Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

26. Fokus på sygefravær - analyse af sygefravær blandt ansatte i Herning Kommune

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-12 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Fokus på sygefravær - analyse af sygefravær blandt ansatte i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges som en udløber af årsmålet for 2013 om fokus på sygefravær et forslag til en plan for gennemførsel af en analyse af sygefraværet blandt ansatte i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I Herning Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 er et af indsatsområderne "Fokus på sygefravær". Fokus på sygefravær skal styrke den tværgående, helhedsorienterede indsats for at nedbringe længerevarende sygefravær og styrke arbejdsfastholdelse af udsatte medarbejdere - på sigt skal indsatsen bidrage til at nedbring tilgangen til førtidspension.

 

Til dette indsatsområde hører to årsmål, hvor det ene årsmål lyder: "Der foretages en kortlægning af de brancher og faggrupper, som har et markant stort sygefravær". I det følgende gives en kort beskrivelse af, hvad denne kortlægning kan indeholde samt en tidsplan for gennemførsel af kortlægningen.

 

Selve kortlægningen tænkes lavet gennem en analyse, som iværksættes af Beskæftigelsesafdelingen. Analysen skal identificere de væsentligste udfordringer med langvarigt sygefravær blandt ansatte i Herning Kommune. Selve analysearbejdet skal laves i samspil mellem Beskæftigelsesafdelingen, Koncern HR og Lønservice.

 

Fokus i analysen vil være på langvarigt sygefravær, som her defineres som sygefraværsforløb på mere end 4 sammenhængende uger. Analysen skal belyse, hvad sygefraværet koster kommunen samlet set - både som arbejdsgiver og som myndighed. Det bør tilstræbes, at resultaterne bliver på så konkret et niveau, at det bliver muligt at identificere områder, hvor der er særlige udfordringer. Samtidig bør resultaterne holdes op mod konklusionerne i den årlige arbejdsmiljøredegørelse for Herning Kommune.

 

Når analysen forelægger skal Beskæftigelsesafdelingen præsentere den for kommunens HovedMED, der kan kvalificere den og komme med input til initiativer med afsæt i analysens konklusioner. På baggrund af drøftelserne i HovedMED udarbejdes en handleplan med initiativer, der indenfor et udvalgt område i Herning Kommune arbejder med at nedbringe sygefraværet.

 

Nedenfor gives et forslag til en tidsplan for det videre arbejde:

 

[image] 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.