Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 31. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.02-A00-9-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg for Beskæftigelsesudvalgets udvalgsformand og -næstformand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Der henvises til Byrådets beslutning på det konstituerende møde om udpegningen af udvalgsformand og -næstformand for Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

at Tommy Tønning (A) vælges som udvalgsformand,

 

at Torben Clausen (V) vælges som udvalgets næstformand.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Introduktion til Beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet modtager udvalget en generelt introduktion til arbejdet på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er at tilføre det samlede udvalg et grundliggende, fælles vidensmæssigt afsæt for det kommmende arbejde i Beskæftigelsesudvalget.

 

Under punktet modtager udvalget en overordnet, generel introduktion til arbejdet på beskæftigelsesområdet - herunder i forhold til blandt andet:

 

 • Beskæftigelsespolitikens betydning - nationalt og internationalt
 • Den danske arbejdsmarkedsmodel
 • Beskæftigelsesudvalgets opgaver
 • Det lokale arbejdsmarked - brancher, virksomheder og virksomhedsservice
 • Det lokale arbejdsmarked - borgeres veje ind i Beskæftigelsesafdelingen, ydelsesmodtagere og indsatser
 • Organiseringen af beskæftigelsesindatsen
 • Den beskæftigelsespolitiske arena - indre og ydre sammenhænge
 • Politiske temaer
 • Økonomien på Beskæftigelsesområdet

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1857-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Opfølgning på Byrådets intro seminar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget præsenteres her for de input, der blev givet til udvalget i drøftelserne på Byrådets intro-seminar den 8. - 9. januar 2018.

Sagsfremstilling

I Byrådets drøftelser blev der givet følgende input til Beskæftigelsesudvalgets arbejde i denne byrådsperiode:

 

 • Småjobs til borgere på kanten af arbejdsstyrken
 • Sygedagpenge
 • Ungeledighed
 • Sammenhænge til handicapområdet under Social- og Sundhedsudvalget
 • Landbrug og østeuropæisk arbejdskraft
 • Tværpolitisk arbejde
 • Ambitiøse mål
 • Hjemsendelsesstrategi
 • FGU
 • Socioøkonomiske initiativer
 • Sanktioner

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter de fremlagte input.

Beslutning

De fremlagte input indtænkes i udvalgets løbende arbejde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden november 2016 - november 2017 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent november 2017: Herning (3,7%). Hele landet (4,1%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at Herning i november 2017 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken november 2017: Herning (11,8%). RAR Vestjylland (13,0%). Hele landet (11,7%)

 

Det ses, at ungeledigheden i Herning i november 2017 var højere end landsgennemsnittet, men lidt lavere end i RAR Vestjylland som helhed. Ungeledigheden i november 2017 var lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed november 2017: Herning (9,5%). RAR Vestjylland (9,6%) Hele landet (9,1%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden december 2016 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (4,6%). Hele landet (4,9%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, og i november 2017 på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken november 2017: Herning (2,1%). RAR Vestjylland (2,1%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i november 2017 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt lavere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken november 2017: Herning (2,2%). Hele landet (2,3%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i oktober 2017 end samme måned sidste år.

Antal forløb oktober 2017: 810 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden december 2016 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i december 2017 var højere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2017: Fleksjob (1.257). Ressourceforløb (307). Ledighedsydelse (258)

 

Førtidspension:

Der var 91 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2017 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2017: 3.755

 

Integrationsområdet:

Vedlagt dette punkt er en rapport med nøgletal på integrationsprogrammet.

 

Status pr. december 2017 er følgende:

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er faldet med 8 procentpoint i perioden december 2016 til december 2017.

Antal borgere december 2017: 381

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab december 2017: 68,0

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år december 2017: 45%

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Projekt datadrevet virksomhedsservice

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Jobcentret har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om støtte på kr. 1.040.000 til gennemførelse af projekt "Datadrevet virksomhedsservice - komplekse match mellem udbud og efterspørgsel"

 

STAR har med vedlagte tilsagnsskrivelse af 21. december 2017 meddelt, at Jobcentrets ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet støtten gives fra den centrale pulje "Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft".

 

Projektet forventes gennemføres i perioden fra 1. januar 2018 - 31. december 2019.

 

 

Projektets formål

Projektets overordnede formål er at styrke Jobcenter Hernings virksomhedsservice ved at lade en øget og mere strategisk brug af datakilder og IT-redskaber optimere matchprocessen mellem udbud og efterspørgsel på det lokale arbejdsmarked.

 

 

Projektets indhold

Projektet er inddelt i 3 spor:

 

 • Kortlægning og anvendelsesbeskrivelser af eksisterende IT-redskaber og datakilder samt en analyse af behovet for udvikling af yderligere IT

 

 • Udvikling af strategisk indsatsmodel for, hvordan Jobcentret optimerer og målretter Jobcentrets virksomhedsservice mod mangelområder med afsæt i data og IT-værktøjer

 

 •  Optimering af matchprocessen mellem udbud og efterspørgsel gennem øget grad af henholdsvis synlighed og automatisering samt et forsøg på at matche arbejdsopgaver i stedet for stillingsbetegnelser.

 

 

Projektets succeskriterier

Der er fastsat følgende succeskriterier for projektet:

 

 • Øget tilfredshed blandt samarbejdsvirksomheder med Jobcenter Hernings virksomhedsservice - målt som virksomhedernes opfattelse af kvaliteten af den seneste kontakt med Jobcenter Herning

 

 • Øget kontakt til virksomheder med mangelproblemer - målt som virksomhedskontakter hos virksomheder med mangel på arbejdskraft

 

 • Øget brug af digitale jobordrer i Jobnet for Arbejdsgivere - målt som antallet af indkommende digitale jobordrer i Jobnet for Arbejdsgivere

 

 

Organisation og forankring

Projektet er organisatorisk forankret i Jobcenter Herning, hvor den daglige projektledelse varetages af en særskilt ansat projektleder, som har til ansvar at føre projektet igennem de forskellige faser.

 

Jobcenter Herning har desuden indgået en samarbejdsaftale med konsulentvikrosmheden Rambøll, som bidrager med processtøtte i form af fagspecifik ekspertviden om arbejdsmarkedet såvel som indgående kendskab til udviklingen af relevante IT-redskaber. Rambøll forestår ligeledes evalueringen af projektet.

 

Projektet er tænkt som et blivende implementeringsprojekt, hvorfor den ansatte projektleder fortsætter videreudviklingen af en databaseret virksomhedsservice efter endt projektperiode.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen om projektet til efterretning
at der meddeles en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på projektet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.26-P20-1-18 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Projekt håndholdt indsats i ressourceforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -  

Sagsresume

Ansøgning til Beskæftigelsesministeriet pulje "Håndholdt indsats i ressourceforløb" fremlægges for udvalget til orientering. Projektet løber fra 1. marts 2018 til 31. marts 2019 med en bevilling på 1.520.000 kr. fra Beskæftigelsesministeriet.

 

Formålet med ansøgningspuljen er at give koordinerende sagsbehandler mere tid til en håndholdt indsats ved at nedbringe sagsmængden således at borgere i ressourceforløb ikke oplever passive perioder eller stilstand i ressourceforløbet. Der tilrettelægges en fokuseret indsats for borgere i ressourceforløb med henblik på hurtigt i forløbet at igangsætte en jobrettet plan, der sigter mod ordinære timer.

Sagsfremstilling

Hvad er et ressourceforløb?: Et ressourceforløb er en individuelt og helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe borgere, der har så komplekse udfordringer, at de er i risiko for at blive tilkendt førtidspension videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Det kan være borgere med komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige problemer, misbrug eller sociale forhold og som derfor ikke kan få job eller uddannelse på kort eller mellemlang sigt. Et ressourceforløb har en varighed af 1 -  5 år pr forløb. Pr. 1.11.17 er der 314 borgere i ressourceforløb og der bevilliges i gennemsnit mellem 9 - 10 nye ressourceforløb pr måned.

 

Projekt håndholdt indsats i ressourceforløb:

Projektet målsætningg er en højere grad af borgerinvolvering, en tættere kontakt mellem borgeren og koordinerende sagsbehandler, betydelig styrkelse af den virksomhedsrettede indsats, eliminering af de passive sager og i sidste ende at flere borgere kommer tilbage i job, uddannelse eller fleksjob gennem ressourceforløbet

 

Projektet giver mulighed for at styrke relationsarbejdet i forhold til den enkelte borger via den koordinerende sagsbehandlers centrale placering. Dels gennem tættere dialog med borger grundet nedsat sagstal og dels gennem fælles faglig metodeudvikling/implementering med øget vægt på borgerinddragelse og motivationsarbejdet generelt. Dette for at sikre, at det igangsatte forløb bliver meningsfuldt og virksomt.

 

Igennem projektet vil der tilrettelægges/og gennemføres en arbejdsmarkedsrettet indsats for borgere i ressourceforløb via forstærket brug af virksomhedspraktik eller virksomhedspraktik i kombination med lønnede timer.

 

Med flere rådgiverressourcer pr. sag forventes også en større efterspørgsel efter indsatser/tilbudsaktiviteter, som kan tilbydes borger. I overensstemmelse med indsatsmodellen, vil projektet øge udbuddet af mentor- og virksomhedspraktikker, og sikre en tæt koordination og dialog mellem borger, koordinerende sagsbehandler, mentor eller jobkonsulent.

 

Såfremt et konkret forløb fordrer andre indsatser af social eller sundhedsmæssige karakter, vil disse blive iværksat sideløbende.

 

Projektet vil få stor lederopmærksomhed, og sagsarbejdet skal understøttes af en række delmål og administrative formkrav: Indsatsens hovedfokus er den virksomhedsrettede indsats, øvrige indsatser ses som forberedende i forhold hertil.

 

Beskæftigelsesafdelingen er organiseret i 4 driftsområder - Beskæftigelses - og Integrationscentret (BIC), Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB), Jobcentrets Fleksjobteam og Ungevejledningen, som alle arbejder med borgere i ressourceforløb dog primært BIC og CEB. Projektet er således en god anledning til, at koordinere indsatsen i ressourceforløb tættere driftsområderne imellem mhp. at understøtte fælles faglig udvikling på området

 

 

Økonomi

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen om "Projektet Håndholdt indsats i ressourceforløb" tages til efterretning
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 760.000 kr. i 2018 og 760.000 kr. i 2019.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Decisionsskrivelse vedr beretning om revision af de sociale regnskaber for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Her fremlægges decisionsskrivelse, som vedrører beretning om revision af de sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion for Herning Kommune på Udlændinge- og Integrationsområdet.

 

Sagsfremstilling

Baggrund:

Revisionen udarbejder hvert år en revisionsberetning vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Kommunen skal efterfølgende fremsende revisionsberetningen om refusion og tilskud på Udlændinge- og Integrationministeriets område for det foregående regnskabsår til ministeriet. Hvis kommunen har modtaget revisionsbemærkning i revisionsberetningen eller foretaget systematiske fejl med udbetalingsmæssige konsekvenser skal kommunen fremsende en redegørelse, hvoraf det fremgår hvorledes de påpegede fejl undgå i fremtiden.

 

Når ministeriet har gennemgået revisionsberetningen sendes en tilbagemelding - en såkaldt decisionsskrivelse - til kommunalbestyrelsen, revisor og statsforvaltningen. Ministeriet kan f.eks. bede kommunen om at gennemgå samtlige sager på et område, redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalte refusioner og/eller tilskud.

 

Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2016:

I forlængelse af gennemgang af revisionens beretning for 2016 har Udlændinge- og Integrationsministeriet med denne decisionsskrivelse taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets området for 2016. Derfor har Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke yderligere bemærkninger.

 

Ministeriet noterer endvidere, at der ikke har været bemærkninger i beretningen for regnskabsåret 2015, som kræver opfølgning af ministeriet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter decisionsskrivelsen med henblik på eventuelle bemærkninger.

Beslutning

Udvalget drøftede decisionsskrivelsen. Dette gav ikke anledning til bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Praksis for udsendelse af dagsordner til Beskæftigelsesudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert enkelt fagudvalg bestemmer selv, hvordan formen skal være i forhold til at få udsendt dagsordner. Beskæftigelsesudvalgets praksis er, at medlemmerne modtager dagsorden og bilag i papir. Materialet bliver fremsendt med PostNord.

 

Sagsfremstilling

Alle dagsordner, bilag og referater forefindes digitalt på den web-baserede platform, First Agenda. Dagsordner til Beskæftigelsesudvalget udsendes digitalt torsdag inden mødet, dvs. 4 hverdage inden mødet. Hvis mødet holdes tirsdag, så udsendes dog onsdag og hvis mødet holdes torsdag, så udsendes dog fredag. Dagsordenen udsendes endvidere i papir.

 

Omfanget af materiale har begrundet praksis for at udsende dagsorden og bilag i papir.

 

Udvalgene bestemmer selv sin praksis. Enkelte udvalg har tradition for brug alene af den digitale dagsorden.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at praksis fastholdes - subsidiært at bilag / dagsorden alene sendes digitalt.

 

Beslutning

Udvalget besluttede at fastholde praksis.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om finanslovsaftalen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen har den 8. december 2017 indgået en aftale med Dansk Folkeparti om finansloven for 2018. Aftalen indeholder initiativer, som har indflydelse på Beskæftigelsesudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Udlændinge.

Aftalen indeholder en række initiativer, som vedrører udlændinges opholdstilladelser og mulige hjemrejse. Forligspartierne er blandt andet enige om at ændre integrationsloven og den generelle beskæftigelseslovgivning, så kommunerne forpligtes til en systematisk vejledning af udlændinge om mulighederne for at repatriere. Den systematiske vejledning vil ske i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten og via jobcentrene.

 

Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen- efter- og videreuddannelse.

Regeringen har i oktober 2017 indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om initiativer til en styrket og mere fleksibel voksen- efter og videreuddannelse. I forbindelse med Finanslovsaftalen afsættes 190 mio. kr. i 2018, 307 mio. kr. i 2019, 334 mio. kr. i 2020 og 332 mio. kr. i 2021 til at finansiere initiativerne.

 

Bedre indsats mod sygefraværet i ældreplejen.

Der afsættes en ansøgningspulje til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen. Et reduceret sygefravær skal blandt andet bidrage til at forbedre rekrutteringsgrundlaget til ældreplejen og til de relevante uddannelser, f.eks. SOSU-uddannelserne. Puljen udgør 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i 2019 - 2021. Ansøgningskriterierne vil foreligge i marts 2018 med efterfølgende kommunal ansøgningsfrist medio 2018. Puljeadministrationen forankres i Beskæftigelsesministeriet.

 

Uddannelse.

Forligspartierne er enige om at styrke erhvervsuddannelserne, så de vælges af flere, særligt efter grundskolen. Der afsættes blandt andet en ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne på 170 mio. kr. i 2018.

Desuden er der enighed om at hæve produktionsskoleydelsen på den forberedende grunduddannelse (FGU) til niveauet for den kommende skoleydelse for ikke-forsørgere.

 

Finanslovsaftalen for 2018 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørn Vedel Eriksen orienterede om, at der i denne valgperiode ingen Herning Kommune repræsentanter er i RAR Vest.

Jørn Vedel Eriksen gjorde desuden opmærksom på, at de nye rammer for at indgå uddannelsesaftaler mellem lærlinge og virksomheder vil gøre det mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse.

Jørn Vedel Eriksen opfordrede også til at udvalget tidligt i valgperioden drøftede en eventuel studietur for udvalget.

 

Udvalget besluttede at flytte starttidspunktet for udvalgsmødet den 12-9-18 til kl 13.00.

Ligeledes flyttes starttidspunktet for udvalgsmødet den 13-6-18 til kl 13.30.

Endelig flyttes starttidspunktet for øvrige møder til kl 8.00.

 

Udvalget ønsker at afholde nogle af de første møder rundt om i egne enheder og hos relevante samarbejdspartnere.