Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Opfølgning på budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Et flertal i Herning Kommunes Byråd har indgået budgetforlig for 2020.

Med denne sag følges der op på Beskæftigelsesudvalgets arbejde med opfølgning på budgetforlig 2020.

Sagsfremstilling

Et flertal af medlemmerne i Herning Kommunes Byråd har indgået budgetforlig for 2020. Budgetforslaget for 2020-2023 blev den 8. oktober 2019 2. behandlet og godkendt i Byrådet.

 

På udvalgsmødet den 13. november og den 4. december 2019 blev udvalget præsenteret for et oplæg, med henblik på at drøfte indholdet i budgetforliget.

 

På baggrund af budgetforligsteksten har administrationen udarbejdet et forslag til tids- og procesplan for det videre arbejde med indholdet i budgetforlig 2020, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

På dette udvalgsmøde præsenteres udvalget for et katalog med forslag til besparelser i beskæftigelsesindsatsen, som besluttet den 4. december 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter de fremlagte forslag og på baggrund heraf træffer beslutning om, hvilke besparelsesforslag, der skal gennemføres.

Beslutning

Udvalget drøftede de fremlagte forslag, og besluttede at gennemføre følgende forslag;
BSK01, BSK02, BSK03, BSK05b, BSK06, BSK07,

JOB01, JOB03, JOB05, JOB06, JOB07,

SOJ02, SOJ03, SOJ04, SOJ05, SOJ06, SOJ07,

SYG01, SYG03, SYG05, SYG06, SYG08.

Forslagene er beskrevet i vedlagte katalog.

 

Udvalget besluttede desuden, at provenuet fra besparelserne anvendes til at finansiere de tidligere besluttede investeringer - Ungevejen, Forebyggelse af sygefravær og Tidlig socialfaglig vurdering.

 

Jørn Vedel Eriksen tiltræder ikke, at forslag SOJ06, SOJ07 og SYG08 gennemføres.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Samlingssteder til udsatte i Herning by

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag anmodes udvalget om at drøfte retning og principper for samlingssteder til udsatte i Herning by.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling er i forlængelse af punkt 84. 'Introduktion til udsatteområdet' fra d. 13/11-2019, hvor Beskæftigelsesudvalget blev introduceret for udsatteområdet.

 

Der ønskes dialog og drøftelse omkring retning og principper for samlingssteder til udsatte i Herning by. På mødet vil der blive givet et oplæg til udvalgets drøftelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

atBeskæftigelsesudvalget drøfter fremtidig retning og principper for samlingssteder til udsatte i Herning by.

Beslutning

Udvalget drøftede retning og principper. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med transparente og åbne samlingssteder til udsatte i Herning By.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.05-P08-1-19 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Samarbejde om udvikling af indsats og social investeringsmodel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget anmodes med denne sag om at godkende, at Social- og Beskæftigelsesafdelingen indgår som samarbejdskommune i et udviklingsprojekt sammen med Dansk Flygtningehjælp og Viborg Kommune. Der søges ekstern finansiering til udviklingsprojektet.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på møde den 22. oktober 2019 en henvendelse fra Dansk Flygtningehjælp om at indgå i et udviklingsprojekt og udvikling af indsats og en social investeringsmodel. Udvalget besluttede på dette møde at:

 

"Social- og Beskæftigelsesafdelingen sammen med Lær Dansk Herning og Dansk Flygtningehjælp afklarer potentialerne for et udviklingsprojekt."

 

Der har nu været afholdt møde mellem Dansk Flygtningehjælp, Social- og Beskæftigelsesafdelingen og Lær Dansk, og på baggrund af dette indstiller administrationen med denne sag, at Herning Kommune går ind i projektet som samarbejdskommune. Dansk Flygtningehjælp er ansøger og projektejer for projektet, hvor der også er indgået aftale med Viborg kommune som samarbejdskommune i projektet.

 

Beskrivelse af projekt

Projektets primære udviklingsfokus er på at arbejde med at udvikle og afprøve en social investeringsmodel for arbejdsmarkedsinklusion, der har til formål at få flere ledige med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse.

 

Borgermålgruppen for projektets indsats er under afklaring, men forventes at være ydelsesmodtagere med et langvarigt forløb på ydelse, enten generelt eller efter endt integrationsperiode.

 

Dansk Flygtningehjælp Integration vil løfte beskæftigelsesindsatsen for den valgte målgruppe, hvor Herning kommune visiterer borgere til indsatsen. Herning kommune er derved bestiller af indsatsen og kan være med til at definere de ønskede resultater af indsatsen. Der søges ekstern finansiering til projektet, hvor en investor vil finansere indsatsen. En ansøgning om midler til Poul Due Jensen Fond er under udarbejdelse.

 

Der er dialog om inddragelse af COWI som evaluator i projektet. COWI vil stå for effektmåling af indsatsen og udvikling af model til løbende dokumentation af effekter.

 

Projektet er i første omgang et pilotprojekt med en varighed på to år.

 

Social- og Beskæftigelsesafdelingen er i løbende dialog med Dansk Flygtningehjælp omkring projektet og ansøgning til Poul Due Jensen Fond.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender, at Herning Kommune - repræsenteret ved Social- og Beskæftigelsesafdelingen - indgår i udviklingsprojektet som samarbejdskommune.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Afrapportering fra projekt "Flere skal med, 1"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marianne Lund Thing

Sagsresume

Herning Kommune har i perioden fra august 2017 til august 2019 gennemført projekt "Flere skal med". Projektet er finansieret af en pulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som har bevilget 2.615.014,75 kroner til projektets gennemførelse.

 

Under punktet modtager udvalget en orientering om projektets gennemførte aktiviteter, de opnåede resultater og de vigtigste erfaringer fra forløbet.

Sagsfremstilling

Projektets formål

Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom og/ eller sociale og psykiske udfordringer er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

 

Målgrupperne for projektet

Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram.

 

Ovenstående kriterier betyder, at hovedparten af målgruppen var langt væk fra arbejdsmarkedet. Ofte var der også mange sociale og psykiske udfordringer, som er til hinder for en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er komplekse sager med mange forskelligartede problemstillinger. For mange af borgerne fyldte disse problemer så meget i hverdagen, at de havde svært ved, at kunne finde overskud til, at kunne se sig selv i beskæftigelse.

Via projektet blev der mulighed for at hjælpe borgeren med de udfordringer som de selv så som en hindring for at komme i beskæftigelse og herigennem hjælpe dem på vej til at kunne genfinde en plads på arbejdsmarkedet.

 

Herning Kommune havde ved projektets start en forudbestemt bruttomålgruppe på 255 borgere.

 

Projekts indsatsmodel og aktiviteter

Projektets indsatsmodel var fastlagt fra centralt hold forud for projektetsgennemførelse. Indsatsmodellen er opbygget i tre trin, der hver i sær består af en række kerneelementer:

 

 • Trin 1 – Startafklaring (Inddeling i målgruppe 1, 2 eller 3, arbejde med borgerens eget jobmål og CV samt tildeling af en personlig jobformidler).

 

 • Trin 2 – På vej mod job (Jobmål og jobmatch, ressourcefokuseret tilgang samt parallelindsatser).

 

 • Trin 3 – Virksomhedsforløb med fokus på ordinære timer (Løbende opfølgning med fokus på fastholdelse og progression).

 

 

Bruttomålgruppen på de 255 borgere skulle efter en konkret vurdering inddeles i tre undergrupper:

 

Gruppe 1 ”Indsatsgruppen”:

Alle borgere fik en personlig jobformidler, som skulle være tovholder på indatsen. Jobformidleren skulle opbygge en tillidsbaseret relation til borgeren, som led i en systematisk indsats, med det formål, at hjælpe borgeren med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jobformidleren skulle først og fremmest have fokus på borgerens ressourcer, men borgeren skulle samtidig støttes i at mestre de eventuelle barrierer borgeren selv vurderede, at der stod i vejen for et job.

19 ansatte, hovedsageligt i Social – og Jobindsats har, i større eller mindre omfang, været personlig jobformidler for borgerne i indsatsgruppen.

 

Gruppe 2:

Borgeren blev vurderet i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension og sagen blev derfor forberedt til indstilling til Rehabiliteringsteamet.

 

Gruppe 3:

Borgeren var ude af stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats pga. meget alvorlige sociale eller helbredsmæssige udfordringer. Det kunne fx være borgere, der er ukontaktbare pga. massivt ubehandlet misbrug eller ubehandlet psykisk lidelse.

 

Projektlederen og leder fra Handicap og psykiatri har sammen drøftet og vurderet hver enkelt borger i gruppe 3. Der er efterfølgende givet tilbagemelding til koordinerende sagsbehandler med anbefalinger om tværfagligt samarbejde (fx bostøtte-tilbud, sundhedsafdeling, misbrugscenter mv.).

 

Aktiviteter i projektet:

 

 • Der har været igangsat et tværfagligt arbejde med Handicap og Psykiatri. 8 borgere fik tilbudt et gruppeforløb, som blev afviklet i samarbejde med Social – og Jobindsats og Skovlyset. Alle borgere kom efterfølgende ud på en virksomhed.

 

 • Social og – Jobindsats’ interne tilbud blev tilrettet og i stedet for ”Klar, parat, praktik” kom forløbet til at hedde ”På vej i job” med efterfølgende Jobcafé. Formålet var at tydeligegøre den ønskede retning og tilgang; ”vi tror på dig og vi tror på, at du kan arbejde”.

 

 • 16 borgere med anden etnisk baggrund har som alternativ til CV forløb og Jobcafe deltaget i et CV, motivations – og jobretningsforløb, der er afholdt i samarbejde med Synergaia, som har gode erfaringer med og kompetencer til denne målgruppe. Forløbet er sket i tæt samarbejde med den personlige jobformidler.

 

 • Opkvalificering af personale, via et kursusforløb over 3 dage, hvor der blev arbejdet med medarbejdernes mindset.

     Der blev undervist i bagvedliggende indsigter, som har betydning for at kunne forstå borgeren og dermed rykke dem i en positiv retning. Der blev arbejdet med, hvordan vi som professionelle i højere grad kan fokusere på det borgeren kan – på trods af deres begrænsninger, så flere ikke bare skal, men vil med.

 

Projektets opnåede resultater

Succeskriteriet i projektet var, at min. 40 % af indsatsgruppen i gennemsnit var i virksomhedspraktik i mere end 3 sammenhængende måneder eller havde ordinære løntimer.

Herning Kommune opnåede i september 2018, at 40 % af indsatsgruppen var i virksomhedsrettet forløb (praktik og lønnede timer). Frem til projektets afslutning i august 2019 har Herning Kommune ligget over 40 %. Det viser, at Herning Kommune formår at bibeholde borgernes motivation til arbejdsmarkedet og dermed progression for gruppen (jf. vedlagte grafer som sammenligner Herning kommunes resultater med landsgennemsnittet samt vedlagte dokumenter fra projektets moniteringsrapport).

 

Et andet resultat som er værd at fremhæve er, at knap 40 % af dem som har været i virksomhedsrettet forløb, har fået hel eller delvis løn for arbejdsindsatsen.

 

De vigtigste erfaringer fra projektet

Der har været meget positiv læring i projekt ”Flere skal med” som er blevet videreført og implementeret i det daglige arbejde i Social – og Jobindsats.

Følgende kan nævnes;

 

 • Omdrejningpunktet i projekt ”Flere skal med” har været det virksomhedsrettede arbejde. Gennem projektetperioden har der været en løbende stigning i andelen af borgere i lønnede timer. Det har været et gennemgående fokus for jobformidlerne, at stille krav til virksomhederne omkring løn, og hvis dette ikke har været muligt, at stoppe praktikforløbet og forsøge at finde en anden arbejdsplads.

 

 • I forlængelse af dette har der været fokus på virksomhedssamarbejdet og på at tilvende dem til den nye tankegang om lønnede timer. For at tydeliggøre dette, er der ændret i vores samarbejdsaftaler med virksomhedscentrene, hvoraf det nu fremgår, at Herning Kommune har en klar forventning om mulighed for lønnede timer og / eller rekruttering. Samtidig har Beskæfigelsesafdelingen reduceret kraftigt i mentorstøtte til virksomhedscentrene.

 

 • I 2018 blev der indført krav om, at alle aktivitetsparate borgere skulle have et CV samt et beskæftigelsesmål.

 

 • Forløbet ”På vej i job” og Jobcafè er fortsat eksisterende her efter projektets afslutning, da det vurderes at være et godt og relevant tilbud.

 

 • Grundprincippet med en fast kontaktperson, som også hjælper med andre udfordringer end manglende job, er blevet forankret i Social – og Jobindsats med omorganiseringen i 2019.

 

 • Gennem projektet er beskæftigelsesafdelingens medarbejdere blevet bevidste om, hvor vigtigt det er, at fagpersonerne reelt tror på borgeren. Medarbejderne møder borgeren med ”jeg tror på dig” - medarbejderne skal ikke fikse eller fremskynde processen, men lade borgeren selv nå frem til, hvad næste skridt skal være. Beskæftigelsesafdelngens opgave er at støtte og motivere – hjælpe med at se løsninger og nye veje – og være det ”vikarierende håb”.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Godkendelse af midler til Herning Kommune fra puljen "Flere skal med, 2"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

Under punktet orienteres udvalget om, at Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ( STAR) om støtte på 2.235.074 kr. fra puljen "Flere skal med, 2".


Projektets formål er at understøtte, at flest mulige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om støtte fra puljen "Flere skal med, 2", og STAR har imødekommet ansøgningen med det ansøgte beløb 2.235.074 kr.

 

Projektet forløber i perioden fra den 1.december 2019 til den 31. december 2021.

 

Projektets formål

Projektets formål er at understøtte, at flest mulige borgere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.

 

En central ambition med initiativet er samtidig at udbrede "Flere skal med-indsatsen" til hele målgruppen af aktivitetsparate borgere over 30 år og understøtte, at "Flere skal med-indsatsen" fastforankres som normalindsatsen til målgruppen i landets kommuner.  

 

Målgrupperne for projektet

Bruttomålgruppen for projektet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere uden for selvforsørgelses-, hjemrejse- og introduktionsprogrammet og som er over 30 år.

 

I projektet skelnes imellem 2 grupper blandt deltagerne:

 

Gruppe 1: "Indsatsgruppen"

 

Gruppe 2: "Rehabiliteringsgruppen"

 

Målgruppen for projektet tilhører i udgangspunktet gruppe 1, hvilket indebærer, at de skal have en jobrettet indsats

 

Hvis det vurderes, at en borger er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skal han/hun visiteres til gruppe 2 (rehabiliteringsgruppen) og vedkommendes sagsbehandler skal sikre, at arbejdet med rehabiliteringsplanens forberedende del igangsættes, hvis det ikke allerede er sket. Herefter skal borgerens sag forelægges og behandles i rehabiliteringsteamet hurtigst muligt. På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt borgeren skal have et ressourceforløb, bevilges et fleksjob eller tilkendes førtidspension.

 

 

Projektets indhold

Indsatsmodellen i "Flere skal med, 2" bygger på viden om, hvad der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Modellen er den samme som kendes fra "Flere skal med, 1", men den er justeret og suppleret med muligheden for at iværksætte en særligt tværfaglig indsats - betegnet "step up indsatsen".

 

Indsatsmodellen indeholder blandt andre følgende elementer:

 

Trin 1 "Startafklaring"

Indledningsvist afklares om borgeren er i målgruppen for "Indsatsgruppen" eller "Rehabiliteringsgruppen".

 

Indsats for indsatsgruppen består af følgende:

 

 • Kerneelement 1: Borgeren får en personlig jobformidler, der bygger bro til arbejdsmarkedet
 • Kerneelement 2: Borgerens eget jobmål sætter retning - Arbejdet med CV og jobmål påbegyndes sammen med borgeren

 

Trin 2 "På vej mod job"

 

 • Kerneelement 3: Borgers CV og jobnet konsolideres og borger finder det rette personlige jobmatch med en virksomhed
 • Kerneelement 4: Borger og virksomhed indgår klar aftale om lønnede timer eller virksomhedspraktik, der peger mod lønnede timer

 

Trin 3 "Virksomhedsforløb med fokus på lønnede timer"

 

 • Kernelement 5: Borgeren får løbende opfølgning med fokus på fastholdelse og progression i/ mod lønnede timer
 • Step-up-indsats hvis behov - borgeren får lagt en klar plan for, hvordan de helbredsmæssige og/ eller familierelaterede udfordringer, som borgeren oplever, står i vejen for et job, håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats - indsatsen koordineres med inddragelse af relevante forvaltninger, så borgeren oplever, at alle fagpersoner arbejder i samme retning og sikrer, at der skabes den nødvendige koordination mellem indsatser.

 

For nærmere beskrivelse af indholdet henvises til vedlagte "Indsatsmodel"

 

Ledelsesforankring af projektet

Der er etableret en styregruppe for projektet med det formål at sikre ledelsesforankring, ressourceprioritering samt effektivt samarbejde på tværs af forvaltninger. Styregruppen har deltagelse af følgende:

 

- Chefen for Social og Jobindsats

- Afsnitsleder fra Social og Jobindsats

- Projektlederen for "Flere skal med, 2"

- Ledelsesrepræsentant fra Center for Børn og Familie

- Leder fra Sundhed og Ældre

- Leder fra Misbrugscenter Herning

- Leder fra Psykiatri og Bostøtte-tilbud

 

Herudover er der nedsat en implementeringsgruppe med særligt henblik på at styrke "Step-up-indsatsen".

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 2.235.074 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden i 2019 - 2021 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, heraf 631.215 kr. i 2019, 858.805 kr. i 2020 og 745.053 kr. i 2021.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Carsten Lagoni  

Orientering om høringsmateriale og procesplan vedr. måltal for søgning til ungdomsuddannelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

På baggrund af ny lovgivning skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne. Forslaget til måltallene sendes i høring hos ungdomsuddannelsernes bestyrelser, hvorefter Børne- og Familieudvalget godkender de endelige måltal for søgningen i 2021. Børne- og Familieudvalget har den 13. januar 2020 godkendt høringsmaterialet. Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om høringsmaterialet og procesplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af bekendtgørelsen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne. Derfor blev de historiske søgetal samt måltallene drøftet på Børne- og Familieudvalgsmødet den 13. november 2019. Den oprindelige tidsplan er ændret en smule og ser ud som nedenstående:

 

Ny procesplan:

 

Tid

Indhold

13. november 2019

Godkendelse af procesplan og drøftelse af søgetal samt måltal i BFU

26. november 2019

Drøftelse af søgetal samt måltal i Uddannelsesrådet

13. januar og 29. januar 2020

Godkendelse af høringsmateriale (udkast til måltal) i BFU og til orientering i BSK

30. januar - 24. februar 2020

Høring hos ungdomsuddannelsernes bestyrelser

11. marts 2020

Godkendelse af måltal i BFU og til orientering i BSK på baggrund af høringen samt de aktuelle søgetal for marts 2020

Maj 2020

Offentliggørelse af søgetal for 2020 og måltal for søgningen i 2021 på kommunens hjemmeside

 

Godkendelse af høringsmateriale

På baggrund af den nye lovgivning har Center for Børn og Læring udarbejdet et forslag til måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i marts 2021. Forslaget er lavet ud fra de historiske søgetal, drøftelser i Børne- og Familieudvalget og i Uddannelsesrådet samt ud fra den aktuelle lovgivning på området. Måltallene indebærer Herning Kommunes 9. og 10. klasseelevers søgning til alle ungdomsuddannelser i Danmark.

 

Kategorier

Måltal for søgningen i 2021

Søgetallene i 2019

Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX)

9. klasse: 25%

10.klasse: 25,5%

9. klasse: 21,5%

10. klasse: 24,1%

Gymnasiale uddannelser (både 2 og 3-årige)

9. klasse: 71%

10. klasse: 69%

9. klasse: 69,8%

10. klasse: 68,4%

Øvrige (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)

9. klasse: 4%

10. klasse: 5,5%

9. klasse: 8,7%

10. klasse: 7,6%

 

Forslaget til måltallene fremgår af vedhæftede PPT, slide nr. 12 (bilag 1).

 

Høringsberettigede

Høringsmaterialet (bilag 1) sendes til høring hos kommunens ungdomsuddannelsers bestyrelser. Derudover sendes vedhæftede høringsbrev (bilag 2).Direktøren for Børn og Unge indstiller, 13. januar 2020, pkt. 7:

at Børne- og Familieudvalget godkender høringsmaterialet (bilag 1 og 2).


Børne- og Familieudvalget, 13. januar 2020, pkt. 7:

Godkendt som indstillet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved offentliggørelsen og fastsættelsen af søgetallene samt måltallene for kommunens 9. og 10. klasseelevers søgning til ungdomsuddannelserne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om høringsmaterialet (bilag 1 og 2) til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker på kommende møde - eventuelt sammen med Børne- og Familieudvalget - en opdateret status på indsatsen for at få flere i gang med en erhvervsuddannelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Status på implementering af optimerings- og investeringspakke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar 2019, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres.

  

På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til investeringer i en styrket indsats.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

 

Arbejdet med at implementere alle forandringer pågår nu, og den aktuelle status fremgår af vedlagte bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 32.03.00-G01-102-18 Sagsbehandler: Vinni Viola Guldhammer  

Orientering om Seniorpension

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har den 20. december vedtaget lovforslag L67, hvormed der fra 1. januar 2020 indføres seniorpension til nedslidte borgere, som nærmer sig folkepensionsalderen.

Sagsfremstilling

Seniorpension er en helbredsbetinget forsørgelsesydelse for personer med seks år eller mindre til folkepensionsalderen, som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen - det vil sige vurderet i forhold til de arbejdsopgaver personen har varetaget i det seneste job. Seniorpension modtages som udgangspunkt fra tilkendelsesdato og frem til folkepensionsalder.

 

Seniorpension erstatter den tidligere seniorførtidspension.

 

Målgruppe for seniorpension:

Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension, at:

1) personen højest har 6 år til folkepensionsalder, og

2) personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og

3) personens arbejdsevne er varig nedsat til højest 15 timer ugentligt i forhold til seneste job.

 

Til forskel fra reglerne om seniorførtidspension, er der ikke ved seniorpension krav om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Fuldtidsbeskæftigelse er defineret som en ugentlig arbejdstid på minimum 27 timer og ansættelse i fleksjob anses som fuldtidsbeskæftigelse uanset den ugentlige arbejdstid.

Hvis personen har haft ansættelse i mere end 20 år, men mindre end 25 år, skal der tages et konkret skøn og vurdering, om personen kan anses for at opfylde beskæftigelseskravet. Dette kan fx. være:

- de faktiske eller skønnede antal ugentlige arbejdstimer,

- arbejdets karakter - med dette menes, om arbejdet anses for at være fysisk eller psykisk belastende eller nedslidende,

- om helbredet er påvirket efter mange år på arbejdsmarkedet,

 

Grundlag for afgørelse om seniorpension:
Grundlaget for en afgørelse om seniorpension skal bestå af:

1) Dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet.

2) Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job.

3) Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job.

4) Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højest 15 timer ugentligt, i forhold til det seneste job.

 

Vurderingen af personens arbejdsevne skal primært ske på baggrund af de helbredsmæssige oplysninger. Oplysninger af betydning for personens arbejdsevne fx. sociale forhold skal dog også indgå i vurderingen.

Det er en forudsætning for tilkendelse af seniorpension, at personen opfylder de generelle betingelser, så som statsborgerskab, bopæl og bopælstid, for at modtage ydelser efter lov om social pension. Herudover skal kravene om alder og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet være opfyldt. Hvis blot én af kravene ikke er opfyldt kan kommunen give afslag på seniorpension, uden der er taget stilling til, om personen opfylder de helbredsmæssige betingelser for ret til seniorpension.

 

Ved seniorpension, skal der ikke iværksættes aktiviteter med henblik på at afklare eller udvikle arbejdsevnen. Der skal alene vurderes på arbejdsevnen i forhold til det seneste job, uanset branche. Hvis der fortsat er behandllingsmuligheder i det seneste job, som vil kunne forbedre borgerens arbejdsevne, vil det i nogle tilfælde betyde, at arbejdsevnen ikke umiddelbart vil kunne anses for varigt nedsat i tilstrækkeligt omfang, før behandlingen er afsluttet.

 

Sager om seniorpension skal ikke forelægges rehabiliteringsteamet, som det kendes fra seniorførtidspension og almindelig førtidspension. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse eller afslag på seniorpension. Indsigelser i forhold til denne afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

 

Fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under ATP ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension. Indtil den nye myndighed er på plads har kommunerne ansvaret for at tilkende seniorpension.

 

Borgerne skal derfor i hele 2020 søge om seniorpension i deres kommune, og det kan de gøre op til seks måneder før, de opfylder alderskravet. Kommunerne har herefter seks måneder til at træffe afgørelse. 


Ved folkepensionsalderen overgår seniorførtidspensionister automatisk til folkepension.

 

Folketinget har også vedtaget nye regler for fastholdelsesfleksjob, der udspringer af aftalen om seniorpension.  

Dokumentationskravet for fastholdelsesfleksjob bliver afskaffet for seniorer fra 1. januar 2020. Det betyder, at seniorer, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, med det samme kan starte i et fastholdelsesfleksjob på den virksomhed, hvor de arbejder – og ikke først efter 12 måneder, som reglerne er i dag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagen sættes på udvalgets dagsorden igen, når der er mere viden om de økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Nøgletallene er nu blevet opdateret med arbejdsstyrketallet for 2018. Det har betydninger de målinger, der er opgjort i andel af arbejdsstyrken - herunder også andelen af unge på offentlig forsørgelse.

 

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden november 2018 - november 2019 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent november 2019: Herning (3,2%). Hele landet (3,6%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i november 2019 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken november 2019: Herning (10,0%). RAR Vestjylland (11,1%). Hele landet (9,8%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden november 2018 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken november 2019: Herning (3,8%). Hele landet (4,0%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i november 2019 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken snovember 2019: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i november 2019 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken november 2019: Herning (2,2%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lidt lavere i oktober 2019 end samme måned sidste år.

Antal forløb oktober 2019: 1.001 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken november 2019: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i november 2019 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner november 2019: Fleksjob (1.567). Ressourceforløb (301). Ledighedsydelse (268).

 

Førtidspension:

Der var 94 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2019 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2019: 3.756

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Joan Hansen har modtaget brev fra Gerda Højgaard fra Røde Kors vedr. to konkrete initiativer - barselscafeer og indsats mod ensomhed.

Barselscafeer drives af Den Danske Folkekirke og der er initiativer på ensomhedsområder - begge områder støttes af Forebyggelsesudvalget.

 

På næste møde gøres status på samarbejdet med FGU.