Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 28. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Drøftelse af fleksjobstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Et flertal af Herning Kommunes Byråd indgik i efteråret 2020 et to-årigt budgetforlig for 2021 og 2022. Med dette punkt fremlægges et forslag til en proces for arbejdet med følgende punkt for budgetforliget:

"Forligspartierne ønsker, at Beskæftigelsesudvalget inden for den samlede økonomiske ramme igangsætter et løft af indsatsen for fleksjobbere, der ligger ud over både det nuværende serviceniveau og det, der kræves i loven. Over årene forventes initiativet at give både menneskelige og økonomiske gevinster."

Sagsfremstilling

Med dette punkt vil udvalget blive præsenteret for oplæg som opstart på den politiske drøftelse af strategien for fleksjobområdet på baggrund af drøftelser på udvalgsmøde den 24. februar 2021. Denpolitiske drøftelse forventes af forsætte på de kommende møder i udvalget.


Oplægget er vedlagt dette punkt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget starter op på drøftelsen af strategien for fleksjobområdet.

Beslutning

Udvalget startede op på drøftelserne. Administrationen arbejder videre med sagen på baggrund af de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-7-21 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Status på arbejdet med opkvalificeringsstrategien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres udvalget om status på arbejdet med at løfte ufaglærte til faglærte.Sagsfremstilling

I Herning Kommune er der - såvel som i landets øvrige kommuner - mangel på kvalificeret, faglært arbejdskraft. Manglen på faglært arbejdskraft gælder blandt andet på områderne Social- og Sundhed, Landbruget, Bygge og Anlæg samt visse inden for visse håndværksfag - heriblandt tømrer- og elektrikerfagene.


I forbindelse med vedtagelsen af Budgetforlig 2021 besluttede forligspartierne, at Herning Kommune skal udarbejde en opkvalificeringsstrategi som skal sikre, at flest mulige ufaglærte uddannes til faglærte - forligsteksten er formuleret som følger:Et af de helt centrale og mest effektive redskaber i arbejdet med at løfte ufaglærte til faglærte er brugen af "Voksenlærlingeordningen". Voksenlærlingeordningen indebærer, at voksenlærlinge over 25 år er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til - hvis der inden for faget ikke findes sådanne overenskomster, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.Målgrupperne for Voksenlærlingeordningen

Målgrupperne for voksenlærlingeordningen er nedenstående, og der kan gives tilskud som følger:


 • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
 • Ledige faglært med mere end 3 måneders ledighed. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
 • Beskæftigede ufaglærte. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.
 • Beskæftigede faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.Brugen af voksenlærlingeordningen i Herning kommune

Social- og Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet vedlagte oversigt over aktuelt igangværende voksenlærlingeforløb i Herning-virksomheder (bilag 1). Heraf fremgår blandt andet,


 • at der pr. januar 2021 var i alt 145 aktive sager på voksenlærlingeforløb i Jobcenter Herning (diagram 1)
 • at der pr. januar 2021 var flest aktive sager på voksenlærlingeforløb inden for brancherne "Industriel produktion", "Sundhedsvæsen" samt "Bygge og anlæg" (diagram 1 og 1a)
 • at der pr. januar 2021 var færrest aktive sager på voksenlærlingeforløb inden for brancherne "IT og Kommunikation", "Hotel og restauration", "Nærings og nydelsesmiddel" samt "Design og formgivning" (diagram 1 og 1a)
 • at størstedelen af voksenlærlingene kommer med baggrunden "ufaglært i beskæftigelse" (tabel 1, opgjort pr. nov. 2020) - herefter følger voksenlærlinge med baggrunden "ufaglært eller faglært med forældet uddannelse, ledig"
 • at mænd udgør ca. 61 % af samtlige voksenlærlinge og kvinder udgør 39 % af samtlige voksenlærlinge (tabel 1, opgjort nov. 2020)
 • at der aktuelt er 102 igangværende voksenlærlingeforløb i Herning-virksomheder (Tabel 2) - eksl. Herning-virksomheder med lærlinge fra andre kommuner*


*Det skal bemærkes, at den statistiske opgørelsesmetode i forhold til "Aktuelt igangværende voksenlærlingeforløb i Herning-virksomheder" ikke gør det muligt at medtage voksenlærlinge, som er ansat i et voksenlærlingeforløb i Herning-virksomheder, men som har bopæl i anden kommune.Igangværende initiativer med henblik på at styrke brugen af voksenlærlingeordningen i Herning kommune

Jobcenter Hernings igangværende initiativer med henblik på at styrke brugen af voksenlærlingeordningen er beskrevet i vedlagte bilag 2, hvoraf det fremgår at Jobcentret har iværksat en række tiltag med det formål at øge brugen af voksenlærlingeordningen:


 • Jobcentret har generelt meget stort fokus på mulighederne i Voksenlærlingeordningen i mødet med de ledige
 • Jobcentret arbejder tæt sammen med Herningsholm Erhvervsskole omkring voksenlærlinge på smede-, industritekniker- og vvs-områderne – dels når en virksomhed konkret mangler én eller flere lærlinge eller når én eller flere ledige mangler praktikplads
 • Jobcentret samarbejder tæt med Sundhed og Ældre v/ Herning Kommune og SOSU-skolen omkring markedsføring på Herning Kommunes hjemmeside og på SOSU-skolens hjemmeside – Jobcentret, FOA, SOSU-skolen og Sundhed og Ældre mødes én til to gange årligt med henblik på opsamling, evaluering og koordinering af nye initiativer
 • Jobcentret udfører opsøgende arbejde i regi af det lokalt koordinerende samarbejde (LKS) med deltagelse af Herningsholm Erhvervsskole, Uddannelsescenter Holstebro, 1 virksomhedskonsulent fra Jobcentret samt 1 konsulent fra Erhvervsrådet: Det opsøgende arbejde har fokus på opkvalificeringsbehov og muligheder – herunder mulighederne i brugen af voksenlærlingeordningen.
 • Jobcentret deltager i en fælles initiativer i regi af samarbejdet i "Vestalliancen" - herunder deltagelse i fællesmøder med VEU-konsulenter, koordinering af samarbejdet omkring brugen af realkompetencevurdering (RKV) samt udarbejdelse af fælles standarder for håndtering af voksenlærlingeordningen på tværs af jobcentrene.


Samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation omkring kommende initiativer

Social og Beskæftigelsesafdelingen arbejder sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) omkring kommende initiativer, som kan bidrage til at styrke brugen af voksenlærlingeordningen. Aktuelt overvejes eller arbejdes med følgende initiativer:


 • Et VIP-arrangement med deltagelse af ca. 30 virksomheder, med det formål at flest mulige af de deltagende virksomheder committer sig til at gøre brug af voksenlærlingeordningen - Dansk Metal og DI er hovedaktører i dette, understøttet af selvstændig arbejdsgruppe med repæsentation fra Herning Kommune


 • FH tager initiativ til nedsættelse af en bredere sammensat følgegruppe, som skal arbejde med og følge op på kommende initiativer - følgegruppen forventes at have deltagelse af relevante aktører herunder FH, Dansk Industri, Herning Kommune samt relevante uddannelsesinstitutioner.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-21 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Tidlig pension (Arne-pension) - finansiering og besparelse på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xSagsresume

Med dette punkt orienteres om den politiske aftale om tidlig pension (Arne-pensionen) og de indtil videre kendte konsekvenser i forhold til beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Den 21. december 2020 vedtog et flertal i folketinget lov om ret til tidlig pension for borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet.


Vedtagelsen var et led i udmøntningen af "Aftale om en ny ret til tidlig pension af 10. oktober 2020" mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Med aftalen indføres en ny ret til tidlig pension, som skal give dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet, mulighed for en værdig tilbagetrækning.


Med vedtagelsen indføres en ny ret til tidlig pension for personer, der har 3 år eller mindre til folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. For at sikre, at ordningen med Tidlig Pension målrettes de personer, der er startet tidligt med at arbejde, og som har haft et langt og ofte fysisk hårdt arbejdsliv, vil ordningen blive baseret på, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet målt 6 år før folkepensionsalderen.


Tidlig pension adskiller sig fra seniorpension, ved at seniorpension er en visiteret helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for seniorer med en arbejdsmarkedstilknytning svarende til 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse. Seniorpension kan tilkendes i op til 6 år før folkepensionsalderen og forudsætter, at arbejdsevnen i forhold til seneste job er på 15 timer eller mindre. I modsætning hertil er tidlig pension en ret.


Det forventes, at tidlig pension fra 2025 og frem vil koste samfundet 3.500 mio. kr., heraf fremgår det, at 1.100 mio. kr. skal findes gennem en nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats. Det er dog ikke nærmere beskrevet i hverken den politiske aftale eller lovteksten, hvad indholdet i en sådan nytækning af den kommunale beskæftigelsesindsats rummer.


I aftalen fremgår følgende:


"Aftalepartierne er enige om, at det er vigtigt med en stærk beskæftigelsesindsats, som understøtter, at flest mulige ledige kommer i arbejde. Omdrejningspunktet for den aktive beskæftigelsesindsats er jobcentrene. Jobcentrene er imidlertid ramt af for meget bureaukrati, og for mange ledige får ikke den individuelle hjælp, som de har behov for i jobcentret.Det ønsker aftalepartierne at forbedre.


I 2019 blev der brugt næsten 13 mia. kroner på den aktive beskæftigelsesindsats, som dækker udgifter til aktiveringstilbud og driften af jobcentrene. Aftalepartierne er enige om, at der er et potentiale for at reformere den kommunale beskæftigelsesindsats, så de årlige udgifter til beskæftigelsesindsatsen bliver reduceret med op til 1,1mia. kr. Dette skal understøttes af en nytænkning i forhold til beskæftigelsesindsatsen, så jobcentrene, bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn.


Ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsatsskal samlet set tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Aftalepartierne forpligter sig på at tilvejebringe besparelsen og vil i 2021 mødes og aftale den konkrete udmøntning".


I aftalen fremgår det, at regeringen i 2021 vil komme med et udspil til besparelsen på beskæftigelsesindsatsen.


Når det præcise indhold og omfang af besparelserne er kendt, vil der blive iværksat en proces for håndteringen af disse.


Den politiske aftaletekst er vedlagt dette punkt.


Loven om ret til tidlig pension trådte i kraft 1.januar 2021, og de første udbetalinger af tidlig pension finder sted fra 1. januar 2022.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene:


Der bliver i det følgende givet en kommentering af nøgletallene. Kommenteringen er lavet pba. af vedlagte nøgletalsrapport.


Bruttoledighed:

Herning har i hele perioden har haft en lavere bruttoledighed end landet som helhed.

Status februar 2021: Herning 4,1%; Hele landet 5,0%


Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i februar 2021 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men højere end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken februar 2021: Herning (11,0%). RAR Vestjylland (11,5%). Hele landet (10,4%).


Udviklingen i unge på offentlig forsørgelse har været relativt dårligere for Herning Kommune end for landet som helhed det seneste år. Det ser ud til, at udviklingen især er sket i forhold til antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere. Her har Herning Kommune i hele perioden (og også forud herfor) ligget med en højere andel end hele landet, men hvor hele landet siden maj er faldet ca. ét procentpoint ift. uddannelseshjælpsmodtagere under 25 i andel af arbejdsstyrken, så er Herning Kommune kun faldet ca. en halv. Samtidig har Herning Kommune også haft forholdsvis flere unge på sygedagpenge og i fleksjob. Samlet set ser det dog ud til, at det primært er forskellene i udviklingen af mængden af uddannelseshjælpsmodtagere, der er hovedårsag til den relativt dårlige udvikling i andelen af offentligt forsørgede under 25 år i Herning Kommune.


I 3. kvartal 2020 skiftede Herning Kommune - som den første kommune - ydelsessystem til KY (Kommunernes Ydelsessystem). I forbindelse med skiftet af system og dermed datakilde, har Herning Kommune sammen med jobindsats.dk valideret på de nye data fra KY og sammenlignet disse med de data, der blev leveret fra det tidligere ydelsesessystem til jobindsats.dk. Der er i den forbindelse ikke opdaget fejl eller uforklarlige udsving i antal ydelsesmodtagere i forbindelse med overgangen til KY.


Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse:

Herning har siden september 2020 haft en andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken på niveau med landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2021: Herning (3,8%). Hele landet (3,8%)


Forsikrede ledige:

Herning Kommune har i hele perioden haft en lavere andel af forsikrede ledige end landet som helhed, men siden juni 2020 en lidt højere andel end RAR Vestjylland som helhed.

Status februar 2021: Herning: 3,3%, RAR Vestjylland: 3,1%; Hele landet: 4,3%


Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i februar 2021 en andel af sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken, der var lidt over niveau for landet som helhed.

Status februar 2021: Herning 3,5%; Hele landet 3,4%


Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i januar 2020 end samme måned sidste år.

Antal forløb januar 2020: 1.504 forløb


Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste 13 måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2021: Herning (0,6%). Hele landet (0,4%)


Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob har ligget stabilt i størstedelen af perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i februar 2021 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner februar 2021: Fleksjob (1.560). Ressourceforløb (239). Ledighedsydelse (319).


Førtidspension:

I Herning Kommune var der i februar 2021 24 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension end samme måned sidste år.

Status februar 2021: Herning 3.796 fuldtidspersoner.


Særligt om forsikrede ledige:
Vedlagt dette punkt er en minianalyse af de forsikrede ledige pr. 17-03-2021 i Herning Kommune.

Analysens hovedkonklusioner er:

 • størstedelen af de forsikrede ledige havde en sammenlagt varighed på 26 uger eller derunder, og ud af de 1.653 forsikrede ledige havde 49% en sammenlagt ledighed på 13 uger eller derunder
 • 55% af de forsikrede ledige var kvinder
 • der var flest forsikrede ledige i aldersgruppen 30-39 år, og gruppen af forsikrede ledige under 40 år udgjorde ca. 51% af det samlede antal forsikrede ledige
 • størstedelen af de forsikrede ledige var medlem af Kristelig A-kasse, Faglig Fælles A-kasse (3F A-kasse), HK eller Det faglige hus. Ca 54% af de forsikrede ledige var den 17. marts medlem af disse 4 a-kasser.
 • Af de 1.653 forsikrede ledige havde 1.384 dansk statsborgerskab. Størstedelen af de forsikrede ledige med andet statsborgerskab end dansk kommer fra Østeuropa. Heraf flest fra Rumænien og næstflest fra Polen


Følgende tal baserer sig på en manuel gennemgang af 101 udvalgte cprnumre blandt de 1.653 forsikrede ledige i Herning Kommune den 17-03-2021. Den manuelle gennemgang viser:


 • at størstedelen af de forsikrede ledige i stikprøven havde enten en erhvervsfaglig uddannelse eller grundskolen som højst gennemførte uddannelse
 • at størstedelen af de forsikrede ledige senest har arbejdet indenfor følgende brancher: Kultur, Fritid og anden Service, Offentlig Administration, undervisning og Sundhed eller Handel og Transport mv.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Danskuddannelsen.Tilbagemelding på tilsynsrapport

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 18. november 2020 behandlede og godkendte Beskæftigelsesudvalget Herning Kommunes rapport over det gennemførte tilsyn med Danskuddannelsen i perioden fra 1. december 2018 til 30. november 2020.


Under dette punkt orienteres udvalget om Styrelsen for International Rekruttering og Integration´s tilbagemelding på tilsynsrapporten.


Sagsfremstilling

På mødet den 18. november 2020 behandlede og godkendte Beskæftigelsesudvalget Herning Kommunes rapport over det gennemførte tilsyn med Danskuddannelsen i perioden fra 1. december 2018 til 30. november 2020, og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har nu fremsendt vedlagte bemærkninger tilsynsrapporten.


Af SIRI´s overordnede vurdering fremgår det:


 • At "det er Styrelsens vurdering, at tilsynet overordnet set føres tilfredsstillende, dog med bemærkninger til særligt det pædagogiske tilsyn"


Af Styrelsens uddybende bemærkninger til tilsynsrapporten fremgår det endvidere, at "......det er Styrelsens vurdering, at redegørelsen fra Herning Kommunes tilsyn med Lærdansk Herning vidner om et organisatoriske veltilrettelagt tilsyn, med relevante fokusområder gældende alle tre temaer (det pædagogiske, det administrative og det økonomiske tilsyn). Det fremgår, at der er inddraget faglige kompetencer i faget dansk som andetsprog for voksne, men det er svært at se ud af rapporten, hvordan disse kompetencer er anvendt. Det fremgår i den forbindelse, at der ikke er foretaget et praksisforankret pædagogisk tilsyn med observation...."


Konkluderende skriver SIRI, at "Kommunen anbefales at etablere et gennemgående tilsyn med større metodevarians samt at genoptage det praksisorienteret tilsyn. Kommunen skal derudover ikke foretage yderligere skridt i forbindelse med tilsynsrapporten fra 2018 - 2020"


Social- og Beskæftigelsesafdelingen tager SIRI´s bemærkninger til tilsynsrapporten til efterretning. De konkrete anbefalinger omkring gennemførelsen af det pædagogiske tilsyn vil indgå i Herning Kommunes fremadrettede drøftelser med den nye leverandør, Sprogcenter Midt omkring tilrettelæggelsen af det pædagogiske tilsyn.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-K01-2-21 Sagsbehandler: Vinni Guldhammer  

Forvaltningsrevision 2020 - Kommunens anvendelse af private beskæftigelsestilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som led i revision af Herning Kommune for 2020 er der foretaget juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af kommunens anvendelse af private beskæftigelsestilbud på kontant- og uddannelseshjælpsområdet.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagsfremstilling

Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det betyder, at der udføres forvaltningsrevision med det formål, at påse om der i Herning Kommunes forvaltning af beskæftigelsesordningerne tages skyldige økonomiske hensyn, det vil sige, om der fokuseres på sparsommelighed, effektivitet og produktivitet.

Formålet er fokusering på to væsentlige delområder inden for økonomistyring, nemlig styringsgrundlaget og styringsinformationen, hvor der er opstillet følgende to revisionsmål, som vil afdække denne forvaltningsrevision:

- Er der en klar sammenhæng mellem de overordnede beskæftigelsespolitiske mål, og de mål der er opstillet i det udførende led, det vil sige, at der er en rød tråd i styringsgrundlaget?

- Har de enkelte ledelsesniveauer relevant (fx tidstro) og forståelig styringsindormation (økonomisk, aktivitet, service og kvalitet) til deres rådighed?

Det er revisionens overordnede vurdering, at Herning Kommune har en velfungerende anvendelse af private beskæftigelsestilbud på kontant- og uddannelseshjælpsområdet. Det er vurderingen, at der er etableret et solidt styringsgrundlag og styringsinformation i form af arbejdsgangsbeskrivelser, tilbudsvifter, opfølgning mv.

Der vurderes endvidere, at der er etableret et velfungerende ledelsestilsyn. Der er stikprøvevis gennemgået konkrete kontant- og uddannelseshjælpssager med henblik på at vurdere anvendelsen af private leverandører og generel opfølgning.

Sagsgennemgangen har ikke givet anledning til kommentar.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-6-21 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Generel orientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt tilbydes udvalget kortfattet orientering om aktuelle tiltag og forhold af relevans for fagområdet.

Sagsfremstilling

Delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen (BEK nr 646 af 13/04/2021)

Den 15. april 2021 trådte en ny bekendtgørelse vedr. devis genåbning af beskæftigelsesindsatsen i kraft. Med den nye bekendtgørelse er det igen muligt at igangsætte virksomhedsrettede tilbud med fysisk fremmøde samtidigt med, at der er mulighed for at bevilge tilbud om nytteindsats og øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til borgere, som vurderes at være i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Herning Kommune agter at bringe de nye muligheder i anvendelse. Orienteringsskrivelse fra Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering til kommuner, jobcentre og a-kasser er vedlagt som bilag.


Sognenedlukninger

Fra den 12. april 2021 blev det pålagt kommunerne at nedlukke sogne, der opfyldte tre kriterier på samme dag. Sognene må genåbne efter de i 7 dage ikke opfylder alle tre kriterier.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når:

 • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
 • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste 7 dage
 • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere


Herning Kommune lukkede på denne baggrund Hedeager Sogn fra den 13. april 2021 og Fredens sogn blev nedlukket fra den 14. april 2021.

For Social- og Beskæftigelsesområdet har det betydet at sprogskolen er lukket, da den ligger i Fredens Sogn og derudover har medarbejdere i de pågældende sogn haft børn hjemme, hvis skolen har været lukket ned.


Selvpodning på sprogskoler

Pr. 21. april 2021 har kommunen ansvaret for at drifte supervision af selvpodning for ansatte og kursister på sprogskolerne. Grundet ovenstående sognenedlukning er Lær Dansk Herning pt. lukket ned til og med den 25. april 2021. Derudover har de valgt at først genåbne den 4. maj 2021 grundet travlhed med virksomhedsoverdragelse. Social- og Beskæftigelsesafdelingen har derfor ansvaret for at drifte supervision af selvpodning på Sprogcenter Midt - Herning i samarbejde med Ikast-Brande Kommune fra den 4. maj 2021. Det er ved at blive afklaret, hvordan denne opgave løses bedst.


Vaccination af udsatte

Mandag den 26. april og torsdag den 29. april 2021 vaccineres hjemløse og meget udsatte borgere i Herning Kommune. Nogle borgere vil blive vaccineret på fx varmestuen, imens andre køres ind til vaccinationscentret uden for arbejdstid. Borgerene bliver vaccineret med Pfizer-BioNTech vaccinen og skal dermed have anden vaccine senere.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Kort opsamling af fagudvalgs relevante emner på seneste møde i Byrådet.