtalt i både aviser, radio og tv.

Flere andre kommuner har på baggrund heraf indgået lignende samarbejde med Forward Presence. Den aktuelle medieinteresse for vores resultater (25/3-13) sker f.eks. på baggrund af konsulentfirmaets lancering af et sådant nyt projekt.


Perspektivering
Det er Beskæftigelsesafdelingens samlede vurdering, at projektforløbet har været både udbytterigt og lærerigt, idet projektet har tilført beskæftigelsesområdet vigtig, ny viden – både i forhold til projektets anderledes pædagogiske tilgang og i forhold til samarbejdet imellem Beskæftigelsesafdelingen og de private aktører, herunder pressen.

Projektet havde for Beskæftigelsesafdelingen karakter af et engangsprojekt, der var fint kædet sammen med eventen Giro d'Italia, og formåede med nyhedens interesse at få den energigivende opmærksomhed fra både de lokale virksomheder, deltagerne og pressen.  
For Forward Presence var der tale om konceptudvikling, med henblik på fortsat udbydelse af tilsvarende projekter.  

Projektforløbet har krævet kommunale ressourcer i et væsentligt større omfang end først antaget, og en eventuel gentagelse af Cykelprojektet vil under alle omstændigheder fordre en markant bedre forventningsafstemning – både imellem Beskæftigelsesafdelingen og konsulentfirmaet og imellem konsulentfirmaet, virksomhederne og de ledige.
 

En light udgave har tidligere været drøftet, men styregruppen er enig om, at ”en halv model ikke engang vil give et halvt resultat”. For kommunen vil det til stadighed være et prioriteringsspørgsmål om man ønsker en gentagelse af projektet i en tilrettet udgave – vurderingen er, at projektet bedst egner sig som ”en stor indsats for en snæver deltagerkreds”, anvendt målrettet og ad hoc – ikke som et generelt tilbud.
 
I en aktuel forespørgsel om deltagelse i et nyt forløb i forsommeren, valgte forvaltningen at takke nej, og lade Ikast-Brande fylde holdet op på en tur til Alpe d'Huez, men stiller sig positiv overfor et nyt samarbejdsprojekt i efteråret, evt. i et tilbud målrettet kontanthjælpsmodtagere, der aktuelt er fritaget fra aktivering.   
 

Ved projektets afslutning havde en af de unge behov for en mentor for at fastholde sin udvikling, og der er indgået aftale med Arne Lassen fra Forward Presence om denne tids- og opgavebestemte mentoropgave.

Netop afslutning og efterværn bør udvikles mere i et eventuelt gentaget samarbejde.


Økonomi

Projektets økonomi og regnskab  

Det oprindelige budget på 656.000 kr. er anvendt til projektets gennemførelse. Det revisionsgodkendte projektregnskab endte således med et merforbrug på 459.000 kr.

 

I det aktuelle projekt var grundbudgettet fordelt på 3 overordnede grupperinger: Indkøb af cykeludstyr (216.000 kr), projektbemanding (280.000 kr) (excl. kommunens jobkonsulent) og cykelturen til Milano (160.000 kr).

Finansieringen fandtes via Beskæftigelsesudvalget (219.662 kr), LBR-tilskud (max 110.000 kr) samt virksomhedssponsorater (budgetteret op til 400.000 kr, opnået 219.662 kr.) 

 

Af det revisionsgodkendte regnskab fremgår at budgettet er væsentligt overskredet.

For Cykeludstyr og cykelturen er en overskridelse på 48.388 kr, eller 13%, kompenseret ved salg af det brugte cykeludstyr, mens den store afvigelse findes på forbruget af Forward Presences interne konsulenttimer.
Her var, udfra projektbeskrivelsen, budgetteret med 280.000 kr, men forbrugt for 690.700 kr.

 

[image]

 

Forward Presence fremhæver at dette første projekt også for dem var en læring og investering i koncept, markedsføring og forretningsudvikling, hvorfor projektregnskabet -trods underskud- er acceptabelt.

 

Beskæftigelsesudvalget har, via tilskuddet på 219.662 kr. og den løbende opbakning til dette succesfulde beskæftigelsesprojekt, således medvirket til at 13 af 15 unge kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed, er rykket mærkbart nærmere arbejdsmarkedet eller uddannelse, heraf er 10 allerede ophørt på kontanthjælp. Projektet har samtidig påvirket en generel metodeudvikling der lever op til Herning Kommunes værdier om med borgeren i centrum, at udvise fleksibilitet og turde gå nye veje, også i beskæftigelsesindsatsen.

 

I stedet for et samlet projekt forventes firmaet fremover sælge enkelt pladser, til ca.  25.000 kr. pr. deltager, som så udgør grundindtjeningen, hvortil kommer virksomhedssponsorater af ukendt størrelse. De økonomiske vilkår vil naturligvis blive genstand for særlig årvågenhed ved et konkret nyt tilbud.
  


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter den foreliggende evaluering af projektet
at eventuelle nye samarbejdsprojekter med FP indgår i Beskæftigelsesafdelingens samlede tilbudsvifte på lige fod med andre tilbud.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede den foreliggende evaluering, og  tog den til efterretning.

Udvalget noterer sig, at projektets underskud dækkes af firmaet - Forward Presence, i det underskuddet kan henføres til et større tidsforbrug hos firmaet end forudsat i budgettet.

 

Udvalget tiltrådte herefter indstillingen i øvrigt.

Bilag

 • Slutevalueringen JVJK 2012