Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 27. januar 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Opfølgning på investeringer på sygedagpengeområdet - Sammen om fastholdelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status på et ud af tre investeringsforslag, som Byrådet godkendte den 5. marts 2019. Det handler om investeringsforslaget om sammen om fastholdelse på området sygefravær og jobfastholdelse.

Sagsfremstilling

Sammen om forebyggelse

Fra august til november 2019 blev forebyggelsesindsatsen - ’Sammen om fastholdelse’ - introduceret for Hoved-MED, ledere og medarbejdere i Herning Kommune.


’Sammen om forebyggelse’ består af flere parallelle aktiviteter.


Forebyggelsesteamet
Forebyggelsesteamet blev etableret i august 2019. Alle ledere og medarbejdere kan kontakte Forebyggelsesteamet, hvis man vurderer, at man selv eller en medarbejder er i risiko for en sygemelding.
Henvendelsen kan ske anonymt. Forebyggelsesrådgiveren tilbyder råd og vejledning, en kortlægning af problemstillingen og sparring med henblik på at forebygge et sygefravær. Forebyggelsesrådgiveren har også mulighed for at henvise til fx coach, søvnhold, stresshåndtering eller fysioterapeut – og har også mulighed for at holde oplæg på arbejdspladser om forebyggelse af sygefravær.

Fra oktober 2019 til december 2020 har forebyggelsesrådgiverne haft 226 registrerede henvendelser. 105 af henvendelserne kommer fra Sundhed og Ældre, 66 kommer fra Center for Børn og Læring (ofte skoler og dagtilbud), imens de resterende kommer fra de øvrige forvaltninger. 117 af medarbejderne er blevet anbefalet af andre at henvende sig, 54 har henvendt sig uden en anbefaling fra andre, imens 51 henvendelser er sket gennem arbejdsgiver/leder.

Knap halvdelen af henvendelserne afhjælpes ved den første samtale, imens halvdelen munder ud i et individuelt tilbud som f.eks. et coach-forløb eller fysioterapeutisk vejledning.


41 medarbejdere har besvaret et spørgeskema omkring forebyggelsesindsatsen. Her svarer 100 % at de har fået hjælp til deres problemstilling, 100 % svarer at de vil anbefale andre at kontakte en forebyggelsesrådgiver, 88 % svarer at samtalen kan have været med til at forebygge en sygemelding og 56 % har haft mere end en samtale.


Årsag bag henvendelserne er primært angivet som udfordringer med stress eller arbejdsmiljø:

73 - arbejdsrelateret stress

46 - privat og arbejdsrelateret stress

48 - arbejdsmiljø

20 - sygdomshåndtering

12 - sundhed

10 - børn og familie

10 - privat stress

6 - ikke angivet
1 - lovgivningsmæssige spørgsmål


Forebyggelsesteamet samarbejder i 2021 med Sundhed og Ældre i STAR puljeprojektet ’Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen’, hvor plejecentre og Rehabiliteringscenteret skal introduceres til forebyggelsesteamet og de indsatser, som vil kunne ramme deres behov i forhold til at lykkes med at nedbringe sygefraværet.


Indtil nu er Forebyggelsesteamet primært blevet markedsført over for Herning Kommunes arbejdspladser, men i den nærmeste fremtid vil kendskabet til Forebyggelsesteamet og dets tilbud også blive udbredt til private arbejdspladser. Det vil ske gennem en pressemeddelelse, hvor det vil blive annonceret, at det er muligt for alle virksomheder beliggende i Herning kommune at kontakte en forebyggelsesrådgiver.Pilotprojekter

Hjemmeplejen
I oktober 2019 oprettede Sygefravær og Jobfastholdelse en satellit ude i alle hjemmeplejens distrikter, hvor medarbejdere kunne komme ind og snakke anonymt med en forebyggelsesrådgiver. Satellitten blev lukket i marts 2020 pga. corona restriktionerne, men tilbuddet om samtale med en forebyggelsesrådgiver overgik blot i stedet til den hotline, som også er tilgængelig for alle andre medarbejdere og ledere i Herning kommune. Satellitfunktionen vil ikke blive genetableret i hjemmeplejen, men fortsætte som en telefonisk hotline.

Der var ikke mange henvendelser i satellitfunktionen, da medarbejderne 1) ikke brød sig om, at kollagerne kunne se, at de gik ind til forebyggelsesrådgiveren, 2) glemte at forebyggelsesrådgiveren var der eller 3) ikke kunne få det til at passe med det tidspunkt de var inde på kontoret. Men en del af medarbejdere blev bekendt med muligheden for at kontakte en forebyggelsesrådgiver og ringede, når det passede. De henvendte sig om en række forskellige emner som fx arbejdsmiljø, problemer i hjemmet med børn, hjemløshed, rygning og kost. Lederne oplevede, at de nu selv huskede nemmere på, at de kunne kontakte forebyggelsesrådgiverne, hvis en medarbejder begyndte at udvise tegn på mistrivsel. Dette er også baggrunden for, at det er vurderet, at en telefonisk hotline fremadrettet er den mest velegnede løsning i hjemmeplejen.


Udover satellitfunktionen har Forebyggelsesteamet udbudt sundhedshold med fysisk aktivitet ugentligt og et ryge-stop-hold i samarbejde med Sundhed og Ældre.


I 2020 har Forebyggelsesteamet endvidere udarbejdet en Sundhedsprofil på Hjemmeplejen, baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 97 medarbejdere. Resultatet er formidlet til Hjemmeplejen.


Børnehave

På baggrund af arbejdet med sundhedsprofilen indledte forebyggelsesteamet og Sundhed og Ældre et samarbejde med en børnehave i Herning Kommune. Der blev udarbejdet en sundhedsprofil, hvor 71 medarbejdere ud af 97 besvarede spørgeskemaet. Herefter blev der udarbejdet indsatsområder i samarbejde med medarbejdere og ledere i den pågældende børnehave. Sundhedsprofil og indsatsplan blev udarbejdet fra januar til februar 2020 og skulle gå i gang medio marts 2020. Det er udsat på ubestemt tid grundet Covid-19.


Faste kontaktpersoner

Sygefravær og Jobfastholdelse har som en del af forebyggelsesindsatsen tildelt alle afdelinger i Herning Kommune 2-3 faste kontaktpersoner. Dette var bl.a. et ønske fra styregruppen ”Sygefravær og fastholdelse”. De faste kontaktpersoner er fastholdelsesrådgivere, der håndterer alle sygedagpengesager fra de pågældende afdelinger. Derudover kan lederne ad hoc kontakte de faste kontaktpersoner omkring sygemeldinger på vej, optrapningsplaner, støttemuligheder og lignende.

De faste kontaktpersoner oplever, at det fungerer godt at opbygge en tættere relation til lederne, så de hurtigere får et godt samarbejde omkring ny-sygemeldte medarbejdere. De oplever, at samarbejdet er mere effektivt sammenlignet med øvrige fastholdelsessager. Der er igennem relationen opbygget en forståelse for hinandens opgaver, roller og en tillid, der gavner samarbejdet omkring medarbejderen.

Igennem rollen som fast kontaktperson har fastholdelsesrådgiverne desuden opnået et øget branchekendskab. Dette gør det nemmere at hjælpe til at finde alternative arbejdsopgaver til en delvis raskmelding og fx have kendskab til særlige ferieregler på skoleområdet.


Primo 2021 vil hvert team af faste kontaktpersoner og afsnitsleder tage initiativ til at besøge de forskellige forvaltninger med det formål at evaluere og udvikle samarbejdet yderligere. Der er stadig potentiale for et mere bredt samarbejde med de forskellige forvaltninger, og for at samarbejde på et mere generelt plan end blot i de konkrete sygefraværsforløb.


Samarbejde med HR

Samarbejdet mellem HR og forebyggelsesrådgivningen er blevet styrket gennem indsatsen.
Ledere i organisationen giver udtryk for, at de oplever et højere serviceniveau, fordi der nu er en højere grad af fleksibilitet for at finde gode løsninger - både til at fastholde medarbejdere og til at forebygge sygefravær.

Forebyggelsesrådgivere, fastholdelsesrådgivere og HR-konsulenter mødes til kvartalsvise samarbejdsmøder, hvor de drøfter tendenser om sygefravær, som leveres tilbage til relevante ledere. HR og Sygefravær og Jobfastholdelse har været ude i de fleste lederkæder og fortælle om samarbejdet og snitflader for at tydeliggøre rollefordeling i sygefraværssager og ved forebyggelse af sygefravær.

Foredragsrække

Sygefravær og Jobfastholdelse har planlagt en foredragsrække for ledere fra det offentlige og det private erhvervsliv (et foredrag pr. kvartal). Foredragsrækken har til formål at skabe viden om forebyggelse af sygefravær og videregive konkrete redskaber til håndteringer af disse problemstillinger i dagligdagen. Samtidig skaber foredragsrækken en mulighed for at nå ud til mange ledere og orientere om de forebyggelsestilbud, som Herning kommune tilbyder.
Der er afholdt 2 foredrag, hvorefter det 3. blev sat på stand-by pga. Corona restriktionerne. Det første oplæg omhandlede stress og ledelse og det andet omhandlede sundhed og ledelse. Til begge oplæg kom der over 100 deltagere og 98 % svarede, at de havde fået meget ud af oplægget.


Opsummering

Samlet set er de tiltag, som blev beskrevet i investeringsforslaget blevet iværksat.


Tiltagene er i fortsat udvikling og skal udfoldes yderligere. Indsatsen har gennem disse tiltag fået et løft i forhold til både vejledning og tilbud til medarbejdere og ledere på Herning Kommunes arbejdspladser. Nu skal det udfoldes til de private arbejdspladser.


Sygefravær og Jobfastholdelse arbejder med et evalueringsdesign, der skal give indsigt i og opsamle viden om, hvordan indsatserne virker i forhold til forebyggelse af sygefravær. På mødet i udvalget gives en kort status for dette arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Opfølgning på investeringer på sygedagpengeområdet - Fremskudt socialfaglig vurdering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status på et ud af tre investeringsforslag, som Byrådet godkendte den 5. marts 2019. Det handler om investeringsforslaget om "Fremskudt socialfaglig vurdering" på området sygefravær og jobfastholdelse.

Sagsfremstilling

Fremskudt socialfaglig vurdering

En tidlig social faglig vurdering af retten til sygedagpenge skal sikre den rette indsats til borgeren tidligt i forløbet.


Ydelseskontoret skulle derfor ændre praksis og ikke åbne sagen automatisk op på baggrund af tilgængelige digitale oplysninger. Sagen skulle i stedet for dirigeres hurtigt videre til en rådgiver, som skulle optage dialog med borgeren og på den baggrund vurdere, om borgeren var berettiget til sygedagpenge. Hvis borgeren ikke var berettiget til sygedagpenge, så skulle rådgiveren afdække, hvilken anden støttemulighed, der kunne være relevant for borgeren. 8 % af sagerne blev ikke åbnet.


Da Herning kommune implementerede nyt sygedagpengesystem (KSD) ændrede mulighederne sig for denne nye praksis, da sager i det nye system automatisk åbnes. Rådgiverne skal nu lukke sagen efter første samtale med borgeren, hvis det vurderes, at borgeren ikke har ret til at modtage sygedagpenge. Retten til sygedagpenge kan ikke ophøre med tilbagevirkende kraft i disse sager.


Sygefravær og Jobfastholdelse har valgt at fokusere den fremskudte socialfaglige indsats på tre målgrupper - ledige, fleksjobansatte og selvstændige. Der er gennem forebyggelsesteam og fastholdelsesrådgivere allerede iværksat en indsats for at sikre tidlig dialog med arbejdsgivere og deres medarbejdere. Den fremskudte socialfaglige vurdering sikrer tidlig indsats også for disse tre målgrupper.


Fra marts 2020 til december 2020 har medarbejderne kontaktet 338 borgere, som en del af den fremskudte socialfaglige vurdering. Af bilaget fremgår, hvor tidligt rådgiverne har kontaktet borgerne og hvor mange uger borgerne er sygemeldt efter første samtale.


Ledige

Ud af de 338 borgere er 149 ledige, der er blevet sygemeldt. Knap halvdelen kontaktes inden for to uger fra første sygedagpengedag. 72 af de ledige er raskmeldte og heraf er 43 raskmeldt inden for 8 uger efter første samtale med rådgiver. Borgerne, som endnu ikke er raskmeldt, har i gennemsnit været sygemeldt i knap 23 uger.


Selvstændige

Ud af de 338 borgere er 81 selvstændige, der er blevet sygemeldt. Knap en fjerdedel kontaktes inden for fire uger fra første sygedagpengedag.
57 af de selvstændige er raskmeldte og heraf er 44 raskmeldt inden for 8 uger efter første samtale med rådgiver. Borgerne, som endnu ikke er raskmeldt, har i gennemsnit været sygemeldt i 21,5 uger.


Fleksjob-ansatte

Ud af de 338 borgere er 106 fleksjob-ansatte, der er blevet sygemeldt. Godt halvdelen kontaktes inden for tre uger fra første sygedagpengedag. 73 af de fleksjob-ansatte er raskmeldte og heraf er 36 raskmeldt inden for 8 uger efter første samtale med rådgiver. Borgerne, som endnu ikke er raskmeldt, har i gennemsnit været sygemeldt i 23,5 uger.


Det har vist sig for disse målgrupper, at for at opnå et resultat, er hyppige og relevante opfølgninger nødvendige, samt tværfaglig kontakt til relevante samarbejdspartnere, herunder særligt rådgiver i a-dagpenge, fleksjobteamet og a-kassen.

Gennem dialog med borgeren lægges en plan for en raskmelding, hvis det er muligt. Hvis borgeren har brug for yderligere hjælp, vejledes om fx tabt arbejdsfortjeneste, personlig assistance, § 56-aftale, hjælpemidler eller lignende. Hvis borgeren har behov for en længerevarende sygemelding, vil borgeren fortsætte sygedagpengeforløbet med en sygedagpengerådgiver.

I de sager, som er blevet lukket, har der kun været ganske få klager og Sygefravær og Jobfastholdelse har fået medhold i afgørelserne.

Opsummering

Indsatsen vil fortsat fokusere på de tre målgrupper – ledige, fleksjobansatte og selvstændige. Erfaringen er, at tæt opfølgning er vigtigt i forhold til netop disse målgrupper. Et af målene for 2021 er at komme i dialog med borgerne tidligere end nu, da den tidlige indsats har effekt på at opnå en så kort sygemelding som muligt.


Sygefravær og Jobfastholdelse arbejder med et evalueringsdesign, der skal give indsigt i og opsamle viden om, hvordan indsatsen virker i forhold til at sikre så korte sygemeldinger som muligt. På mødet i udvalget gives en kort status for dette arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-17-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Seniorpension

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget om regler for seniorpension og status på tildeling af seniorpension i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Pr. 1 januar 2020 trådte den ny lov om seniorpension i kraft. For at være berettiget til seniorpension skal man have højst 6 år til folkepensionsalderen, og

 1. have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og
 2. arbejdsevnen er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste arbejde.


Grundlaget for en afgørelse om tilkendelse af seniorpension skal bestå af følgende:

 1. Dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet.
 2. Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job.
 3. Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job.
 4. Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til det seneste job.


Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 skal ansøgning om seniorpension indgives til bopælskommunen og det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om seniorpension.


Pr. 1. januar 2021 skal borgere søge seniorpension ved Seniorpensionsenheden, der er den nye selvstændige myndighed hos ATP. Borgeren søger på borger.dk, hvorefter seniorpensionsenheden undersøger om de objektive krav er opfyldt. Hvis kravene er opfyldt, har kommunen 3 måneder til at oplyse sagen ift. helbred og seneste job. Herefter vil Seniorpensionsenheden vurdere arbejdsevne og enten afgøre sagen eller indhente yderligere oplysninger fra borger, hvorefter sagen afgøres. Hele forløbet må tage højest 6 måneder.


Seniorpensionen kan gøres hvilende. Denne opgave varetages også af Seniorpensionsenheden. Som et led i Seniorpensionsenhedens virke oprettes Praksiskoordinationsudvalget, som behandler klager og sager af principiel karakter for at bl.a. bidrage til ensartethed i Seniorpensionsenhedens sagsbehandling.


I Herning Kommune er der bevilget 121 seniorpensioner fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020. Der er givet et afslag.


Økonomi

Seniorpensionsenheden finansieres af kommunerne og i øjeblikket skønnes det, at Herning Kommune i 2021 skal finansiere et administrationsbidrag på 769.126 kr. Administrationsbidragets størrelse er dog ikke endeligt besluttet, ligesom kompesationen til kommunen heller ikke er forhandlet mellem staten og KL.


Seniorpension finansieres ligeledes af kommunerne, men er omfattet af Budgetgarantien. Der modtages statsrefusion via trapperefusionen, som på de fleste af de øvrige forsørgelsesydelser. Det betyder, at statsrefusionen er størst i starten og løbende falder jo længere borgeren modtager ydelsen.


I budget 2021 på serviceområde 17 er der afsat 35,069 mio. kr. til seniorpension, som var det KL i overførselsskønnet fra juni 2020 vurderede, som Herning Kommunes forventede udgift.


Punktet vil blive uddybet på udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Indstilling af nye medlemmer til Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres udvalget for opfordring til ændring af Udsatterådets forretningsorden. På nuværende tidspunkt tilskriver forretningsorden at Udsatterådet skal bestå af 8-10 medlemmer. Udsatterådet vurderer at det maksimale antal af medlemmer med fordel kan øges til 12 medlemmer og der indstilles derfor til ændring af forretningsorden.


Udvalget præsenteres endvidere for indstilling af nye medlemmer til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Forretningsorden

Ifølge Udsatterådets forretningsorden kan Udsatterådet bestå af 8-10 medlemmer. Forretningsorden er vedhæftet som bilag.


Der opleves på nuværende tidspunkt en stor interesse for Udsatterådet, hvor flere personer med relevant erfaring og viden om social- og udsatteområdet i Herning Kommune, har givet tilsagn om at de gerne vil deltage i Udsatterådet. For at kvalificere Udsatterådet og sikre at udsatte borgeres forskellige perspektiver høres, opfordrer Udsatterådet til at øge det maksimale tilladte antal medlemmer i Udsatterådet.


Udsatterådet opfordrer til ændring af § 3 i forretningsorden, der foreskriver: 'Udsatterådet for Socialt Udsatte består af 8-10 medlemmer'.

Der opfordres til at det maksimale antal for medlemmer i Udsatterådet øges til 12 medlemmer.

Således vil forretningsorden § 3 foreskrive at: 'Udsatterådet for Socialt Udsatte består af 8-12 medlemmer'.


Indstilling af nye medlemmer

Udsatterådet består på nuværende tidspunkt af 8 medlemmer og er positive for at udvide Udsatterådet med tre nye medlemmer.


Der indstilles til at Beskæftigelsesudvalget udpeger tre nye medlemmer til Udsatterådet. Det er dog en forudsætning at Beskæftigelsesudvalget beslutter ændring i forretningsorden jf. ovenstående, før det er muligt at alle tre nye medlemmer kan udpeges.


Efter drøftelse i Udsatterådet indstilles Birthe Mygind Thorup fra Kirkens Korshær Lyngblomsten, Marianne Rahbek fra Plads til Forskelle og Jens Damsbo Kjærsgaard fra Blå Kors Pensionatet til udpegning af Beskæftigelsesudvalget som nye medlemmer i Udsatterådet.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget ændrer § 3 i forretningsorden for Udsatterådet


at udvalget udpeger Birthe Mygind Thorup, Marianne Rahbek og Jens Damsbo Kjærsgaard som nye medlemmer i Udsatterådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.


Udvalget opfordrer deruover til, at der udpeges en repræsentant fra SIND til Udsatterådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om IBBU-projekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgsmødet den 20. oktober 2020 blev Beskæftigelsesudvalget informeret om at Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland (KSR) havde indgivet en ansøgning til Den A.P. Møllerske Støttefond omkring et nyt udviklingsprojekt. Herning Kommune er en blandt flere samarbejdspartnere i projektet.


Med denne sag orienteres udvalget om, at Den A. P. Møllerske Støttefond har imødekommet den indsendte ansøgning og har bevilliget 7,35 mio. kr til projektet. Som et led i udviklingsprojektet udstationeres fast personale - en care manager - fra regionen i kommunernes jobcentre hvorved kommunerne vil kunne yde en helhedsorienteret indsats i samspil mellem uddannelses- og beskæftigelsesmål, sociale indsatser og sundhedsfaglig udredning og behandling. I Herning Kommunes forankres projektet i Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Ungevejledningen.

Sagsfremstilling

Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland (KSR) indgav en ansøgning til Den A.P. Møllerske Støttefond om, sammen med b.la. en række kommuner, at iværksætte udviklingsprojektet IBBU, om en tidlig integreret indsats for unge med depression, angst og/eller stress. "IBBU" udspringer af projektets navn: Fremrykket og integreret behandlings- og beskæftigelses-/uddannelsesindsats for unge med depression, angst og stress. Den A. P. Møllerske Støttefond har imødekommet ansøgningen og bevilliget 7,35 mio. kr til projektet. KSR og Region Midtjylland har på baggrund af nyheden udsendt vedhæftede pressemeddelse.


Ud over KSR er de øvrige partnere i samarbejdet Herning Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Syddjurs Kommune samt konsulenthuset DISCUS som bidrager med projektstøtte og projektstyring. DISCUS bidrager derudover også, sammen med COWI, i evalueringen af projektetet. Projektets samlede varighed er 2 år og 8 måneder, og starter op i løbet af foråret 2021.Formål:


Formålet med IBBU-indsatsen er at integrere den sundhedsfaglige udredning og behandling, som flyttes ud i jobcentrene, med jobcentrenes ungeindsats. Projekterne forankres i kommunernes ungeindsats. I Herning Kommune forankres samarbejdet derfor i Social- og Beskæftigelsesafdeingen i Ungevejledningen, der ligeledes har deltaget i udviklingen af projektet. Det betyder, at en care manager fra KSR, som led i projektet, vil blive udstationeret i Ungevejledningen. Af stillingsopslaget, der er vedlagt som bilag, fremgår det hvilken type opgave care manageren skal løse, og hvilken profil der efterspørges.


Formålet med projektet er at fjerne eventuelle forhindringer som bremser udviklingen af den unges uddannelses- og jobparathed og dermed afkorte de unges periode på offentligt forsøgelse. Konkret har IBBU-projektet tre overordnede formål:


 • At få udredt unge med symptomer på depression, angst og stress og få iværksat den rette behandling i de unges nærmiljø (jobcentret), så de opnår øget livsmestring og påbegynder og gennemfører uddannelse eller job.


 • At øge udrednings- og behandlingskapaciteten ift. de unge gennem oplæring og supervision af en ny gruppe af sundhedsfagligt personale (care managere), som udstationeres i kommunerne. Projektet vil således også levere en meget efterspurgt ressource.


 • At videreudvikle en fremtidig forankring af tilbud om en tidlig integreret uddannelses-/beskæftigelses-/behandlingsindsats for unge med depression, angst og stress. Både som et fast tilbud i regionens opgaveportefølje og som fast element i jobcentrenes indsats for udsatte unge.


Ungevejledningen i Herning Kommune har en særlig interesse i udviklingsprojektet, da specifikt psykiatridelen har vist sig svær at indfange i one stop serviceshop tankesættet internationalt, men også lokalt. Gennem deltagelsen i projektet er det forhåbningen at flere unge bliver parate til at gå i uddannelse. Dette understøtter dermed de politiske mål som b.la. er beskrevet i beskæftigelsesplanen.

Med bevillingen fra Den A. P. Møllerske støttefond og projektets realisering, og Ungevejledningens deltagelse heri, etableres der dermed et, for de unge, gratis udrednings- og behandlingstilbud i Herning Kommune. Derudover skaber projektbevillingen grobund for interessant faglig metodeudvikling - både i forhold til samspil med regionen, og i forhold til kompetenceudvikling af rådgivere i Ungevejledningen


Målgruppe


IBBU-projektets målgruppe er udsatte unge med psykosociale udfordringer, der kan kobles til psykiske lidelser som depression, angst og stress. Det er unge som ofte har svært ved at realisere det liv med uddannelse eller job, som de unge ønsker sig, hvorfor de dropper ud, eller aldrig kommer i gang med en uddannelse eller kommer i job.


IBBU-projektet vil omfatte 300 unge i alderen 18-30 år, heraf 100 unge fra Herning Kommune, set over den toårige periode. De unge som vil kunne omfattes af projektet er unge som er ikke umiddelbart uddannelsesparate, aktivitetsparate eller unge som vurderes egnet til FGU. Visitationen til projektet sker i de 4 deltagende kommuner.


Mål og potentialer


I projektet er der opstillet en række proces- og resultatmål. Projektet har potentiale til understøtte en stadig større gruppe af unge med depression, angst eller stress på deres vej mod uddannelse eller job. Ved at udstationere fast sundhedspersonale fra regionen i kommunerne, vil kommunerne kunne yde den helhedsorienterede indsats som er intentionen på ungeområdet i samspil mellem uddannelses- og beskæftigelsesmål, sociale indsatser og sundhedsfaglig udredning og behandling.


Hvis målene indfries kan IBBU-indsatsmodellen udbredes til andre kommuner og regioner.


Økonomi


Projektets samlede økonomi er 12,2 mio.kr. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilliget 7,35 mio. kr. til finansiering af projektet. Projektets øvrige finansiering dækkes via medfinansiering fra de 4 kommuner, KSR og DISCUS. Herning Kommunes medfinansiering udgør det tidsforbrug som Ungevejledningens medarbejdere ligger i samspillet i form af den aftalte ekstra mødeaktivitet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

CUBB orientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Beskæftigelse er en del af Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB), som udvalget senest blev orienteret om på udvalgsmøde den 2. juni 2020.


Med dette punkt gives der status for det arbejde, der er pågået i Social- og beskæftigelse siden seneste orientering.

Sagsfremstilling

Udvalget blev med dagsordenspunkt 44. 'Medfinansiering af CUBB' fra den 2. juni 2020, præsenteret for CUBB i Social- og Beskæftigelse. Med dette punkt præsenteres udvalget for det efterfølgende arbejde med borgerinddragende beskæftigelsesindsatser i Social- og Beskæftigelse, samt de nuværende planlagte aktiviteter i CUBB-regi for 2021.


Lederseminar

I oktober 2020 var ledelsen for Social- og Beskæftigelse samlet til lederseminar, hvor arbejdet med borgerinddragende beskæftigelsesindsatser var omdrejningspunktet. For at skabe en helhed og indvie de enkelte afsnit i hinandens arbejde, præsentede hver afsnit deres foreløbige refleksioner, tiltag og planer i forhold til at være en del af CUBB. Lederseminaret var med til at skabe sparring og drøftelse på tværs af hele Social- og Beskæftigelse, hvor ambitioner og udfordringer for at udvikle borgerinddragende beskæftigelsesindsatser blev diskuteret.


Udviklingsgruppe i Ungevejledningen

Ungevejledningen har etableret en udviklingsgruppe som et nyt forum i forhold til arbejdet med borgerinddragende beskæftigelsesindsatser. Formålet med gruppen er at udvikle, nytænke, afprøve og teste nye muligheder indenfor arbejdet med borgerinddragende beskæftigelsesindsatser i Ungevejledningen.


Vidensmæglere

I 2020 blev der startet op på et vidensmæglerseminar, hvor Social- og Beskæftigelse deltager med 8 medarbejdere fra hele afdelingen.

Det overordnede formål for seminaret er at give medarbejderne redskaber til at varetage rollen som vidensmæglere i deres organisationer.

Forløbet strækker sig over tre seminarer, diverse online opfølgninger samt intern arbejde i afdelingen. Det første seminar fandt sted i september måned 2020, hvor der var fokus på samtaleanalytiske fænomener i praksis i socialt arbejde. De næste to seminarer er planlagt til 2021, med næste seminar i marts 2021.


Besøg i Social- og Beskæftigelse

Som et led i samarbejdet omkring borgerinddragende beskæftigelsesindsatser vil Social- og Beskæftigelse få besøg af forskere fra Aalborg Universitet fire gange om året.


Formålet med besøgende er blandt andet at skabe vidensdeling mellem teori og praksis. Her benyttes en arbejdsform med det metodiske set-up FLIP, der er et redskab til organisationsudvikling. Grundideen er at forskere og medarbejdere/ledere arbejder sammen i sessioner med et problemorienteret fokus på at udvikle nye indsatser inden for bestemte temaer. I Social- og Beskæftigelse er der ambition om at drage nytte af forskernes teoretiske viden omkring aktuelle temaer og udfordringer, som optager afdelingen, for derefter at omsætte og benytte denne viden i praksis. For at opnå det fulde udbytte af besøgene, er det en forudsætning at Social- og Beskæftigelse selv er aktive intiativtagere for indholdet på disse besøg.


Under besøgene foretager forskere endvidere interviews, observationer og lignende i Social- og Beskæftigelse for at få indblik i praksis, hvilket også kan bidrage til den vidensdeling, der løbende sker mellem Social- og Beskæftigelse og forskere.


Senest har der været besøg den 2.-3. november 2020.

Hver afdeling i Social- og Beskæftigelse havde et FLIP, hvor de hver især bestemte fokus og deltagerkreds for dette.

Derudover var der FLIP omkring 'Meningsfulde målinger', 'Vidensmæglere' og et 'Leder- strategiFLIP'.


Grundet sygdom hos forskerholdet, blev FLIP i Jobcenter dog aflyst og FLIP-formatet ændrede karakter i flere af de andre FLIP, men blev afholdt.


Aktiviteter i 2021

I 2021 er der planlagt besøg af forskerne fra Aalborg Universitet:

 • Den 9.-10. februar
 • Den 19.-20. maj
 • Den 23.-24. august
 • Den 8.-9. november


Foruden de planlagte aktiviteter kan der - i det omfang det kan lade sig gøre - løbende laves aftaler om besøg, oplæg eller andet fra forskerne og der kan laves aftale om interviews eller andet for forskerne i Social- og Beskæftigelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Vinni Guldhammer  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af social regnskaber 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har den 24. juni 2020 behandlet Herning Kommunes revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2019 vedrørende revision af de sociale udgifter, der omfatter statsrefusion mv..

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nu på vegne af Beskæftigelsesministeriet udarbejdet og fremsendt konklusion på gennemgangen af revisionsberetningen.

Sagsfremstilling

Hvert år, når revisionen er færdig, afgiver de en revisionsberetning, som er afklaret med den administrative ledelse. Herefter bliver den behandlet i Byrådet og efterfølgende bliver revisionsberetningen sendt til ministeriet. Når de har gennemgået beretningen og Byrådets behandling, fremsender de decisionsskrivelsen og det politiske niveau orienteres om denne.


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen for 2019, der vedrører forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud omfattet af statstilskud på Beskæftigelsesministeriets område.


Styrelsen bemærker, at det er utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkning omkring, at Herning Kommune vedrørende udbetaling og beregning af fleksløntilskud ikke har efterlevet kravet om at indhente oplysninger om normalløn fra arbejdsgiver. Ligeledes vurderer styrelsen, at det er utilfredsstillende, at der er et forbehold om, at kommunen har indberettet for højt Beboerindskudslån i forhold til den underliggende dokumentation.


Ministeriet og Styrelsen går ud fra, at de initiativer, som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på området, og at status for effekten af initiativerne vil fremgå af næste års beretning.


Herning Kommune havde forud for revisionsgennemgangen ændret arbejdsgangen, så kravet om indhentelse af oplysninger om normalløn blev efterlevet, men fejlen bestod i, at Kommunen ikke af egen drift havde genoptaget og genberegnet sager 3 år tilbage pba. af en principafgørelse fra Ankestyrelsen. Dette er der efter revisionens besøg rettet op på, idet Kommunen har reguleret de løbende sager i 2020, og foretaget regulering i fleksjobsagerne fra 2017, 2018 og 2019. Der har været tale om beregninger, der blandt andet vedrører afsluttede sager, sager hvor der har været arbejdsskiverskifte og løbende sager. Alt i alt er 1387 sager gennemgået, hvoraf lidt under halvdelen har skullet omberegnes og efterreguleres. Disse reguleringerne er afsluttet i efteråret. Den samlede økonomiske betydning for Herning Kommune beløber sig til 4,872 mio. kr.. Det beløb består af efterudbetalinger for 3,536 mio. kr. til borgere, som på grund af fejlen har fået for lidt udbetalt, hvilket giver en kommunal nettoudgift på 2,148 mio. kr. efter hjemtagelse af statsrefusion. Andre borgere har derimod fået 2,725 mio. kr. for meget udbetalt, som ikke kan kræves tilbagebetalt.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning
at udvalget indstiller sagen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt Byrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-20 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Misbrugscenter Herning har ansøgt satspuljen og modtaget en 2-årig bevilling på i alt 777.484 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet, til anvendelse inden udgangen af 2021, i projektet "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede". Bevillingen anvendes til døgnbehandlingstilbud af dobbeltbelastede. Dobbeltbelastede er personer med alkoholmisbrug og psykiske problemstillinger.


Sundheds- og Ældreministeriet ønsker via disse satspuljemidler at styrke den kommunale alkoholbehandling til dobbeltbelastede borgere.

Sagsfremstilling

Det kan være en meget vanskelig opgave at behandle dobbeltbelastede borgere udelukkende i ambulante behandlingstilbud. Dette afspejles også i ansøgningsmaterialet, hvor der udelukkende har været mulighed for at søge puljemidler til døgnbehandlingspladser.


Misbrugscenter Herning ønsker med denne bevilling, at indgå i et tæt samarbejde med døgnbehandlingsstedet Sydgården i Haderslev og dermed videreføre det gode samarbejde, omkring optimering af døgnbehandlingsindsatsen til dobbeltbelastede, fra et lignende projekt i perioden 2016-2019. Døgnbehandlingsstedet er udvalgt, grundet den behandlingsmæssige tilgang og professionalisme, som behandler personlighedsforstyrrelser som en integreret del af misbrugsbehandlingen (schema terapi).


Konkret vil midlerne blive anvendt til 12 ugers behandling til 2 borgere i 2020 og 12 ugers behandling til 2 borgere i 2021. Forventningen er, at flere borgere formår at opnå et vedvarende alkoholstop og dermed også opnår en bedre effekt af den psykiatriske behandling.

Økonomi

Der er ansøgt om et samlet beløb på 1.188.000 kr., og der er fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget tilsagn om i alt 777.484 kr. fordelt over en 2-årig periode. Tilskuddet til projektet er fordelt med 408.450 kr. i 2020 og 369.034 kr. i 2021, men da der ikke længere kan foretages bevillingsmæssige ændringer i 2020 vil hele tilsagnet skulle placeres på år 2021.


I 2020 er der afholdt udgifter for 377.510,40 kr. i projektet ligesom tilskuddet for 2020 på kr. 408.450 kr. er modtaget i november 2020. Begge dele vil blive overført til 2021, hvor den bevillingsmæssige ændring kan foretages.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager tilsagn om tildeling af satspuljemidler til projekt "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede" til efterretning.
at der meddeles henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,777 mio. kr. i 2021 til projekt "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede" på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, funktion 05.38.44, stednr. 544005.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene


Pga. manglende indlæsning af KY-data på jobindsats.dk er det ikke muligt at opdatere de samlede nøgletal. Jobindsats kan pt. ikke give en tidshorisont for, hvornår det bliver muligt at indlæse data fra KY. KY-data omfatter bl.a. kontant- og uddannelseshjælp, fleksjob, ledighedsydelse, jobafklaring og ressourceforløb.


Følgende udmelding er modtaget fra jobindsats.dk:

"Det er pt meget svært for os at sige, hvornår vi er klar til at vise KY data på Jobindsats. Vi modtager hver måned 44 datafiler fra hver kommune, som vi siden den første leverance har kæmpet for at få det klargjort til jobindsats. Til et møde med Kombit i sidste uge fik vi bekræftet, at der mangler datasæt og/eller variable før vi kan koble det og anvende det til statistikker på Jobindsats, og Kombit arbejder nu på at løse problemet.


Endvidere oplever vi store forsinkelser i leverancerne".


Seneste opdatering fra jobindsats.dk er, at der forventes indlæst data fra KY omkring udgangen af februar 2021


Der bliver i det følgende givet en kommentering af de nøgletal, det er muligt at opdatere inden udvalgsmødet: Kommenteringen er lavet pba. af vedlagte nøgletalsrapport.


Bruttoledighed:

Herning har i hele perioden har haft en lavere bruttoledighed end landet som helhed.

Status november 2020: Herning 3.6%; Hele landet 4,3%


Forsikrede ledige:

Herning Kommune har i hele perioden har haft en lavere andel af forsikrede ledige end landet som helhed, men siden juni 2020 en lidt højere andel end RAR Vestjylland som helhed.

Status november 2020: Herning: 2.8%, RAR Vestjylland: 2,6%; Hele landet: 3,6%


Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i oktober 2020 havde en lidt højere andel af sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken end landet som helhed.

Status oktober 2020: Herning 3,0%; Hele landet 2,9%


Førtidspension:

I Herning Kommune var der i november 2020 101 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension end samme måned sidste år.

Status november 2020: Herning 3.865 fuldtidspersoner.


Seniorpension:

Det ses, at langt størstedelen af de borgere, der fik tilkendt seniorpension i Herning Kommune i 2020 kom fra sygedagpenge eller ledighedsydelse (Ledig fleksjobber).

Status for hele 2020: 121 tilkendelser.


Foruden bilaget med nøgletal er vedlagt de senest opdaterede tal for udvikling i ledigheden (corona-ledighed) i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 32.30.00-K04-1-20 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Henvendelse fra Ombudsmanden vedrørende KSD

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xSagsresume

Med dette punkt orienteres om Ombudsmandens henvendelse til Herning Kommune vedrørende KSD og om Herning Kommunes besvarelse til Ombudsmanden.

Sagsfremstilling

Den 8. november modtog Herning, Holstebro og Viborg Kommuner en høringskrivelse fra Ombudsmanden vedrørende Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).


Baggrunden for Ombudsmandens henvendelse var en række nyhedsartikler/-omtaler, hvor blandt andre Herning Kommune havde udtalt sig kritisk om KSD. Høringen skal bruges af Ombudsmanden som grundlag for at indlede en evt. generel undersøgelse af KSD.


I sin henvendelse beder Ombudsmanden Herning Kommune om at redegøre for følgende:


 1. Hvilke afgørelser, der træffes automatisk, og hvilke der træffes manuelt i KSD
 2. Hvilke typer af fejl, som Herning Kommune oplever i KSD
 3. Hvordan der i forbindelse med udviklingen af KSD blev taget skridt til at sikre, at systemet – fra idriftsættelsen – levede op til de relevante lovgivningsmæssige og almindelige forvaltningsretlige krav
 4. Fejl og mangler af retssikkerhedsmæssig betydning for borgere og virksomheder
 5. Evt. øvrige bemærkninger


Kombit har sammen med KL udarbejdet besvarelse af spørgsmål 1 og 3, da det er Kombit, der på vegne af landets 98 kommuner har udarbejdet kravspecifikation og kontrakt på KSD.


Kort fortalt er konklusionen på Herning Kommunes besvarelse følgende:


Herning Kommune oplever store problemer med og mangler i KSD. Det drejer sig blandt andet om:


 • Generel frustration over, at de mange automatiske afgørelser / beregninger, som systemet foretager, er svært gennemskuelige for borgere, virksomheder og medarbejdere
 • Fejl i udbetalinger / refusioner
 • Manglende overholdelse af forvaltningsretten ifm. automatiske afgørelser
 • Forsinkede udbetalinger til virksomheder
 • Lange svartider og driftsforstyrrelser


Til dette punkt er som bilag vedlagt

 • Ombudsmandens henvendelse
 • Herning Kommunes besvarelse


Til Herning Kommunes besvarelse til Ombudsmanden hører en række øvrige bilag: Kombits besvarelse med underbilag, Releaseplan for KSD samt overblik over kendte fejl og mangler i KSD. Disse kan fremsendes ved at kontakte sagsbehandleren på dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.18-A00-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering om socialtandpleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er vedtaget ny lovgivning om socialtandpleje. Heri er kommunerne forpligtet til at tilbyde socialtandpleje til de mest socialt udsatte borgere.

I Herning Kommune er der indgået et samarbejde med privatpraksiserende tandlæger i Herning, med det formål at løfte opgaven om socialtandplejen i fællesskab.


Med dette punkt præsenteres udvalget for arbejdet med socialtandpleje i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Lovgivning og formål

Med vedtagelsen af Sundhedslovens § 134a er der indført socialtandpleje i alle landets kommuner.


Med socialtandpleje skal der tilbydes vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til socialt udsatte borgere i Herning Kommune.


Målgruppen for socialtandpleje

I lovgivningen er der både fastsat en målgruppe, som skal tilbydes socialtandpleje, og en målgrupper, der kan tilbydes socialtandpleje. Målgruppevurdering til socialtandpleje i Herning Kommune foretages ud fra en konkret, individuel vurdering.


Iht. Sundhedsloven § 134a skal socialtandpleje tilbydes følgende målgruppe:

”… borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. lov om social service §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.”


Herudover kan der også tilbydes socialtandpleje til følgende målgruppe;

”…udsatte borgere, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.”

Jf. Sundhedsloven § 134a, stk. 2.


I lovgivningen er der dermed lagt op til en skal målgruppe og en kan målgruppe for socialtandplejen.


Økonomi

På landsplan er der afsat midler til socialtandpleje. I 2020 er der afsat 40 mio. kr. og fremadrettet 60 mio. kr.

I Herning Kommune er andelen 599.000 kr. i 2020 og fremadrettet 912.000 kr. pr. år. Disse midler er tilført Herning Kommunes budget med DUT reguleringen i sommeren 2020. Budgettet og de dertilhørende udgifter er placeret på serviceområde 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse.


Samarbejde om socialtandplejen

Socialtandplejen i Herning Kommune er organisatorisk forankret i Social- og Beskæftigelsesafdelingen.


I Herning Kommune har der tidligere været etableret en vellykket frivillig socialtandpleje ordning, hvor private tandlægeklinikker har løftet opgaven med at yde tandfaglig behandling til socialt udsatte borgere i Herning Kommune.


Den frivillige tandplejeordning er lukket ned, men anvendes som erfaringsgrundlag for den nu lovpligtige socialtandpleje. Ambitionen er at løfte opgaven om lovpligtig socialtandpleje i et samarbejde mellem Herning Kommune og private tandlægeklinikker i Herning.


I efteråret 2020 har der været flere samarbejdsmøder med nogle af de private tandlægeklinikker, som var engageret i den tidligere frivillige tandplejeordning.

Igennem fælles drøftelse og forventningsafstemning er der indgået et formaliseret samarbejde om socialtandplejen med to private tandlægeklinikker i Herning. Der bestræbes på at indgå samarbejdsaftaler med flere private tandlægeklinikker, så de nødvendige tandfaglige ressourcer sikres.


Praksis for socialtandplejen

Social- og Beskæftigelse i Herning Kommune har ansvaret for målgruppevurdering og visitering af borgere til socialtandplejen. Det forankres i SocialIndsats.


I Herning Kommune er det besluttet at der etableres en støttefunktionsordning for de borgere, der benytter socialtandplejen. Den enkelte borger bliver tilknyttet en støtteperson, som bistår støtte med at bestille tid, følge borgeren til klinikken og følge op på eventuelle nye tider og aftaler. Dette koordineres af Social- og Beskæftigelse.


Den tandfaglige behandling finder sted på de private tandlægeklinikker indenfor normal åbningstid. Støttepersonen til borgeren hjælper med et positivt møde mellem borger og tandlæge, samt at det forløber i ro og orden.


De private tandlægeklinikker har ansvaret for de tandfaglige vurderinger og behandlinger som de foretager.


Vedhæftet bilag er projektbeskrivelse for socialtandpleje i Herning Kommune, hvor yderligere detaljer er beskrevet.


Status

I starten af året blev samarbejdsaftaler mellem Social- og Beskæftigelse og de private tandlæger underskrevet.

Kendskabet til socialtandplejen er ved at blive udbredt til medarbejdere, samarbejdspartnere, borgere m.m. og de sidste praktiske detaljer er ved at komme på plads.


Socialtandplejen i Herning Kommune er nu ved at være klar til at modtage de første borgere.


Den nuværende organisering for socialtandplejen er foreløbigt et pilot-projekt, hvor der er forståelse for at ændringer og forbedringer for organisering, aftaler m.m. kan forekomme, så der i fællesskab udvikles den bedst mulige praksis omkring socialtandplejen i Herning Kommune. Som en del af pilotprojektet tilbydes både skal og kan målgruppen socialtandpleje. Det vil være en del af evalueringen af pilotprojektet at afklare, om dette kan og skal fastholdes.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-21 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Orientering om anmodning om sagsakter fra Rigsrevisionen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I denne sag orienteres udvalget om en anmodning af sagsakter fra Rigsrevisionen.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har igangsat en større undersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser. Formålet med at gennemgå sagerne er at undersøge, om sygemeldte borgere modtager de indsatser, som fremgår af lov om sygedagpenge samt om jobcenteret koordinerer med bl.a. sygehuspsykiatrien mhp. at tilrettelægge indsatsen under hensyn til borgerens forudsætninger og indsatsen fra andre. Herning Kommune har fået udtaget tre sager og har indsendt alle relevante sagsakter den 8. januar 2021. Der forventes tilbagemelding på nationalt niveau fra Rigsrevisionen i november 2021.

Undersøgelsen undersøger tre delmål:

 1. Har Beskæftigelsesministeriet understøttet kommunernes indsats for, at sygemeldte borgere med psykiske lidelser genvinder deres arbejdsevne og hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet?
 2. Har Sundheds- og Ældreministeriet understøttet regionernes koordinerende indsats for, at sygemeldte borgere med psykiske lidelser vender tilbage til arbejdsmarkedet?
 3. Har regionernes koordinerende indsats for sygemeldte borgere med psykiske lidelser understøttet borgernes arbejdsmarkedstilknytning?

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-K00-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering om Markedspladsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med det dette punkt orienteres udvalget om den aktuelle situation på Markedspladsen.

Sagsfremstilling

Blå Kors Varmestue er under ombygning, hvorfor der er etableret en midlertidig varmestue på Markedspladsen.

Med dette punkt orienteres udvalget om den aktuelle situation på Markedspladsen. Punktet vil blive uddbydet på udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.