Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 30. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.15-G01-1-17 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Fokusområder og mål i Beskæftigelsesindsatsen i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under dette punkt drøfter udvalget udkast til fokusområder, politiske årsmål samt overvejelser om administrative årsmål i 2018.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 19. april 2017 drøftede Beskæftigelsesudvalget udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen i den kommende tid, samt prioritering af fokusområder og relevante politiske mål for 2018. Under dette punkt deltog Beskæftigelsesrådet og ledelsen i Beskæftigelsesafdelingen.

 

Efter mødet har Beskæftigelsesafdelingen arbejdet videre med forslag til fastsættelsen af fokusområder samt politiske mål. Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at der i 2018 fastsættes 4 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen:

 

 • Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
 • Udbuddet af arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge
 • Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet
 • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd

 

De 3 første fokusområder sætter således mål for målgrupper og områder, der er kilder til at udvide sikre og udvide udbuddet af arbejdskraft, mens det fjerde fokusområdesætter er rettet mod virksomhederne og deres behov for at fastholde og efterspørge arbejdskraft.

 

Processen i forbindelse med Beskæftigelsesplan 2018

19. april: Udvalget og Beskæftigelsesrådet drøftede udfordringer og fokus i Beskæftigelsesindsatsen i 2018

 

19. april - 30. maj: Administrationen arbejder videre med forslag til politiske mål for 2018

 

23. maj: Beskæftigelsesrådet drøfter og kommenterer de foreløbige forslag til politiske mål for 2018

 

30. maj: Udvalget behandler forslag til politiske mål for 2018

 

30. maj - 15.november: Der arbejdes med formulering af Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplanen - Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet inddrages løbende i dette arbejde

 

15. november: Beskæftigelsesudvalget godkender den endelige Beskæftigelsesplan for 2018. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte oplæg til temaer og årsmål for 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Politisk budgetopfølgning 30. april 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. april 2017, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.256,8 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på 0,02 %.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema, samt af vedlagte bilag:

 

 

Det bemærkes at forårsopfølgningen modsat tidligere år er behandlet inkl. genbevillinger fra 2016, hvilket skyldes den fremrykkede regnskabsproces i 2016.

 

Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold:

 

Servicedriftudgifter - et forventet forbrug der er knap 1,0 mio kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Lavere forbrug til midlertidig boligplacering af flygtninge, hvilket skyldes at refusionsreglerne for området er ændret efter budgetlægning til 2017. Samt at der er kommet færre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge end forudsat ved budgetlægning
 • Højere forbrug på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) end forudsat i budgettet. Antallet af STU elever forventes i 2017 at blive højere end forventet ved budgetlægningen. STU budgetteres og bogføres to steder i budgettet / regnskabet, og begge steder forventes et højere forbrug.

 

I forhold til sanktionslovgivningen udgør mindreforbruget på servicedriftudgifterne 509 t.kr. (her opgøres afvigelsen ekskl. genbevillinger).

 

Budgetgaranti - et forventet forbrug der er 1,0 mio kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Højere forbrug for driftsudgifter til introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Merforbruget skyldes at indtægt for grundtilskud til flygtninge mv. har været lavere, end forventet ved budgetlægning
 • Lavere forbrug til forsørgelsesydelse for kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge. Mindreforbruget til forsørgelse skyldes, at antallet af ydelsesmodtagere har været lavere end forventet ved budgetlægning
 • Der er pr. 5. maj 2017 udbetalt 341.632 kr. til tre personer i forbindelse med repatriering. Forventet regnskab for repatriering går dog i nul, da der er 100 % statsrefusion til repatriering
 • Højere forbrug på Førtidspension. Det højere forbrug hænger sammen med usikkerheden omkring overgangsordninger ved refusionsomlægningen
 • Højere forbrug for Ressource- og Jobafklaringsforløb. Det højere forbrug skyldes primært en større stigning i antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb, end forudsat ved budgetlægning
 • Højere forbrug for Ledighedsydelse. Det højere forbrug skyldes primært at antallet af fuldtidspersoner der modtager ledighedsydelse er højere, end forudsat ved budgetlægning
 • Lavere forbrug til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Det lavere forbrug skyldes at overførslerne fra 2016 til 2017 ikke forventes fuldt forbrugt i 2017.

 

Aftale (DUT) - et forventet forbrug der er 4,8 mio kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Lavere forbrug for Sygedagpenge. Dette skyldes et forventet fald i antallet af fuldtidspersoner set i forhold til regnskab 2016
 • Højere forbrug på Fleksjob. Det højere forbrug skyldes primært flere ydelsesmodtagere end forudsat ved budgetlægning

 

Beskæftigelsestilskudsområdet - et forventet forbrug, der er 5,1 mio kr. lavere end forudsat i budgettet. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Lavere forbrug for dagpenge til forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægning. Antallet af ydelsesmodtagere opgjort i fuldtidspersoner forventes ligeledes at falde, set i forhold til regnskab 2016
 • Lavere forbrug til beskæftigelsesindsats, hvilket hænger sammen med, at færre ledige ansættes med løntilskud i offentlige institutioner

 

I vedlagte notat er ovenstående kommentarer uddybet.

 

Forudsætninger for budgetopfølgningen:

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af bogført forbrug pr. 30. april 2017, samt tilgængelig viden om årets aktivitetsniveau. Der er i opfølgningen ligeledes taget højde for forventet forbrug og aktivitet for resten af året.

 

Det bør dog fremhæves, at det forventede regnskab for 2017 er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket skyldes refusionsreformen, der trådte i kraft fra 2016. Efter refusionsreformen er trådt i kraft er det ikke længere muligt at lave en faktisk beregning på refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv., da refusionen ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen). Udfordringen er særligt stor for de forsørgelsesydelser der er omfattet af overgangsordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse), da de kommunale nettoudgifter til overgangsordningerne er stigende over tid.

 

Den stigende udgiftsprofil for refusionsreformen udgør i denne sammenhæng et væsentligt usikkerhedsmoment.

 

Endeligt skal det nævnes blev beskæftigelsesudvalgets forslag til budget for 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen blev reduceret med ca. 12,271 mio. kr.

 

Handling på baggrund af budgetopfølgningen:

Idet prognosen for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere med tilhørende udgiftsprofil på dette tidspunkt er behæftet med nogen usikkerhed, anbefaler administrationen, at der ikke sker tilpasning af områdets budgetramme på baggrund af denne opfølgning.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2017 og i Byrådet den 20. juni 2017.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Budgetforslag 2018 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2018-2021 aflevere budgetforslag i juni 2017. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2018 på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Budgetforslaget fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Fagudvalgets budgetforslag består af økonomioversigt, driftsbemærkninger, årsmål og indsatsområder. Årsmål og indsatsområder behandles under selvstændigt punkt på denne dagsorden.

 

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det aktuelle kendte udgifts- og aktivitetsniveau. Der er ligeledes indarbejdet skøn for den forventede udvikling på området i perioden 2018-2021.

 

Budgetforslagets forudsætninger i øvrigt fremgår af driftsbemærkningerne.

 

Når økonomiaftalen for 2018 foreligger i juni 2017 opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet i henhold til de nye forudsætninger i økonomiaftalen. Revurdering af budgetforslag til 2018 vil blive behandlet sammen med halvårsopfølgningen på udvalgsmødet i august.

 

Notat omkring forudsætninger bag budgetforslag 2018, økonomiskema samt driftsbemærkninger er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetforslaget for 2018-2021 for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse godkendes,
at budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Borgere på kanten - medfinansiering af styrket indsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt ansøges om medfinansiering af en opprioriteret indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen ønsker at opprioritere indsatsen over for de borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, men som dog stadig har et jobperspektiv.

 

Til denne målgruppe hører blandt andet forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er tæt på at være jobparate.

 

For at få flere borgere i denne målgruppe til at være selvforsørgende skal der udvikles nye metoder til målgruppen. I den sammenhæng vil der være et særligt virksomhedsrettet fokus, der fx kan være rettet mod opdyrkning af flere praktikpladser og småjobs.  

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet et uddybende oplæg om projektet og metodeudviklingen.

Økonomi

Beskæftigelsesudvalget ansøges med denne sag om medfinansiering på 1,5 mio. kr. til projektet i en 3-årig projektperiode der løber fra juli 2017 til juni 2020. Bevillingen fordeler sig som følger i projektperioden:

 

2017: 250.000 kr.

2018: 500.000 kr.

2019: 500.000 kr.

2020: 250.000 kr.

 

Ansøgningen kan finansieres af Beskæftigelsesudvalgets udviklingspulje på funktion 05.72.99, hvor der er udisponerede midler.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget bevilger 1,5 mio kr til medfinansiering af projektet over en 3-årig periode fra fkt. 05.72.99, med 250.000 kr. i 2017, 500.000 kr. i 2018, 500.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Ansøgning til STAR-puljen "Flere skal med"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Sagsresume

Under punktet forelægges udvalget Beskæftigelsesafdelingens ansøgning til STAR-puljen "Flere skal med" med henblik på udvalgets godkendelse. Ansøgningen retter sig imod en intensiv indsats for aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har modtaget ydelsen i minimum fem år.  

Sagsfremstilling

Partierne bag "Satspuljen" har afsat en pulje på 262,5 millioner kroner for perioden 2017 - 2019 til initiativet "Flere skal med".

 

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Der er afsat midler til hver enkelt kommune udfra objektive kriter, og på baggrund heraf er der afsat 2.616.000 kroner til indsatsen i Herning Kommune.

 

Ansøgningsfristen er fastsat til den 29. maj, og Herning Kommune har fremsendt vedlagte ansøgning om støtte 2.615.014,75 fra puljen - det er forventningen, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender bevillingstilsagn i juni måned.

 

Målgruppen for projektet

Formålet med "Flere skal med" er at gennemføre en intensiv indsats og målgruppen for projektet er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i de deltagende kommuner, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram. Der anvendes et afbrydelseskriterie på 4 sammenhængende uger uden ydelse. Såfremt forløbet har været afbrudt med mere end 4 uger er borgerne ikke omfattet af projektet.

 

  Iflg. STAR´s opgørelse, foretaget i uge 52 2016 er der 27.000 ledige i målgruppen på landsplan og 277 i målgruppen i Herning Kommune.

 

Projektets indhold

Projektet følger en fælles, fast indsatsmodel som bygger på eksisterende viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Modellen er opbygget i tre trin, der hver især består af en række kerneelementer.

 

Trin 1 - Start-afklaring

Herunder kerneelementerne "Borgerens eget jobmål" samt "Borgerne får en personlig jobformidler med arbejdsmarkedskendskab"

 

Formålet med det første trin er dels af afklare, hvilke borgere der skal visiteres til projektet og dels at de borgere, der visisteres til projektindsatsen får indkredset deres eget jobmål/ jobområder, der kan sætte retning for borgerens videre

forløb

 

Trin 2: På vej mod job

Herunder kerneelementerne "Borgeren for individuelt jobmatch med kolleger og arbejsopgaver, der vokser", "borger og virksomhed indgår klar aftale om timer, opgaver, opfølgning og ordinære timer" samt "Borger støtes gennem en ressourcefokuseret tilgang"

 

Formålet med trin 2 er, at borgeren kommer ud på en virksomhed. Enten i ordinære timer evt. kombineret med praktik eller i et virksomhedsforløb, der peger frem mod ordinære timer.

 

Trin 3: Virksomhedsforløb med fokus på ordinære timer

Herunder kerneelementet "Borger får løbende opfølgning med fokus på fastholdelse og progression mod ordinære timer"

 

Formålet med trin 3 er at fastholde borgeren i virksomheden og understøtte borgerens progression mod (flere) ordinære timer.

 

For en mere detaljeret gennemgang af indsatsmodellen henvises til vedlagte bilag.

 

Midlernes anvendelse

Af udbudsmaterialet fremgår det, at midlerne primært skal anvendes til:

 

 • Aflønning af sagsbehandlere, jobformidlere og virksomhedskonsulenter
 • Aflønning af personale, der varetager social og sundhedsindsatser (f.eks helbredsafklaring, børn- og familietilbud, misbrugsbehandling mv.)

 

Derudover kan en mindre andel af midlerne eventuelt anvendes til:

 

 • Aflønning af projektledelse med henblik på at sikre vedvarende fokus, styring og fremdrift i projektet
 • Køb af progressionsmoduler hos it-leverandører, der kan integreres i kommunes eget sagsbehandlingssystem og hvori STAR´s spørgsmålsramme kan indarbejdes.

 

 

De ansøgte midler til Herning Kommune forventes anvendt som følger - hele perioden fra august 2017 - august 2019:

 

 

For en mere detaljeret beskrivelse henvises til vedlagte budget. 

 

Udbetaling af bevillingen sker efter følgende principper:

 

 • Første rate på 30 % af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen får tilsagnet (juni 2017)
 • Anden rate på 40 % af kommunes bevilling udbetales, når kommunen kan dokumentere, at  hele bruttomålgruppen er visiteret. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2018, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2018
 • Tredje rate på 30 % udbetales, når kommunen har haft minimum 40 % af indsatsgruppen i virksomhedsrettet indsats/ ordinære timer over en periode på 3 mdr. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2019, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2019.

 

Herning Kommunes forpligtelser ved deltagelse i projektet

Ved deltagelse i projektet er kommunerne forpligtet på følgende:

 

 • Brug af fast indsatsmodel i 3 trin med 6 kerneelementer, jf. beskrivelsen i vedlagte "Indsatsmodel"
 • Nedsættelse af tværgående styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra Jobcentret, Børne- og familieafdelingen samt misbrugsafdelingen
 • Udpege projektleder med direkte reference til Jobcenterchefen 
 • Jobcenterchef og projektleder skal være til rådighed som faste kontaktpersoner for STAR/ AMK samt i forhold til ekstern proceskonsulent
 • Medvirke i opstarts- og processtøtteaktiviteter igangsat af STAR
 • Deltage i aktiviteter, der måtte være forbundet med gennemførelse og evaluering

 

I forhold til forpligtelserne omkring nedsættelse af tværgående styregruppe skal det anføres, at Beskæftigelsesafdelingen er i dialog med Børne- og Familieafdelingen samt Misbrugsafdelingen omkring projektet.

 

Økonomi

Tilskud til projekt "Flere skal med – Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse" ved Beskæftigelses- og Integrationscenter, er ansøgt fra STAR’s pulje ”Flere skal med”. STAR’s pulje er finansieret af satspuljemidler.

 

Herning Kommune forventer, at modtage det ansøgte maksimale beløb fra satspuljen på 2,615 mio. kr. over en 2 årig projekt periode, der løber i perioden fra august 2017 til august 2019. Beløbene fordeler sig som følger i projektperioden:

 

2017:    523.000 kr.

2018: 1.255.000 kr.

2019:    837.000 kr.

 

Indsatsen over for kontanthjælpsmodtagerne der deltager i projektet skal iværksættes pr. 1. august 2017. Tilsagnsskrivelsen fra ministeriet forventes juni 2017. Såfremt vi mod forventning ikke modtager det maksimale beløb, foretages de bevillingsmæssige ændringer ved efterårsbudgetopfølgningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at projektet "Flere skal med" ved Beskæftigelses- og Integrationscenter Herning godkendes,
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 523.000 kr. i 2017, 1.255.000 kr. i 2018 og 837.000 kr. i 2019,
at bevillingerne tilrettes i henhold til tilsagnsskrivelsen, når denne foreligger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Status for integrationsindsatsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres udvalget om status på udviklingen i antallet af nytilkomne flygtninge, udmelding om ændring af landstallet for 2017, den aktuelle boligkapacitet til flygtninge samt årsstatistiken fra Lærdansk.

 

Leder af Beskæftigelses- og Integrationscentret, Bente Hjorth deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Under punktet gives en orientering om status på integrationsområdet.

 

Status for antallet af nytilkomne flygtninge

 

Antallet nyankomne flygtninge i 2016

Udlændingestyrelsen udmeldte i september 2015, at Herning Kommune forventedes at skulle modtage 196 flygtninge i 2016 - i marts 2016 opjusterede Udlændingestyrelsen tallet til 308 og i oktober nedjusterede Udlændingestyrelsen kvoten for Herning Kommune til 135 nyankommende flygtninge.

 

Den endelige opgørelse viser, at Herning Kommune i 2016 modtog i alt 126 flygtninge - heraf 89 voksne og 37 børn. Opgørelsen dækker "kvoteåret", dvs. perioden fra 1. marts 2016 - 28. februar 2017.

 

Status for antallet af nyankomne flygtninge i 2017

Udlændingestyrelsen har tidligere udmeldt, at Herning Kommune forventes at skulle modtage 167 flygtninge i 2017.

 

Herning Kommune har aktuelt modtaget 17 flygtninge - heraf 15 voksne og 2 børn i kvoteåret 2017, dvs. i perioden fra 1. marts 2017.

 

Ændring af landstallet for 2017

Det følger af integrationslovens § 6, 3. pkt., at landstallet skal ændres, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende år, skønnes at ville ændre sig med mere end 50 % i forhold til det af Udlændingestyrelsen til enhver tid gældende fastsatte landstal.

 

Udlændinge og Integrationsministeriet har med vedlagte "Ændring af landstallet for 2017" udmeldt, at Ministeriet på baggrund af det aktuelle lave indrejsetal og de forventede indrejsetal har ændret landstallet fra de tidligere udmeldte 8.800 til forventet 4.000 flygtninge, som skal visiteres til boligplacering i kommunerne i 2017. På baggrund af disse ændringer er det forventningen, at Herning Kommune vil skulle boligudplacere 85 flygtninge i 2017.

 

 

Status for arbejdet med strategien for Beskæftigelsesområdets integrationsindsats - boligplacering

Beskæftigelsesudvalget fastlagde i maj 2016 den endelige strategi for Beskæftigelsesområdets integrationsindsats, idet udvalget vedtog pejlemærker og strategi for de fire områder "Boligplacering", "Danskuddannelsen", Den beskæftigelsesrettede indsats" og "Det frivillige arbejde".

 

Status for boligkapacitet samt boligudplaceringen af flygtninge

Herning Kommune råder aktuelt over boliger med plads til 77 flygtninge - heraf er 34 pladser i brug, hvorefter der resterer 43 ledige pladser - for nærmere beskrivelse henvises til vedlagte oversigt.

 

Status for brugen af Boligportalen

I efteråret 2016 etablerede Beskæftigelsesafdelingen en boligportal til brug for formidling af kontakt imellem boligsøgende flygtninge og boligudlejere. Ved etableringen af portalen udsendte Beskæftigelsesafdelingen en orienteringsmail om registreringsmuligheden til de udlejere, som tidligere havde henvendt sig til Herning Kommune med ønsket om udleje af boliger til flygtninge.

 

Status pr. maj 2017 viser, at i alt 17 personer har logget på boligportalens registreringsside for udlejere, og 6 personer har logget på portalens orienteringsside for interesserede lejere. Ingen boligudlejere har dog valgt at gøre brug af registreringsmulighederne i Boligportalen.

 

Status for arbejdet med strategien for Beskæftigelsesområdets integrationsindsats - Danskuddannelsen

På mødet i september 2016 drøftede Udvalgt et konkret forslag til, hvorledes ny lovgivning kunne implementeres i tilrettelæggelsen af Danskuddannelsen, og på mødet i december 2016 godkendte Udvalget den foreslåede model for gennemførelse af forløbet "Unge på vej".

 

Tilrettelæggelsen af Danskuddannelsen implementeres i overensstemmelse med ovennævnte modeller for tilrettelæggelse af indsatsen.

 

Årsstatistik 2015 og 2016 fra Lærdansk

Lærdansk Herning har udarbejdet vedlagte årsstastik over kursistfordelingen i 2015 og 2016 for Herning kommune.

 

Af årsstatistikken fremgår blandt andet, at antallet af CPR-kursister fra Herning er steget fra 1223 i 2015 til 1303 i 2016 - I 2016 udgjorde dagkursisterne 55 % (57 % i 2015) og aftenkursisterne udgjorde 45 % (43 % i 2015).

 

Kursisterne fordeler sig i 2016 med 11 % på Danskuddannelse 1 (analfabeter og kursister med under 6 års skolegang), 44 % på Danskuddannelse " (7 - 12 års skolegang og evt. medbragt erhvervserfaring og erhvervsuddannelse), 17 % på Danskuddannelse 3 (Kursister med længerevarende uddannelse) og 28 % på Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning.

 

Herudover fremgår det af årsstatistiken, at der er en markant stigning i antallet af kursister fra Syrien og en lille stigning i antallet af kursister fra Rumænien, Litauen og Eritrea. Der er et svagt faldende antal kursister fra blandt andre Polen, Ukraine, Bulgarien, Sri Lanka og Letland.

 

I 2016 udgjorde de 15 - 29 årige 63 % af kursisterne, 30 - 59 årige udgjorde 36 % og de over 60-årige udgjorde 1 %.  

 

  

Status for arbejdet med strategien for Beskæftigelsesområdets integrationsindsats - Den beskæftigelsesrettede indsats

Den beskæftigelsesrettede indsats tilrettelægges i overensstemmelse med Udvalgets vedtagne strategi på området, jf. vedlagte "Strategipapir". Herudover henvises til beskrivelsen og gennemgangen under punktet "Nøgletal på Beskæftigelsesområdet". 

 

Status for arbejdet med strategien for Beskæftigelsesområdets integrationsindsats - Det frivillige arbejde

Beskæftigelses- og Integrationscentret (BIC) og Ikast-Brande Kommune har afholdt et informationsmøde med de frivillige organisationer. Mødet blev afholdt hos Røde Kors, Ikast-Brande og på dagsordenen var blandt andet "modtagelse af flygtninge" samt "orientering om ny lovgivning på flygtningeområdet".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.40.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Ny Fremtid - status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgsmødet den 16. marts 2016 godkendte udvalget indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt Ny Fremtid. Med dette punkt orienteres udvalget om status på projektet, der nu har været i gang i lidt over et år.

Sagsfremstilling

Projektets primære formål er at medvirke til at sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Dette sker via en styrket integrations- og opkvalificeringsindsats, hvor der er tæt tilknytning mellem virksomhed, borger, sprogskole og erhvervsskole.

 

Projektet bygger på en forpligtende samarbejdskonstruktion mellem følgende samarbejdspartnere:

 • Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling
 • LærDansk Herning
 • Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande
 • Herningholms Erhvervsskole

 

Siden marts 2016 er projektet blevet organiseret med en styregruppe og en projektgruppe. Begge grupper mødes hver 14. dag for at sikre tæt opfølgning og fremdrift i projektet.

 

Sammen med erhvervsskolen er der blevet lavet et 16 dages forløb kaldet "grundlæggende smed", der indeholder 10 dages generel introduktion til arbejde i metalindustrien, 5 dages grundlæggende svejsekursus, samt 1 dags sikkerhedscertifikat. I løbet af de 16 dage er der to samtaler mellem underviser og kandidat, hvor der følges op på kandidatens evner, kvalifikationer og indstilling. Kurset har til formål at give kandidaten en grundlæggende introduktion til metalbranchen og samtidig at få afprøvet kandidatens praktiske og sociale færdigheder. De kandidater, der viser sig at have flair for at svejse, kan tilbydes et udvidet svejsekursus af ca. 3 måneders varighed.

 

Et typisk forløb starter med 16 dages "Grundlæggende smed" herefter virksomhedspraktik evt. opkvalificering på erhvervsskolen og efterfølgende løntilskud med henblik på fastansættelse. Undervejs i praktikken bliver der fulgt op på borgernes kompetencer og progression af disse i relation til opgaverne i praktikken. Ved behov deltager kandidaten i opkvalificering på Erhvervsskolen enten samtidig med eller efter endt praktik.

 

Erhvervsrådet har haft til opgave at kontakte relevante virksomheder og informere dem om projektet.

 

Undervejs i projektet har det vist sig, at det har været svært at rekruttere tilstrækkeligt med egnede kandidater blandt nytilkomne flygtninge, da antallet af nytilkomne flygtninge er faldet væsentligt siden projektansøgningen blev sendt af sted. Industriens Fond har derfor givet tilladelse til, at målgruppen for projektet udvides til også at omfatte jobcenterets ledige med flygtningebaggrund. Samtidig har Industriens Fond også givet tilladelse til, at projektet nu også må omfatte fremstillingsvirksomheder uden for metalbranchen.

 

Siden projektets start har 23 kandidater været omfattet af projektet heraf er:

 • 5 er gået i arbejde
 • 1 er gået i uddannelse
 • 2 er i gang med praktik
 • 2 ansat i løntilskud
 • 7 har deltaget i praktik, men uden efterfølgende ansættelse
 • 5 er aldrig påbegyndt i praktik
 • 2 har gennemført "Grundlæggende Smed"
 • 2 er i gang med "Grundlæggende Smed"

 

NB. En borger kan godt både have deltaget i praktik og i Grundlæggende Smed.

 

I projektperioden er 55 industrivirksomheder blevet kontaktet af Erhvervsrådet, og langt størstedelen har enten deltaget aktivt eller ønsket at deltage i projektet. Kun 6 virksomheder har helt afvist at deltage i projektet.

 

Lige nu arbejdes der i projektet med at designe forløb for kandidater og virksomheder, der ligger uden for metalindustrien.

 

Afdelingsleder Bente Hjorth deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Generel bemærkning til nøgletallene

Ungeledigheden er nu opgjort i forhold til arbejdsstyrkettallet for 2015. De øvrige opgørelser ift. andel af arbejdsstyrken er opgjort i arbejdsstyrkettallet for 2013, da disse opgørelser leveres af jobindsats.dk, der fortsat anvender arbejdsstyrketallet fra 2013.

 

Under fanen "Politisk mål: Unge under 25 år" er grafen med afsluttede sager fordelt på varighed nu fjernet. I stedet er der tilføjet antal unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken for Herning, hele landet og RAR Vestjylland.

Derudover er der tilføjet en graf, der viser udviklingen i ovenstående. Ydermere er der tilføjet en ny graf, der viser omfanget af de enkelte ydelsesgrupper for de tre områder opgjort seneste måned og samme måned sidste år.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden marts 2016 - marts 2017 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent marts 2017: Herning (3,8%). Hele landet (4,6%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at Herning i marts 2017 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men en højere andel end landet som helhed

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken marts 2017: Herning (13,1%). RAR Vestjylland (14,6%). Hele landet (12,6%)

 

Det ses, at ungeledigheden har været faldende i både Herning og hele landet i perioden fra november 2016 - januar 2017, men at ungeledigheden i Herning Kommune fortsat var højere end landsgennemsnittet og lavere end RAR Vestjylland. Ungeledigheden i marts 2017 var lidt lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed marts 2017: Herning (10,7%). RAR Vestjylland (10,9%) Hele landet (9,9%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden marts 2016 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken marts 2017: Herning (4,9%). Hele landet (5,3%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, men Herning har i de seneste 9 måneder af perioden haft en andel, der var lidt højere end Vestjylland som helhed.

Andel af arbejdsstyrken marts 2017: Herning (2,6%). RAR Vestjylland (2,5%). Hele landet (3,2%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i februar 2017 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt højere end landet som helhed

Andel af arbejdsstyrken marts 2017: Herning (2,5%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i februar 2017 end samme måned sidste år.

Antal forløb februar 2017: 1081 forløb

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, samtidig var antallet af ledighedsydelsesmodtagere i marts 2017 højere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner marts 2017: Fleksjob (1.167). Ressourceforløb (265). Ledighedsydelse (230)

 

Førtidspension:

Der var 73 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i april 2017 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner marts 2017: 3.805

 

Integrationsområdet:

Vedhæftet dette punkt er en rapport med nøgletal for integrationsområdet i Herning Kommune. Rapporten kan også findes på nøgletalssiden på herning.dk

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er øget med 12 procentpoint i perioden april 2016 til april 2017. En del af forklaringen på dette kan være, at integrationsperioden nu kan vare i op til 5 år mod 3 år tidligere.

Antal borgere april 2017: 416

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab april 2017: 68,5

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år april 2017: 46%

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

På kommende møde i udvalget gives en uddybende beskrivelse af gruppen af a-dagpengemodtagere.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-3-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om samarbejdsprojekt med Landbruget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres udvalget om det gennemførte forløb "AGRO-assistentuddannelsen" - et samarbejdsprojekt imellem Jobcentret, TUC-job og landbruget med det formål at få ledige i job i landbrugsvirksomheder.

Sagsfremstilling

Jobcentret har gennemført forløbet "AGRO-assistentuddannelsen" i samarbejde med TUC-job og lokale landbrugsvirksomheder. Projektet er gennemført i perioden fra 24. oktober 2016 - 17. marts 2017 og forløbet har deltagelse af ledige på tværs af Jobcentre.

 

Projektets formål

Formålet med forløbet AGRO-assistentuddannelsen er at uddanne og opkvalificere ledige jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med henblik på, at disse efterfølgende ansættes i lokale virksomheder indenfor svineproduktion.

 

 

Målgruppen for projektet

Målgruppen for projektet er ledige jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som ønsker ansættelse inden for svineproduktion, og som er motiverede for at deltage i det korterevarende uddannelsesforløb "AGRO-assistentuddannelsen".

 

Visitationsforløbet

Forud for iværksættelsen af projektet modtog samtlige ledige jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Herning kommune skriftlig information om forløbet "AGRO-assistentuddannelsen".

 

19 ledige tilmeldte sig efterfølgende et informationsmøde omkring uddannelsesforløbet - 11 ledige takkede ja til at påbegynde forløbet, og efterfølgende meldte yderligere 2 ledige sig til forløbet, hvorefter i alt 13 ledige fra Herning Kommune havde meldt sig til AGRO-assistentuddannelsen.

 

De 13 deltagere bestod af 7 mænd og 6 kvinder i aldersgruppen 22 - 52 år. 8 deltagere modtog dagpenge, 4 modtog kontanthjælp og 1 modtog uddannelseshjælp forud for deltagelsen i forløbet.

Endvidere kan det oplyses, at 5 af deltagerne havde mellem 3 og 6 mdr. forudgående ledighed, 7 deltagere havde mellem 12 og 18 mdr. ledighed og 1 deltager havde 5 års forudgående ledighed bag sig.

 

Ved forløbets begyndelse havde borgeren på uddannelseshjælp påbegyndt ordinær uddannelse, én dagpengemodtager var kommet i arbejde og én borger (LVU) var kommet i praktik inden for eget uddannelsesområde. På baggrund heraf påbegyndte 10 ledige borgere fra Herning Kommune AGRO-assistentuddannelsen.

 

Projektets indhold

Projektet består af 2 moduler, har en samlet varighed på 20 uger og gennemføres efter følgende model:

 

 • Modul 1:

 

3 ugers undervisning på landbrugsskole samt 3 uger i praksislæring på lokalt landbrug med fokus på grundlæggende viden om landbruget som branche og arbejdsplads, herunder introduktion til produktionssystemer

                                                             

 • Modul 2:

 

14 uger med skiftevis uddannelse på skole samt praktisk træning i lærepladsen.
Modulet indeholder blandt følgende læremål: Hygiejne, sikkerhed og arbejdsmiljø, sundhed og velfærd, medicinhåndteringskursus, fodring og
fodringsmetoder, staldteknik og data samt reproduktion.

 

    Modul 2 afsluttes med projekt og prøve samt efterfølgende udlevering af kursusdiplom.

 

Efter afslutningen af Modul 1 er der mulighed for at afbryde forløbet, såfremt den enkelte deltager ikke ønsker fremtidig ansættelse inden for landbruget.

 

 

Projektets resultater

Resultaterne fra projektet er følgende:

 

 • 10 personer påbegyndte Modul 1.
  I løbet af modul 1 afbrød i alt 4 deltagere forløbet - heraf blev 2 deltagere sygemeldt (én pga. luftvejsproblemer og én pga. rygproblemer), 1 deltager kunne fysisk ikke magte opgaverne og 1 deltager ønskede ikke at fortsætte i forløbet -

  Jobcentret indberettede sidstnævte deltager til den pågældendes a-kasse.

  Jobcentret følger op i forhold til de sygemeldte, og der udarbejdes ny plan for det videre forløb.

 

 • 6 personer fortsatte på Modul 2:

 

- 2 deltagere er i fast job - heraf én hos Arla og én er blevet ansat som handicaphjælper

 

- 1 deltager forventer ansættelse i løntilskud inden for landbruget.

 

- 2 deltagere blev sygemeldt under modul 2 (én fik helbredsproblemer og må søge beskæftigelse inden for anden branche, én pådrog sig en hjernerystelse, men forventes at færdiggøre modul 2 i august). Jobcentret følger op i forhold til de sygemeldte, og der udarbejdes en ny plan for det kommende forløb.

 

- 1 deltager er stoppet, og er nu igang med at søge job i udendørsproduktion/ øvrige jobs - kontanthjælpen til borgeren er stoppet den 17. marts.

 

 

Vigtig læring fra projektet

Blandt de vigtigste erfaringer fra projektets forløb, fremhæver Jobcentret særligt følgende:

 

 • Der eksisterer en interesse for fremtidig ansættelse i landbruget blandt en relativt lille andel af de ledige jobparate

 

 • Blandt de personer, som var reelt interesserede i job inden for landbruget og som påbegyndte AGRO-assistent-forløbet, måtte flere sygemeldes undervejs - bl.a. pga. luftvejsproblemer, rygproblemer mv. En del af disse sygemeldinger var relateret til de arbejdsvilkår, som er gældende for arbejdet i landbruget

 

 • Projektforløbet har kun i mindre omfang bidraget til at rekruttere arbejdskraft til landbruget - set ud fra et rent beskæftigelses-/ forsørgelsesmæssigt synspunkt skal det dog bemærkes, at 3 af de 13 visiterede er kommet i ordinært job, 1 har påbegyndt ordinær uddannelse og yderligere 1 borger modtager ikke længere offentlig forsørgelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.