Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Resultatrevision 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1131-08 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Resultatrevision 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagsresume

Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet (jævnfør bekendtgørelse 1277 af 14. december 2011) både hvad angår indhold og proces. Resultatrevisionen for 2012 for Herning Kommune forelægges nu for udvalget med henblik på fremsendelse til høring i  det lokale beskæftigelsesråd (LBR).

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Ideen med resultatrevisionen er, at kommunerne får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument.

 

Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Forvaltningens forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

 

Resultatrevisionen skal indeholde følgende elementer:

  • resultater af beskæftigelsesindsatsen opgjort ved beskæftigelsesministerens mål for indsatsen

  • udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper

  • opgørelser af de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats

  • en vurdering af om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats.

 

Resultatrevisionen 2012 skal endvidere omfatte en opfølgning på mål og resultatkrav opstillet for indsatsen på "Bevilling til ekstra virksomhedrettede jobkonsulenter til at hjælpe lantidsledige personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud". Herning Kommune indgår i dette projekt.

Data til resultatrevisionen trækkes på www.jobindsats.dk, og består af tre elementer; en resultatoversigt, et besparelsespotentiale og et scorecard for ministerens mål. De nyeste tilgængelige data skal lægges til grund for resultatrevisionen, dog sådan at data skal være trukket inden udgangen af 1. kvartal. Der stilles fra Arbejdsmarkedsstyrelsen krav om, at kommunen kommenterer på alle dele af Resultatrevisionen. Herning Kommunes kommentarer fremgår af det det vedlagte notat. Kommunen skal senest den 1. maj anmode det lokale beskæftigelsesråd (LBR) om bemærkninger til resultatrevisionen. Det indstilles derfor, at beskæftigelsesudvalget godkender, at vedlagte Resultatrevision for 2012 sendes i høring hos LBR Herning. Herefter vil Beskæftigelsesudvalget på møde den 11. juni 2013 få forelagt Resultatrevisionen med LBRs bemærkninger med henblik på drøftelse og godkendelse.


Hovedresultaterne i resultatrevisonen for 2012 er:

  • Blandt kommunerne med samme rammevilkår som Herning (klyngen) er Herning på en samlet 6. plads i forhold til opfyldelsen af ministermålene for 2012. Det drejer sig om nedbringelsen af arbejdskraftreserven, nedbringelse af antallet på permanente forsørgelsesordninger, nedbringelse af antallet af unge på offentlig forsørgelse og nedbringelse af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse.

  • Det samlede antal forsørgede er 2 % lavere end samme tidspunkt i 2011, hvor det i klyngen er 1 % lavere

  • Der er i Herning et besparelsespotentiale i forhold til A-dagpenge, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Besparelsespotentialet viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i kommunen, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau, som den gennemsnitlige andel af fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget sender Resultatrevisionen for 2012 i høring i LBR med henblik på bemærkninger
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • Procesplan for udarbejdelse af Resultatrevisionen 2012
  • Resultatrevision 2012