Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 30. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Opfølgning på budgetforlig 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for Herning Kommune i 2019. I forligsteksten fremgår det, at der skal foretages flere tilpasninger på beskæftigelsesområdet fra 2019.

 

Med denne sag følges der op på Beskæftigelsesudvalget arbejde med opfølgning på budgetforlig 2019.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte på udvalgsmøde den 25. oktober 2018, den fremlagte tids- og procesplan for håndtering af punkter i relation til beskæftigelsesområdet fra budgetforlig 2019.

 

Med denne sag følges der op på punkt 3-5, jf. nedenstående liste:

 

3. Fastholdelse af udgiftsandel på overførselsudgifter

4. Ambition om forbedring af balancen på beskæftigelsesområdet med 25 mio. kr. – Midlerne skal tilgå velfærdsområderne

5. Forslag til nedbringelse af andel unge på offentlig forsørgelse

 

Resten af punkterne fra budgetforliget behandles særskilt jf. tidligere godkendt tids- og procesplan.

 

I henhold til godkendt tids- og procesplan skal punkt 3-5 behandles løbende fra oktober 2018 til februar 2019. Endelig beslutning omkring evt. forandringsforslag forventes behandlet på udvalgsmødet i februar 2019.

 

Der skal jf. tidligere beslutning udarbejdes et samlet materiale kaldet "Optimering af økonomien på SO 17" til behandling i Udvalget. Materialet består af følgende delelementer:

 

  1. Hvorfor en aktiv beskæftigelsesindsats?
  2. Beskrivelse af den eksisterende indsats i Herning 

a)     Unge

b)     Jobparate og Borgere på kanten

c)     Borgere omfattet af integrationsprogram eller -forløb

d)     Sygemeldte borgere

e)     Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet

                  i.     Aktivitetsparate

                  ii.    Ressourceforløb

f)     Varigt nedsat erhvervsevne

                  i.     Fleksjob og ledighedsydelse

                  ii.    Førtidspension (beskyttet beskæftigelse og skånejob)

g)   Øvrige

  1. Forslag til forandringer
  1. Den besluttede fremadrettede indsats

 

Udvalget præsenteres på dette udvalgsmøde for den samlede indsatsbeskrivelse samt forslag til forandring (afsnit 1-3). Afsnit 1-2 blev ligeledes præsenteret på udvalgsmødet i december 2018. Bilag med tabeller der viser detailoversigt over indsatser "Samlet indsatsbeskrivelse - bilag" blev ligeledes præsenteret og udleveret på udvalgsmødet i december 2018. Bilaget "Samlet indsatsbeskrivelse - bilag" der viser de konkrete indsatser er dog uændret. Bilaget er derfor ikke vedlagt til nuværende behandling.

 

Foreløbig udkast til den overordnede indsatsbeskrivelse "Optimering af økonomien på SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse" er vedlagt sagen som bilag. Det bør dog fremhæves, at bilaget, der er vedlagt, er et aktuelt arbejdsdokument, og at den endelige udgave først præsenteres til udvalgsmøde i februar 2019, hvor der skal træffes endelig beslutning. Der vil således forekommer mangler, ligesom der kommer efterfølgende rettelser i materialet.

 

Der er ligeledes vedlagt et nyt bilag til denne udvalgsbehandling. Det nye bilag hedder "Samlet indsatsbeskrivelse - bilag forslag". Der er tale om er et nyt bilag, der samler de konkrete forandringsforslag.

 

På udvalgsmødet gives ligeledes en overordnet orientering om status på arbejdet med opfølgning på budgetforlig 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter udkast til samlet indsatsbeskrivelse "Optimering af økonomien på SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse" med henblik på bemærkninger,
at udvalget drøfter og kommer med bemærkninger til de fremlagte forandringsforslag.

Beslutning

Udvalget drøftede den fremlagte beskrivelse og de fremlagte forslag. Administrationen fortsætter arbejdet ud fra de faldne bemærkninger.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-18 Sagsbehandler: Carsten Lagoni  

Orientering om #Ung Uden Filter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 X

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Landindsatsen EN AF OS har i samarbejde med Herning Kommune planlagt arrangementet #Ung Uden Filter, der sætter fokus på mental mistrivsel. Arrangementet finder sted den 20. februar 2019 i Huset no. 7. Arrangementet er for alle elever i ungdomsuddannelse eller i forberedende uddannelsesforløb, lærere, studievejledere samt relevante medarbejdere fra kommunen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Hvem er EN AF OS?

Landsindsatsen EN AF OS er en national oplysningskampagne med målrettede regionale og lokale aktiviteter. Indsatsen beskæftiger sig med fem overordnede indsatsområder, hvor målgrupperne er brugere og pårørende, unge (især under uddannelse), arbejdsmarkedet, personale på sundheds- og det sociale område, medierne og den brede befolkning.

 

Landsindsatsen EN AF OS begyndte den 10. oktober 2011 og fortsætter indtil videre frem til 2020. Bag kampagnen står Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 af partnerne: PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, TrygFonden, Danske Regioner, KL, Social- og Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

 

EN AF OS arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom.

 

Hvad handler #Ung Uden Filter om?

Til #Ung Uden Filter-arrangementet droppes filteret og der tales åbent om det, der er svært, fx ensomhed, stress og selvskade. Fakta er, at de fleste unge i perioder oplever mental mistrivsel, og i en klasse er der i gennemsnit tre elever, som vil udvikle en psykisk sygdom. Det kan bl.a. være vanskeligt at gennemføre en ungdomsuddannelse med en psykisk sygdom eller hvis et familiemedlem eller en ven, til den unge, har en psykisk sygdom.

 

#Ung uden Filter skal ikke ses som et enkeltstående arrangement, men som et tema, der kan bruges i undervisningen på ungdomsuddannelserne/de forberedende uddannelsesforløb. Derfor har PsykInfo Midt, der er tovholder på arrangementet, tilmed udarbejdet undervisningsmateriale om dialog om psykisk sundhed.

 

EN AF OS har udvalgt tre kommuner til arrangementet. Arrangementet er allerede afholdt i Hedensted Kommune og Horsens Kommune i foråret 2018, og vil nu afholdes i Herning Kommune den 20. februar 2019.

 

Planlægningen af #Ung Uden Filter

Arrangementet i Herning Kommune er planlagt af PsykInfo Midt i samarbejde med konsulenter fra Kultur og Fritid, Center for Børn og Læring, Sundhed og Ældre, leder af Ungevejledningen, leder af Headspace og repræsentanter fra tre af ungdomsuddannelserne.

 

Klasser/hold fra HF, Produktionsskolen og Herningsholm Erhvervsskole deltager i arrangementet. Der vil samlet ca. deltage 300 elever, lærere, studievejledere og medarbejdere.

Økonomi

EN AF OS dækker alle økonomiske udgifter til arrangementet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Vinni Viola Guldhammer  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har den 21. august 2018 behandlet Herning Kommunes Revisionsberetning nr. 14 af 15. juni 2018 vedrørende revision af sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået denne revisionsberetning for 2017. Ministeriet har i den forbindelse alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområde.

 

Ministeriets resultat:

Der bliver noteret tilfredshed med, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

 

Opfølgning på tidligere beretninger:

Revisor har modtaget decisionsskrivelse vedrørende 2016 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 19. december 2017. Der ses ikke at være forhold til opfølgning i 2017 vedrørende 2016 eller tidligere år.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning,
at udvalget indstiller sagen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-P05-1-18 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Viden om ressourceforløb i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

x

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes kvartalsvise statistikker over tilkendte og afsluttede ressourceforløb. Statistikkerne skal belyse tilgængelige baggrundsvariabel for borgere, der pågynder og afslutter disse forløb.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmøde den 25. oktober 2018 blevet præsenteret for hvilke borgere, der får ressourceforløb og en beskrivelse af tilgængelige baggrundsvariable. Dette blev suppleret med repræsentive cases med brugerrejser.

 

Administrationen vil fremadrettet udarbejde kvartalsstatistikker, der vil give viden om ressourceforløb i Herning Kommune. Statistikkerne er udarbejdet på tilgængelige data for 2018 og der vil fremadrettet blive indsamlet yderligere relevante data.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden november 2017 - november 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent november 2018: Herning (3,4%). Hele landet (3,7%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i november 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken november 2018: Herning (11,5%). RAR Vestjylland (12,7%). Hele landet (10,9%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden november 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken november 2018: Herning (4,3%). Hele landet (4,4%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i november 2018 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken november 2018: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i november 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt højere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken november 2018: Herning (2,4%). Hele landet (2,3%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i oktober 2018 end samme måned sidste år.

Antal forløb oktober 2018: 1.030 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden november 2017 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken november 2018: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i perioden, mens antallet af resourceforløb efter en stigning er begyndt at falde igen, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i november 2018 lidt lavere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner november 2018: Fleksjob (1.383). Ressourceforløb (323). Ledighedsydelse (240).

 

Førtidspension:

Der var 99 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i november 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner november 2018: 3.655

 

Integrationsområdet:

Pga. nyt fagsystem er det lige nu ikke muligt at udtrække data om borgere omfattet af integrationsperioden.

Der er derfor ikke vedlagt nøgletal for integrationsområdet til dette punkt.

 

Det forventes, at det bliver muligt at danne nye nøgletal for området i 1. kvartal 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.