Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 28. oktober 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Pejlemærker, strategi og prioriteringer i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Antallet af nytilkomne flygtninge er stigende, og udviklingen skærper behovet for stillingtagen til, hvorledes Kommunen bedst muligt håndterer de mange udfordringer i modtagelsesfasen og i den 3-årige integrationsperiode.

 

Under punktet gennemgår Beskæftigelsesafdelingen den aktuelt anvendte strategi og praksis i forhold til "Boligplacering", "Danskuddannelsen", "Den beskæftigelsesrettede indsats" og "Det frivillige arbejde". De vigtigste udfordringer identificeres, og på baggrund heraf skal Udvalget drøfte de fremadrettede pejlemærker og den fremadrettede strategi for Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats med henblik på at kvalificere det videre arbejde med området.

 

Sagsfremstilling

I Herning Kommune oplever vi - helt i overensstemmelse med udviklingen i det øvrige Danmark og i Vesteuropa som sådan - en markant stigning i antallet af nytilkomne flygtninge.

 

Aktuelt er der ankommet 110 flygtninge til Herning i 2015, og det er forventningen at der ankommer yderligere 86 flygtninge til byen frem til udgangen af januar 2016. Langt størstedelen af de flygtninge, som er ankommet i 2015 kommmer fra Syrien. Herudover er der ankommet et større antal flygtninge fra Eritrea, og de resterende nyankomne flygtninge kommer fra landene Congo, Somalia og Tjetjenien. Det forventede antal nytilkomne flygtninge - 196 i 2015 - betyder ca. en fordobling i forhold til antallet af nytilkomne i 2014 (103) og en 4-dobling i forhold til det årlige antal nytilkomne frem til og med 2013 (ca. 45 årligt).

 

Udviklingen på Flygtningeområdet lægger et øget pres på kommunerne i såvel modtagelsesfasen som i den efterfølgende 3-årige integrationsperiode, og på baggrund heraf er der et skærpet behov for stillingtagen til, hvorledes Kommunen bedst muligt håndterer de mange udfordringer. Dette gælder særligt i forhold til temaerne "Boligplacering", "Danskuddannelsen", "Den beskæftigelsesrettede indsats" og "Det frivillige arbejde".

 

Under punktet gennemgår Beskæftigelsesafdelingen den aktuelt anvendte strategi og praksis i forhold til de ovenfor nævnte 4 temaer, de vigtigste udfordringer identificeres, og på baggrund heraf skal udvalget drøfte og prioritere de fremadrettede pejlemærker og den fremtidige strategi for Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget med udgangspunkt i oplægget drøfter fremadrettede strategi for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats med henblik på at kvalificere det videre arbejde med området.

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte oplæg. Administrationen udarbejder fornyet oplæg ud fra de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-22-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Mulighedskataloget - forslag til plan for udmøntning af forslag SOC 1 c

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om planen for udmøntning af Mulighedskatalogets forslag SOC 1C: "Aktivering over 30 år. Målrette aktivering til de som kan medvirke og som medvirker tilstrækkeligt til, at der sker en udvikling ved hjælp af aktiveringstilbuddet".

 

Det indstilles, at Udvalget godkender udmøntningen af Mulighedskatalogets forslag SOC 1C.

 

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede at medtage forslag SOC 1C: "Aktivering over 30 år. Målrette aktivering til de, som kan medvirke, og som medvirker tilstrækkeligt til, at der sker en udvikling ved hjælp af aktiveringstilbuddet" i det endelige mulighedskatalog for budget 2016-2019.

 

Udmøntningen af forslaget forventes at give en årlig nettobesparelse på kr. 1.173.000.  

 

Den hidtidige tilgang til målgruppen

I Herning Kommune er der 767 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, opgjort pr. juli 2015 - heraf har 245 et ledighedsforløb på mindre end ét år og 522 har et ledighedsforløb på mere end ét år. Ud af de 522 har 221 et ledighedsforløb på mere end 3 år.

 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er kendetegnet ved at have problemer udover ledighed - eksempelvis psykiske problemer, manglende evne til at fungere i sociale sammenhænge, misbrugsproblemer, fysisk sygdom - eller andre problemstillinger, som står i vejen for at den enkelte kan indtræde/ genindtræde på arbejdsmarkedet inden for en kortere tidshorisont.

 

Indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år varetages af Beskæftigelses- og integrationscentret.

 

Den aktive linje er i dag højt prioriteret i indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og den metodiske tilgang til de ledige tager aktuelt afsæt i forventningen om, at den enkeltes progression i forhold til arbejdsmarkedet styrkes bedst muligt gennem aktiv deltagelse i tilbud. Med dette udgangspunkt forsøges det videst muligt omfang at visitere aktivitetsparate over 30 år til deltagelse i et aktivt forløb, herunder også de, som ikke vil. Undtaget herfra er dog ledige som er i behandling eller afventer behandling.

  

Der gennemføres minimum 4 samtaler årligt. Samtalerne har fokus på følgende:  

 • Dialogbaseret drøftelse af vejen til selvforsørgelse
 • Information om og drøftelse af mulighederne for deltagelse i aktive tilbud
 • Motivation - ofte igennem overtalelse - til deltagelse i beskæftigelsesrettede tilbud/ den aktive linje
 • Løbende opfølgning - fremmøde, udbytte, progression og næste trin på stigen hen imod arbejdsmarkedet
 • Helhedsorienteret indsats efter 6 mdr./ koordinerende sagsbehandling

 

 Ved visitation til de enkelte tilbud indgår blandt andre følgende kriterier:  

 • Den lediges aktuelle udfordringer
 • Den lediges faglige kompetencer og tidligere erfaringsgrundlag
 • Mulighederne på arbejdsmarkedet
 • Den lediges motivation, ønsker og langsigtede planer set i et realitetsperspektiv
 • Den lediges engagement - herunder fremmøde, samarbejdsvilje og progression
 • Prisen på deltagelse i tilbud set i relation til det forventede udbytte

 

Tilbudsviften før udmøntning af SOC 1C

Tilbudsviften til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år består af følgende:

a) interne holdforløb

b) eksterne køb af vejledning og opkvalificering

c) virksomhedsrettede tilbud

 

ad a) Interne holdforløb

Der rådes aktuelt over i alt 9 interne holdforløb. Forløbene består af "Dit liv - dit ansvar. Meditation", "Dit liv - dit ansvar. Cafe", "Dit liv - dit ansvar. Erhvervssporet", "CEB-kantine", "Dit liv - dit ansvar. Fitness", "Dit liv - dit ansvar. Mindfulness", "CEB-optræning", "Intro-forløb" samt "Ret og pligt".  

 

Formålet med deltagelsen på de interne holdforløb er fortrinsvist, at den enkelte bliver klar til at deltage i praktik - enten i forbindelse med optræning eller i forbindelse med afklaring. For nærmere beskrivelse af formål, målgrupper og indhold henvises til vedlagte oversigt over interne forløb.

 

Der er aktuelt 190 pladser på de eksisterende 9 interne forløb. Antallet af pladser på de enkelte forløb fordeler sig pr. oktober 2015 som følger:

 

 

 

 Som det fremgår af oversigten, er der mentortilbud knyttet til de 3 forløb "Fitness", "Erhvervssporet" og "Cafeen".

 

ad b) Eksterne køb

Ud over de ovenfor beskrevne interne forløb købes pladser på eksterne tilbud. De eksterne tilbud dækker over et meget bredt spænd fra fagspecifikke kurser som eksempelvis "Truckcertifikat", "Hygiejnekurser", "Madlavningskurser", "Chaufføruddannelse", "Svejsekurser", "Godstransport", "Social og sundhedshjælper" m.fl. og til "HF-fag" "FVU" "Minihøjskolen", "Stresscoaching", "Træning i DGI", "Faglig afklaring" m.fl.

 

I løbet af 2014 deltog 92 personer i et eksternt forløb.

 

Prisen på de eksterne forløb er stærkt varierende - blandt de billigste er Livsstilshuset og FOF og blandt de dyreste er Syndergaia, Minihøjskolen og VUC.

 

ad c) Virksomhedsrettede tilbud

I forhold til de ledige, som vurderes at kunne have nytte af et virksomhedstilbud søges det at tilbyde dette - ofte i form af virksomhedspraktik på et af de eksisterende virksomhedscentre.

 

 

Den fremadrettede tilgang til målgruppen

Med udmøntningen af SOC 1C ophører den genrelle praksis med at overtale alle ledige til at deltage i aktive tilbud.

 

De ressourcer som fremover bruges på kapitel 10 tilbud målrettes helt overvejende til ledige med mindre end 1 års ledighed, som kan medvirke og som medvirker tilstrækkeligt til, at der sker en udvikling ved hjælp af aktiveringstilbuddet.

 

Medvirker borgeren ikke tilstrækkeligt, magter ikke at møde op, viser med sin adfærd, at der er modstand, udviser modvilje, eller vurderes det på anden vis, at borgeren ikke kan medvirke, så ophører tilbuddet og borgeren aktiveres i overensstemmelse med minimumkravene, dvs. 1 time om ugen i 2 uger om året. Denne aktivitet vil bestå af deltagelse i motion i DGI-Centret.

 

Ledige med mere end 1 års ledighed aktiveres som udgangspunkt i overensstemmelse med minimumkravene - efter konkret, individuel vurdering kan der visiteres til øvrige forløb, når helt særlige omstændigheder taler herfor.

  

Ledige som ikke visiteres til et tilbud vil ikke være udelukket fra fremtidig deltagelse i tilbud, men visitation til et tilbud forudsætter, at den enkelte ledige på overbevisende måde viser sig kvalificeret til deltagelse: Motivationen skal være klart tilstede, den ledige skal udvise høj grad af samarbejdsvilje og god adfærd, og der skal kunne ses en tydelig aktuel progression hos den enkelte ledige forud for visitation til deltagelse i et forløb.  

 

 De løbende samtalet vil have fokus på følgende delelementer:  

 • Vilje, fremmøde, udvist adfærd og opnået progression
 • Vejen til selvforsørgelse - drøftelse af beskæftigelsesmål og vejen til progression
 • Drøftelse af mulighederne for deltagelse i tilbud
 • I forhold tl de ledige, som ikke aktuelt tilbydes deltagelse i et aktivt forløb drøftes det, hvorledes den ledige bedst selv kommer nærmere arbejdsmarkedet. Ligeledes drøftes, hvorledes den ledige kan kvalificere sig til senere deltagelse i et aktivt tilbud

 

 I forhold til de personer, som visiteres til et tilbud, som rækker ud over minimumkravene, vil følgende kriterier blive lagt til grund for valg af tilbud:  

 • Den lediges aktuelle udfordringer
 • Den lediges faglige kompetencer og tidligere erfaringsgrundlag
 • Mulighederne på arbejdsmarkedet
 • Den lediges motivation, ønsker og langsigtede planer set i et realitetsperspektiv
 • Prisen på deltagelse i tilbud set i relation til det forventede udbytte

 

Tilbudsviften efter udmøntning af SOC 1C

Tilbudsviften til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år består efter udmøntningen fortsat af følgende:

a) interne holdforløb

b) eksterne køb af vejledning og opkvalificering

c) virksomhedsrettede tilbud

 

Med udmøntningen af SOC 1C forventes en årlig nettobesparelse på kr. 1.173.000. Besparelsen forventes ligeligt fordelt med ca. kr. 600.000 på interne køb og ca. kr. 600.000 på eksterne køb.

 

De ovenfor beskrevne skærpede kriterier for deltagelse i tilbud resulterer i, at antallet af pladser på de interne tilbud ændres som følger: Cafe-tilbuddet til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år nedlægges (15 pladser), der nedlægges 7,5 pladser på CEB-optræning, forløbet "Mindfulness" med 8 pladser nedlægges, forløbet "Meditation" med 8 pladser nedlægges, og antallet af pladser på forløbet "Fitness" ændres fra nuværende 25 pladser til fremtidig 20 pladser - i alt beskæres de interne tilbud således med 43,5 pladser.

 

 

I forhold til de eksterne tilbud betyder de skærpede kriterier for deltagelse i tilbud, at der helt generelt - på tværs af tilbuddene - vil blive købt færre pladser. Herudover vil der ske en bortprioritering af særligt omkostningstunge tilbud, hvorfor aktivitetsparate over 30 år fremadrettet ikke tilbydes deltagelse i "Minihøjskolen" og "Synergaia".

 

Det vil også fremadrettet blive givet tilbud om et virksomhedsrettet tilbud til de ledige, som vurderes at kunne have nytte af et sådan - oftest i form af virksomhedspraktik på et af de eksisterende virksomhedscentre.

  

Mulige konsekvenser

Som beskrevet i Mulighedskataloget betyder den nye tilgang til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, at et større antal i målgruppen ikke får en indsats, der kan hjælpe dem, motivere dem og bringe dem videre i forhold til selvforsørgelse. Der kan være risiko for, at de bliver hængende på ydelsen og der vil være risiko for marginalisering.

 

Der kan ligeledes være nogle ledige i målgruppen, som af forskellige årsger kan finde det attraktivt at modtage kontanthjælp som en slags "borgerløn", når der ikke er krav om aktivering.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender udmøntningen af Mulighedskatalogets forslag SOC 1C som beskrevet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Den gode historie - Virksomhedscentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesafdelingen indgik den første samarbejdsaftale om en virksomhedscenteraftale i 2004 og i dag er der 30 virksomhedscentre. Virksomheden stiller et antal virksomhedspraktikpladser til rådighed for borgere, som har problemer ud over ledighed enten fysisk, psykisk eller socialt. Med dette punkt orienteres om indhold og resultater i forhold til virksomhedscentre

Sagsfremstilling

En virksomhedscenteraftale er et samarbejdsaftale mellem en privat eller offentlig virksomhed og Beskæftigelse- og Integrationscentret om at få de ledige, der har de svageste forudsætninger for at få et job tættere på arbejdsmarkedet. Erfaringer viser, at optræning og afklaring af ledige borgere med fordel kan ske i en virksomhed, hvor de på lige fod med andre medarbejdere indgår i en almindelig dagligdag. Opholdet er også med til at styrke borgerens selvtillid og tro på, at pågældende har en fremtid på arbejdsmarkedet.

 

Virksomheden stiller en mentor til rådighed, som har til opgave at vejlede og støtte borgeren i forhold til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Virksomhederne indgår i samarbejdet med stort engagement og formår på en både professionel og nærværende måde at få borgeren til at føle sig som en del af arbejdspladsen.

 

Der er tilknyttet en jobkonsulent fra Beskæftigelses- og Integrationscentret til det enkelte virksomhedscenter, og der følges løbende op på virksomhedspraktikken med henblik på at sikre at der sker en progression. Der udbetales et beløb til delvis dækning af mentorstøtte til virksomheden. Borgeren modtager ikke løn i praktikperioden, men modtager fortsat deres ydelse fra kommunen.                                              

 

Formålet med virksomhedspraktikken er at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. "Tættere på" kan betyde flere ting - måske tilegner borgeren sig nye sociale kompetencer, som gør det lettere at indgå i sociale sammenhænge på virksomheden, får trænet møde stabilitet, får retning på, hvad pågældende gerne vil fremadrettet eller får optrænet konkrete faglige kompetencer.

 

Det vil sige at borgeren "gøres klar" til næste skridt hen imod arbejdsmarkedet. Det sker også, at borgeren går direkte fra en virksomhedspraktik evt. via et løntilskudsjob til en almindeligt ustøttet arbejde på virksomheden. Andre bliver klar til at gå i uddannelse evt. som voksenlærling.

 

Borgeren visiteres oftest til et 3 måneders ophold med mulighed for forlængelse.

 

Resultater pr. februar 2015:

 

 

Antallet af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud eller job på særlige vilkår må i følge lovgivningen ikke overstige:

 • 1 for hver 5 ansatte, hvis der er under 50 ordinært ansatte i virksomheden og
 • 1 for hver 10 ansatte, hvis der er over 50 ordinært ansatte i virksomheden.

 

 

For virksomheden betyder samarbejdet en mulighed for at styrke sin sociale profil ved at tage et socialt ansvar og samtidigt få hjælp til at løse konkrete opgaver.

 

 

Der er i bilaget vedlagt 3 cases, som beskriver udfordringerne, indsatsen i virksomhedscentret og slutresultat.  

  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-14 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Midtvejsstatus ungeledighed og uddannelsesindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges en midtvejstatus på indsatsen mod ungeledigheden og styrkelsen af uddannelsesindsatsen

Sagsfremstilling

I byrådets arbejdsgrundlag for indeværende byrådsperiode fremgår det, at Beskæftigelsesudvalget inden udgangen af 2015 skal præsentere en midtvejsstatus for indsatsen mod ungeledigheden og styrkelsen af uddannelsesindsatsen. Med dette punkt gives en sådan midtvejsstatus.

 

Beskæftigelsesudvalget vedtog i første halvår 2014 en opprioriteret ungeindsats. Baggrunden for denne indsats var, at ledigheden blandt unge i Herning kommune traditionelt har ligget lavere end den tilsvarende ledighed blandt unge på landsplan, men under finanskrisen i perioden fra 2008 og frem til 2012 skete der en markant stigning i ledigheden blandt unge i Herning Kommune.

 

På baggrund af stigningen i ungeledigheden besluttede Beskæftigelsesudvalget i november 2012 at iværksætte en gennemgribende, beskrivende analyse af ungeledigheden i Herning Kommune. Ungeanalysen blev udarbejdet i perioden januar – marts 2013. Analysen var særdeles omfattende og rummede blandt andet en kvantitativ analyse af de unge i Herning og af udviklingen i ungeledigheden samt kvalitative analyser baseret på udsagn i forhold til de unge ledige i forskellige målgrupper.

 

Analysen kortlagde herudover den daværende indsats, en vurdering af denne samt konkrete ideer til den fremtidige indsats for at nedbringe ungeledigheden. På baggrund af analysen blev den opprioriterede ungeindsats fastlagt og implementeret.

 

I det følgende gennemgås status for elementerne i denne opprioriterede indsats, der er opdelt efter de forskellige målgrupper af unge ledige under 25 år og de enheder, der er ansvarlige for indsatsen for disse.

 

Indsatsen for jobparate ledige under 25 år

 

Følgende værdier blev lagt til grund for jobcenterets indsats for målgruppen af jobklare unge ledige:

 

 • At have konstant fokus på jobsøgning
 • At stille tydelige krav til de unge
 • At give de unge større ejerskab i forhold til det samlede forløb
 • At intensivere kontakten med de unge, som vurderer at have gavn af dette
 • At styrke brugen af netværk, som erfaringsvist ofte bliver indgangen til et job
 • At anvende aktiveringsredskaberne målrettet og efter individuel vurdering
 • At benytte informationsmateriale, som gør vejen igennem ”systemet” overskuelig
 • At sikre let tilgængelighed til Jobcentret via brugen af elektroniske medier

 

På udvalgsmødet den 26. februar 2014 godkendte udvalget følgende indsatser for jobparate ledige under 25 år. For hvert punkt gives der en status.

Det skal indledningsvist bemærkes, at ansvaret for den lille gruppe af jobparate kontanthjælpsmodtagere under 25 år i december 2014 blev flyttet fra Jobcenteret til Ungeenheden. Dermed er Jobcenterets ungemålgruppe nu alene unge forsikrede ledige.

 

 • at brugen af kontaktforløb for henholdsvis dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere intensiveres og tilrettelægges som beskrevet
  • Den intensiverede kontakt er velfungerende og kontakten indrettes til enhver tid efter de unges individuelle behov. Det vurderes, at den målrettede og intensiverede kontakt holder de unge motiverede og aktivt jobsøgende, og at flere derved kommer i job eller evt. uddannelse. Med beskæftigelsesreformen er det desuden blevet et krav, at alle nyledige dagpengemodtagere i de første 6 måneder skal have minimum seks samtaler med jobcenteret, så den intensive samtaleindsats, som jobcenteret har tilbudt unge jobparate ledige siden implementeringen af ny ungeindsats, er nu blevet lovfæstet.
  • Derudover vil jobcenteret fremover også kontakte den ledige unge telefonisk mellem opfølgningssamtalerne, hvis ikke den unge har en sikker plan for at komme i selvforsørgelse.
  • Efter 6 måneders sammenhængende ledighed vil den unge som udgangspunkt nu blive aktiveret i en indsats, der er individuelt tilrettelagt efter den unges behov for at opnå selvforsørgelse i resten af ledighedsperioden.
 • at alle ledige i Jobcentrets ungemålgruppe som udgangspunkt deltager i et grundforløb - dette under naturlig hensyntagen til individuelle behov som beskrevet.
  • Alle unge jobparate ledige deltager som udgangspunkt i et grundforløb med henblik på at kvalificere den unges jobsøgning. Tilbagemeldingerne fra de unge er positive i forhold til både indhold, form og metode. Det vurderes desuden at grundforløbene er meget motiverende i forhold til den unges jobsøgning, og at grundforløbene sammen med de intensiverede kontaktforløb er en af årsagerne til at 70% af de jobparate unge er tilbage i job eller uddannelse inden for 3 måneders ledighed.
 • at alle ledige i Jobcentrets unge-målgruppe løbende tilbydes deltagelse i netværk.
  • Jobcenteret har løbende haft fokus på etablering af netværksgrupper for unge jobparate ledige. I oktober 2015 starter jobcenteret et nyt frivilligt tilbud med navnet "Netværkscafé for unge". Her kan unge forsikrede ledige komme og få inspiration til jobsøgning og danne netværk med andre unge ledige.
 •  

Indsatsen for åbenlyst og øvrige uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år

 

Følgende værdier blev lagt til grund for Ungeenhedens indsats for målgruppen af åbenlyst og øvrige uddannelsesparate:

 

 • At unge, der kan klare sig selv, skal klare sig selv - især at åbenlyst uddannelsesparate skal forsørge sig selv frem til uddannelsesstart
 • At de unge mødes med klare krav og forventninger om at tage en uddannelse
 • At give de unge større ejerskab i forhold til det samlede forløb
 • At tilpasse indsatsen til den unges behov
 • At anvende aktiveringsredskaberne målrettet og efter individuel vurdering - alle indsatser tilbydes med det formål at få de unge i uddannelse
 • At de unge skal i en uddannelse, som er realistisk at gennemføre, og som vil medvirke til varig tilknytning til arbejdsmarkedet

 

På udvalgsmødet den 26. marts 2014 godkendte udvalget følgende indsatser for åbenlyst uddannelsesparate og øvrige uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år. For hver punkt gives der en status:

 

 • at Ungeenheden kan bruge Produktionsskolen som en del af den unges uddannelsespålæg
  • Produktionsskolen bruges aktivt som en del af den unges uddannelsespålæg og som en del af opkvalificeringen af de unge, der ikke er parate til uddannelse.
  • I dag henvises alle unge, der søger uddannelseshjælp til at møde UU-vejledning på Produktionsskolen. Via UU-vejledning bliver den unge herigennem motiveret til at starte et forløb på Produktionsskolen, hvis den unge altså er i målgruppen for et Produktionsskoleophold. Den unges vej til Produktionsskole eller til uddannelseshjælp går med andre ord via UU på Produktionsskolen.
 • at Ungeenheden som minimum er i dialog med den passive øvrige uddannelsesparate hver 14. dag, selvom lovgivningen ikke stiller et sådant krav
  • Det tilstræbes, at der er dialog med den passive øvrige uddannelsesparate hver 14. dag. Nogle unge har brug for en endnu hyppigere opfølgning, mens andre har brug for en mindre intensiv opfølgning, men udgangspunktet er fortsat opfølgning hver 14. dag. I december 2015 afsluttes en sociologisk undersøgelse af, om de unge oplever merværdi i mødet med Ungeenheden for at evaluere på blandt andet effekten af den hyppige opfølgning.
 • at unge åbenlyst uddannelsesparate tilbydes et kursus i udarbejdelse af cv samt orientering om uddannelsesmuligheder i samarbejde med Studievalg.  
  • CV-vejledning er nu et fast tilbud, der indgår i modul 1 (generel info om ret og pligt) af 2 timer og et gruppevejledningsmodul på 2-3 timer i UU-regi.  Der er desuden etableret formaliseret samarbejde med Studievalg med fast årsrytme ift. optag på de videregående uddannelser med 2 årlige forløb ifm. studieoptagelse og studiestart.
 • at der indgås et samarbejde med Herning Frivillig Center om et tilbud om mentorordning primært rettet mod de åbenlyst uddannelsesparate
  • Der er etableret frivillig mentorordning med Herning Frivillig Center (HFC)
  • HFC vil desuden indgå i den nyetablering af Uddannelse Til Alle, der lige nu er under udvikling. HFC vil indgå i temagrupperne i den nye organisering.
 • at der arbejdes med at udvikle en fælles strategi for samarbejde med erhvervsuddannelserne omkring brobygningsforløb
  • Ungeenheden bygger bro til Herningsholm Erhvervsskole via Produktionsskolen, hvor man forsøger at lave en bred platform for unge, der ikke har en ungdomsuddannelse. Det sker blandt andet via samarbejdet om den nye kombinerede ungdomsuddannelse (KUU). Det første hold på 13 KUU-elever er etableret og er rettet mod enten uddannelse eller jobs inden for industrien.
 • at Ungeenheden indgår i et formaliseret samarbejde omkring udfaldstruede unge med lokale uddannelsesinstitutioner
  • Der er etableret samarbejde omkring opstart på især erhvervsuddannelser med klar rollefordeling, klar forberedelsesfase med videndeling omkring de unge, der kommer fra Ungeenheden og til en ungdomsuddannelse. Her bringes vejlederkompetencer, rådgiverkompetencer og ungdomsuddannelsernes viden i spil. Der er desuden særskilte aftaler med HF/VUC og SOSU-skolen og derudover særligt fokus på unge med flere frafald.
 •  

Foruden ovennævnte indsatser har Ungeenheden etableret følgende indsatser for at understøtte, at flere unge ledige kommer i uddannelse:

 

I tæt samarbejde mellem Ungeenheden og Produktionsskolen er tilbuddet "Klart jeg Kan for uddannelsesparate" etableret. UU-vejleder er underviser, og Produktionsskolen er aktør med fuldtidsansat projektleder, der bl.a. henter de unge, der ikke selv møder op.

 

Produktionsskolen har siden august 2015 haft ansvaret for læse-, skrive- og regneprøver. Produktionsskolen har nu undervisningen i dansk, matematik, engelsk samt andre relevante fag i forhold til at opkvalificere den unges muligheder for optagelse på en erhvervsuddannelse. Produktionsskolen har fået denne opgave, da undervisningen herved kan foregå i et arbejdsrelateret ungemiljø.

  

Med baggrund i de nye principper for brugen af nytteindsats har Ungeenheden intensiveret brugen af nytteindsats, så alle åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere indenfor den første uge bliver mødt med kravet om at deltage i nytteindsats, og der bliver etableret nytteindsats for den den unge senest en uge herefter. Tiden frem til start af nytteindsats anvendes til uddannelsesvejledning, jobsøgning, information om, hvad der er den unges ret og pligt – herunder pligt til selvforsørgelse (via f.eks. job eller Produktionsskolen), udarbejdelse af konkret uddannelsesplan for den unge, herunder plan for nytteindsats.

 

Ungeenheden har opprioriteret den virksomhedsrettede indsats ved at målrette jobkonsulentressourcen til markedsføring og etablering af nytte- og marginaljobs til de åbenlyst uddannelsesparate resten af 2015. Herved er det lykkedes at få lavet en nyttejob-”bank”. Det er dermed lykkedes teamet, der arbejder med de åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere at få skabt et antal faste nytteindsatspladser for at sikre, at der hele tiden er ledige nyttejobs til de åbenlyst uddannelsesparate.

 

Der er iværksat en særlig indsats for en afgrænset målgruppe af unge med behov for særlig tæt opfølgning, men med potentiale for praktikplads og uddannelse. Der er iværksat et samarbejde med Hedebocenteret, der kører et særligt forløb (”ART” – Agression Replacement Training) med denne målgruppe. Forløbet indeholder træning af sociale færdigheder, håndtering af vrede samt udvikling af den unges tankegrundlag. Forløbet blev gennemført i foråret 2015, og blev evalueret, og effekten af forløbet var positiv, og man har derfor påbegyndt et nyt forløb i andet halvår af 2015.  

 

Indsatsen for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år

Følgende værdier blev lagt til grund for indsatsen for aktivitetsparate unge ledige under 25 år:

 

 • At de unge mødes med klare krav, forventninger, respekt og forståelse
 • At tilpasse indsatsen til den unges individuelle behov
 • At fokusere på muligheder
 • At give de unge større ejerskab i forhold til det samlede forløb
 • At anvende aktiveringsredskaberne målrettet og efter individuel vurdering - med sigtepunktet på uddannelse/beskæftigelse

 

På udvalgsmødet 14. maj 2014 godkendte udvalget følgende indsatser for aktivitetsparate unge ledige under 25 år:

 

 • at indsatserne yderligere individualiseres
  • alle unge aktivitetsparate tilbydes i starten af deres ledighedsforløb et tilbud, der har til formål at afklare den unges behov med henblik på at kunne kvalificere en individuel indsats målrettet den enkelte unges behov og muligheder / tilbydes de aktivitetsparate unge ved opstart et 14 dages introforløb med det formål at give en tidlig introduktion til mulige aktiviteter med henblik på at kvalificere indsatsen. Dette forløb påbegyndes indenfor én uge.
 • at der etableres en mentororganisering
  • der er etableret en mentororganisering i Beskæftigelses- og Integrationscenter, som anvendes for alle de unge aktivitetsparate, der har behov for mentorstøtte.
 • at der udarbejdes en model for progressionsarbejde og progressionsmåling
  • der er udarbejdet og implementeret en model for progressionsmålinger for aktivitetsparate unge. Modellen bliver evalueret ved udgangen af 2015.
 • at der benyttes SMS i dialogen med unge, som det er sværest at få kontakt til
  • SMS benyttes hyppigt i kontakten med de aktivitetsparate unge – og med god effekt.
 • at der laves brugertilfredshedsundersøgelse minimum en gang årligt
  • Der arbejdes med at finde en passende model for brugertilfredshedsundersøgelser til målgruppen. Forskellige modeller undersøges i løbet af efteråret 2015.
 • at der laves opfølgning minimum hver 2. måned
  • Der laves fortsat som minimum opfølgning på målgruppens borgere hver anden måned.
 •  

De ovennævnte indsatser fastholdes alle, og derudover tilbydes de aktivitetsparate unge ved opstart et 14 dages introforløb med det formål at give en tidlig introduktion til mulige aktiviteter med henblik på at målrette indsatsen. Dette forløb påbegyndes indenfor én uge. Pr. august 2015 bliver aktivitetsparate unge desuden regne/læse-testet umiddelbart efter start på et nyt ledighedsforløb bl.a. for at kunne kvalificere den unges uddannelsesplan.

 

Den opprioreterede ungeindsats har altså fokus på at nedbringe ungeledigheden og samtidig at vejlede og støtte de unge ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse i at påbegynde og fuldføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.


Statistik over udvikling i ungeledigheden.

I det følgende gennemgås udviklingen i ungeledigheden samt udviklingen i omfanget af unge ledige under 25 år i Herning siden januar 2014

 

Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger

 

Ovenstående figur viser udviklingen i ungeledigheden fra januar 2014 til august 2015 for Herning, Vestjylland og hele landet.

Det ses, at Herning Kommune er gået fra i januar 2014 at have en ungeledighed på næsten 2 procentpoint over landgsgennemsnittet til i august 2015 at være næsten på niveau med ungeledigheden i Vestjylland og landet som helhed.

 

Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af unge ledige i Herning Kommune fordelt på de forskellige målgrupper (forsikrede ledige inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere):

 

Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger

Det ses, at antallet af unge ledige omregnet til fuldtidspersoner er faldet i alle målgrupper i perioden. Det skal dog bemærkes, at i gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere er unge omfattet af integrationsprogrammet ikke inkluderet (svarende til 70 fuldtidspersoner). Den samlede mængde af unge ledige fuldtidspersoner er i perioden faldet fra ca 800 fuldtidspersoner i januar 2014 til ca. 620 fuldtidspersoner i august 2015.

 

Nedenstående diagram viser antallet af påbegyndte og afsluttede forløb i perioden juli 2014 - juli 2015

Kilde: jobindsats.dk

NB: kontanthjælpsmodtagere under 25 år er ikke vist i diagrammet. Det skyldes, at der er meget få kontanthjælpsmodtagere under 25 år, idet betingelsen for at få kontanthjælp for unge under 30 år er, at man har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er derfor et meget lille flow i denne gruppe.

 

Det ses, at der i hele perioden er et stort flow af sager, med mange påbegyndte og afsluttede forløb pr. måned.

 

Nedenstående diagram viser udviklingen i brugen af virksomhedspraktik og nytteindsats til unge åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år i Herning Kommune i perioden marts 2015 til juli 2015:

 

Kilde: jobindsats.dk

 

Det ses, at der i perioden har været et fald i omfanget af virksomhedspraktikker til målgruppen, men at dette fald modsvares af en stignining i omfanget af placeringer i nytteindsats.

 

Samlet set kan det altså konkluderes, at ungeledigheden for unge under 25 år er faldet væsentligt i Herning Kommune siden januar 2014, og at dette fald har været større end det tilsvarende fald i ungeledigheden for landet som helhed og i Vestjylland, ligesom antallet af unge ledige fuldtidspersoner i Herning Kommune er faldet markant siden januar 2014. Derudover er antallet af virksomhedspraktikker til unge åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere faldet siden marts 2015, mens der har været en modsvarende stigning i omfanget af tilbud om nytteindsats til målgruppen.

 

Med det såvel relative som absolutte fald i antallet af unge ledige i Herning Kommune ser det altså ud til, at den opprioriterede ungeindsats har haft en positiv effekt på ungeledigheden i Herning Kommune siden januar 2014.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

I samarbejde med et konsulentfirma er der udarbejdet et nyt webbaseret nøgletalsark, der kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået uddydende på mødet i udvalget.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden august 2014 - 2015 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed

 

Ungeledighed:

Herning Kommune har siden marts 2015 haft en faldende ungeledighed, men ungeledigheden i Herning var i august 2015 lidt højere end landet som helhed (10,7% mod 10,6%)

 

Kontant- og uddannelseshjælp: 

Herning har i hele perioden siden februar 2014 haft en væsentligt lavere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed

 

Forsikrede ledige:

Herning har i perioden august 2014 - august 2015 haft en lavere andel personer målt i forhold til arbejdstyrken på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed. Herning har dog i størstedelen af perioden haft en marginalt højere andel end Vestjylland som helhed.

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i juli og august 2015 en lavere andel af sygedagpengermodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed, mens det i de foregående måneder forholdt sig omvendt.

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune har siden marts 2015 været konstant faldende.

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden september 2014 til september 2015, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i september 2015 var på niveau med samme måned sidste år og har ligget stabilt i hele perioden med undtagelse af juli 2015.

 

Førtidspension:

Der var ca 120 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i september 2015 end samme måned sidste år.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Politisk budgetopfølgning 30. september 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2015, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.155,4 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end det korrigerede budget (svarende til en afvigelse på 0,2 %).

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema, samt af vedlagte bilag:

 

 

Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold:

 

 • Det forventes et større forbrug på integrationsområdet, hvilket er afledt af at kommunen modtager flere flygtninge, end der var forudsat ved budgetlægning til 2015. Der forventes både øgede udgifter til introduktionsprogrammet samt til kontanthjælp til udlændinge. Ved halvårsopfølgningen var der ligeledes forventet et underskud på ca. 1 mio. kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge. Midlertidig boligplacering forventes dog at balancere ved denne opfølgning, hvilket skyldes at budgetrammen på området er øget med 1 mio. kr. som følge af ekstraordinær bevilling til midlertidig boligplacering jf. Byrådsbeslutning af d. 15. september 2015 (pkt. 232. Tilførsel af midler til flygtningeområdet).

 

 • Der forventes et større forbrug for unge ledige end forudsat i budgettet. Forbruget vedrører primært udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU). Ved halvårsopfølgningen var der ligeledes et forventet merforbrug på knap 1,7 mio. kr. for udgifter til Produktionsskoler. Der blev ved sidste opfølgning besluttet, at der skulle omplaceres budget fra uddannelseshjælp til produktionsskoler, da merudgift til produktionsskoler afleder en faldende udgift til uddannelseshjælp. Denne omplacering bevirker at produktionsskoleområdet balancere ved denne opfølgning.

 

 • Der forventes et lavere forbrug på medfinansiering af a-dagpenge og indsats for forsikrede ledige end forudsat i budgettet. Det forventede mindreforbrug skyldes at forventningen til antallet af forsikrede ledige i året er nedjusteret ved halvårsopfølgningen.

 

 • Der forventes et højere forbrug på førtidspensioner end forudsat i budgettet. Den stigende udgift skyldes dels at afgang fra førtidspension på gammel ordning er faldet i et lavere tempo end det var forudsat ved budgetlægningen, samt at tilgang til førtidspension på ny ordning har været højere end forudsat i budgettet.

 

 • Der forventes et lavere forbrug til kontant- og uddannelseshjælp end forudsat i budgettet. Det forventede mindreforbrug på området skyldes at antallet af personer omfattet af overførselsindkomsterne har været lavere end forudsat ved budgetlægning til 2015. Estimering af forbrug for de to funktioner omfattet af ydelserne er dog behæftet med en vis usikkerhed, hvilket skyldes IT udfordringer på landsplan if.t. registrering af aktive perioder. Problemet i 2015 har været at alle tilgange til ydelserne registreres som passive hvilket medfører en lavere refusionssats. Den estimerede udgift tager således afsæt i administrationens forventning til, hvordan nettoudgiften for ydelserne vil være i 2015 når IT udfordringerne er løst. Problem med korrekt registrering af aktive og passive forløb forventes løst inden årets udgang.

 

 • Der forventes et højere forbrug for udgifter til fleksjob end forudsat i budgettet. Den stigende udgift skyldes dels at antallet af fleksjobbere i gammel ordning er faldet i et noget lavere tempo end det var forudsat ved budgetlægningen, samt at enhedsudgiften pr. fleksjobber i ny ordning (tilkendt efter 1. januar 2013) er højre end forudsat i budgettet.

 

 • Der forventes et højere forbrug på ressource- og jobafklaringsforløb end det har været forudsat i budgettet. Den stigende udgift skyldes, at ressource- og jobafklaringsforløb begge er forholdsvis nye forløb (ressourceforløb indført 1. januar 2013 og jobafklaringsforløb indført 1. juli 2014), hvor tilgang af borgere til forløbene har været højere end forventet i 2015.

 

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på viden om bogført forbrug pr. 30. september 2015, samt på tilgængelig viden om aktivitetsniveau. Opfølgningen er desuden baseret på en prognose for udviklingen resten af året.

 

Diverse reguleringer af budgetrammen for 2015

Budgetopfølgningen viser et forventet forbrug der er 2,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget for 2015. Der forventes dog følgende korrektioner af områdets nuværende budgetramme:

 

 • Budgetrammen for området forventes at stige med 1,85 mio. kr., som følge af tilbageløb af uforbrugte budgetmidler overført til Madværkstedet i Huset no7 under serviceområde 15. Uforbrugte midler fra serviceområde 15 forventes at blive ført tilbage til beskæftigelsesområdet i forbindelse med efterårsopfølgningen. De uforbrugte ressourcer tilbageføres som følge af at projektet er blevet forsinket, hvorfor den planlagte besparelse på beskæftigelsesområdet ikke er realiseret.
 • Budgetrammen for området forventes tilsvarende at stige med 2,05 mio. kr., som følge af, at der er sket efterregulering af beskæftigelsesområdets DUT kompensation for 2015. Efterreguleringen er en del af Lov og cirkulæreprogrammet for 2016.

 

 

Bevillingsmæssig ændring i 2015 og frem

Der indstilles overflytning af 877 t. kr. fra SO 17 til SO 20, som følge af øget indsats i Rehabiliteringsteamet. Merudgiften på SO 20 skal finansieres fra SO 17 da intensivering af indsatsen forventes at medføre tilsvarende mindreforbrug på overførselsindkomster. Omplaceringen har virkning fra 2015 og frem.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der overflyttes 877.000 kr. til øget indsats i Rehabiliteringsteamet fra serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til serviceområde 20. Overflytning har virkning fra 2015 og fremadrettet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. november 2015 og i Byrådet den 17. november.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.15-P15-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Beskæftigelsesplan 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges første udkast til Beskæftigelsesplanen for 2016. Det indstilles, at udvalget drøfter udkastet med henblik på bemærkninger til det videre arbejde.

 

 

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 10. juni 2015 fastsatte udvalget de politiske temaer og årsmål for 2016.

 

Siden juni-mødet har administrationen arbejdet med at formulere beskæftigelsesplanen for 2016. Arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2016 blev igangsat med et kick-offarrangement for beskæftigelsesafdelingens ledere i august måned. Her blev lederne orienteret om hvilke beskæftigelsesmæssige udfordringer Herning Kommune står overfor de kommende år, og der blev efterfølgende arbejdet med de første input til beskæftigelsesplanen for 2016, ligesom der også blev givet input til administrative årsmål.

 

De mange input er nu blevet bearbejdet og skrevet ind i første udkast til beskæftigelsesplanen for 2016.

 

Beskæftigelsesplanen er bygget op på følgende måde;

 • Først i planen gives et overblik over de aktuelle og forventede beskæftigelsespolitiske udfordringer i Herning Kommune.
 • Så gennemgås beskæftigelsesministerens udmeldte mål og indsatsområder for 2016, samt hvordan disse er tænkt ind i forhold til Herning Kommunes temaer og årsmål for indsatsen i 2016.
 • Efterfølgende gennemgås så de lokale temaer og årsmål for indsatsen i 2016 med en beskrivelse af nuværende indsatser og kommende initiativer fordelt på de 3 temaer og dertilhørende årsmål.
 • Efter temaer og årsmål gives en status for det øvrige samarbejde med de lokale virksomheder.
 • Herefter gives en status og beskrivelse af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
 • Afslutningsvis indeholder beskæftigelsesplanen en redegørelse for temaer, der er særligt aktuelle i 2016 nemlig integrationsindsatsen og refusionsomlægningens betydning for indsatsen.

 

Til punktet er vedhæftet den foreløbige udgave af Beskæftigelsesplanen for 2016.

 

På mødet vil desuden blive givet en status for arbejdet med formuleringen af de administrative årsmål.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter det fremlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2016
at administrationen udarbejder fornyet udkast til næste møde i udvalget på baggrund af de faldne bemærkninger.

Beslutning

Udvalget drøftede udkastet, og administrationen udarbejder herefter fornyet udkast på baggrund af de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.17.06-A00-2-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Status på CEBs informationsstrategi overfor virksomhederne om sygefraværsindsatsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ulla Høy Henriksen

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 10. juni .2015 CEBs informationsstrategi, og investerede knap 200.000 kr. i en kampagne om fast track som nyt tilbud i sygedagpengelovgivningen, der giver mulighed for at tilbyde en hurtigere opfølgning i sager.

 

Udvalget orienteres med denne sag om status for Phonerkampagne målrettet knap 1800 virksomheder er gennemført, 90% har efterfølgende modtaget faktaark, og 60% abonnerer nu på et nyhedsbrev fra CEB sygefravær og jobfastholdelse, hvoraf det første netop er udsendt.

Sagsfremstilling

CEB ønsker at etablere, vedligeholde og udbygge en professionel og kontinuerlig kommunikation til de lokale Herning virksomheder ift. fastholdelse. Dette falder i tråd med sygedagpengereformens intentioner om, at Fast track-ordningen skal udbredes og anvendes langt mere end tilfældet er i dag. Fast track ordningen handler om, at medarbejdere, der er i farezonen for blive langtidssygemeldte i mere end 8 uger tilbydes en hurtigere opfølgning,

 

Den intensive phonerkampagne er nu gennemført. Den havde til formål at sikre, at en lang række relevante virksomheder dels fik et konkret kendskab til ordningen, samtidig med at der blev indhentet email-tilladelser til brug for et online-marketing system (inklusiv et redaktørabonnement gældende for 12 måneder).

 

Phonerkampagnen blev gennemført af virksomheden Wanek og Myrner på CEBs vegne.

De har været i kontakt med knap 1800 lokale virksomheder, hvoraf godt 1000 (mod forventet 600) har takket ja til at modtage efterfølgende nyhedsbreve fra CEB.

 

1.758 private virksomheder i Herning Kommune blev kontaktet pr. telefon
90% af dem sagde Ja, tak til at modtage et faktaark om Fast track

60% af dem sagde Ja, tak til fremadrettet hvert kvartal at modtage et Nyhedsbrev fra CEB

 

Dette flotte resultat vidner om, at virksomhederne har taget godt imod vores kampagne.

Der foreligger en evaluering af selve phonerkampagnen med bl.a. telefoninterview blandt virksomhederne, der vil indgå i evalueringen af den samlede informationsindsats.

 

Første elektroniske nyhedsbrev er netop udsendt til 1200 virksomheder og næste udsendes i begyndelsen af december 2015. Nyhedsbrevet er vedlagt som bilag, men fremstår flottere elektronisk via dette link: Nyhedsbrev fra CEB sygefravær og jobfastholdelse

 

Da de juridiske definitioner på en rigtig fast track sag er meget snævre, har vi ikke set kampagnen resultere i flere konkrete fast track sager. Men vores fastholdelsesteam får stadig flere henvendelser og fastholdelsesforløb i gang, både nogle forebyggende sygemelding (og dermed for tidlige til teknisk set at være fasttrack sag) og nogle tidligere i forløbet end ellers, men ikke rammende tidsintervallet/målgruppen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering om gennemført uddannelsesdag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som led i samarbejdsaftalen mellem CBL og BSK, afviklede UU i samarbejde med alle skoler og samtlige ungdomsuddannelser i Herning et forsøg med en fælles uddannelsesdag for alle elever i 8. årgang, og deres forældre. Målet var at sætte fokus på og kvalificere valget af introduktionskursus, men også give forældrene en reel mulighed for at få svar på andre uddannelsesmæssige spørgsmål.


Arrangementet d. 8. Oktober 2015 var velbesøgt, og der er generelt gode tilbagemeldinger fra de besøgende og medvirkende parter.

Sagsfremstilling

Uddannelsesdagen havde til formål at klæde forældrene til elever i 8. klasse bedre på til at løfte den nye opgave, de har fået i valgprocessen, og konceptet ser ud til at virke godt.

Aftenen blev afviklet i Sportscenter Holing. En stram styring af indbydelse til bestemte tider, og en god kombination af korte præcise introducerende oplæg ved UU, efterfulgt af de unge og forældrenes mulighed for frit at "shoppe rundt" hos ungdomsuddannelserne. Det gav et helt unikt miljø i Opvisningshallen hvor alle ungdomsuddannelser, havde lavet gode stande med plads til forældre og elever, samt god information.

Måden at indkalde forældrene på ser ud til at have givet et godt fremmøde, i alt deltog 2087 borgere. Skolerne undersøger efterfølgende i klasserne, hvordan den lokale repræsentation har været. 

 

UU havde rig mulighed for dialog med forældre og elever, samt for at høre hvad de syntes om konceptet. Mange forældre udtrykte at de var glade for måden, det blev holdt på. De fremhæver især, at man frit kunne gå rundt, få god information fordi så mange ting havde ændret sig, siden de selv tog uddannelse, at få et lille overblik over mulighederne, og blive guidet i starten med et oplæg om, hvad der godt at lægge vægt på.

En tilkendegivelse med smileys udgjorde en let form for evaluering ved udgangen. Den er ikke dybdegående men viser kun tendenser. En sjov observation når evalueringen skulle udfyldes eller laves var, at de unge havde en tendens til at være mere neutral i deres tilkendegivelse end forældrene. Eleverne gav ofte en smiley midt i og forældrene en eller endog en dobbelt smiley.


Evalueringsresultat (med en svarprocent på 45%, nogle familier afleverede kun 1 sammen):
2 glade smileys: 269
1 glad smiley: 507
1 tilfreds smiley: 126
1 sur smiley: 19
2 sure smileys: 18

 

Samarbejdsgruppen fik hjælp fra Produktionsskolen, dels til skiltearbejde men især lån af et hold friske unge der sørgede for at alle blev guidet rundt, fik billetter, og at der lå informationsmateriale på stolene samt sikre at oplægsstederne tog sig pænt ud til næste hold. Disse unge var fine rollemodeller.

 

Evaluering og erfaringerne indgår i planlægningen af næste års uddannelsesdag for de nye 8. klasser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødekalender 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2016.

 

Sagsfremstilling

Der foreslås afholdt 11 møder i Beskæftigelsesudvalget i løbet af 2016.

 

Byrådet henstiller til, at der afholdes fagudvalgsmøder til behandling af de politiske budgetopfølgninger i følgende uger i 2016:

 

 • 21-23
 • 32-33
 • 43-44 

 

Henstillingen sker for at sikre, at fagudvalgenes behandling af de politiske budgetopfølgninger placeres i respekt for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådets mødekalender jf. Byrådets beslutning af 15. september 2015.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at forslag til mødeplan for 2016 godkendes.

Beslutning

Mødet i uge 44 flyttes til uge 43 hvis muligt. Øvrige datoer er godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-991-07 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Støtte til unge ledige

 

Sagsnr.: 00.01.00-K03-1-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  
 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer