Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

28. Strukturanalyse på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Strukturanalyse på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Resultatet af struktuanalysen på det specialiserede socialområde bliver præsenteret på Byrådets budgetkonference d. 22. april 2013. Inden hovedresultaterne fremlægges for Byrådet, gives der ledere og medarbejdere mulighed for at kommentere analysen på en afslutningskonference d. 21. marts.   Hovedresultaterne vil ligeledes blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

 

Handicap- og psykiatrichef Ejnar Tang deltager i mødet under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Strukturanalysen falder i tre hovedfokusområder:

  • Organisering, herunder et forslag til ny organisering af det specialiserede socialområde.

  • Borgerbetjening, hvor der er fokus på service, flow, overgange, helhed og sammenhæng i tilbud.

  • Økonomi, hvor der er fokus på en styrings- og ressourcetildelingsmodel, incitamentsstruktur, effektbaseret ressourcetildeling og minimering af ”kassetænkningen” mellem forvaltninger, afdelinger og tilbud.

 
Resultatet af analysen samles sammen i en række anbefalinger overfor Byrådet, som efterfølgende skal udmøntes konkret af de respektive fagudvalg.
 
Der vil på budgetkonference blive præsenteret en rapport, hvor alle resultaterne opsamles. Rapporten falder i 4 dele, en hovedrapport, som opsummerer resultaterne og en delrapport for hvert af hovedfokusområderne, hvor der er en mere detaljeret gennemgang af resultaterne og overvejelserne bag anbefalingerne.
 
Udvalget vil på mødet få præsenteret hovedresultaterne og de anbefalinger der sendes til Byrådet, med henblik på en nærmere drøftelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at anbefalingerne drøftes og orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.