Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 30. april 2014
Mødested: Produktionsskolen, Sebbesandevej 2, Tjørring

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Danskuddannelsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om Danskuddannelsen og Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

 

Af sagen fremgår det, at den eksisterende kontrakt med nuværende leverandør af danskundervisningen udløber 30. april 2015.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at  Beskæftigelsesafdelingen indhenter priser på Danskuddannelsen fra sammenlignelige kommuner og herefter indleder en genforhandling af kontrakten med nuværende leverandør.
 
Beskæftigelsesudvalget forelægges de opnåede resultater fra genforhandlingen med henblik på Udvalgets stillingtagen til, hvorvidt Udvalget ønsker at forlænge kontrakten med nuværende leverandør under de opnåede vilkår.

Sagsfremstilling

Lovgivningen foreskriver, at kommunerne er forpligtet til at tilbyde Danskundervisning til fremmedsprogede.
 
De lovgivningsmæssige bestemmelser om Danskundervisningen er udformet således, at omfanget og tilrettelæggelsen af den tilbudte uddannelse er tilpasset behovene hos de forskellige målgrupper for undervisningen. Der skelnes overordnet imellem 2 former for Danskundervisning:
 

 • ”Danskuddannelsen” – et omfattende uddannelsesforløb fortrinsvist målrettet herboende udlændinge

 

 • ”Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning” – et korterevarende uddannelsesforløb fortrinsvist målrettet voksne udlændinge, som arbejder i Danmark, men som har bopæl i udlandet (grænsependlere)

 
 
Danskuddannelsen – et længerevarende uddannelsesforløb som skal styrke sproglige færdigheder, medborgerskab, integration og selvforsørgelse 


Målgrupperne
Målgrupperne for Danskuddannelsen er udlændinge, der er fyldt 18 år, og som har opholdstilladelse i medfør af bestemmelser i udlændingeloven, og som er folkeregistreret i kommunen.  


Formål
Formålet med uddannelse i Danskuddannelsen fastsat i ”Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.”, Lov nr. 375 af 28. maj 2003. Heraf fremgår det, at formålene med Danskuddannelsen er følgende:
 

 • At bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere

 

 • At bidrage til, at voksne udlændinge så hurtigt som muligt efter at fået opholdstilladelse i Danmark tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende det danske sprog og opnå kendskab til det danske arbejdsmarked, så de herved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.

 

 • Danskuddannelse skal endvidere fremme voksne udlændinges aktive brug af det danske sprog samt bidrage til, at de opnår almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejde og uddannelse samt livet som medborger i et demokratiske samfund.

 
 
Formålet med Danskuddannelsen er således ikke begrænset til at sikre deltagernes sproglige færdigheder, men sigter i høj grad også på at fremme medborgerskab, integration og selvforsørgelse.  


Uddannelsens indhold – niveauinddelt undervisning med indplacering efter individuel vurdering
 
Danskuddannelsen er niveauinddelt på henholdsvis ”Danskuddannelse 1”, ”Danskuddannelse 2” og ”Danskuddannelse 3”.
 

 • ”Danskuddannelse 1” henvender sig til kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål samt til kursister, som ikke har lært at læse og skrive på det latinske alfabet. Uddannelsesforløbet består af op til 6 moduler og deltagerne indplaceres på et passende modul på baggrund af en forudgående pædagogisk vurdering.

 

 • ”Danskuddannelse 2” tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesmæssig baggrund fra hjemlandet og som må forventes at have en forholdsvis langsom tilegnelse af dansk som andetsprog. Uddannelsesforløbet består af op til 6 moduler og deltagerne indplaceres på et passende modul på baggrund af en forudgående pædagogisk vurdering.

 

 • ”Danskuddannelse 3” tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og som må forventes at have en forholdsvis hurtig tilegnelse af dansk som andetsprog. Uddannelsesforløbet består af op til 5 moduler, og der kan yderligere tilbydes et 6. modul.

 

Danskuddannelse 1 og Danskuddannelse 2 afsluttes med prøve. Danskuddannelse 3 afsluttes med prøve efter modul 5 med mulighed for at aflægge en særlige studieprøve efter modul 6.
 
Undervisningen tilrettelægges således, at det er muligt at følge undervisningen uden for almindelig arbejdstid.
 
Hver af de 3 danskuddannelser svarer til 1,2 års heltidsuddannelse. Danskuddannelsen skal være afsluttet inden for 5 år efter det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kan påbegynd danskuddannelse – dog kan der i særlige tilfælde dispenseres fra disse regler.
 
Personer som er underlagt integrationslovens bestemmelser om flygtninge og familiesammenførte har pligt til at deltage i Danskuddannelsen, og der føres tilsyn med kursisternes fremmøde.   


Aktivitetsomfang
Undervisningen af borgere i Herning kommune varetages af ”Lærdansk Herning”, som ligeledes varetager undervisningen af borgere fra Ikast-Brande kommune.
 
Opgørelsen af kursister på Danskuddannelsen i 2013 viser, at i alt 784 borgere (cpr-kursister) har deltaget i dagundervisningen og 739 borgere (cpr-kursister) har deltaget i aftenundervisningen - heraf deltog 8 % af kursisterne på Danskuddannelse 1, 48 % deltog på Danskuddannelse 2 og 44 % deltog på Danskuddannelse 3.

 

Opgørelsen omfatter såvel borgere fra Herning og Ikast-Brande kommuner – borgere fra Herning kommune udgør ca. 71 % af kursisterne.
 
Herudover leverer Lærdansk Herning et antal virksomhedsrekvirerede forløb samt øvrige særligt tilrettelagte forløb, som i 2013 havde deltagelse af ca. 400 personer fra fortrinsvist Herning og Ikast-Brande kommuner.
 
 
Prisfastsættelse, forbrug og finansiering
Kommunerne kan vælge enten at oprette kommunale sprogskoler til at varetage Danskundervisningen eller at konkurrenceudsætte undervisningen.
 
Herning Kommune har valgt at konkurrenceudsætte Danskundervisningen, og prisen på Danskundervisningen er således fastsat ved tilbudsgivning i konkurrence mellem udbyderne på området. Prisen er fastsat som enhedspris pr. undervisningsmodul.
 
I 2013 udgjorde bruttoudgifterne til Danskuddannelsen i Herning kr. 23,97 mill.
 
Kommunerne modtager efter nærmere – forholdsvist komplekse - regelsæt statsrefusioner for dele af udgifterne til Danskuddannelsen. Efter fradrag af disse refusioner udgjorde Herning Kommunes nettoudgifter til Danskuddannelsen i 2013, kr.  4,6 mill. kr.
 
Tilsynet med Danskuddannelsen og organiseringen af samarbejdet

 

Kravene til tilsynet med Danskuddannelsen er fastsat fra centralt hold, og tilsynet omfatter et pædagogisk-, et administrativt- og et økonomisk tilsyn.
 
Der er etableret et meget velfungerende samarbejde med Lærdansk omkring tilsynet med Danskuddannelsen. Tilsynet udføres på flere niveauer – dels igennem 3 etablerede samarbejdsfora og dels igennem Herning Kommunes daglige administration af Danskuddannelsen, Intro-dansk” samt ”Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie”.
  For yderligere oplysninger om tilsynets tilrettelæggelse henvises til vedlagte oversigt.
   
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning – et kortere forløb fortrinsvist målrettet grænsependlere 


Målgrupper
Målgrupperne for Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er fortrinsvist borgere, som pendler til Danmark (grænsependlere) eller som opholder sig i Danmark i arbejdsmæssig sammenhæng - eksempelvis polakker, tyskere og andre, som arbejder i Danmark i en kortere eller længere periode i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed.
 
Undervisningen skal tilbydes arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair personer.
 
Formålet
Formålet med Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er at give et særligt danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere, studerede mv., der målrettes de behov, som udlændinge med et mere midlertidigt ophold i Danmark har for at opnå kendskab til det danske sprog.  
 
 
Uddannelsens indhold
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning består af op til 250 timers undervisning – fordelt på 5 moduler.
 
Udlændinge som har modtaget 250 timers Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er berettiget til efterfølgende at deltage i en ordinær Danskuddannelse i op til 3 år.
  
Aktivitetsomfang
Indtil januar 2014 har målgruppen for Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning kunnet vælge imellem deltagelse på den ordinære, modulopbyggede Danskuddannelse og deltagelse på Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.
 
Denne ordning resulterede i, at stort set ingen potentielle deltagere gjorde brug af muligheden for deltagelse i Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, men i stedet deltog i én eller flere moduler under Danskuddannelsen.
 
Fra 1. januar 2014 skal målgruppen for Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning fuldføre Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning før evt. deltagelse i den ordinære Danskuddannelse. Regelændringerne forventes at resultere i, at færre pendlere deltager i den ordinære Danskuddannelse fremover.
 
Undervisningen i Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er omfattet af den eksisterende kontrakt med Lærdansk Herning.
 
Prisfastsættelse, forbrug og finansiering
Prisen på Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er fastsat fra centralt hold og udgør aktuelt kr. 97,60 pr. undervisningstime pr. elev.
 
Da Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning endnu ikke har været benyttet foreligger der pt. ikke erfaringer med aktivitetsomfanget, jf. ovenstående.
 
Staten afholder 50 % af udgifterne til Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning – dog med undtagelse af udgifter til personer, som er henvist i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 
Tilsynet med Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning udføres af den kommune, som har en driftsaftale med udbyderen af Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse, dvs. Herning Kommune – der henvises til yderlige beskrivelse i vedlagte oversigt over organiseringen af tilsynet med Lærdansk, Herning.
 
 
Valg af fremtidig leverandør af Danskuddannelsen og Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning


Som anført i ovenstående har Herning Kommune valgt at konkurrenceudsætte leverance af Danskuddannelsen og Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, og Herning Kommune har aktuelt en kontrakt med Lærdansk Herning om levering af Danskuddannelsen og Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.
 
Kontrakten er indgået på baggrund af et fælles udbud imellem Herning og Ikast-Brande kommuner, og kontrakten er gældende for perioden fra 1. maj 2011 til 30. april 2015.


 
Beskæftigelsesudvalget skal således forholde sig til, hvorledes Udvalget vil håndtere valget af leverandør af Danskuddannelsen og Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning fra 1. maj 2015.
 
 
De juridiske bestemmelser omkring udbud af Danskuddannelsen og Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning


Danskuddannelsen og Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning henhører under det, der i juridisk/ udbudsteknisk betydning betegnes ”Bilag 2b tjenesteydelser”, jf. vedlagte notat fra Indkøb, Udbud og Forsikring v/ Herning Kommune.
 
Handlingsmulighederne
Denne kategorisering indebærer, at Beskæftigelsesudvalget kan vælge, hvorledes Udvalget vil håndtere valget af fremtidig leverandør:
 

 • Beskæftigelsesudvalget kan vælge at udbyde uddannelserne med de krav, som Udvalget har til en kommende leverandør.
  Hvis Beskæftigelsesudvalget vælger at udbyde uddannelserne, skal der udarbejdes et udbudsmateriale, og udvælgelsen af leverandør vil i givet fald ske på baggrund af nærmere fastsatte tildelingskriterier.
   

 • Beskæftigelsesudvalget kan beslutte, at Beskæftigelsesafdelingen skal undersøge markedet ved at kontakte sammenlignelige kommuner med henblik på at indsamle oplysninger om, hvorledes disse ligger pris- og aftalemæssigt.

 

Herning Kommune kan herefter indgå forhandling med nuværende leverandør.               Herefter er der mulighed for at indgå en kontrakt på 4 – 10 år under forudsætning           af, at der er en udtrædelsesmulighed indbygget i kontrakten, eksempelvis hvis der         laves kontrakt på 8 år med mulighed for, at Herning Kommune kan komme ud af           kontrakten efter 5 år med ½ års varsel, samt at leverandøren kan komme ud af               aftalen efter 6 år med 1 års varsel.  


Vigtige overvejelser og hensyn bag valget imellem udbud og genforhandling af kontrakt


Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at Udvalget medtager følgende overvejelser og hensyn forud for beslutningen om, hvorvidt der ønskes gennemført et egentligt udbud eller om der ønskes en genforhandling af den eksisterende kontrakt på baggrund af en markedsundersøgelse:
 

 • Hensynet til at sikre bedste kvalitet til prisen

 

 • Hensynet til de ressourcemæssige omkostninger ved hhv. udbud og genforhandling

 

 • Hensynet til at sikre kontinuitet og driftssikkerhed i forhold til de daglige opgaver – nuværende versus evt. ny leverandør

 

 • Hensynet til de ressourcemæssige omkostninger, som er forbundet med organiseringen af samarbejdet – nuværende leverandør versus evt. ny leverandør.

    (Der henvises til beskrivelsen i vedlagte oversigt over organiseringen)
 

 • Hensynet til eventuelle ønsker om at få nye vinkler på opgaveløsningen samt inspiration til nye metodiske tilgange.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om Danskundervisning til efterretning.

 

at Beskæftigelsesafdelingen indhenter priser på Danskuddannelsen fra sammenlignelige kommuner og herefter indleder en genforhandling af kontrakten med nuværende leverandør.

 

at Beskæftigelsesudvalget forelægges de opnåede resultater fra genforhandlingen med henblik på Udvalgets stillingtagen til, hvorvidt Udvalget ønsker at forlænge kontrakten med nuværende leverandør under de opnåede vilkår.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.  
 
Bruttoledigheden:
Herning Kommune har med 5,3 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i februar 2014 mindre end samme måned sidste år.
 
Førtidspension.
Antallet af nytilkendelser af førtidspension er stærkt faldende. I marts 2014 er der således tilkendt 11 nye førtidspensioner. Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 23 førtidspensioner pr. måned i 2012.

 

Samtidig er det samlede antal førtidspensionister i Herning Kommune fortsat faldende. Det samlede antal er således faldet med 126 fuldtidspersoner.


Sygedagpengemodtagere

Antallet af sygedagpengemodtagere var i marts 2014 højere end samme måned året før (1217 mod 1111 i marts 2013), mens antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger var i marts med 209 højere end samme måned året før (187).

 

Data

Der er fortsat udfordringer med at få opdateret alle statistikker, hvorfor der i vedlagte nøgletalsskema er tal, der er markeret med rødt. Disse tal er ikke fuldt opdateret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status på nøgletallene til orientering.

 

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering om Carsten Koch udvalgets anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen har bebudet, at Danmark skal have en ny beskæftigelsespolitik. Derfor er der igangsat en udredning af hele indsatsen for ledige. Den skal danne grundlag for en reform af den samlede danske beskæftigelsesindsats. Fire eksperter med den tidligere sundheds- og skatteminister Carsten Koch i spidsen arbejder med at kulegrave indsatsen, som samfundet hvert år bruger omkring seks milliarder kroner på. Udredningens arbejde er opdelt i to faser og munder ud i to rapporter. Første del belyser indsatsen for ledige, der er parate til at komme i job. Anden del omfatter de ikke arbejdsmarkedsparate herunder personer på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller revalidering.

 

Den første rapport og udredningens anbefalinger er offentliggjort ultimo februar 2014, mens den anden rapport efter planen er færdig i efteråret 2014.

 

Udvalget orienteres med denne sag om indholdet i Carsten Koch udvalgets anbefalinger til den fremadrettede beskæftigelsesindsats for ledige, der er parate til at komme i job.

Sagsfremstilling

Resumeet fra rapporten "Veje til job - en arbejdsmarkedsindsats med mening" er vedlagt denne sag som bilag. Rapporten er udarbejdet af ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. Formand for denne grupper er Carsten Koch.

 

Ekspertgruppen ligger i sine anbefalinger op til en ny arbejdsmarkedsmodel med følgende fokuspunkter:

[image]

I det vedlagte resume findes beskrivelsen af de enkelte elementer.

 

Selve rapporten (297 sider) kan downloades på beskæftigelsesministeriets hjemmeside (www.bm.dk).

 

Der vil på mødet blive givet en orientering om indholdet i ekspertgruppens anbefalinger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Orientering om 24/7 Ungdomsrådgivning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Byrådet besluttede, at 24-7 Ungerådgivning pr. 1. januar 2014 skal være et fast tilbud til unge i aldersgruppen 13-23 år.

 

Med denne sag orienteres om status for arbejdet.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Der er på nuværende tidspunkt tre ungerådgivere ansat i ungerådgivningen, der er tilknyttet Hedebocentret. Centralt for sammensætningen af ungerådgivere er, at de har forskellige faglige baggrunde. Teamet af ungerådgivere består af en socialrådgiver og koordinator (37 timer/uge), en psykolog (27/uge) samt en sundhedsplejerske (5 timer/uge).

Siden årsskiftet er der sket en stigning i antallet af henvendelser (i perioden 01.01.2014-28.02.2014 er modtaget 83 henvendelser). Størsteparten af de registrerede henvendelser udgøres af piger. Således udgør 69 pct. af henvendelserne af piger, mens 31 pct. af henvendelserne er fra drenge. Sammenlignet med sidste år er andelen af drenge, der henvender sig, steget med 12 procentpoint. De fleste unge henvender sig via mail eller telefonisk. Tidspunktet for de unges henvendelser er spredt jævnt over ugens dage, heraf 11 henvendelser i weekenden. Der ses også en stor spredning i forhold til alderen på de unge, som henvender sig. De 19-årige unge udgør den største del af henvendelserne, hvilket svarer til 10 pct. af det samlede antal henvendelser. Der er flere forskellige årsager til, at de unge henvender sig. Blandt de primære henvendelsesårsager er personlighed og identitet (17 pct.) og skole/uddannelse (16 pct.).
 
Sideløbende med den daglige drift i rådgivningen, arbejdes der på en udvidelse af rådgivningen, således at der i samarbejde med regionen arbejdes på at etablere en ungdomsmodtagelse i Herning. Formålet med en ungdomsmodtagelse er at forbedre de unges fysiske og psykiske trivsel. Ved etableringen af ungdomsmodtagelsen har de unge én indgang til det offentlige hjælpersystem. De kan tilbydes socialfaglig og psykologisk rådgivning samt sundhedsfaglig rådgivning og undersøgelse for evt kønssygdomme. Derudover vil der blive arbejdet på at kunne tilbyde gratis prævention i form af kondomer. Der vil således både være en socialrådgiver, psykolog, sundhedsplejerske, jordmoder og gynækolog ansat i ungdomsmodtagelsen. Foruden rådgivning og behandling er en central funktion i ungdomsmodtagelsen at hjælpe de unge videre i det offentlige system, såfremt de unge kan få en bedre hjælp andre steder i det offentlige system. Det forventes, at ungdomsmodtagelsen er etableret inden udgangen af 2014.

 

Børne- og Familieudvalget har den 2. april 2014 taget orienteringen til efteretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Udviklingsstrategi 2015 på det sociale område m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.
 
Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde er det CEB botræning efter Servicelovens § 107 og CEB beskyttet beskæftigelse efter samme lovs § 103, der ligger inden for det rammeaftalebelagte område.  

Udkast til Udviklingsstrategi 2015 er lavet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.  


I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne vurderet behovet for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel, Udviklingsstrategien, og en kapacitets- og økonomistyringsdel, Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.
 
Udviklingsstrategi 2015 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er lavet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.  

Nyt i Udviklingsstrategi 2015 i forhold til 2014 er de nye fokus- og udviklingsområder:
 

1.

Lovgivningsmæssigt er ministertemaet givet som nyt fokus- og udviklingsområde. Ministertemaet i Rammeaftale 2015 er ”Anbragte børn og unges undervisning/ uddannelse”. En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel. Det er også nøglen til selv-forsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt med fokus på tværgående koordinering. Ministeren opfordrer til, at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejdet på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem - med afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

 

2.

”Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud” er igen i 2015 et fælles fokus- og udviklingsområde - som i 2014 med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region. Et væsentligt element er også nye måder at styre udgiftsudviklingen på. Styring af udgiftsudviklingen har været centralt hos kommuner og region gemmen flere år, men der kan med fordel arbejdes videre med nye styringsformer på det specialiserede socialområde.

 

3.

Socialpsykiatrien er ligeledes fokus- og udviklingsområde i 2015. Mennesker med psykiatriske problemer kan ikke vente på diagnoser – de skal håndteres. Derfor skal psykiatri og somatik i højere grad integreres, og i fællesskab skal vi udvikle på sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik – mellem kommuner og region. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor behandlings- og socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med andre borgere.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne vurderet behovet for og forventet forbrug af tilbud i 2014. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.
 
KKR Midtjylland har på møde den 14. marts 2014 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.
 

Bilagene til Udviklingsstrategi 2015 forefindes på sagen.

 

Fagudvalgsbehandlingen kan gennemføres inden for fristen 1. juni, mens Byrådet først behandler sagen 24. juni. Efter fagudvalgenes behandling af Udviklingsstrategien orienterer administrationen derfor Sekretariatet for Rammeaftaler om udfaldet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udkast til Udviklingsstrategi 2015 godkendes

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer